Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0113

Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2019/113 ze dne 7. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2018/33)

OJ L 23, 25.1.2019, p. 19–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/113/oj

25.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 23/19


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/113

ze dne 7. prosince 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2018/33)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Evropskou komisí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) vyžaduje vykazování statistických údajů zpravodajskými jednotkami, aby Evropský systém centrálních bank (ESCB) mohl za účelem plnění svých úkolů vypracovávat statistiky o eurovém peněžním trhu.

(2)

S cílem zajistit dostupnost vysoce kvalitních statistik o eurovém peněžním trhu je zapotřebí změnit některá ustanovení nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48). Zejména je důležité zajistit, aby každá zpravodajská jednotka Evropské centrální bance (ECB) nebo příslušné národní centrální bance vykazovala všechny transakce, které zpravodajská jednotka uzavřela s finančními institucemi (kromě centrálních bank, pokud transakce není uskutečňována pro investiční účely), jakož i s vládními institucemi a některými nefinančními podniky. Kromě toho je nezbytné zajistit, aby shromažďování údajů profitovalo z rozšířeného povinného používání identifikačního kódu právního subjektu (LEI) při vykazování v Unii.

(3)

Jelikož je důležité zajistit dostupnost včasných statistik o eurovém peněžním trhu, je rovněž nezbytné harmonizovat a zpřísnit povinnost zpravodajských jednotek předávat národním centrálním bankám nebo ECB informace včas.

(4)

Je třeba přijmout preventivní opatření, která zajistí, aby zpravodajské jednotky shromažďovaly, sestavovaly a předávaly statistické informace způsobem, který chrání integritu těchto informací. Zejména je důležité zdůraznit, že statistické informace, které národní centrální banky nebo ECB obdrží, by měly být nestranné (tj. měly by představovat neutrální zachycení pozorovatelných transakcí, které zpravodajská jednotka uzavřela za obvyklých tržních podmínek), objektivní a spolehlivé, aby byly v souladu se všeobecnými zásadami veřejného závazku ESCB na vypracování evropské statistiky (3). Zpravodajské jednotky by navíc měly zajistit, aby jakékoli chyby ve vykázaných statistických informacích byly v nejbližším možném termínu opraveny a oznámeny ECB a příslušné národní centrální bance.

(5)

Provedením těchto ustanovení se zajistí, že ESCB bude mít včasnější, komplexnější, podrobnější, harmonizovanější a spolehlivější statistické informace o eurovém peněžním trhu, což umožní podrobnější analýzu transmisního mechanismu měnové politiky. Shromážděné údaje mohou být navíc využity při vytváření a správě eurové jednodenní nezajištěné úrokové sazby.

(6)

Nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny

Nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) se mění takto:

1.

Článek 1 se mění takto:

a)

vkládá se nový bod 5a, který zní:

„5a.

„finančními institucemi“ se rozumějí institucionální jednotky, které jsou nezávislými právnickými osobami a tržními výrobci a jejichž hlavní činností je produkce finančních služeb, jak je uvedeno v revidovaném Evropském systému účtů (ESA 2010), který je stanoven v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (*1);

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).“;"

b)

body 3 až 5 se zrušují;

c)

bod 9 se nahrazuje tímto:

„9.

„statistikou peněžního trhu“ se rozumí statistika týkající se zajištěných, nezajištěných a derivátových transakcí s nástroji peněžního trhu, které zpravodajské jednotky v příslušném vykazovaném období uzavřely s finančními institucemi (kromě centrálních bank, pokud transakce není uskutečňována pro investiční účely), vládními institucemi nebo s nefinančními podniky, které jsou klasifikovány jako „profesionální“ podle Rámce Basel III LCR, avšak s výjimkou transakcí v rámci skupiny;“;

d)

bod 14 se nahrazuje tímto:

„14.

„referenčním souborem zpravodajských jednotek“ se rozumí měnové finanční instituce, které jsou rezidenty eurozóny (kromě centrálních bank a fondů peněžního trhu) a které přijímají vklady v eurech od jiných finančních institucí, vládních institucí nebo nefinančních podniků a/nebo vydávají jakékoli jiné dluhové nástroje a/nebo poskytují úvěry v eurech uvedené v přílohách I, II nebo III jiným finančním institucím, vládním institucím nebo nefinančním podnikům;“;

e)

vkládá se nový bod 20a, který zní:

„20a.

„úvěrová instituce“ má stejný význam jako v definici v čl. 4 odst. 1 bodě 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (*2);

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).“;"

f)

bod 25 se nahrazuje tímto:

„25.

„jednodenním indexovým swapem“ (overnight index swap – OIS) nebo „OIS“ se rozumí úrokový swap, jehož pravidelná proměnlivá úroková sazba se rovná geometrickému průměru jednodenní sazby (nebo sazby jednodenního indexu) po určité období. Konečná platba se vypočte jako rozdíl mezi pevnou úrokovou sazbou a složenou jednodenní sazbou zaznamenanou po dobu trvání OIS, jenž se uplatní na nominální hodnotu transakce;“;

2.

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pro účely pravidelného sestavování statistiky peněžního trhu vykazují zpravodajské jednotky národní centrální bance členského státu, v němž jsou rezidenty, na konsolidovaném základě včetně všech svých poboček v Unii a ESVO denní statistické informace o nástrojích peněžního trhu. Požadované statistické informace jsou uvedeny v přílohách I, II a III. Zpravodajské jednotky vykazují požadované statistické informace v souladu s minimálními standardy pro přenos, přesnost, pojmovou shodu, opravy a integritu dat, které jsou stanoveny v příloze IV. Statistické informace, které obdrží od zpravodajských jednotek, národní centrální banka předá ECB v souladu s čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Národní centrální banky vymezí a provedou zpravodajské postupy, kterými se mají zpravodajské jednotky řídit ve vztahu k nástrojům peněžního trhu. Tyto zpravodajské postupy zajistí, aby byly poskytovány požadované statistické informace, a umožňují přesnou kontrolu plnění minimálních standardů uvedených v příloze IV.“;

c)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Národní centrální banky vymezí a provedou zpravodajské postupy, kterými se mají řídit dodatečné zpravodajské jednotky, v souladu s národní statistickou zpravodajskou povinností. Národní centrální banky zajistí, aby vnitrostátní zpravodajské postupy vyžadovaly, aby dodatečné zpravodajské jednotky splňovaly požadavky, které jsou rovnocenné požadavkům obsaženým v článcích 6 až 8, čl. 10 odst. 3 a článcích 11 a 12 tohoto nařízení. Národní centrální banky zabezpečí, aby tyto zpravodajské postupy poskytovaly požadované statistické informace a umožňovaly přesnou kontrolu dodržování minimálních standardů uvedených v příloze IV.“;

3.

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pokud národní centrální banka podle čl. 3 odst. 3 rozhodne, že zpravodajské jednotky budou statistické informace uvedené v přílohách I, II a III vykazovat přímo ECB, předávají zpravodajské jednotky tyto informace ECB jednou denně mezi 18:00 h v den obchodu a 7:00 h středoevropského času (SEČ) (*3) v první den zúčtování v TARGET2 následující po dni obchodu.

(*3)  SEČ zohledňuje změnu na středoevropský letní čas.“;"

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Ve všech ostatních případech (tedy s výjimkou odstavce 1) předávají národní centrální banky ECB denní statistické informace o peněžním trhu podle příloh I, II a III, které obdržely od zpravodajských jednotek vybraných podle čl. 2 odst. 2, 3 a 4 nebo od dodatečných zpravodajských jednotek vybraných podle čl. 2 odst. 6 jednou denně před 7:00 h SEČ v první den zúčtování v TARGET2 následující po dni obchodu.“;

c)

doplňuje se nový odstavec 5, který zní:

„5.   Při posuzování, zda zpravodajská jednotka splňuje požadavky podle tohoto článku, představuje nedodržení kteréhokoli z minimálních standardů pro přenos uvedených v odst. 1 bodu i) a ii) přílohy IV případ nesplnění téhož druhu zpravodajské povinnosti pro účely rámce ECB týkajícího se neplnění statistické zpravodajské povinnosti.“;

4.

Článek 5 se zrušuje;

5.

Příloha I nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

6.

Příloha II nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení;

7.

Příloha III nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení;

8.

Příloha IV nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 2

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 15. března 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. prosince 2018.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1333/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2014/48) (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 97).

(3)  K dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Schéma vykazování pro statistiku peněžního trhu týkající se zajištěných transakcí

ČÁST 1

DRUH NÁSTROJŮ

Zpravodajské jednotky Evropské centrální bance (ECB) nebo příslušné národní centrální bance vykazují všechna repa a transakce, jež byly na jejich základě uzavřeny, včetně třístranných repo obchodů v eurech se splatností do jednoho roku včetně (definované jako transakce se dnem splatnosti maximálně 397 dnů po dni vypořádání), které zpravodajská jednotka uzavřela s finančními institucemi (kromě centrálních bank, pokud transakce není uskutečňována pro investiční účely), vládními institucemi nebo s nefinančními podniky, které jsou klasifikovány jako „profesionální“ podle Rámce Basel III LCR. Transakce v rámci skupiny se nevykazují.

ČÁST 2

DRUH ÚDAJŮ

1.

Druh údajů založených na transakcích (*1), jež se mají vykazovat pro každou transakci:

Pole

Popis údajů

Alternativní možnost vykazování (je-li dána) a jiné předpoklady

Reported transaction status (Status vykazované transakce)

Tento atribut uvádí, zda je transakce novou transakcí nebo změnou, zrušením či opravou dříve vykázané transakce.

 

Novation status (Status novace)

Tento atribut uvádí, zda je transakce novací.

 

Unique transaction identifier (Jedinečný identifikátor transakce)

Jedinečný kód, který umožňuje identifikaci určité transakce v příslušném segmentu trhu.

Vykazování tohoto pole je povinné, jsou-li údaje k dispozici.

Proprietary transaction identification (Vlastní identifikace transakce)

Jedinečný interní identifikátor transakce, který zpravodajská jednotka používá pro jednotlivou transakci. Vlastní identifikace transakce je jedinečná pro každou transakci vykazovanou za segment peněžního trhu a zpravodajskou jednotku.

 

Related proprietary transaction identification (Vlastní identifikace související transakce)

Jedinečný interní identifikátor transakce, který zpravodajská jednotka používá pro počáteční obchod, jenž byl následně předmětem novace.

Vykazování tohoto pole je povinné, přichází-li v úvahu.

Counterparty proprietary transaction identification (Vlastní identifikace transakce protistranou)

Vlastní identifikace transakce přidělená téže transakci protistranou zpravodajské jednotky

Vykazování tohoto pole je povinné, jsou-li údaje k dispozici.

Counterparty identification (Identifikace protistrany)

Identifikační kód, který se pro vykazovanou transakci používá k rozpoznání protistrany zpravodajské jednotky.

Identifikační kód právního subjektu (LEI) se použije vždy, když byl protistraně tento identifikační kód přidělen. Sektor protistrany a místo, kde se protistrana nachází, se vykazují, není-li kód LEI přidělen.

Counterparty sector (Sektor protistrany)

Institucionální sektor protistrany.

Povinný údaj, pokud se neuvádí identifikace protistrany.

Counterparty location (Místo, kde se nachází protistrana)

Kód země, v níž je protistrana zapsaná v rejstříku, podle normy Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Povinný údaj, pokud se neuvádí identifikace protistrany.

Tri-party agent identification (Identifikace zástupce tří stran)

Identifikátor protistrany pro zástupce tří stran.

Vykazování tohoto pole je povinné v případě třístranných transakcí.

Kód LEI se použije vždy, když je zástupci tento identifikátor přidělen.

Reporting date (Den vykazování)

Počáteční a konečné datum a čas období, jehož se údaje o transakcích v souboru týkají.

 

Electronic time stamp (Elektronické časové razítko)

Okamžik, kdy je transakce uzavřena nebo zaúčtována.

 

Trade date (Den obchodu)

Den, kdy strany uzavřou finanční transakci.

 

Settlement date (Den vypořádání)

Den, kdy je hotovost původně vyměněna za aktivum, jak bylo smluvně dohodnuto.

V případě prodloužení otevřených repo obchodů se jedná o den, kdy dochází k vypořádání prodloužení, i když nedochází k výměně hotovosti.

Maturity date (Den splatnosti)

Den zpětného odkupu, tj. den, kdy má být vrácena nebo přijata hotovost výměnou za aktivum, které bylo poskytnuto nebo přijato jako zajištění.

 

Transaction type (Druh transakce)

Tento atribut uvádí, zda se transakce uskutečňuje za účelem vypůjčení nebo zapůjčení hotovosti.

 

Transaction nominal amount (Nominální hodnota transakce)

Částka v eurech původně vypůjčená či půjčená.

 

Rate type (Druh sazby)

K určení toho, zda se jedná o nástroj s pevně stanovenou nebo proměnlivou sazbou.

 

Deal rate (Sazba transakce)

Úroková sazba vyjádřená v souladu se zvyklostí peněžního trhu ACT/360, za kterou bylo repo uzavřeno a kterou má být úročena půjčená hotovost.

Vykazování tohoto pole se vyžaduje pouze v případě nástrojů s pevnou sazbou.

Reference rate index (Index referenční sazby)

Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN) podkladové referenční sazby, na jejímž základě se vypočítávají pravidelné úrokové výnosy.

Vykazování tohoto pole se vyžaduje pouze v případě nástrojů s proměnlivou sazbou.

Basis point spread (Rozpětí bazických bodů)

Počet bazických bodů připočtených (jsou-li kladné) k podkladové referenční sazbě či odečtených (jsou-li záporné) od podkladové referenční sazby za účelem výpočtu skutečné úrokové sazby platné pro dané období při emisi nástroje s proměnlivou sazbou.

Vykazování tohoto pole se vyžaduje pouze v případě nástrojů s proměnlivou sazbou.

Collateral ISIN (ISIN zajištění)

ISIN aktiva poskytnutého jako zajištění.

Vykazování tohoto pole je nepovinné v případě třístranných rep, která nejsou uskutečňována proti koši cenných papírů, pro něž existuje obecný ISIN, nebo v případě druhů zajištění, u nichž není ISIN k dispozici.

Není-li uveden ISIN aktiva poskytnutého jako zajištění, je třeba poskytnout informace o druhu zajištění, sektoru vydavatele zajištění a souboru zajištění.

Collateral pool (Soubor zajištění)

K určení, zda aktivum, které bylo poskytnuto jako zajištění, představuje soubor zajištění.

 

Collateral type (Druh zajištění)

K určení třídy aktiva zastaveného jako zajištění.

Povinný údaj, pokud se neuvádí ISIN zajištění.

Collateral issuer sector (Sektor vydavatele zajištění)

Institucionální sektor vydavatele zajištění.

Povinný údaj, pokud se neuvádí ISIN zajištění.

Special collateral indicator (Ukazatel zvláštního zajištění)

K určení všech rep prováděných proti obecnému zajištění a rep prováděných proti zvláštnímu zajištění.

Poskytuje se, pouze pokud je to pro zpravodajskou jednotku proveditelné.

Collateral nominal amount (Nominální hodnota zajištění)

Nominální hodnota aktiv zastavených jako zajištění vyjádřená v eurech.

Fakultativní pro třístranná repa a všechny transakce, u nichž nejsou zastavená aktiva identifikována prostřednictvím ISIN.

Collateral haircut (Srážka ze zajištění)

Opatření ke kontrole rizika uplatněné na podkladové zajištění, přičemž hodnota podkladového zajištění se vypočte jako tržní hodnota aktiv snížená o určité procento (srážka).

Vykazování tohoto pole se vyžaduje v případě transakcí s jediným zajištěním, v ostatních případech je nepovinné.

2.

Prahová hodnota významnosti

Transakce s nefinančními podniky by měly být vykazovány, pouze pokud se jedná o transakce s nefinančními podniky, které jsou klasifikovány jako profesionální na základě Rámce Basel III LCR (*2).


(*1)  Standardy elektronického výkaznictví a technické specifikace údajů jsou vymezeny samostatně. Jsou k dispozici na internetových stránkách ECB: www.ecb.europa.eu.

(*2)  Viz dokument „Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools“, Basilejský výbor pro bankovní dohled, leden 2013, s. 23 až 27, k dispozici na internetových stránkách Banky pro mezinárodní platby: www.bis.org.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

Schéma vykazování pro statistiku peněžního trhu týkající se nezajištěných transakcí

ČÁST 1

DRUH NÁSTROJŮ

1.

Zpravodajské jednotky Evropské centrální bance (ECB) nebo příslušné národní centrální bance vykazují:

a)

všechny výpůjčky zpravodajské jednotky od finančních institucí (kromě centrálních bank, pokud transakce není uskutečňována pro investiční účely), vládních institucí nebo od nefinančních podniků klasifikovaných jako „profesionální“ podle Rámce Basel III LCR za použití nástrojů uvedených v níže uvedené tabulce, které jsou denominovány v eurech, se splatností do jednoho roku včetně (definované jako transakce se dnem splatnosti maximálně 397 dnů po dni vypořádání);

b)

všechny půjčky v eurech ostatním úvěrovým institucím se splatností do jednoho roku včetně (definované jako transakce se dnem splatnosti maximálně 397 dnů po dni vypořádání) prostřednictvím nezajištěných vkladů nebo účtů s možností výběru na požádání anebo prostřednictvím nákupu obchodních cenných papírů, vkladových listů, dluhopisů s proměnlivou sazbou a jiných dluhových cenných papírů se splatností do jednoho roku od emitujících úvěrových institucí.

Pro účely odst. 1 písm. a) a b) jsou vyňaty transakce v rámci skupiny.

2.

Níže uvedená tabulka obsahuje podrobný standardní popis kategorií nástrojů pro transakce, které zpravodajské jednotky mají vykazovat ECB. Mají-li zpravodajské jednotky vykazovat transakce národní centrální bance, národní centrální banky tyto popisy kategorií nástrojů na vnitrostátní úrovni provedou v souladu s tímto nařízením.

Druh nástroje

Popis

Deposits (Vklady)

Nezajištěné úročené vklady (včetně účtů s možností výběru na požádání, avšak s vyloučením běžných účtů), které jsou buď s výpovědní lhůtou, nebo mají splatnost nejvýše jeden rok, tj. až do 397 dnů po dni vypořádání, které si zpravodajská jednotka vzala (přijetí půjčky) nebo uložila (poskytnutí půjčky).

Call account/Call money (Účty s možností výběru na požádání)

Peněžní účty, u nichž se denně mění použitelná úroková sazba (v důsledku čehož dochází v pravidelných intervalech k úrokovým platbám či výpočtu úroků) a s výpovědní lhůtou pro výběr peněžních prostředků.

Spořicí účet s výpovědní lhůtou pro výběr peněžních prostředků.

Certificate of deposit (Vkladový list)

Dluhový nástroj s pevnou sazbou v obchodovatelné nebo neobchodovatelné podobě emitovaný měnovou finanční institucí, který držitele opravňuje k výplatě určité pevné úrokové sazby během vymezeného pevně stanoveného období do jednoho roku, tj. až do 397 dnů po dni vypořádání, a který je buď úročený nebo s diskontem.

Commercial paper (Obchodní cenný papír)

Nezajištěný dluhový nástroj vydaný měnovou finanční institucí, jehož splatnost je nejvýše jeden rok, tj. až do 397 dnů po dni vypořádání, a který je úročený nebo s diskontem.

Asset backed commercial paper (Obchodní cenný papír krytý aktivy)

Dluhový nástroj vydaný měnovou finanční institucí, jehož splatnost je nejvýše jeden rok, tj. až do 397 dnů po dni vypořádání, a který je úročený nebo s diskontem a zajištěn určitou formou zajištění.

Floating rate note (Dluhopisy s proměnlivou sazbou)

Dluhový nástroj, jehož pravidelné úrokové výnosy se vypočtou na základě hodnoty, tj. pomocí fixace podkladové referenční sazby, jako je úroková sazba na mezibankovním trhu (Euribor), v předem vymezené dny, které se nazývají dny fixace, a jehož splatnost je nejvýše jeden rok, tj. až do 397 dnů po dni vypořádání.

Other short-term debt securities (Ostatní krátkodobé dluhové cenné papíry)

Nepodřízené cenné papíry (jiné než majetkové účasti) se splatností do jednoho roku, tj. až do 397 dnů po dni vypořádání, emitované zpravodajskými jednotkami, které jsou nástroji obvykle obchodovatelnými a obchodovanými na sekundárních trzích nebo kterými lze vyrovnávat pozici na trhu a které nezaručují držiteli žádná vlastnická práva vůči vydávající instituci. Tato položka zahrnuje:

a)

cenné papíry, které poskytují držiteli nepodmíněné právo na pevný nebo smluvně stanovený příjem v podobě kupónových výnosů a/nebo stanovené pevné částky splatné v určitý den (nebo dny) nebo počínaje dnem stanoveným v okamžiku vydání;

b)

neobchodovatelné nástroje emitované zpravodajskými jednotkami, které se následně stanou obchodovatelnými a které by měly být překlasifikovány na „dluhové cenné papíry“.

ČÁST 2

DRUH ÚDAJŮ

1.

Druh údajů založených na transakcích (*1), jež se mají vykazovat pro každou transakci:

Pole

Popis údajů

Alternativní možnost vykazování (je-li dána) a dodatečné předpoklady

Reported transaction status (Status vykazované transakce)

Tento atribut uvádí, zda je transakce novou transakcí nebo změnou, zrušením či opravou dříve vykázané transakce.

 

Novation status (Status novace)

Tento atribut uvádí, zda je transakce novací.

 

Unique transaction identifier (Jedinečný identifikátor transakce)

Jedinečný kód, který umožňuje identifikaci určité transakce v příslušném segmentu trhu.

Vykazování tohoto pole je povinné, jsou-li údaje k dispozici.

Proprietary transaction identification (Vlastní identifikace transakce)

Jedinečný interní identifikátor transakce, který zpravodajská jednotka používá pro jednotlivou transakci. Vlastní identifikace transakce je jedinečná pro každou transakci vykazovanou za segment peněžního trhu a zpravodajskou jednotku.

 

Related proprietary transaction identification (Vlastní identifikace související transakce)

Jedinečný interní identifikátor transakce, který zpravodajská jednotka používá pro počáteční obchod, jenž byl následně předmětem novace.

Vykazování tohoto pole je povinné, přichází-li v úvahu.

Counterparty proprietary transaction identification (Vlastní identifikace transakce protistranou)

Vlastní identifikace transakce přidělená téže transakci protistranou zpravodajské jednotky

Vykazování tohoto pole je povinné, jsou-li údaje k dispozici.

Counterparty identification (Identifikace protistrany)

Identifikační kód, který se pro vykazovanou transakci používá k rozpoznání protistrany zpravodajské jednotky.

Kód LEI se použije vždy, když je protistraně tento identifikátor přidělen. Sektor protistrany a místo, kde se protistrana nachází, se vykazují, není-li kód LEI přidělen.

Counterparty sector (Sektor protistrany)

Institucionální sektor protistrany.

Povinný údaj, pokud se neuvádí identifikace protistrany.

Counterparty location (Místo, kde se nachází protistrana)

Kód země, v níž je protistrana zapsaná v rejstříku, podle normy Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Povinný údaj, pokud se neuvádí identifikace protistrany.

Reporting date (Den vykazování)

Počáteční a konečné datum a čas období, jehož se údaje o transakcích v souboru týkají.

 

Electronic time stamp (Elektronické časové razítko)

Okamžik, kdy je transakce uzavřena nebo zaúčtována.

 

Trade date (Den obchodu)

Den, kdy strany uzavřou vykazovanou finanční transakci.

 

Settlement date (Den vypořádání)

Den, kdy si protistrany vymění částku peněžních prostředků nebo kdy dojde k vypořádání nákupu nebo prodeje dluhového nástroje.

V případě účtů s možností výběru na požádání („call accounts“) a jiných nezajištěných výpůjček/půjček s výpovědní lhůtou se jedná o den, kdy dochází k prodloužení vkladu (tj. kdy by byl vklad splacen, pokud by bylo požádáno o jeho vrácení a nedošlo by k prodloužení).

Maturity date (Den splatnosti)

Den, kdy má dlužník věřiteli vrátit částku peněžních prostředků nebo kdy nastává splatnost dluhového nástroje a má dojít k jeho zpětnému splacení.

 

Instrument type (Druh nástroje)

Nástroj, prostřednictvím kterého se výpůjčky/půjčky uskutečňují.

 

Transaction type (Druh transakce)

Tento atribut uvádí, zda je transakce výpůjčkou nebo půjčkou hotovosti.

 

Transaction nominal amount (Nominální hodnota transakce)

Částka peněžních prostředků v eurech půjčených či vypůjčených v rámci vkladů. V případě dluhových cenných papírů se jedná o nominální hodnotu emitovaného/koupeného cenného papíru.

 

Transaction deal price (Cena transakce)

Hrubá cena (tj. cena, která zahrnuje naběhlý úrok), za niž je cenný papír emitován nebo obchodován, v procentních bodech.

V případě nezajištěných vkladů se vykazuje ve výši 100.

Rate type (Druh sazby)

K určení toho, zda se jedná o nástroj s pevně stanovenou nebo proměnlivou sazbou.

 

Deal rate (Sazba transakce)

Úroková sazba vyjádřená v souladu se zvyklostí peněžního trhu ACT/360, za kterou byl vklad sjednán a kterou je úročena výše půjčené hotovosti. V případě dluhových nástrojů se jedná o efektivní úrokovou sazbu vyjádřenou v souladu se zvyklostí peněžního trhu ACT/360, za kterou byl nástroj emitován nebo koupen.

Vykazování tohoto pole se vyžaduje pouze v případě nástrojů s pevnou sazbou.

Reference rate index (Index referenční sazby)

Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN) podkladové referenční sazby, na jejímž základě se vypočítávají pravidelné úrokové výnosy.

Vykazování tohoto pole se vyžaduje pouze v případě nástrojů s proměnlivou sazbou.

Basis point spread (Rozpětí bazických bodů)

Počet bazických bodů připočtených (jsou-li kladné) k indexu referenční sazby či odečtených (jsou-li záporné) od indexu referenční sazby za účelem výpočtu skutečné úrokové sazby platné pro dané období při emisi nástroje s proměnlivou sazbou.

Vykazování tohoto pole se vyžaduje pouze v případě nástrojů s proměnlivou sazbou.

Call or put (Koupě nebo prodej)

K určení toho, zda se jedná o nástroj s kupní nebo prodejní opcí.

Vykazování tohoto pole se vyžaduje pouze v případě nástrojů s kupní/prodejní opcí.

First call/put date (První den koupě/prodeje)

První den, kdy lze uplatnit kupní/prodejní opci.

Vykazování tohoto pole se vyžaduje pouze v případě nástrojů s kupní nebo prodejní opcí, které lze uplatnit v předem stanovený den/dny.

Call/put notice period (Výpovědní lhůta koupě/prodeje)

Počet kalendářních dnů, který držitel nástroje/emitent nástroje poskytne emitentovi/držiteli nástroje před uplatněním kupní/prodejní opce.

Vykazování tohoto pole se vyžaduje pouze v případě nástrojů/transakcí s výpovědní lhůtou kupní/prodejní opce a v případě vkladů s předem sjednanou výpovědní lhůtou.

2.

Prahová hodnota významnosti

Transakce s nefinančními podniky by měly být vykazovány, pouze pokud se jedná o transakce s nefinančními podniky, které jsou klasifikovány jako profesionální na základě Rámce Basel III LCR.


(*1)  Standardy elektronického výkaznictví a technické specifikace údajů jsou vymezeny samostatně. Jsou k dispozici na internetových stránkách ECB: www.ecb.europa.eu.


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA III

Schéma vykazování pro statistiku peněžního trhu týkající se derivátových transakcí

ČÁST 1

DRUH NÁSTROJŮ

Zpravodajské jednotky Evropské centrální bance (ECB) nebo příslušné národní centrální bance vykazují:

a)

všechny měnové swapy, při nichž je euro v rámci spotové operace nakupováno/prodáváno za cizí měnu a znovu prodáváno či znovu nakupováno v budoucí den za předem sjednaný směnný kurz forwardu, se splatností do jednoho roku včetně (definované jako transakce se dnem splatnosti maximálně 397 dnů po dni vypořádání spotové části měnového swapu), k nimž dochází mezi zpravodajskou jednotkou a finančními institucemi (kromě centrálních bank, pokud transakce není uskutečňována pro investiční účely), vládními institucemi nebo nefinančními podniky, které jsou klasifikovány jako „profesionální“ podle Rámce Basel III LCR;

b)

jednodenní indexové swapy (OIS) v eurech mezi zpravodajskou jednotkou a finančními institucemi (kromě centrálních bank, pokud transakce není uskutečňována pro investiční účely), vládními institucemi nebo nefinančními podniky, které jsou klasifikovány jako „profesionální“ podle Rámce Basel III LCR.

Pro účely písm. a) a b) jsou vyňaty transakce v rámci skupiny.

ČÁST 2

DRUH ÚDAJŮ

1.

Druh údajů založených na transakcích (*1) pro měnové swapy, jež se mají vykazovat pro každou transakci:

Pole

Popis údajů

Alternativní možnost vykazování (je-li dána) a jiné předpoklady

Reported transaction status (Status vykazované transakce)

Tento atribut uvádí, zda je transakce novou transakcí nebo změnou, zrušením či opravou dříve vykázané transakce.

 

Novation status (Status novace)

Tento atribut uvádí, zda je transakce novací.

 

Unique transaction identifier (Jedinečný identifikátor transakce)

Jedinečný kód, který umožňuje identifikaci určité transakce v příslušném segmentu trhu.

Vykazování tohoto pole je povinné, jsou-li údaje k dispozici.

Proprietary transaction identification (Vlastní identifikace transakce)

Jedinečný interní identifikátor transakce, který zpravodajská jednotka používá pro jednotlivou transakci. Vlastní identifikace transakce je jedinečná pro každou transakci vykazovanou za segment peněžního trhu a zpravodajskou jednotku.

 

Related proprietary transaction identification (Vlastní identifikace související transakce)

Jedinečný interní identifikátor transakce, který zpravodajská jednotka používá pro počáteční obchod, jenž byl následně předmětem novace.

Vykazování tohoto pole je povinné, přichází-li v úvahu.

Counterparty proprietary transaction identification (Vlastní identifikace transakce protistranou)

Vlastní identifikace transakce přidělená téže transakci protistranou zpravodajské jednotky

Vykazování tohoto pole je povinné, jsou-li údaje k dispozici.

Counterparty identification (Identifikace protistrany)

Identifikační kód, který se pro vykazovanou transakci používá k rozpoznání protistrany zpravodajské jednotky.

Kód LEI se použije vždy, když je protistraně tento identifikátor přidělen. Sektor protistrany a místo, kde se protistrana nachází, se vykazují, není-li kód LEI přidělen.

Counterparty sector (Sektor protistrany)

Institucionální sektor protistrany.

Povinný údaj, pokud se neuvádí identifikace protistrany.

Counterparty location (Místo, kde se nachází protistrana)

Kód země, v níž je protistrana zapsaná v rejstříku, podle normy Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Povinný údaj, pokud se neuvádí identifikace protistrany.

Reporting date (Den vykazování)

Počáteční a konečné datum a čas období, jehož se údaje o transakcích v souboru týkají.

 

Electronic time stamp (Elektronické časové razítko)

Okamžik, kdy je transakce uzavřena nebo zaúčtována.

 

Trade date (Den obchodu)

Den, kdy strany uzavřou vykazovanou finanční transakci.

 

Spot value date (Den valuty spotové operace)

Den, kdy jedna strana prodá druhé určitou částku určité měny proti zaplacení dohodnuté částky určité jiné měny na základě dohodnutého směnného kurzu, který se nazývá směnný kurz spotové operace.

 

Maturity date (Den splatnosti)

Den, kdy uplyne doba trvání měnového swapu a dojde ke zpětnému nákupu měny prodané v den valuty spotové operace.

 

Foreign exchange transaction type (Druh devizové transakce)

Tento atribut uvádí, zda částka v eurech vykázaná v rámci nominální hodnoty transakce je v den valuty spotové operace nakoupena či prodávána.

Mělo by se jednat o spotovou operaci v eurech, tj. zda v den valuty spotové operace dochází k prodeji či nákupu eura.

 

Transaction nominal amount (Nominální hodnota transakce)

Nominální hodnota měnového swapu v eurech.

 

Foreign currency code (Kód cizí měny)

Mezinárodní trojmístný ISO kód měny nakoupené/prodané výměnou za euro.

 

Foreign exchange spot rate (Spotový směnný kurz)

Směnný kurz mezi eurem a cizí měnou uplatňovaný na první část měnového swapu.

 

Foreign exchange forward points (Body měnového forwardu)

Rozdíl mezi forwardovým směnným kurzem a spotovým směnným kurzem vyjádřený v bazických bodech uvedených v souladu s převažujícími tržními zvyklostmi pro daný měnový pár.

 

2.

Druh údajů založených na transakcích pro transakce OIS, jež se mají vykazovat pro každou transakci

Pole

Popis údajů

Alternativní možnost vykazování (je-li dána) a jiné předpoklady

Reported transaction status (Status vykazované transakce)

Tento atribut uvádí, zda je transakce novou transakcí nebo změnou, zrušením či opravou dříve vykázané transakce.

 

Novation status (Status novace)

Tento atribut uvádí, zda je transakce novací.

 

Unique transaction identifier (Jedinečný identifikátor transakce)

Jedinečný kód, který umožňuje identifikaci určité transakce v příslušném segmentu trhu.

Vykazování tohoto pole je povinné, jsou-li údaje k dispozici.

Proprietary transaction identification (Vlastní identifikace transakce)

Jedinečný interní identifikátor transakce, který zpravodajská jednotka používá pro jednotlivou transakci. Vlastní identifikace transakce je jedinečná pro každou transakci vykazovanou za segment peněžního trhu a zpravodajskou jednotku.

 

Related proprietary transaction identification (Vlastní identifikace související transakce)

Jedinečný interní identifikátor transakce, který zpravodajská jednotka používá pro počáteční obchod, jenž byl následně předmětem novace.

Vykazování tohoto pole je povinné, přichází-li v úvahu.

Counterparty proprietary transaction identification (Vlastní identifikace transakce protistranou)

Vlastní identifikace transakce přidělená téže transakci protistranou zpravodajské jednotky

Vykazování tohoto pole je povinné, jsou-li údaje k dispozici.

Counterparty identification (Identifikace protistrany)

Identifikační kód, který se pro vykazovanou transakci používá k rozpoznání protistrany zpravodajské jednotky.

Kód LEI se použije vždy, když je protistraně tento identifikátor přidělen. Sektor protistrany a místo, kde se protistrana nachází, se vykazují, není-li kód LEI přidělen.

Counterparty sector (Sektor protistrany)

Institucionální sektor protistrany.

Povinný údaj, pokud se neuvádí identifikace protistrany.

Counterparty location (Místo, kde se nachází protistrana)

ISO kód země, v níž je protistrana zapsaná v rejstříku.

Povinný údaj, pokud se neuvádí identifikace protistrany.

Reporting date (Den vykazování)

Počáteční a konečné datum a čas období, jehož se údaje o transakcích v souboru týkají.

 

Electronic time stamp (Elektronické časové razítko)

Okamžik, kdy je transakce uzavřena nebo zaúčtována.

Fakultativní.

Trade date (Den obchodu)

Den, kdy strany uzavřou finanční transakci.

 

Start date (Počáteční den)

Den, ke kterému se vypočte jednodenní sazba pohyblivé části.

 

Maturity date (Den splatnosti)

Poslední den období, po které se provádí výpočet složené jednodenní sazby.

 

Fixed interest rate (Pevná úroková sazba)

Pevná sazba používaná při výpočtu výplaty OIS.

 

Transaction type (Druh transakce)

Tento atribut uvádí, zda zpravodajská jednotka pevnou úrokovou sazbu platí nebo přijímá.

 

Transaction nominal amount (Nominální hodnota transakce)

Pomyslná hodnota OIS.

 

3.

Prahová hodnota významnosti

Transakce s nefinančními podniky by měly být vykazovány, pouze pokud se jedná o transakce s nefinančními podniky, které jsou klasifikovány jako profesionální na základě Rámce Basel III LCR.


(*1)  Standardy elektronického výkaznictví a technické specifikace údajů jsou vymezeny samostatně. Jsou k dispozici na internetových stránkách ECB: www.ecb.europa.eu.


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA IV

Minimální standardy závazné pro skutečný soubor zpravodajských jednotek

Zpravodajské jednotky musí dodržovat tyto minimální standardy, aby splnily statistickou zpravodajskou povinnost vůči Evropské centrální bance (ECB).

1.

Minimální standardy pro přenos:

i)

výkazy musí být předávány včas a ve lhůtách, které stanoví ECB a příslušná národní centrální banka;

ii)

forma a formát statistických výkazů musí splňovat technické požadavky na výkaznictví stanovené ECB a příslušnou národní centrální bankou;

iii)

zpravodajská jednotka musí ECB a příslušné národní centrální bance poskytnout údaje o kontaktní osobě nebo osobách;

iv)

musí být dodrženy technické parametry pro přenos údajů do ECB a příslušné národní centrální banky.

2.

Minimální standardy pro přesnost:

i)

statistické údaje musí být správné;

ii)

zpravodajské jednotky musí být schopny poskytnout informace o trendech vyplývajících z předložených údajů;

iii)

statistické údaje musí být úplné a nesmí obsahovat časové a strukturální mezery; chybějící údaje musí být vyznačeny, vysvětleny ECB a příslušné národní centrální bance a případně co nejdříve dodány;

iv)

zpravodajské jednotky musí dodržovat rozměry, zásady zaokrouhlování a počet desetinných míst stanovené ECB a příslušnou národní centrální bankou pro technický přenos dat.

3.

Minimální standardy pro pojmovou shodu:

i)

statistické údaje musí splňovat definice a klasifikace obsažené v tomto nařízení;

ii)

v případě odchylek od těchto definic a klasifikací musí zpravodajské jednotky pravidelně sledovat a kvantifikovat rozdíl mezi použitým opatřením a opatřením obsaženým v tomto nařízení;

iii)

zpravodajské jednotky musí být schopny vysvětlit zlomové změny v předávaných údajích ve srovnání s hodnotami za předcházející období.

4.

Minimální standardy pro revize:

Je nutné dodržovat zásady a postupy pro revize, které stanoví ECB a příslušná národní centrální banka. Revize odchylující se od pravidelných revizí musí být doplněny vysvětlivkami.

5.

Minimální standardy pro integritu údajů:

i)

zpravodajské jednotky musí statistické informace sestavovat a předávat nestranně a objektivně;

ii)

chyby v předaných údajích musí zpravodajské jednotky v nejbližším možném termínu opravit a oznámit ECB a příslušné národní centrální bance.


Top