Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0268

Nařízení Komise (EU) 2019/268 ze dne 15. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 200/2010, (EU) č. 517/2011, (EU) č. 200/2012 a (EU) č. 1190/2012, pokud jde o určité metody vyšetření na salmonelu a související odběr vzorků u drůbeže (Text s významem pro EHP.)

C/2019/1016

OJ L 46, 18.2.2019, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/268/oj

18.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/268

ze dne 15. února 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 200/2010, (EU) č. 517/2011, (EU) č. 200/2012 a (EU) č. 1190/2012, pokud jde o určité metody vyšetření na salmonelu a související odběr vzorků u drůbeže

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec, čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec a článek 13 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (ES) č. 2160/2003 je zajistit, aby byla přijata opatření na zjišťování a tlumení salmonel a jiných původců zoonóz na všech úrovních produkce, zpracování a distribuce, zejména pak na úrovni primární produkce, aby se snížil jejich výskyt a riziko, jež představují pro veřejné zdraví.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 2160/2003 mají být konkrétně stanoveny cíle Unie za účelem snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz vyjmenovaných v příloze I uvedeného nařízení v populacích zvířat vyjmenovaných v uvedené příloze. Rovněž stanoví určité požadavky týkající se těchto cílů.

(3)

Nařízení Komise (EU) č. 200/2010 (2), (EU) č. 517/2011 (3), (EU) č. 200/2012 (4) a (EU) č. 1190/2012 (5) stanoví požadavky na odběr vzorků a testování, které jsou nezbytné k zajištění harmonizovaného monitorování dosahování cílů Unie, pokud jde o salmonely v populacích drůbeže, stanovených v nařízení (ES) č. 2160/2003.

(4)

Evropský výbor pro normalizaci a Mezinárodní organizace pro normalizaci nedávno revidovaly řadu referenčních metod a protokol s cílem ověřit dodržování nařízení (EU) č. 200/2010, (EU) č. 517/2011, (EU) č. 200/2012 a (EU) č. 1190/2012, a proto je zapotřebí tato nařízení odpovídajícím způsobem aktualizovat. Aktualizace by se měla týkat zejména požadavků na používání alternativních metod s ohledem na revidovaný referenční standardní protokol EN ISO 16140-2 (validace alternativních metod) a novou referenční metodu pro detekci salmonel (EN ISO 6579-1).

(5)

Alternativní metody, které jsou náležitě validované referenční metodou, se mají považovat za rovnocenné referenčním metodám. Použití alternativních metod je v současné době omezeno na provozovatele potravinářských podniků podle bodu 3.4 příloh nařízení (EU) č. 200/2010, (EU) č. 517/2011, (EU) č. 200/2012 a (EU) č. 1190/2012. Příslušné orgány by však měly mít rovněž možnost použít alternativní metody, neboť není důvod omezovat náležitě validované alternativní metody pouze na provozovatele potravinářských podniků.

(6)

V případě obohacených klecových a neklecových chovů o více patrech s dopravníkovými pásy na trus mezi každým patrem, které se čím dál více používají k ustájení těchto ptáků, není reprezentativní odběr vzorků pro účely tlumení salmonel v hejnech nosnic a chovných slepic druhu Gallus gallus vždy praktický. Je proto vhodné povolit alternativní postup odběru vzorků, který poskytne praktické řešení pro odběr vzorků u těchto hejn, přičemž zachová přinejmenším rovnocennou citlivost v porovnání se stávajícími postupy odběru vzorků.

(7)

Je vhodné stanovit přechodné ustanovení, které poskytne provozovatelům potravinářských podniků dostatečný čas na to, aby se mohli revidovaným nebo novým normám CEN/ISO přizpůsobit. Přechodné ustanovení by provozovatelům potravinářských podniků rovněž umožnilo snížit zátěž spojenou s validací alternativních metod v souladu s novou normou EN ISO 16140-2 týkající se laboratoří a výrobců testovacích souprav, neboť některá osvědčení vycházející z předchozí normy ISO 16140:2003 mohou být i nadále platná do konce roku 2021.

(8)

Nařízení (EU) č. 200/2010, (EU) č. 517/2011, (EU) č. 200/2012 a (EU) č. 1190/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 200/2010

Příloha nařízení (EU) č. 200/2010 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Změny nařízení (EU) č. 517/2011

Příloha nařízení (EU) č. 517/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Změny nařízení (EU) č. 200/2012

Příloha nařízení (EU) č. 200/2012 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 4

Změny nařízení (EU) č. 1190/2012

Příloha nařízení (EU) č. 1190/2012 se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

Článek 5

Přechodné ustanovení

Do 31. prosince 2021 mohou provozovatelé potravinářských podniků používat metody uvedené v bodech 3.2 a 3.4 přílohy nařízení (EU) č. 200/2010, v bodech 3.2 a 3.4 přílohy nařízení (EU) č. 517/2011, v bodech 3.2 a 3.4 přílohy nařízení (EU) č. 200/2012 a v bodech 3.2 a 3.4 přílohy nařízení (EU) č. 1190/2012 použitelné před změnou stanovenou v článcích 1 až 4 tohoto nařízení.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 200/2010 ze dne 10. března 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Unie zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonel v reprodukčních hejnech dospělé drůbeže druhu Gallus gallus (Úř. věst. L 61, 11.3.2010, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 517/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Unie zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2160/2003 a nařízení Komise (EU) č. 200/2010 (Úř. věst. L 138, 26.5.2011, s. 45).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 200/2012 ze dne 8. března 2012 o cíli Unie zaměřeném na snížení výskytu Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium u hejn brojlerů, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 (Úř. věst. L 71, 9.3.2012, s. 31).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 1190/2012 ze dne 12. prosince 2012 o cíli Unie zaměřeném na snížení výskytu Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium v hejnech krůt, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 (Úř. věst. L 340, 13.12.2012, s. 29).


PŘÍLOHA I

Příloha nařízení (EU) č. 200/2010 se mění takto:

1)

V bodě 2.2.2.1 se doplňují nová písmena d) a e), která znějí:

„d)

V klecích, kde se nenahromadí dostatečný objem trusu na škrabácích nebo čističkách pásů na výstupu pásů, se použijí čtyři nebo více navlhčených textilních tamponů s plochou nejméně 900 cm2 na tampon, navlhčených vhodným roztokem (např. 0,8 % chloridem sodným, 0,1 % peptonem ve sterilní deionizované vodě, sterilní vodou nebo jakýmkoli jiným roztokem schváleným příslušným orgánem), na výtěr z nejširší možné plochy na výstupu všech dostupných pásů po jejich použití, přičemž se zajistí, aby byl každý tampon z obou stran obalen trusem z pásů a škrabáků či čističek pásů.

e)

V budovách o více patrech nebo v provozech s volným výběhem, v nichž se většina trusu odstraňuje pomocí trusných pásů, se použije jeden pár stíracích tamponů na výtěr během procházení v prostorech s podestýlkou v souladu s písmenem b) a nejméně 2 navlhčené textilní tampony na výtěr ručně ze všech přístupných trusných pásů, jak je uvedeno v písmeni d).“

2)

V bodě 3.1 se doplňuje nový bod 3.1.5, který zní:

„3.1.5.

V případě odběru pomocí textilních tamponů v souladu s bodem 2.2.2.1 písm. d) nebo jednoho páru stíracích tamponů a 2 navlhčených textilních tamponů v souladu s bodem 2.2.2.1 písm. e) probíhá sloučení v souladu s bodem 3.1.3 písm. b).“

3)

V bodě 3.2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Detekce Salmonella spp. se provádí podle normy EN ISO 6579-1.“

4)

Bod 3.4 se nahrazuje tímto:

„3.4.   Alternativní metody

Namísto metod detekce a sérotypizace stanovených v bodech 3.1, 3.2 a 3.3 této přílohy lze použít alternativní metody, jsou-li validovány v souladu s normou EN ISO 16140-2 (pro alternativní metody detekce).“


PŘÍLOHA II

Příloha nařízení (EU) č. 517/2011 se mění takto:

1)

Bod 2.2.1 se nahrazuje tímto:

„2.2.1.

Odběr vzorků provozovatelem potravinářského podniku

a)

U hejn v klecích se odebere 2 × 150 gramů přirozeně nahromaděného trusu ze všech pásů nebo škrabáků v budově po spuštění systému pro odstranění hnoje, avšak v případě klecí bez škrabáků nebo pásů je nutné odebrat 2 × 150 gramů smíchaného čerstvého trusu z 60 různých míst z trusných jímek pod klecemi.

V klecích, kde se nenahromadí dostatečný objem trusu na škrabácích nebo čističkách pásů na výstupu pásů, se použijí čtyři nebo více navlhčených textilních tamponů s plochou nejméně 900 cm2 na tampon na výtěr z nejširší možné plochy na výstupu všech dostupných pásů po jejich použití, přičemž se zajistí, aby byl každý tampon z obou stran obalen trusem z pásů a škrabáků či čističek pásů.

b)

V budovách s kójemi nebo volnými výběhy se odeberou dva páry stíracích tamponů nebo gázových tamponů.

Používané stírací tampony musí mít dostatečné absorpční vlastnosti, aby nasákly vlhkost. Povrch stíracích tamponů musí být zvlhčen pomocí vhodných ředidel.

Vzorky musí být odebrány během procházení budovou použitím trasy, která zajistí získání reprezentativních vzorků ze všech částí budovy nebo příslušného sektoru. Zahrnou se podestýlky a rošty, pokud jsou rošty bezpečné pro chůzi, ne však plochy mimo budovy v případě hejn s venkovním přístupem. Do odběru vzorků musí být zahrnuty všechny jednotlivé kóje v budově. Po skončení odběru vzorků ve vybraném sektoru musí být stírací tampony opatrně přemístěny tak, aby se neuvolnil přichycený materiál.

V budovách o více patrech nebo v provozech s volným výběhem, v nichž se většina trusu odstraňuje pomocí trusných pásů, se použije jeden pár stíracích tamponů na výtěr během procházení v prostorech s podestýlkou a nejméně druhý pár navlhčených textilních tamponů na výtěr ze všech přístupných trusných pásů, jak je uvedeno v písm. a) druhém pododstavci.

Oba vzorky lze pro účely testování sloučit a vytvořit jeden vzorek.“

2)

V bodě 3.1 se doplňuje nový bod 3.1.3, který zní:

„3.1.3.

V případě odběru pomocí textilních tamponů v souladu s bodem 2.2.1 písm. a) druhým pododstavcem probíhá sloučení v souladu s bodem 3.1.1.“

3)

V bodě 3.2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Detekce Salmonella spp. se provádí podle normy EN ISO 6579-1.“

4)

Bod 3.4 se nahrazuje tímto:

„3.4.   Alternativní metody

Namísto metod detekce a sérotypizace stanovených v bodech 3.1, 3.2 a 3.3 této přílohy lze použít alternativní metody, jsou-li validovány v souladu s normou EN ISO 16140-2 (pro alternativní metody detekce).“


PŘÍLOHA III

Příloha nařízení (EU) č. 200/2012 se mění takto:

1)

Bod 3.2 se nahrazuje tímto:

„3.2.   Metoda detekce

Detekce Salmonella spp. se provádí podle normy EN ISO 6579-1.“

2)

Bod 3.4 se nahrazuje tímto:

„3.4.   Alternativní metody

Namísto metod detekce a sérotypizace stanovených v bodech 3.1, 3.2 a 3.3 této přílohy lze použít alternativní metody, jsou-li validovány v souladu s normou EN ISO 16140-2 (pro alternativní metody detekce).“


PŘÍLOHA IV

Příloha nařízení (EU) č. 1190/2012 se mění takto:

1)

Bod 3.2 se nahrazuje tímto:

„3.2.   Metoda detekce

Detekce Salmonella spp. se provádí podle normy EN ISO 6579-1.“

2)

Bod 3.4 se nahrazuje tímto:

„3.4.   Alternativní metody

Namísto metod detekce a sérotypizace stanovených v bodech 3.1, 3.2 a 3.3 této přílohy lze použít alternativní metody, jsou-li validovány v souladu s normou EN ISO 16140-2 (pro alternativní metody detekce).“


Top