EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0360

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/360 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů (Text s významem pro EHP.)

C/2018/8333

OJ L 81, 22.3.2019, p. 58–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/360/oj

22.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/58


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/360

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2) stanoví, že příjmy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „ESMA“) tvoří vedle příspěvků vnitrostátních orgánů a dotace Unie rovněž poplatky placené orgánu ESMA v případech stanovených právními předpisy Unie.

(2)

Registrům obchodních údajů usazeným v Unii by měl být účtován takový poplatek za registraci, který by pokryl náklady orgánu ESMA na zpracování žádosti o registraci.

(3)

Pokud registr obchodních údajů poskytuje doplňkové služby, budou náklady orgánu ESMA na zpracování žádosti o registraci vyšší. Poskytování těchto doplňkových služeb naznačuje vysoký předpokládaný obrat a vyšší náklady spojené s posouzením žádosti o registraci. Proto by za účelem účtování poplatků za registraci měly být registry obchodních údajů zařazeny do dvou různých kategorií podle předpokládaného celkového obratu (vyšší a nižší předpokládaný obrat), na nějž by se měly vztahovat různé poplatky za registraci v závislosti na tom, zda má registr obchodních údajů v úmyslu poskytovat doplňkové služby.

(4)

Pokud registr obchodních údajů, který je již zaregistrován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (3), zažádá o rozšíření registrace, budou výdaje nezbytné pro přesné posouzení a přezkoumání žádosti nižší než v případě nové registrace, jelikož orgán ESMA již má ohledně žádajícího registru obchodních údajů k dispozici příslušné informace. Žádající registr obchodních údajů by proto měl platit nižší poplatek. Pokud registr obchodních údajů, který není zaregistrován podle nařízení (EU) č. 648/2012, podá současně žádosti o registraci podle nařízení (EU) č. 648/2012 i podle nařízení (EU) 2015/2365, budou výdaje nezbytné pro přesné posouzení a přezkoumání těchto žádostí rovněž nižší, a to vzhledem k synergiím plynoucím z jednoho přezkumu dokladů stejného druhu. V případě současných žádostí by měl registr obchodních údajů uhradit poplatek za registraci v plné výši, který je splatný podle nařízení (EU) č. 648/2012, a nižší poplatek za rozšíření registrace splatný podle nařízení (EU) 2015/2365.

(5)

Jestliže po provedení registrace začne registr obchodních údajů nabízet doplňkové služby, čímž se zařadí do vyšší kategorie z hlediska předpokládaného celkového obratu, měl by uhradit rozdíl mezi původně zaplaceným poplatkem a poplatkem za registraci, který odpovídá kategorii vyššího předpokládaného obratu. Pokud registr obchodních údajů naopak přestane po provedení registrace doplňkové služby nabízet, neměl by mu orgán ESMA příslušnou částku vrátit, jelikož výdaje nezbytné pro posouzení žádosti registru obchodních údajů s vysokým obratem byly během registrace skutečně vynaloženy.

(6)

Aby se zabránilo neoprávněným žádostem, neměly by být poplatky za registraci vraceny v případě, že žadatel svou žádost v průběhu procesu registrace stáhne, nebo v případě, je-li registrace zamítnuta.

(7)

Aby bylo zajištěno efektivní využívání rozpočtu orgánu ESMA a zároveň byla zmírněna finanční zátěž pro členské státy a Unii, je nezbytné zajistit, aby registry obchodních údajů hradily přinejmenším veškeré náklady spojené s dohledem nad nimi. Poplatky za dohled by měly být stanoveny v takové výši, aby se zamezilo značné akumulaci schodku nebo přebytku u činností souvisejících s registry obchodních údajů. Pokud se vyskytnou schodky, neměl by orgán ESMA vymáhat vyrovnání schodku od registrů obchodních údajů. Je-li schodek značný, měl by orgán ESMA analyzovat příslušné důvody a v příštím rozpočtovém období své předběžné náklady na dohled pozměnit. Co se týká přebytků, registry obchodních údajů by neměly požadovat vrácení přebytků poplatků.

(8)

Aby bylo zajištěno spravedlivé a jednoznačné přidělení poplatků, jež zároveň zohledňuje skutečnou administrativní zátěž spojenou s jednotlivým subjektem, který je předmětem dohledu, měl by se poplatek za dohled vypočítat na základě obratu registru obchodních údajů dosaženého u hlavních činností a doplňkových služeb. Pro účely výpočtu použitelného obratu je nutné odlišit doplňkové služby, které přímo souvisejí s poskytováním hlavních služeb spočívajících v centrálním shromažďování a vedení záznamů o obchodech zajišťujících financování (Securities Financing Transactions – dále jen „SFT“) podle nařízení (EU) 2015/2365, jako jsou zprostředkované půjčky a řízení zajištění, nebo služby týkající se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT a derivátech, jako je párování obchodů, potvrzování obchodů, oceňování zajištění a oznamování třetími stranami. Poplatky za dohled účtované registru obchodních údajů by měly být přiměřené činnosti dotčeného registru obchodních údajů v porovnání s celkovou činností všech registrovaných registrů obchodních údajů, které jsou předmětem dohledu, v průběhu daného roku. Jelikož však existují určité fixní správní náklady na dohled nad registry obchodních údajů, měl by být stanoven minimální roční poplatek za dohled. Tato částka není dotčena uhrazením poplatků za dohled podle nařízení (EU) č. 648/2012.

(9)

Měla by být stanovena pravidla týkající se účtování poplatků registrům obchodních údajů ze třetích zemí, které žádají o uznání v Unii v souladu s nařízením (EU) 2015/2365, za účelem pokrytí správních nákladů na uznání a ročních správních nákladů na dohled. V tomto ohledu by měl poplatek za uznání zahrnovat dvě složky, a to nezbytné výdaje související se zpracováním žádosti o uznání takových registrů obchodních údajů ze třetích zemí orgánem ESMA v souladu s čl. 19 odst. 4 uvedeného nařízení a nezbytné výdaje související s uzavíráním ujednání o spolupráci s příslušnými orgány třetí země, v níž je žádající registr obchodních údajů registrován, v souladu s článkem 20 uvedeného nařízení. Náklady spojené s uzavíráním ujednání o spolupráci by měly být uznanými registry obchodních údajů z téže třetí země sdíleny. Registrům obchodních údajů ze třetích zemí by se měl mimoto účtovat roční poplatek za dohled.

(10)

Pokud registr obchodních údajů ze třetí země, který je již uznán podle nařízení (EU) č. 648/2012, zažádá o rozšíření své registrace o uznání, měly by být vzhledem k synergiím mezi režimy podle nařízení (EU) č. 648/2012 a nařízení (EU) 2015/2365 náklady na zpracování žádosti nižší než náklady na zpracování nové žádosti. Součást poplatku za uznání týkající se zpracování žádosti by se proto měla snížit. Náklady na uzavření dohody o spolupráci znamenají na druhou stranu náklady, které jsou specifické s ohledem na zajištění souladu s nařízením (EU) 2015/2365. Součást poplatku za uznání týkající se dohod o spolupráci by proto neměla být závislá na existenci dohod o spolupráci podle nařízení (EU) č. 648/2012.

(11)

Funkce dohledu, které vykonává orgán ESMA v souvislosti s uznanými registry obchodních údajů ze třetích zemí, se týkají zejména provádění ujednání o spolupráci, včetně účinné výměny údajů mezi příslušnými orgány. Náklady na plnění těchto funkcí by měly být pokryty ročními poplatky za dohled účtovanými uznaným registrům obchodních údajů. Jelikož tyto náklady budou mnohem nižší než náklady orgánu ESMA vynaložené na přímý dohled nad registrovanými registry obchodních údajů v Unii, měly by být poplatky za dohled účtované uznaným registrům obchodních údajů výrazně nižší než minimální poplatek za dohled účtovaný registrovaným registrům obchodních údajů, nad kterými vykonává orgán ESMA přímý dohled.

(12)

Příslušným vnitrostátním orgánům vznikají náklady při vykonávání činnosti podle nařízení (EU) 2015/2365 a v důsledku případného přenesení úkolů na příslušné vnitrostátní orgány orgánem ESMA podle článku 74 nařízení (EU) č. 648/2012 a v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365. Poplatky, které orgán ESMA účtuje registrům obchodních údajů, by měly zahrnovat i tyto náklady. Aby příslušným orgánům nevznikly na základě plnění přenesených úkolů nebo pomoci poskytované orgánu ESMA ztráty ani zisk, měl by orgán ESMA příslušnému vnitrostátnímu orgánu uhradit skutečné náklady, které mu vzniknou.

(13)

Jelikož v roce, kdy dojde k registraci registru obchodních údajů, budou dostupné pouze omezené údaje o jeho činnosti, měl by být vypočítán prozatímní poplatek za dohled, a to na základě odhadu výdajů nezbytných pro dohled nad dotčeným registrem obchodních údajů v prvním roce. Přesný výpočet poplatku by měl brát v potaz den registrace registru obchodních údajů a den, k němuž vzniká oznamovací povinnost uvedená v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365, aby byla přesně zohledněna úroveň dohledu vyžadovaná od orgánu ESMA. Je-li oznamování ze strany registru obchodních údajů pro účely regulace zahájeno až v roce následujícím po jeho registraci, měl by být prozatímní poplatek za dohled za rok registrace založen na poplatku za registraci. Důvodem je skutečnost, že výdaje nezbytné pro dohled nad registrem obchodních údajů, který dosud nepodává oznámení, jsou srovnatelné s výdaji nezbytnými pro posouzení žádosti o registraci. V závislosti na době mezi registrací a koncem roku je příslušná částka poměrně upravena za předpokladu, že standardní proces registrace vyžaduje 150 pracovních dnů. Je-li oznamování ze strany registru obchodních údajů pro účely regulace zahájeno v prvních šesti měsících roku jeho registrace, měl by se prozatímní poplatek za dohled vypočítat na základě použitelného obratu, který zohledňuje příjmy registru obchodních údajů za první pololetí daného roku. Je-li oznamování ze strany registru obchodních údajů pro účely regulace zahájeno v posledních šesti měsících roku jeho registrace, měl by se prozatímní poplatek za dohled vypočítat na základě výše poplatku za registraci registru obchodních údajů. Důvodem je skutečnost, že pro použití použitelného obratu jsou k dispozici pouze omezené údaje.

(14)

Registry obchodních údajů, které provedly registraci v roce 2019, nezačnou do konce roku 2019 poskytovat služby oznamování údajů a úroveň jejich činnosti bude v roce 2019 pravděpodobně téměř nulová. Jejich roční poplatek za dohled by pro rok 2020 měl být proto vypočítán na základě jejich použitelného obratu dosaženého v první polovině roku 2020.

(15)

Toto nařízení by mělo tvořit základ práva orgánu ESMA účtovat poplatky registrům obchodních údajů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Náhrada nákladů na dohled v plné výši

Poplatky účtované registrům obchodních údajů pokrývají:

a)

veškeré náklady související s registrací registrů obchodních údajů a dohledem nad nimi ze strany orgánu ESMA v souladu s nařízením (EU) 2015/2365, včetně nákladů vyplývajících z uznání registrů obchodních údajů a nákladů vyplývajících z rozšíření registrace nebo rozšíření uznání u registrů obchodních údajů, které již byly zaregistrovány nebo uznány podle nařízení (EU) č. 648/2012;

b)

veškeré náklady na náhradu poskytnutou příslušným orgánům vykonávajícím činnost podle nařízení (EU) 2015/2365 a v důsledku případného přenesení úkolů podle článku 74 nařízení (EU) č. 648/2012 a v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 2015/2365.

Článek 2

Použitelný obrat

1.   Registry obchodních údajů zaregistrované pouze podle nařízení (EU) 2015/2365 uchovávají pro účely tohoto nařízení auditované účetní závěrky, které rozlišují přinejmenším mezi:

a)

příjmy plynoucími z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT podle nařízení (EU) 2015/2365;

b)

příjmy plynoucími z doplňkových služeb, jež přímo souvisejí s centrálním shromažďováním a vedením záznamů o SFT podle nařízení (EU) 2015/2365.

Použitelnými příjmy plynoucími z doplňkových služeb registru obchodních údajů za daný rok (n) jsou příjmy plynoucí ze služeb stanovených podle písmena b).

2.   Registry obchodních údajů zaregistrované podle nařízení (EU) 2015/2365 i podle nařízení (EU) č. 648/2012 uchovávají pro účely tohoto nařízení auditované účetní závěrky, které rozlišují přinejmenším mezi:

a)

příjmy plynoucími z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT podle nařízení (EU) 2015/2365;

b)

příjmy plynoucími z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o derivátech podle nařízení (EU) č. 648/2012;

c)

příjmy plynoucími z doplňkových služeb, jež přímo souvisejí s centrálním shromažďováním a vedením záznamů o SFT podle nařízení (EU) 2015/2365;

d)

příjmy plynoucími z doplňkových služeb, jež přímo souvisejí jak s centrálním shromažďováním a vedením záznamů o SFT podle nařízení (EU) 2015/2365, tak s centrálním shromažďováním a vedením záznamů o derivátech podle nařízení (EU) č. 648/2012.

Použitelnými příjmy plynoucími z doplňkových služeb registru obchodních údajů za daný rok (n) je součet

příjmů uvedených v písmenu c) a

části příjmů uvedených v písmenu d).

Část příjmů uvedených v písmenu d) odpovídá příjmům uvedeným v písmenu a) vyděleným součtem

příjmů uvedených v písmenu a) a

příjmů uvedených v písmenu b).

3.   Použitelným obratem registru obchodních údajů za daný rok (n) je součet

jeho příjmů plynoucích z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT podle nařízení (EU) 2015/2365 na základě auditované účetní závěrky za předchozí rok (n – 1) a

použitelných příjmů plynoucích z doplňkových služeb stanovených podle odstavců 1 případně 2 na základě auditované účetní závěrky za předchozí rok (n – 1)

vydělený součtem

celkových příjmů všech registrovaných registrů obchodních údajů plynoucích z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT podle nařízení (EU) 2015/2365 na základě auditovaných účetních závěrek za předchozí rok (n – 1) a

celkových použitelných příjmů všech registrovaných registrů obchodních údajů plynoucích z doplňkových služeb stanovených podle odstavců 1 případně 2 na základě auditovaných účetních závěrek za předchozí rok (n – 1).

Použitelný obrat konkrétního registru obchodních údajů („ROÚi“ v níže uvedeném vzorci) se tudíž vypočítá takto:

Formula

kde „příjmy související se SFT“ = příjmy z hlavních služeb týkajících se SFT + použitelné příjmy z doplňkových služeb.

4.   Pokud registr obchodních údajů vykonával činnost pouze po část předchozího roku (n – 1), odhadne se pro daný registr obchodních údajů jeho použitelný obrat podle vzorce uvedeného v odstavci 3 extrapolací hodnoty vypočítané pro počet měsíců, během kterých registr obchodních údajů vykonával v roce (n – 1) činnost, na celý rok (n – 1).

Článek 3

Úprava poplatků

Poplatky účtované za činnosti orgánu ESMA v souvislosti s registry obchodních údajů se stanoví v takové výši, aby se zamezilo značné akumulaci schodku nebo přebytku.

Pokud se značné přebytky nebo schodky opakují, Komise výši poplatků reviduje.

KAPITOLA II

POPLATKY

Článek 4

Typy poplatků

1.   Registrům obchodních údajů usazeným v Unii, které žádají o registraci v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365, se účtují tyto typy poplatků:

a)

poplatky za registraci a za rozšíření registrace v souladu s článkem 5;

b)

roční poplatky za dohled v souladu s článkem 6.

2.   Registrům obchodních údajů usazeným ve třetích zemích, které žádají o uznání v souladu s čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) 2015/2365, se účtují tyto typy poplatků:

a)

poplatky za uznání nebo rozšíření registrace v souladu s čl. 7 odst. 1 a 2;

b)

roční poplatky za dohled vybírané od uznaných registrů obchodních údajů v souladu s čl. 7 odst. 3.

Článek 5

Poplatek za registraci a poplatek za rozšíření registrace

1.   Poplatek za registraci, který hradí jednotlivé žádající registry obchodních údajů, zohledňuje výdaje nezbytné pro přesné posouzení a přezkoumání žádosti o registraci nebo o rozšíření registrace s přihlédnutím ke službám, které bude registr obchodních údajů poskytovat, včetně případných doplňkových služeb.

2.   Má se za to, že registr obchodních údajů poskytuje doplňkové služby v jakémkoli z následujících případů:

a)

pokud doplňkové služby poskytuje přímo;

b)

pokud doplňkové služby poskytuje subjekt patřící do stejné skupiny jako registr obchodních údajů;

c)

pokud doplňkové služby poskytuje subjekt, s nímž registr obchodních údajů uzavřel smlouvu v souvislosti s obchodováním, operacemi po uzavření obchodu nebo linií podnikání za účelem spolupráce při poskytování služeb.

3.   Pokud registr obchodních údajů doplňkové služby uvedené v odstavci 2 neposkytuje, má se za to, že dotčený registr obchodních údajů má nízký předpokládaný celkový obrat, a uhradí poplatek za registraci ve výši 65 000 EUR.

4.   Pokud registr obchodních údajů poskytuje doplňkové služby uvedené v odstavci 2, má se za to, že dotčený registr obchodních údajů má vysoký předpokládaný celkový obrat, a uhradí poplatek za registraci ve výši 100 000 EUR.

5.   Pokud registr obchodních údajů žádá o registraci a již byl zaregistrován podle hlavy VI kapitoly 1 nařízení (EU) č. 648/2012, uhradí poplatek za rozšíření registrace ve výši:

a)

50 000 EUR v případě registrů obchodních údajů, které poskytují doplňkové služby uvedené v odstavci 2;

b)

32 500 EUR v případě registrů obchodních údajů s nízkým předpokládaným obratem, které doplňkové služby uvedené v odstavci 2 neposkytují.

6.   Pokud registr obchodních údajů, který není zaregistrován podle nařízení (EU) č. 648/2012, podá současně žádosti o registraci podle nařízení (EU) č. 648/2012 i podle nařízení (EU) 2015/2365, uhradí plný poplatek za registraci splatný podle nařízení (EU) č. 648/2012 a poplatek za rozšíření registrace podle odstavce 5.

7.   Dojde-li k zásadní změně podmínek registrace podle čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) 2015/2365, v jejímž důsledku je registr obchodních údajů povinen zaplatit vyšší poplatek za registraci v souladu s odstavci 3, 4 a 5 oproti původně uhrazenému poplatku za registraci, účtuje se dotčenému registru obchodních údajů rozdíl mezi původně uhrazeným poplatkem za registraci a vyšším použitelným poplatkem za registraci, který plyne z této zásadní změny.

Článek 6

Roční poplatky za dohled u registrovaných registrů obchodních údajů a registrů obchodních údajů, které svou registraci rozšířily

1.   Registrovanému registru obchodních údajů se účtuje roční poplatek za dohled.

2.   Celkový roční poplatek za dohled a roční poplatek za dohled pro konkrétní registr obchodních údajů za daný rok (n) se vypočítá takto:

a)

celkovým ročním poplatkem za dohled za daný rok (n) je odhad výdajů souvisejících s dohledem nad činnostmi registrů obchodních údajů podle nařízení (EU) 2015/2365, jak je uveden v rozpočtu orgánu ESMA pro uvedený rok;

b)

ročním poplatkem registru obchodních údajů za dohled za daný rok (n) je celkový roční poplatek za dohled stanovený podle písmena a) rozdělený mezi všechny registry obchodních údajů registrované v roce (n – 1) úměrně k jejich použitelnému obratu vypočítanému podle čl. 2 odst. 3.

3.   Registr obchodních údajů žádající o registraci nebo rozšíření registrace podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/2365 v žádném případě nehradí roční poplatek za dohled nižší než 30 000 EUR.

Článek 7

Poplatky pro registry obchodních údajů ze třetích zemí

1.   Registr obchodních údajů žádající o uznání podle čl. 19 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 2015/2365 uhradí poplatek za uznání, který se vypočítá jako součet následujících částek:

a)

20 000 EUR;

b)

částky, která je výsledkem rozdělení 35 000 EUR mezi celkový počet registrů obchodních údajů z téže třetí země, jež jsou buď uznány orgánem ESMA, nebo zažádaly o uznání, avšak dosud uznány nebyly.

2.   Registr obchodních údajů žádající o rozšíření registrace podle čl. 19 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2015/2365 uhradí poplatek za uznání, který se vypočítá jako součet částky ve výši 10 000 EUR a částky vypočítané v souladu s odst. 1 písm. b).

3.   Registr obchodních údajů uznaný v souladu s čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365 hradí roční poplatek za dohled ve výši 5 000 EUR.

KAPITOLA III

PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB A NÁHRAD

Článek 8

Obecné způsoby plateb

1.   Všechny poplatky se platí v eurech. Poplatky se hradí v souladu s články 9, 10 a 11.

2.   Za jakékoli prodlení se platí denní penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.

Článek 9

Platba poplatků za registraci

1.   Poplatek za registraci uvedený v článku 5 se hradí v plné výši v době, kdy registr obchodních údajů podá žádost o registraci podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/2365.

2.   Poplatky za registraci se nevrací, pokud registr obchodních údajů stáhne svou žádost o registraci dříve, než orgán ESMA přijme odůvodněné rozhodnutí o registraci nebo zamítnutí registrace, nebo pokud je registrace zamítnuta.

Článek 10

Platba ročních poplatků za dohled

1.   Roční poplatek za dohled uvedený v článku 6 se za daný rok platí ve dvou splátkách.

První splátka je splatná 28. února uvedeného roku a činí pět šestin odhadovaného ročního poplatku za dohled. Není-li v té době ještě k dispozici použitelný obrat vypočtený podle článku 2, použije se jako základ výpočtu poslední použitelný obrat podle článku 2, který je k dispozici.

Druhá splátka je splatná 31. října. Výše druhé splátky se rovná výši ročního poplatku za dohled vypočítaného podle článku 6 sníženého o výši první splátky.

2.   Orgán ESMA zašle registrům obchodních údajů faktury na tyto splátky nejméně 30 dní před příslušným datem úhrady.

Článek 11

Úhrada poplatků pro registry obchodních údajů ze třetích zemí

1.   Poplatky za uznání uvedené v čl. 7 odst. 1 a 2 se hradí v plné výši v době, kdy registr obchodních údajů podá žádost o uznání podle čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) 2015/2365. Tyto poplatky se nevracejí.

2.   Pokaždé, když registr obchodních údajů ze třetí země předloží novou žádost o uznání podle čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) 2015/2365, přepočítá orgán ESMA částku uvedenou v čl. 7 odst. 1 písm. b).

Rozdíl mezi částkou účtovanou podle čl. 7 odst. 1 písm. b) a částkou vyplývající z přepočtu orgán ESMA rozdělí rovným dílem mezi registry obchodních údajů z téže třetí země, které již byly uznány. Náhrada tohoto rozdílu se poskytne formou přímé platby, nebo snížením poplatků účtovaných v následujícím roce.

3.   Roční poplatek za dohled nad uznaným registrem obchodních údajů je splatný do konce února každého roku. Orgán ESMA zašle uznanému registru obchodních údajů fakturu nejméně 30 dnů před tímto datem.

Článek 12

Náhrada poskytovaná příslušným orgánům

1.   Poplatky registrům obchodních údajů za jejich registraci, rozšíření registrace, dohled nad nimi a jejich uznání podle tohoto nařízení účtuje pouze orgán ESMA.

2.   Orgán ESMA nahradí příslušnému orgánu skutečné náklady vzniklé v důsledku plnění úkolů podle nařízení (EU) 2015/2365 a v důsledku případného přenesení úkolů podle článku 74 nařízení (EU) č. 648/2012 a v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365.

KAPITOLA IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Výpočet prozatímních poplatků za dohled

1.   Pokud oznamovací povinnost uvedená v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 v souladu s čl. 33 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení vznikne v roce následujícím po registraci registru obchodních údajů podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/2365, uhradí registr obchodních údajů v roce své registrace prozatímní poplatek za dohled, který se vypočítá v souladu s částí 1 přílohy.

2.   Pokud oznamovací povinnost uvedená v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 v souladu s čl. 33 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení vznikne v prvních šesti měsících roku registrace registru obchodních údajů podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/2365, uhradí registr obchodních údajů v roce své registrace prozatímní poplatek za dohled, který se vypočítá v souladu s částí 2 přílohy.

3.   Pokud oznamovací povinnost uvedená v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 v souladu s čl. 33 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení vznikne v posledních šesti měsících roku registrace registru obchodních údajů podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/2365, uhradí registr obchodních údajů v roce své registrace prozatímní poplatek za dohled, který se vypočítá v souladu s částí 3 přílohy.

Článek 14

Úhrada poplatků za registraci a poplatků pro registry ze třetích zemí v roce 2019

1.   Registry obchodních údajů, které zažádají o registraci podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/2365 v roce 2019, uhradí poplatek za registraci uvedený v článku 6 v plné výši 30 dní od vstupu tohoto nařízení v platnost nebo ke dni podání žádosti o registraci podle toho, co nastane později.

2.   Registry obchodních údajů ze třetích zemí, které zažádají o uznání podle čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) 2015/2365 v roce 2019, uhradí poplatek za uznání uvedený v čl. 7 odst. 1 nebo 2 v plné výši 30 dní od vstupu tohoto nařízení v platnost nebo ke dni podání žádosti podle toho, co nastane později.

3.   Registry obchodních údajů ze třetích zemí uznané podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365 v roce 2019 uhradí za rok 2019 roční poplatek za dohled v souladu s čl. 7 odst. 3 v plné výši 60 dní od vstupu tohoto nařízení v platnost nebo 30 dní poté, co orgán ESMA registr obchodních údajů informoval o rozhodnutí o uznání podle čl. 19 odst. 7 nařízení (EU) 2015/2365, podle toho, co nastane později.

Článek 15

Roční poplatek za dohled účtovaný za rok 2020 registrům obchodních údajů, které byly zaregistrovány nebo jejichž registrace byla rozšířena v roce 2019

1.   Poplatkem registru obchodních údajů za dohled za rok 2020 je celkový roční poplatek za dohled stanovený podle čl. 6 odst. 2 písm. a) rozdělený mezi všechny registry obchodních údajů zaregistrované v roce 2019 úměrně k jejich použitelnému obratu vypočítanému podle odstavce 2.

2.   Pro účely výpočtu ročního poplatku za dohled za rok 2020 v souladu s článkem 6 pro registr obchodních údajů zaregistrovaný v roce 2019 podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/2365 je použitelným obratem registru obchodních údajů součet

příjmů plynoucích z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT v období od 1. ledna 2020 do 30. června 2020 a

použitelných příjmů plynoucích z doplňkových služeb registru obchodních údajů v souladu s čl. 2 odst. 1 a 2 v období od 1. ledna 2020 do 30. června 2020

vydělený součtem

celkových příjmů všech registrovaných registrů obchodních údajů plynoucích z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT v období od 1. ledna 2020 do 30. června 2020 a

použitelných příjmů všech registrovaných registrů obchodních údajů plynoucích z doplňkových služeb v souladu s čl. 2 odst. 1 a 2 v období od 1. ledna 2020 do 30. června 2020.

3.   Roční poplatek za dohled účtovaný za rok 2020 registrům obchodních údajů zaregistrovaným v roce 2019 se platí ve dvou splátkách.

První splátka je splatná 28. února 2020 a její výše odpovídá poplatku za registraci uhrazenému registrem obchodních údajů v roce 2019 v souladu s článkem 5.

Druhá splátka je splatná 31. října 2020. Výše druhé splátky se rovná výši ročního poplatku za dohled vypočítaného podle odstavce 1 sníženého o výši první splátky.

Je-li částka zaplacená registrem obchodních údajů v rámci první splátky vyšší než roční poplatek za dohled vypočítaný v souladu s odstavcem 1, poskytne orgán ESMA registru obchodních údajů náhradu ve výši rozdílu mezi částkou uhrazenou v rámci první splátky a ročním poplatkem za dohled vypočítaným v souladu s odstavcem 1.

4.   Orgán ESMA zašle registrům obchodních údajů zaregistrovaným v roce 2019 faktury na splátky ročního poplatku za dohled za rok 2020 nejméně 30 dní před datem úhrady.

5.   Jakmile je k dispozici auditovaná účetní závěrka za rok 2020, oznámí registry obchodních údajů zaregistrované v roce 2019 orgánu ESMA veškeré změny použitelného obratu vypočítaného v souladu s odstavcem 2, které vyplývají z rozdílu mezi konečnými údaji za období od 1. ledna 2020 do 30. června 2020 a předběžnými údaji použitými při výpočtu podle odstavce 2.

Registrům obchodních údajů se účtuje rozdíl mezi ročním poplatkem za dohled za rok 2020, který byl skutečně zaplacen podle odstavce 1, a ročním poplatkem za dohled za rok 2020, který má být uhrazen v důsledku jakékoli změny použitelného obratu uvedené v prvním pododstavci.

Orgán ESMA zašle fakturu na případnou dodatečnou platbu uvedenou v předchozím pododstavci nejméně 30 dní před příslušným datem úhrady.

Článek 16

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

PROZATÍMNÍ POPLATKY V PRVNÍM ROCE

Část 1

Prozatímní poplatek za dohled za rok registrace registru obchodních údajů v případě, že oznamovací povinnost vznikne v následujícím roce

1.

Prozatímním poplatkem registru obchodních údajů za dohled je nižší z těchto částek:

a)

poplatek za registraci registru obchodních údajů, který je splatný v souladu s článkem 5 tohoto nařízení;

b)

poplatek za registraci registru obchodních údajů splatný podle článku 5 tohoto nařízení vynásobený poměrem mezi počtem pracovních dnů od data jeho registrace do konce roku a 150 pracovními dny.

Tento výpočet se provede takto:

Prozatímní poplatek ROÚ za dohled = Min (poplatek za registraci, poplatek za registraci × koeficient)

Formula

2.

Prozatímní poplatek za dohled je splatný v plné výši 60 dnů od vstupu tohoto nařízení v platnost nebo 30 dnů od oznámení uvedeného v čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 podle toho, co nastane později.

Část 2

Prozatímní poplatek za dohled za rok registrace registru obchodních údajů v případě, že oznamovací povinnost vznikne v prvních šesti měsících téhož roku

1.

Prozatímním poplatkem registru obchodních údajů za dohled je celkový roční poplatek za dohled stanovený podle čl. 6 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení rozdělený mezi všechny registry obchodních údajů registrované v daném roce úměrně k jejich použitelnému obratu vypočítanému podle odstavce 2.

2.

Pro účely výpočtu prozatímního poplatku za dohled je použitelným obratem registru obchodních údajů součet

příjmů plynoucích z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT v období od 1. ledna do 30. června roku, v němž byl registr obchodních údajů zaregistrován, a

použitelných příjmů plynoucích z doplňkových služeb registru obchodních údajů v souladu s čl. 2 odst. 1 případně 2 tohoto nařízení v období od 1. ledna do 30. června roku, v němž byl registr obchodních údajů zaregistrován,

vydělený celkovými příjmy plynoucími z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT a použitelnými příjmy plynoucími z doplňkových služeb všech registrovaných registrů obchodních údajů v souladu s čl. 2 odst. 1 případně 2 tohoto nařízení v období od 1. ledna do 30. června daného roku.

3.

Prozatímní poplatek za dohled se hradí ve dvou splátkách.

První splátka je splatná 30 dnů od oznámení uvedeného v čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 a odpovídá poplatku za registraci registru obchodních údajů podle článku 5 tohoto nařízení.

Druhá splátka je splatná 31. října. Výše druhé splátky se rovná výši prozatímního poplatku za dohled vypočítaného podle odstavce 1 sníženého o výši první splátky.

Je-li částka zaplacená registrem obchodních údajů v rámci první splátky vyšší než prozatímní poplatek za dohled vypočítaný podle odstavce 1, poskytne orgán ESMA registru obchodních údajů náhradu ve výši rozdílu mezi částkou uhrazenou v rámci první splátky a prozatímním poplatkem za dohled vypočítaným podle odstavce 1.

4.

Jakmile je k dispozici auditovaná účetní závěrka za rok registrace, oznámí registry obchodních údajů orgánu ESMA veškeré změny použitelného obratu vypočítaného podle odstavce 1, které vyplývají z rozdílu mezi konečnými údaji za období od 1. ledna do 30. června a předběžnými údaji použitými při výpočtu podle odstavce 1.

Registrům obchodních údajů je účtován rozdíl mezi ročním poplatkem za dohled za rok registrace, který byl skutečně uhrazen podle odstavce 3, a ročním poplatkem za dohled za rok registrace, který má být uhrazen v důsledku změny použitelného obratu uvedené v prvním pododstavci.

5.

Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 4, prozatímní poplatek za dohled není nižší než 15 000 EUR.

Část 3

Prozatímní poplatek za dohled za rok registrace registru obchodních údajů v případě, že oznamovací povinnost vznikne v posledních šesti měsících téhož roku

1.

Prozatímním poplatkem registru obchodních údajů za dohled je celkový poplatek za dohled stanovený podle čl. 6 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení rozdělený mezi všechny registry obchodních údajů úměrně k poměru poplatku za registraci registru obchodních údajů uhrazenému orgánu ESMA k celkové částce všech poplatků za registraci uhrazených registry obchodních údajů orgánu ESMA v daném roce.

2.

Poplatek stanovený podle odstavce 1 je splatný 30 dnů od oznámení uvedeného v čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365.

Top