EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0027

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/27 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (Text s významem pro EHP.)

C/2018/8780

OJ L 8, 10.1.2019, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/27/oj

10.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/27

ze dne 19. prosince 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 27 odst. 1, čl. 62 odst. 14 a 15, čl. 72 odst. 5 a čl. 74 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) stanoví prováděcí pravidla pro některé průkazy způsobilosti pilota a pro změnu vnitrostátních průkazů způsobilosti pilota a vnitrostátních průkazů způsobilosti palubního technika na průkaz způsobilosti pilota, jakož i podmínky pro přijímání průkazů způsobilosti ze třetích zemí. Dále stanoví pravidla pro osvědčení zdravotní způsobilosti pilotů, podmínky pro změnu vnitrostátních osvědčení zdravotní způsobilosti a certifikaci leteckých lékařů a obsahuje ustanovení o zdravotní způsobilosti palubních průvodčích.

(2)

Provádění nařízení (EU) č. 1178/2011 ukázalo, že některá jeho ustanovení obsahují redakční chyby nebo jsou nejednoznačná. To vede k problémům při provádění a k problémům s udržením jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví ve všech členských státech. Tato ustanovení by proto měla být objasněna a opravena.

(3)

Během standardizačních návštěv provedených Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) a zasedání skupiny lékařských odborníků pořádaných touto agenturou bylo zjištěno několik nedostatků v příloze IV nařízení (EU) č. 1178/2011, které by mohly mít dopad na bezpečnost, a které by se tudíž měly řešit.

(4)

V návaznosti na nehodu letu č. 9525 společnosti Germanwings pracovní skupina Germanwings vedená agenturou identifikovala několik bezpečnostních rizik a vydala šest doporučení k jejich zmírnění (3). Čtyři z těchto doporučení, konkrétně doporučení č. 2 „Posouzení psychického stavu letové posádky“, doporučení č. 3 „Předcházení zneužití alkoholu a jiných psychoaktivních látek letovou posádkou“, doporučení č. 4 „Výcvik, dohled a síť leteckých lékařů“ a doporučení č. 5 „Vytvoření úložiště evropských leteckolékařských dat“, se týkají změn pravidel osvědčování zdravotní způsobilosti posádek letadel uvedených v nařízení (EU) č. 1178/2011. Je nyní vhodné tato čtyři doporučení zohlednit.

(5)

Ustanovení nařízení (EU) č. 1178/2011 týkající se lékařských požadavků a leteckolékařských prohlídek by měla být uvedena do souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Komise (EU) 2015/340 (4).

(6)

Agentura předložila návrh prováděcích pravidel Evropské komisi spolu se stanoviskem č. 09/2016.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

v článku 2 se vkládají nové body 22a, 22b a 22c, které znějí:

„22a)

zkratkou „ARO.RAMP“ se rozumí hlava RAMP přílohy II nařízení o leteckém provozu;

22b)

„automaticky potvrzeným“ se rozumí přijetí bez dalších formalit smluvním státem ICAO uvedeným v příloze ICAO připojené k průkazu způsobilosti člena letové posádky vydaného členským státem v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy;

22c)

„přílohou ICAO“ se rozumí příloha připojená k automaticky potvrzenému průkazu způsobilosti člena letové posádky vydanému v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, která je zmíněna v podbodu XIII průkazu způsobilosti člena letové posádky.“;

2)

příloha IV se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

3)

příloha VI se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/news/doc/2015-07-17-germanwings-report/germanwings-task-force-final-report.pdf

(4)  Nařízení Komise (EU) 2015/340 ze dne 20. února 2015, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 805/2011 (Úř. věst. L 63, 6.3.2015, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha IV nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

hlavy A a B se nahrazují tímto:

„HLAVA A

OBECNÉ POŽADAVKY

ODDÍL 1

Obecná ustanovení

MED.A.001   Příslušný úřad

Pro účely této přílohy (části MED) se příslušným úřadem rozumí:

a)

v případě leteckých zdravotních středisek:

1)

úřad určený členským státem, ve kterém má letecké zdravotní středisko hlavní místo obchodní činnosti;

2)

agentura, nachází-li se letecké zdravotní středisko ve třetí zemi;

b)

v případě leteckých lékařů:

1)

úřad určený členským státem, ve kterém má letecký lékař hlavní místo praxe;

2)

nachází-li se hlavní místo praxe leteckého lékaře ve třetí zemi, úřad určený členským státem, ve kterém letecký lékař žádá o vydání osvědčení leteckého lékaře;

c)

v případě všeobecných praktických lékařů úřad určený členským státem, jemuž všeobecný praktický lékař oznamuje svou činnost;

d)

v případě zaměstnaneckých lékařů posuzujících zdravotní způsobilost palubních průvodčích úřad určený členským státem, jemuž zaměstnanecký lékař oznamuje svou činnost.

MED.A.005   Oblast působnosti

Tato příloha (část MED) stanoví požadavky na:

a)

vydání, platnost, prodloužení platnosti a obnovu osvědčení zdravotní způsobilosti nezbytného pro výkon práv udělených průkazem způsobilosti pilota nebo pilota-žáka;

b)

zdravotní způsobilost palubních průvodčích;

c)

osvědčování leteckých lékařů;

d)

kvalifikaci všeobecných praktických lékařů a zaměstnaneckých lékařů.

MED.A.010   Definice

Pro účely této přílohy (části MED) se použijí tyto definice:

„omezením“ se rozumí podmínka uvedená v osvědčení zdravotní způsobilosti nebo v lékařské zprávě vydávané palubním průvodčím, která musí být splněna během výkonu práv udělených průkazem způsobilosti nebo osvědčením palubních průvodčích,

„leteckolékařskou prohlídkou“ se rozumí zkoumání pohledem, pohmatem, poklepem, poslechem nebo jiný způsob vyšetření za účelem stanovení zdravotní způsobilosti pro výkon práv udělených průkazem způsobilosti nebo pro výkon bezpečnostních povinností palubních průvodčích,

„leteckolékařským posudkem“ se rozumí závěr týkající se zdravotní způsobilosti žadatele vycházející z vyhodnocení žadatele na základě požadavků uvedených v této příloze (části MED) a z dalších prohlídek a lékařských testů podle klinické indikace,

„významným“ se rozumí stupeň zdravotního stavu, jehož účinek by bránil bezpečnému výkonu práv udělených průkazem způsobilosti nebo výkonu bezpečnostních povinností palubních průvodčích,

„žadatelem“ se rozumí osoba, která žádá o osvědčení zdravotní způsobilosti nebo je držitelem tohoto osvědčení a která je předmětem leteckolékařského posudku o způsobilosti k výkonu práv udělených průkazem způsobilosti nebo k výkonu bezpečnostních povinností palubních průvodčích,

„anamnézou“ se rozumí ústní sdělení nebo záznam o minulých chorobách, zraněních, léčbě nebo jiných lékařských skutečnostech, včetně posudku či posudků o nezpůsobilosti nebo omezení osvědčení zdravotní způsobilosti, které mají nebo mohou mít význam pro současný zdravotní stav a leteckolékařskou způsobilost žadatele,

„úřadem vydávajícím průkazy způsobilosti“ se rozumí příslušný úřad členského státu, který vydal průkaz způsobilosti nebo u kterého osoba žádá o vydání průkazu způsobilosti, nebo pokud osoba zatím o průkaz způsobilosti nepožádala, příslušný úřad určený v souladu s článkem FCL.001 přílohy I (části FCL),

„bezpečným rozeznáváním barev“ se rozumí schopnost žadatele snadno rozlišit barvy používané při letové navigaci a správně identifikovat barevná světla používaná v letectví,

„vyšetřením“ se rozumí posouzení podezření na patologický stav žadatele prostřednictvím prohlídek a testů za účelem ověření přítomnosti nebo absence určitého zdravotního stavu,

„schváleným lékařským závěrem“ se rozumí závěr, k němuž po konzultaci s odborníky na letový provoz, popřípadě s jinými odborníky dospěl jeden nebo více odborných lékařů přijatelných pro úřad vydávající průkazy způsobilosti na základě objektivních a nediskriminačních kritérií k danému případu a pro který může být vhodné posouzení provozního rizika,

„zneužíváním látek“ se rozumí užívání jedné nebo více psychoaktivních látek posádkou způsobem, který:

a)

představuje přímé nebezpečí pro daného uživatele nebo ohrožuje životy, zdraví či pohodu ostatních;

b)

způsobuje či zhoršuje profesní, společenské, duševní nebo fyzické problémy či potíže,

„psychoaktivními látkami“ se rozumí alkohol, opioidy, kanabinoidy, sedativa a hypnotika, kokain, další psychostimulanty, halucinogeny a těkavá rozpouštědla, vyjma kofeinu a tabáku,

„refrakční vadou“ se rozumí odchylka od emetropie měřená v dioptriích v nejvíce ametropickém meridiánu, měřená standardními metodami.

MED.A.015   Lékařské tajemství

Všechny osoby zapojené do leteckolékařských prohlídek, posudků a certifikace zajistí, aby bylo po celou dobu dodržováno lékařské tajemství.

MED.A.020   Snížení zdravotní způsobilosti

a)

Držitelé průkazů způsobilosti nesmějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti a příslušnými kvalifikacemi ani osvědčeními a piloti-žáci nesmějí létat samostatně, vždy když:

1)

jsou si vědomi jakéhokoli snížení své zdravotní způsobilosti, které by mohlo vyvolat jejich neschopnost tato práva bezpečně vykonávat;

2)

užívají jakékoli předepsané nebo nepředepsané léky, které by mohly narušit bezpečný výkon práv udělených příslušným průkazem způsobilosti;

3)

podstupují jakoukoli léčbu, chirurgický zákrok nebo jiné ošetření, které by mohlo narušit bezpečný výkon práv udělených platným průkazem způsobilosti.

b)

Držitelé osvědčení zdravotní způsobilosti musí navíc neprodleně a před výkonem práv udělených jejich průkazem způsobilosti požádat o leteckolékařskou radu letecké zdravotní středisko, leteckého lékaře, popřípadě všeobecného praktického lékaře, pokud:

1)

prodělali chirurgickou operaci nebo invazivní výkon;

2)

začali pravidelně užívat jakékoli léky;

3)

utrpěli vážné poranění způsobující neschopnost vykonávat práci člena letové posádky;

4)

trpí vážnou nemocí způsobující neschopnost vykonávat práci člena letové posádky;

5)

otěhotní;

6)

byli hospitalizováni nebo přijati k ambulantnímu ošetření;

7)

musí začít používat korekční čočky.

c)

V případech uvedených v písmenu b):

1)

držitelé osvědčení zdravotní způsobilosti 1. a 2. třídy požádají o leteckolékařskou radu letecké zdravotní středisko nebo leteckého lékaře. V tomto případě letecké zdravotní středisko nebo letecký lékař posoudí jejich zdravotní způsobilost a rozhodne, zda jsou způsobilí pokračovat ve výkonu svých práv;

2)

držitelé osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel požádají o leteckolékařskou radu letecké zdravotní středisko, leteckého lékaře nebo všeobecného praktického lékaře, který osvědčení zdravotní způsobilosti podepsal. V tomto případě letecké zdravotní středisko, letecký lékař nebo všeobecný praktický lékař posoudí jejich zdravotní způsobilost a rozhodne, zda jsou způsobilí pokračovat ve výkonu svých práv.

d)

Palubní průvodčí nesmějí plnit své povinnosti v letadle, popřípadě nesmějí vykonávat práva udělená jejich osvědčením palubních průvodčích, pokud jsou si vědomi jakéhokoli snížení své zdravotní způsobilosti, které lze označit za zdravotní stav, jenž by u nich mohl vyvolat neschopnost plnit své bezpečnostní povinnosti a úkoly.

e)

Nastanou-li zdravotní okolnosti uvedené v písm. b) bodech 1 až 5, palubní průvodčí neprodleně požádají o radu leteckého lékaře, letecké zdravotní středisko, popřípadě zaměstnaneckého lékaře. V tomto případě letecký lékař, letecké zdravotní středisko nebo zaměstnanecký lékař posoudí zdravotní způsobilost palubních průvodčích a rozhodne, zda jsou způsobilí pokračovat ve výkonu svých práv.

MED.A.025   Povinnosti leteckého zdravotního střediska, leteckého lékaře, všeobecného praktického lékaře a zaměstnaneckého lékaře

a)

Při provádění leteckolékařských prohlídek a leteckolékařských posudků požadovaných v této příloze (části MED) letecké zdravotní středisko, letecký lékař, všeobecný praktický lékař a zaměstnanecký lékař:

1)

zajistí, aby komunikace s žadatelem mohla být navázána bez jazykových bariér;

2)

informují žadatele o důsledcích učinění neúplných, nepřesných nebo nepravdivých prohlášení ve své anamnéze;

3)

uvědomí úřad vydávající průkazy způsobilosti nebo v případě držitelů osvědčení palubních průvodčích příslušný úřad, pokud žadatel ve své anamnéze učiní neúplná, nepřesná nebo nepravdivá prohlášení;

4)

uvědomí úřad vydávající průkazy způsobilosti, pokud žadatel v jakékoli fázi procesu svou žádost o osvědčení zdravotní způsobilosti zruší.

b)

Po provedení leteckolékařských prohlídek a posudků letecké zdravotní středisko, letecký lékař, všeobecný praktický lékař a zaměstnanecký lékař:

1)

informují žadatele, zda je způsobilý, nezpůsobilý nebo zda posouzení jeho způsobilosti postupují posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti, leteckému zdravotnímu středisku, popřípadě leteckému lékaři;

2)

informují žadatele o veškerých omezeních, která mohou omezit letecký výcvik nebo práva udělená jeho průkazem způsobilosti, popřípadě osvědčením palubních průvodčích;

3)

pokud byl žadatel posouzen jako nezpůsobilý, informují jej o jeho právu na přezkum rozhodnutí v souladu s postupy příslušného úřadu;

4)

v případě žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti předloží posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti bez zbytečného odkladu podepsanou nebo elektronicky ověřenou zprávu obsahující podrobné výsledky leteckolékařských prohlídek a posudků požadovaných pro danou třídu osvědčení zdravotní způsobilosti a kopii žádosti, kopii zprávy o prohlídce a kopii osvědčení zdravotní způsobilosti;

5)

informují žadatele o jeho odpovědnosti v případě snížení zdravotní způsobilosti, jak je stanoveno v článku MED.A.020.

c)

Je-li v souladu s touto přílohou (částí MED) nutná konzultace s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti, řídí se letecké zdravotní středisko a letecký lékař postupem stanoveným příslušným úřadem.

d)

Letecká zdravotní střediska, letečtí lékaři, všeobecní praktičtí lékaři a zaměstnanečtí lékaři vedou podrobné záznamy o leteckolékařských prohlídkách a posudcích provedených v souladu s touto přílohou (částí MED) a o jejich výsledcích a uchovávají je nejméně po dobu deseti let nebo po delší dobu, pokud ji stanoví vnitrostátní právní předpisy.

e)

Letecká zdravotní střediska, letečtí lékaři, všeobecní praktičtí lékaři a zaměstnanečtí lékaři předloží posudkovému lékaři příslušného úřadu na vyžádání všechny leteckolékařské záznamy a zprávy a veškeré další příslušné informace, je-li to nutné pro:

1)

osvědčení zdravotní způsobilosti;

2)

výkon funkcí dozoru.

f)

Letecká zdravotní střediska a letečtí lékaři zanášejí údaje do evropského registru leteckolékařských informací nebo tyto údaje aktualizují v souladu s čl. ARA.MED.160 písm. d).

ODDÍL 2

Požadavky na osvědčení zdravotní způsobilosti

MED.A.030   Osvědčení zdravotní způsobilosti

a)

Pilot-žák nesmí létat samostatně, pokud nezískal osvědčení zdravotní způsobilosti požadované pro příslušný průkaz způsobilosti.

b)

Žadatel o průkaz způsobilosti v souladu s přílohou I (částí FCL) musí být držitelem osvědčení zdravotní způsobilosti vydaného podle této přílohy (části MED) a odpovídajícího právům uděleným průkazem způsobilosti, o který žádá.

c)

Při výkonu práv udělených:

1)

průkazem způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL) musí být pilot držitelem alespoň platného osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL;

2)

průkazem způsobilosti soukromého pilota (PPL), průkazem způsobilosti pilota kluzáků (SPL) nebo průkazem způsobilosti pilota balónů (BPL) musí být pilot držitelem alespoň platného osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy;

3)

průkazem SPL nebo BPL, jejichž držitelé jsou zapojeni do obchodních letů kluzákem nebo balónem, musí být pilot držitelem alespoň platného osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy;

4)

průkazem způsobilosti obchodního pilota (CPL), průkazem způsobilosti pilota ve vícečlenné posádce (MPL) nebo průkazem způsobilosti dopravního pilota (ATPL) musí být pilot držitelem platného osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy.

d)

Jestliže se do průkazu PPL nebo LAPL doplňuje kvalifikace pro let v noci, musí držitel průkazu způsobilosti bezpečně rozeznávat barvy.

e)

Jestliže se do průkazu PPL doplňuje přístrojová kvalifikace nebo traťová přístrojová kvalifikace, musí držitel průkazu způsobilosti podstoupit prohlídky pomocí tónové audiometrie čistými tóny v souladu s četností a normami požadovanými pro držitele osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy.

f)

Držitel průkazu způsobilosti nesmí být nikdy držitelem více než jednoho osvědčení zdravotní způsobilosti vydaného v souladu s touto přílohou (částí MED).

MED.A.035   Žádost o osvědčení zdravotní způsobilosti

a)

Žádosti o osvědčení zdravotní způsobilosti mají podobu a podávají se způsobem stanoveným příslušným úřadem.

b)

Žadatelé o osvědčení zdravotní způsobilosti musí leteckému zdravotnímu středisku, leteckému lékaři, popřípadě všeobecnému praktickému lékaři poskytnout:

1)

průkaz totožnosti;

2)

podepsané prohlášení:

i)

o skutečnostech zdravotní povahy týkajících se jejich anamnézy;

ii)

o tom, zda již dříve požádali o osvědčení zdravotní způsobilosti nebo podstoupili leteckolékařskou prohlídku pro osvědčení zdravotní způsobilosti, a pokud ano, kdo prohlídku provedl a s jakým výsledkem;

iii)

o tom, zda již někdy byli posouzeni jako nezpůsobilí nebo jim bylo pozastaveno či zrušeno osvědčení zdravotní způsobilosti.

c)

Při podání žádosti o prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení zdravotní způsobilosti žadatelé před provedením příslušných leteckolékařských prohlídek předloží leteckému zdravotnímu středisku, leteckému lékaři, popřípadě všeobecnému praktickému lékaři posledně vydané osvědčení zdravotní způsobilosti.

MED.A.040   Vydání, prodloužení platnosti a obnova osvědčení zdravotní způsobilosti

a)

Osvědčení zdravotní způsobilosti se vydá, prodlouží nebo obnoví až poté, co jsou provedeny požadované leteckolékařské prohlídky, popřípadě posudky a žadatel je posouzen jako způsobilý.

b)

První vydání

1)

Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy vydává letecké zdravotní středisko.

2)

Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy vydává letecké zdravotní středisko nebo letecký lékař.

3)

Osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL vydává letecké zdravotní středisko nebo letecký lékař. Vydat je může i všeobecný praktický lékař, pokud to povoluje vnitrostátní právo členského státu úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti, u něhož byla žádost o osvědčení zdravotní způsobilosti podána.

c)

Prodloužení platnosti a obnova

1)

Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. a 2. třídy prodlužuje nebo obnovuje letecké zdravotní středisko nebo letecký lékař.

2)

Osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL prodlužuje nebo obnovuje letecké zdravotní středisko nebo letecký lékař. Prodloužit nebo obnovit je může i všeobecný praktický lékař, pokud to povoluje vnitrostátní právo členského státu úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti, u něhož byla žádost o osvědčení zdravotní způsobilosti podána.

d)

Letecké zdravotní středisko, letecký lékař nebo všeobecný praktický lékař osvědčení zdravotní způsobilosti vydá, prodlouží nebo obnoví, pouze pokud byly splněny obě tyto podmínky:

1)

žadatel jim předložil úplnou anamnézu, a jestliže to letecké zdravotní středisko, letecký lékař nebo všeobecný praktický lékař vyžaduje, výsledky leteckolékařských prohlídek a testů provedených lékařem žadatele nebo jakýmkoli odborným lékařem;

2)

letecké zdravotní středisko, letecký lékař nebo všeobecný praktický lékař provedli leteckolékařský posudek na základě lékařských prohlídek a testů požadovaných pro příslušné osvědčení zdravotní způsobilosti, aby ověřili, zda žadatel splňuje všechny příslušné požadavky této přílohy (části MED).

e)

Letecký lékař, letecké zdravotní středisko nebo v případě, že je mu posouzení způsobilosti postoupeno, posudkový lékař úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti může požadovat, aby žadatel před vydáním, prodloužením platnosti nebo obnovou osvědčení zdravotní způsobilosti podstoupil další lékařské prohlídky a vyšetření, je-li k tomu klinická nebo epidemiologická indikace.

f)

Posudkový lékař úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti může osvědčení zdravotní způsobilosti vydat nebo znovu vydat.

MED.A.045   Platnost, prodloužení platnosti a obnova osvědčení zdravotní způsobilosti

a)

Platnost

1)

Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy jsou platná po dobu dvanácti měsíců.

2)

Odchylně od bodu 1 činí doba platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy šest měsíců u držitelů průkazu způsobilosti, kteří:

i)

jsou zapojeni do jednopilotních letů v obchodní letecké dopravě s cestujícími na palubě a dosáhli věku 40 let;

ii)

dosáhli věku 60 let.

3)

Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy jsou platná po dobu:

i)

60 měsíců, dokud držitel průkazu způsobilosti nedosáhne věku 40 let. Osvědčení zdravotní způsobilosti vydané dříve, než držitel průkazu způsobilosti dosáhne věku 40 let, pozbývá platnosti, jakmile držitel průkazu způsobilosti dosáhne věku 42 let;

ii)

24 měsíců u držitelů průkazu způsobilosti ve věku 40 až 50 let. Osvědčení zdravotní způsobilosti vydané dříve, než držitel průkazu způsobilosti dosáhne věku 50 let, pozbývá platnosti, jakmile držitel průkazu způsobilosti dosáhne věku 51 let;

iii)

12 měsíců u držitelů průkazu způsobilosti ve věku nad 50 let.

4)

Osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL jsou platná po dobu:

i)

60 měsíců, dokud držitel průkazu způsobilosti nedosáhne věku 40 let. Osvědčení zdravotní způsobilosti vydané dříve, než držitel průkazu způsobilosti dosáhne věku 40 let, pozbývá platnosti, jakmile držitel průkazu způsobilosti dosáhne věku 42 let;

ii)

24 měsíců u držitelů průkazu způsobilosti ve věku nad 40 let.

5)

Doba platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti, včetně jakýchkoliv souvisejících prohlídek nebo zvláštních vyšetření, se počítá ode dne leteckolékařské prohlídky v případě prvního vydání a obnovy a ode dne skončení platnosti předchozího osvědčení zdravotní způsobilosti v případě prodloužení platnosti.

b)

Prodloužení platnosti

Leteckolékařské prohlídky, popřípadě posudky pro prodloužení platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti mohou být provedeny do 45 dnů přede dnem skončení platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti.

c)

Obnova

1)

Pokud držitel osvědčení zdravotní způsobilosti nesplní požadavek písmena b), vyžaduje se prohlídka, popřípadě posudek pro jeho obnovu.

2)

V případě osvědčení zdravotní způsobilosti 1. a 2. třídy:

i)

pokud platnost osvědčení zdravotní způsobilosti skončila před méně než dvěma lety, provede se standardní leteckolékařská prohlídka pro prodloužení jeho platnosti;

ii)

pokud platnost osvědčení zdravotní způsobilosti skončila před více než dvěma, ale méně než pěti lety, provede letecké zdravotní středisko nebo letecký lékař prohlídku pro jeho obnovu až po posouzení leteckolékařských záznamů žadatele;

iii)

pokud platnost osvědčení zdravotní způsobilosti skončila před více než pěti lety, uplatní se požadavky na leteckolékařskou prohlídku pro jeho první vydání a posudek vychází z požadavků na prodloužení jeho platnosti.

3)

V případě osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL posoudí letecké zdravotní středisko, letecký lékař nebo všeobecný praktický lékař anamnézu žadatele a provede leteckolékařské prohlídky, popřípadě posudky v souladu s články MED.B.005 a MED.B.095.

MED.A.046   Pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti

a)

Úřad vydávající průkazy způsobilosti může platnost osvědčení zdravotní způsobilosti pozastavit nebo zrušit.

b)

Pokud je platnost osvědčení zdravotní způsobilosti pozastavena, žadatel je vrátí úřadu vydávajícímu průkazy způsobilosti, pokud o to tento úřad požádá.

c)

Pokud je osvědčení zdravotní způsobilosti zrušeno, žadatel je neprodleně vrátí úřadu vydávajícímu průkazy způsobilosti.

MED.A.050   Postoupení posouzení způsobilosti

a)

Je-li posouzení způsobilosti žadatele o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. a 2. třídy postoupeno v souladu s článkem MED.B.001 posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti, letecké zdravotní středisko nebo letecký lékař předá tomuto úřadu příslušnou zdravotní dokumentaci.

b)

Je-li posouzení způsobilosti žadatele o osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL postoupeno v souladu s článkem MED.B.001 leteckému lékaři nebo leteckému zdravotnímu středisku, všeobecný praktický lékař předá leteckému zdravotnímu středisku nebo leteckému lékaři příslušnou zdravotní dokumentaci.

HLAVA B

POŽADAVKY NA OSVĚDČENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI PILOTŮ

ODDÍL 1

Obecná ustanovení

MED.B.001   Omezení osvědčení zdravotní způsobilosti

a)

Omezení osvědčení zdravotní způsobilosti 1. a 2. třídy

1)

Pokud žadatel nesplňuje zcela požadavky na osvědčení zdravotní způsobilosti příslušné třídy, ale pravděpodobně neohrozí bezpečný výkon práv udělených platným průkazem způsobilosti, letecké zdravotní středisko nebo letecký lékař:

i)

v případě žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy postoupí rozhodnutí o způsobilosti žadatele posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti, jak je uvedeno v této hlavě;

ii)

v případě, kdy postoupení posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti není v této hlavě uvedeno, posoudí, zda je žadatel schopen bezpečně plnit své povinnosti s jedním nebo více omezeními uvedenými v osvědčení zdravotní způsobilosti, a podle potřeby vydá osvědčení zdravotní způsobilosti s omezením či omezeními;

iii)

v případě žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy posoudí – po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti, jak je uvedeno v této hlavě, – zda je žadatel schopen bezpečně plnit své povinnosti s jedním nebo více omezeními uvedenými v osvědčení zdravotní způsobilosti, a podle potřeby vydá osvědčení zdravotní způsobilosti s omezením či omezeními.

2)

Letecké zdravotní středisko nebo letecký lékař mohou prodloužit nebo obnovit osvědčení zdravotní způsobilosti se stejným omezením či omezeními, aniž by posouzení způsobilosti postoupily posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti nebo s ním toto posouzení konzultovaly.

b)

Omezení osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL

1)

Pokud všeobecný praktický lékař po řádném posouzení anamnézy žadatele dospěje k závěru, že žadatel o osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL nesplňuje zcela požadavky na zdravotní způsobilost, postoupí posouzení jeho způsobilosti leteckému zdravotnímu středisku nebo leteckému lékaři, ledaže žadatel požaduje pouze omezení spojené s používáním korekčních čoček nebo s dobou platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti.

2)

Pokud je posouzení způsobilosti žadatele o osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL postoupeno v souladu s bodem 1, letecké zdravotní středisko nebo letecký lékař náležitě přihlédne k článkům MED.B.005 a MED.B.095, posoudí, zda je žadatel schopen bezpečně plnit své povinnosti s jedním nebo více omezeními uvedenými v osvědčení zdravotní způsobilosti, a podle potřeby vydá osvědčení zdravotní způsobilosti s omezením či omezeními. Letecké zdravotní středisko nebo letecký lékař vždy posoudí nutnost omezit žadatele v přepravě cestujících (omezení „platné pouze bez cestujících“, OPL).

3)

Všeobecný praktický lékař může prodloužit nebo obnovit osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL se stejným omezením, aniž by posouzení způsobilosti žadatele postoupil leteckému zdravotnímu středisku nebo leteckému lékaři.

c)

Při posuzování nutnosti omezení se zejména zohlední:

1)

zda je ve schváleném lékařském závěru uvedeno, že za zvláštních okolností je neschopnost žadatele splnit kterýkoli požadavek v číselné nebo jiné hodnotě taková, že výkon práv udělených požadovaným průkazem způsobilosti pravděpodobně neohrozí bezpečnost letu;

2)

schopnosti, dovednosti a praxi žadatele související s činností, kterou má vykonávat.

d)

Kódy provozního omezení

1)

Provozní omezení „platné pouze jako kvalifikovaný druhý pilot nebo s kvalifikovaným druhým pilotem“ (OML – pouze 1. třída)

i)

Pokud držitel průkazu CPL, ATPL nebo MPL nesplňuje zcela požadavky na získání osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy a posouzení jeho způsobilosti bylo postoupeno posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti, tento posudkový lékař posoudí, zda osvědčení zdravotní způsobilosti může být vydáno s omezením OML „platné pouze jako kvalifikovaný druhý pilot nebo s kvalifikovaným druhým pilotem“.

ii)

Držitel osvědčení zdravotní způsobilosti s omezením OML smí řídit letadlo pouze ve vícepilotním provozu, kdy má druhý pilot plnou kvalifikaci pro příslušnou třídu a typ letadla, nemá omezení OML a dosud nedosáhl věku 60 let.

iii)

Omezení OML pro osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy může být poprvé uloženo a zrušeno pouze posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

2)

Provozní omezení „platné pouze s bezpečnostním pilotem a v letadle s dvojím řízením“ (OSL – pouze 2. třída a práva udělená průkazem LAPL)

i)

Držitel osvědčení zdravotní způsobilosti s omezením OSL může řídit letadlo, pouze pokud je na palubě letadla přítomen další pilot plně kvalifikovaný vykonávat funkci velitele letadla příslušné třídy nebo typu, letadlo je vybaveno dvojím řízením a druhý pilot sedí u řízení.

ii)

Omezení OSL pro osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy může být uloženo a zrušeno buď posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti, nebo leteckým zdravotním střediskem či leteckým lékařem po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

iii)

Omezení OSL pro osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL může být uloženo a zrušeno posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti, leteckým zdravotním střediskem nebo leteckým lékařem.

3)

Provozní omezení „platné pouze bez cestujících“ (OPL – pouze 2. třída a práva udělená průkazem LAPL)

i)

Držitel osvědčení zdravotní způsobilosti s omezením OPL může řídit letadlo pouze bez cestujících na palubě.

ii)

Omezení OPL pro osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy může být uloženo a zrušeno buď posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti, nebo leteckým zdravotním střediskem či leteckým lékařem po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

iii)

Omezení OPL pro osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL může být uloženo a zrušeno posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti, leteckým zdravotním střediskem nebo leteckým lékařem.

4)

Provozní omezení „platné pouze s bezpečnostním pilotem a v letadle s dvojím řízením, nebo bez cestujících“ (ORL – pouze 2. třída a práva udělená průkazem LAPL)

i)

Držitel osvědčení zdravotní způsobilosti s omezením ORL smí řídit letadlo, pouze pokud je splněna jedna z těchto dvou podmínek:

A)

na palubě letadla je přítomen další pilot plně kvalifikovaný vykonávat funkci velitele letadla příslušné třídy nebo typu, letadlo je vybaveno dvojím řízením a druhý pilot sedí u řízení;

B)

na palubě letadla nejsou cestující.

ii)

Omezení ORL pro osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy může být uloženo a zrušeno buď posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti, nebo leteckým zdravotním střediskem či leteckým lékařem po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

iii)

Omezení ORL pro osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL může být uloženo a zrušeno posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti, leteckým zdravotním střediskem nebo leteckým lékařem.

5)

Zvláštní omezení podle specifikace (SSL)

Omezení SSL na osvědčení zdravotní způsobilosti je doplněno popisem omezení.

e)

Je-li to k zajištění bezpečnosti letu nutné, může posudkový lékař úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti, letecké zdravotní středisko, letecký lékař, popřípadě všeobecný praktický lékař uložit držiteli osvědčení zdravotní způsobilosti jakékoli další omezení.

f)

Jakékoli omezení uložené držiteli osvědčení zdravotní způsobilosti musí být v tomto osvědčení upřesněno.

MED.B.005   Všeobecné zdravotní požadavky

Žadatelé o osvědčení zdravotní způsobilosti se posuzují v souladu s podrobnějšími zdravotními požadavky stanovenými v oddílech 2 a 3.

Nad rámec těchto požadavků musí být posouzeni jako nezpůsobilí, nacházejí-li se v některém z níže uvedených zdravotních stavů, jenž by mohl přivodit takový stupeň funkční nezpůsobilosti, který by pravděpodobně narušil bezpečný výkon práv udělených průkazem způsobilosti, o který žádají, nebo by mohl způsobit jejich náhlou neschopnost tato práva vykonávat:

a)

vrozená, nebo získaná abnormita;

b)

aktivní, latentní, akutní nebo chronická nemoc či vada;

c)

poranění, poškození nebo následek operace;

d)

účinky nebo vedlejší účinky jakékoli předepsané nebo nepředepsané léčebné, diagnostické nebo preventivní medikace.

ODDÍL 2

Lékařské požadavky na osvědčení zdravotní způsobilosti 1. a 2. třídy

MED.B.010   Kardiovaskulární soustava

a)

Prohlídka

1)

Standardní 12svodový klidový elektrokardiogram (EKG), včetně vyhodnocení, se provádí, je-li k tomu klinická indikace, a v těchto intervalech:

i)

u osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy při vstupní prohlídce, poté každých pět let do věku 30 let, každé dva roky do věku 40 let, každý rok do věku 50 let a následně při všech prohlídkách pro prodloužení platnosti nebo obnovu;

ii)

u osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy při vstupní prohlídce, při první prohlídce po dosažení věku 40 let a poté při první prohlídce po dosažení věku 50 let a následně každé dva roky.

2)

Je-li k tomu klinická indikace, je nutný rozšířený kardiovaskulární posudek.

3)

U osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy se rozšířený kardiovaskulární posudek provádí při prohlídce pro první prodloužení platnosti nebo obnovu po dosažení věku 65 let a následně každé čtyři roky.

4)

U osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy je nutné stanovení lipidů v séru, včetně cholesterolu, při vstupní prohlídce a při první prohlídce po dosažení věku 40 let.

b)

Kardiovaskulární soustava – obecná ustanovení

1)

Žadatelé o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy v některém z níže uvedených zdravotních stavů musí být posouzeni jako nezpůsobilí:

i)

aneurysma hrudní nebo suprarenální břišní aorty před chirurgickým zákrokem;

ii)

významné funkční nebo symptomatické postižení kterékoli ze srdečních chlopní;

iii)

transplantace srdce nebo srdce/plic;

iv)

symptomatická hypertrofická kardiomyopatie.

2)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy s potvrzenou anamnézou nebo diagnózou některého z níže uvedených zdravotních stavů se před dalším zvážením jejich žádosti postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti:

i)

nemoc periferních tepen před chirurgickým zákrokem nebo po něm;

ii)

aneurysma hrudní nebo suprarenální břišní aorty po chirurgickém zákroku;

iii)

aneurysma infrarenální břišní aorty před chirurgickým zákrokem nebo po něm;

iv)

funkčně nevýznamné postižení srdečních chlopní;

v)

podstoupená operace srdeční chlopně;

vi)

postižení perikardu, myokardu nebo endokardu;

vii)

vrozená srdeční vada před korektivním chirurgickým zákrokem nebo po něm;

viii)

vasovagální synkopa z nejisté příčiny;

ix)

tepenná nebo žilní trombóza;

x)

plicní embolie;

xi)

kardiovaskulární stav vyžadující celkovou antikoagulační léčbu.

3)

Žadatele o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy s potvrzenou diagnózou jednoho ze stavů uvedených v bodech 1 a 2 musí před tím, než mohou být uznáni způsobilými, posoudit kardiolog po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

4)

Žadatelé s jinými srdečními poruchami než těmi, jež jsou uvedeny v bodech 1 a 2, mohou být posouzeni jako způsobilí na základě kardiologického vyhodnocení s uspokojivým výsledkem.

c)

Krevní tlak

1)

Krevní tlak žadatele se zaznamenává při každé prohlídce.

2)

Žadatelé, jejichž krevní tlak se nepohybuje v normálních mezích, musí být dále posouzeni s ohledem na svůj kardiovaskulární stav a medikaci, aby bylo možné určit, zda mají být posouzeni jako nezpůsobilí v souladu s body 3 a 4.

3)

Žadatelé o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy v některém z níže uvedených zdravotních stavů musí být posouzeni jako nezpůsobilí:

i)

symptomatická hypotenze;

ii)

krevní tlak při prohlídce trvale překračuje 160 mm Hg u systolického nebo 95 mm Hg u diastolického tlaku, při nebo bez léčení.

4)

Žadatelé, kteří začali užívat léky upravující krevní tlak, musí být posouzeni jako nezpůsobilí až do okamžiku, kdy lze konstatovat, že pominuly jejich významné vedlejší účinky.

d)

Ischemická choroba srdeční

1)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, kteří se nacházejí v některém z níže uvedených zdravotních stavů, se před dalším zvážením jejich žádosti postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti a tito žadatelé se podrobí kardiologickému vyhodnocení pro vyloučení ischemie myokardu:

i)

podezření na ischemii myokardu;

ii)

asymptomatická mírná forma ischemické choroby srdeční, která nevyžaduje žádnou antianginální léčbu.

2)

Žadatelé o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy, kteří se nacházejí v některém ze zdravotních stavů uvedených v bodě 1, se před dalším zvážením jejich žádosti podrobí kardiologickému vyhodnocení s uspokojivým výsledkem.

3)

Žadatelé v některém z níže uvedených zdravotních stavů musí být posouzeni jako nezpůsobilí:

i)

ischemie myokardu;

ii)

symptomatická ischemická choroba srdeční;

iii)

příznaky ischemické choroby srdeční kontrolované medikací.

4)

Žadatelé o první vydání osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy s anamnézou nebo diagnózou některého z níže uvedených zdravotních stavů musí být posouzeni jako nezpůsobilí:

i)

ischemie myokardu;

ii)

infarkt myokardu;

iii)

revaskularizační zákrok nebo implantace endovaskulární protézy v důsledku ischemické choroby srdeční.

5)

Žadatelé o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy, kteří jsou po infarktu myokardu nebo chirurgickém zákroku v důsledku ischemické choroby srdeční bez příznaků, se musí před dalším zvážením jejich žádosti podrobit po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti kardiologickému vyhodnocení s uspokojivým výsledkem. Posouzení způsobilosti těchto žadatelů, kteří žádají o prodloužení platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, se postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

e)

Poruchy rytmu/vedení

1)

Žadatelé v některém z níže uvedených zdravotních stavů musí být posouzeni jako nezpůsobilí:

i)

symptomatické sinoatriální onemocnění;

ii)

úplná atrioventrikulární blokáda;

iii)

symptomatické prodloužení QT intervalu;

iv)

automatický implantabilní defibrilátor;

v)

kardiostimulátor na ochranu proti ventrikulární tachykardii.

2)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy s významnou poruchou vedení srdečního vzruchu nebo srdečního rytmu, včetně některého z níže uvedených stavů, se před dalším zvážením jejich žádosti postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti:

i)

porucha síňového rytmu, včetně intermitentní nebo stabilizované sinoatriální dysfunkce, fibrilace síní a/nebo flutter a asymptomatické sinusové pauzy;

ii)

úplná blokáda levého raménka;

iii)

Mobitzův typ atrioventrikulární blokády 2. stupně;

iv)

tachykardie širokého a/nebo úzkého komplexu;

v)

komorová preexcitace;

vi)

asymptomatické prodloužení QT intervalu;

vii)

EKG obraz Brugadova syndromu.

3)

Žadatelé o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy, kteří se nacházejí v některém ze zdravotních stavů uvedených v bodě 2, se musí před dalším zvážením jejich žádosti podrobit po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti kardiologickému vyhodnocení s uspokojivým výsledkem.

4)

Žadatelé v některém z níže uvedených zdravotních stavů mohou být posouzeni jako způsobilí, pokud je provedeno kardiologické vyhodnocení s uspokojivým výsledkem a pokud není přítomna jiná abnormita:

i)

částečná blokáda raménka;

ii)

úplná blokáda pravého raménka;

iii)

stabilní úchylka osy doleva;

iv)

asymptomatická sinusová bradykardie;

v)

asymptomatická sinusová tachykardie;

vi)

asymptomatické izolované uniformní supraventrikulární nebo komorové ektopické komplexy;

vii)

atrioventrikulární blokáda 1. stupně;

viii)

Mobitzův typ atrioventrikulární blokády 1. stupně.

5)

Dříve než mohou být žadatelé s anamnézou některého z níže uvedených zdravotních stavů posouzeni jako způsobilí, musí se podrobit kardiovaskulárnímu vyhodnocení s uspokojivým výsledkem:

i)

po ablační terapii;

ii)

s kardiostimulátorem.

Posouzení způsobilosti těchto žadatelů, kteří žádají o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, se postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti. Posouzení způsobilosti těchto žadatelů, kteří žádají o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy, se provede po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

MED.B.015   Dýchací soustava

a)

Žadatelé s významným postižením plicní funkce musí být posouzeni jako nezpůsobilí. Mohou však být posouzeni jako způsobilí, jakmile je plicní funkce obnovena a je uspokojivá.

b)

Žadatelé o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy musí podstoupit morfologické a funkční vyšetření plic při vstupní prohlídce, a je-li k tomu klinická indikace.

c)

Žadatelé o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy musí podstoupit morfologické a funkční vyšetření plic, je-li k tomu klinická indikace.

d)

Dříve než mohou být žadatelé s anamnézou nebo diagnózou některého z níže uvedených zdravotních stavů posouzeni jako způsobilí, musí se podrobit vyhodnocení funkce dýchací soustavy s uspokojivým výsledkem:

1)

astma vyžadující medikaci;

2)

aktivní zánětlivé onemocnění dýchací soustavy;

3)

aktivní sarkoidóza;

4)

pneumotorax;

5)

syndrom spánkové apnoe;

6)

rozsáhlý chirurgický zákrok na hrudníku;

7)

pneumonektomie;

8)

chronická obstruktivní plicní choroba.

Žadatelé s potvrzenou diagnózou některého ze zdravotních stavů uvedených v bodech 3 a 5 se před dalším zvážením jejich žádosti podrobí kardiologickému vyhodnocení s uspokojivým výsledkem.

e)

Leteckolékařský posudek

1)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, kteří se nacházejí v některém ze zdravotních stavů uvedených v písmenu d), se postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

2)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy, kteří se nacházejí v některém ze zdravotních stavů uvedených v písmenu d), se provede po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

f)

Žadatelé o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, kteří podstoupili pneumonektomii, musí být posouzeni jako nezpůsobilí.

MED.B.020   Trávicí soustava

a)

Žadatelé s jakýmikoli následky onemocnění nebo chirurgického zákroku na jakékoli části trávicího traktu nebo jeho připojených orgánech, které by mohly způsobit zdravotní selhání za letu, zejména jakákoli překážka způsobená zúžením nebo stlačením, musí být posouzeni jako nezpůsobilí.

b)

Žadatelé, kteří mají hernii, jež by mohla vyvolat příznaky zdravotního selhání, musí být posouzeni jako nezpůsobilí.

c)

Žadatelé s některou z níže uvedených poruch gastrointestinální soustavy mohou být posouzeni jako způsobilí na základě gastrointestinálního vyhodnocení s uspokojivým výsledkem po úspěšné léčbě nebo úplném zotavení po chirurgickém zákroku:

1)

opakující se dyspeptická porucha vyžadující medikaci;

2)

pankreatitida;

3)

symptomatické žlučové kameny;

4)

klinická diagnóza nebo potvrzená anamnéza chronického zánětlivého onemocnění střeva;

5)

prodělaný chirurgický zákrok na trávicím traktu nebo jeho připojených orgánech, včetně totální nebo částečné excize nebo úpravy kteréhokoli z těchto orgánů.

d)

Leteckolékařský posudek

1)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy s diagnózou některého ze zdravotních stavů uvedených v písm. c) bodech 2, 4 a 5 se postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

2)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy s diagnózou některého ze zdravotních stavů uvedených v písm. c) bodě 2 se provede po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

MED.B.025   Soustavy látkové přeměny a endokrinní soustava

a)

Žadatelé s dysfunkcí látkové přeměny nebo výživy nebo s endokrinní dysfunkcí mohou být posouzeni jako způsobilí, pokud se prokáže, že jejich zdravotní stav je stabilizovaný, a výsledky leteckolékařského vyhodnocení jsou uspokojivé.

b)

Cukrovka

1)

Žadatelé s cukrovkou vyžadující podávání inzulinu musí být posouzeni jako nezpůsobilí.

2)

Žadatelé s cukrovkou nevyžadující podávání inzulinu musí být posouzeni jako nezpůsobilí, neprokáže-li se, že hladina cukru je pod kontrolou a stabilní.

c)

Leteckolékařský posudek

1)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, kteří pro kontrolu hladiny cukru vyžadují jinou medikaci než inzulin, se postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

2)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy, kteří pro kontrolu hladiny cukru vyžadují jinou medikaci než inzulin, se provede po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

MED.B.030   Hematologie

a)

Žadatelé o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy musí být podrobeni vyšetření hemoglobinu při každé leteckolékařské prohlídce.

b)

Žadatelé s hematologickým stavem mohou být posouzeni jako způsobilí na základě leteckolékařského vyhodnocení s uspokojivým výsledkem.

c)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, kteří se nacházejí v některém z níže uvedených hematologických stavů, se postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti:

1)

abnormální hemoglobin, mimo jiné včetně anémie, erytrocitózy nebo hemoglobinopatie;

2)

výrazné zvětšení mízních uzlin;

3)

zvětšení sleziny;

4)

koagulační, hemoragická nebo trombotická porucha;

5)

leukémie.

d)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy, kteří se nacházejí v některém z hematologických stavů uvedených v písm. c) bodech 4 a 5, se provede po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

MED.B.035   Močopohlavní soustava

a)

Rozbor moče musí být součástí každé leteckolékařské prohlídky. Žadatelé musí být posouzeni jako nezpůsobilí, pokud jejich moč obsahuje nepřirozené elementy, jež by mohly být považovány za patologicky významné a mohly by přivodit takový stupeň funkční nezpůsobilosti, který by pravděpodobně ohrozil bezpečný výkon práv udělených průkazem způsobilosti nebo by mohl způsobit náhlou neschopnost žadatele tato práva vykonávat.

b)

Žadatelé s jakýmikoli následky nemoci nebo chirurgického zákroku na močopohlavním traktu nebo jeho připojených orgánech, které by mohly způsobit zdravotní selhání, zejména jakákoli překážka způsobená zúžením nebo stlačením, musí být posouzeni jako nezpůsobilí.

c)

Žadatelé s diagnózou nebo anamnézou níže uvedených stavů mohou být posouzeni jako způsobilí na základě případného vyhodnocení funkce močopohlavní soustavy s uspokojivým výsledkem:

1)

renální onemocnění;

2)

jeden nebo více močových kamenů nebo anamnéza renální koliky.

d)

Žadatelé, kteří se podrobili většímu chirurgickému zákroku na močopohlavním traktu nebo jeho připojených orgánech, včetně celkové nebo částečné excize nebo úpravy kteréhokoli jeho orgánu, musí být posouzeni jako nezpůsobilí. Po úplném zotavení však mohou být posouzeni jako způsobilí.

e)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, kteří jsou uvedeni v písmenech c) a d), se postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

MED.B.040   Infekční onemocnění

a)

Žadatelé musí být posouzeni jako nezpůsobilí, pokud u nich byla klinicky nebo anamnesticky zjištěna diagnóza některého infekčního onemocnění, které by mohlo ohrozit bezpečný výkon práv udělených průkazem způsobilosti.

b)

HIV pozitivní žadatelé mohou být posouzeni jako způsobilí na základě leteckolékařského vyhodnocení s uspokojivým výsledkem. Posouzení způsobilosti těchto žadatelů, kteří žádají o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, se postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

MED.B.045   Porodnictví a gynekologie

a)

Žadatelky, které se podrobily větší gynekologické operaci, musí být posouzeny jako nezpůsobilé. Po úplném zotavení však mohou být posouzeny jako způsobilé.

b)

Těhotenství

1)

V případě těhotenství může žadatelka nadále vykonávat svá práva až do konce 26. týdne gestace, pouze pokud letecké zdravotní středisko nebo letecký lékař usoudí, že je k tomu způsobilá.

2)

Na držitelky osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, které jsou těhotné, se vztahuje omezení OML. Bez ohledu na článek MED.B.001 může být omezení OML v takovém případě uloženo a zrušeno leteckým zdravotním střediskem nebo leteckým lékařem.

3)

Žadatelka může ve výkonu svých práv pokračovat poté, co se zotaví po skončení těhotenství.

MED.B.050   Svalová a kosterní soustava

a)

Žadatelé, kteří nemají dostačující sedací výšku, délku paží a holení a svalovou sílu pro bezpečný výkon práv udělených příslušným průkazem způsobilosti, musí být posouzeni jako nezpůsobilí. Pokud však sedací výška, délka paží a holení a svalová síla dostačují pro bezpečný výkon práv udělených k určitému typu letadla, což lze v případě potřeby prokázat prostřednictvím lékařské letové zkoušky nebo letové zkoušky na simulátoru, může být žadatel posouzen jako způsobilý a jeho práva se odpovídajícím způsobem omezí.

b)

Žadatelé, kteří nemají uspokojivou funkční použitelnost svalové a kosterní soustavy, jež by jim umožnila bezpečný výkon práv udělených příslušným průkazem způsobilosti, musí být posouzeni jako nezpůsobilí. Pokud však funkční použitelnost svalové a kosterní soustavy dostačuje pro bezpečný výkon práv udělených k určitému typu letadla, což lze v případě potřeby prokázat prostřednictvím lékařské letové zkoušky nebo letové zkoušky na simulátoru, může být žadatel posouzen jako způsobilý a jeho práva se odpovídajícím způsobem omezí.

c)

V případě, že v souvislosti s posudkem podle písmen a) a b) vyvstanou pochybnosti, posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy se postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti a posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy se provede po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

MED.B.055   Duševní zdraví

a)

Součástí vstupní leteckolékařské prohlídky pro osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy musí být komplexní posouzení duševního zdraví.

b)

Součástí vstupní leteckolékařské prohlídky pro osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy musí být vyšetření na užívání drog a alkoholu.

c)

Žadatelé s duševní poruchou nebo poruchou chování vyvolanou užíváním nebo zneužíváním alkoholu či jiných psychoaktivních látek musí být posouzeni jako nezpůsobilí až do okamžiku, kdy přestanou psychoaktivní látky užívat nebo zneužívat, zotaví se a po úspěšné léčbě podstoupí psychiatrické vyhodnocení s uspokojivým výsledkem.

d)

Dříve než mohou být žadatelé s klinickou diagnózou nebo potvrzenou anamnézou některého z níže uvedených psychiatrických stavů posouzeni jako způsobilí, musí se podrobit psychiatrickému vyhodnocení s uspokojivým výsledkem:

1)

afektivní porucha;

2)

neurotická porucha;

3)

porucha osobnosti;

4)

duševní porucha nebo porucha chování;

5)

zneužívání psychoaktivní látky.

e)

Žadatelé s potvrzenou anamnézou ojedinělého či opakovaného aktu záměrného sebepoškození nebo ojedinělého či opakovaného pokusu o sebevraždu musí být posouzeni jako nezpůsobilí. Po psychiatrickém vyhodnocení s uspokojivým výsledkem však mohou být posouzeni jako způsobilí.

f)

Leteckolékařský posudek

1)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, kteří se nacházejí v některém ze stavů uvedených v písmenech c), d) nebo e), se postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

2)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy, kteří se nacházejí v některém ze stavů uvedených v písmenech c), d) nebo e), se provede po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

g)

Žadatelé s potvrzenou anamnézou nebo klinickou diagnózou schizofrenie, schizotypních poruch nebo poruch s bludy, musí být posouzeni jako nezpůsobilí.

MED.B.065   Neurologie

a)

Žadatelé s klinickou diagnózou nebo potvrzenou anamnézou některého z níže uvedených zdravotních stavů musí být posouzeni jako nezpůsobilí:

1)

epilepsie, kromě případů uvedených v písm. b) bodech 1 a 2;

2)

opakované epizody poruchy vědomí nejisté příčiny.

b)

Dříve než mohou být žadatelé s klinickou diagnózou nebo potvrzenou anamnézou některého z níže uvedených zdravotních stavů posouzeni jako způsobilí, musí se podrobit dalšímu vyhodnocení:

1)

epilepsie bez recidivy po dosažení věku pěti let;

2)

epilepsie bez recidivy a více než deset let po vysazení veškeré léčby;

3)

epileptiformní EEG poruchy a ložiska pomalých vln;

4)

progresivní nebo stacionární onemocnění nervové soustavy;

5)

zánětlivé onemocnění centrálního nebo periferního nervového systému;

6)

migréna;

7)

ojedinělá epizoda poruchy vědomí nejisté příčiny;

8)

ztráta vědomí po poranění hlavy;

9)

penetrující poranění mozku;

10)

poranění páteře nebo periferních nervů;

11)

poruchy nervové soustavy v důsledku vaskulární nedostatečnosti včetně hemoragických a ischemických příhod.

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy se postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti. Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy se provede po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

MED.B.070   Zraková soustava

a)

Prohlídka

1)

Pro osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy:

i)

Úplná oční prohlídka musí být součástí vstupní prohlídky a provádí se, je-li k tomu klinická indikace, a pravidelně v závislosti na refrakci a funkční výkonnosti oka.

ii)

Rutinní oční prohlídka musí být součástí všech prohlídek pro prodloužení platnosti a obnovu.

2)

Pro osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy:

i)

Rutinní oční prohlídka musí být součástí vstupní prohlídky a všech prohlídek pro prodloužení platnosti a obnovu.

ii)

Úplná oční prohlídka se provádí, je-li k tomu klinická indikace.

b)

Ostrost zraku

1)

Pro osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy:

i)

Zraková ostrost do dálky, s korekcí nebo bez ní, musí být 6/9 (0,7) nebo lepší u každého oka zvlášť a 6/6 (1,0) nebo lepší u obou očí.

ii)

Žadatelé s viděním, které na jednom oku neodpovídá standardu, musí být při vstupní prohlídce posouzeni jako nezpůsobilí.

iii)

Bez ohledu na písm. b) bod 1 podbod i) se posouzení způsobilosti žadatelů se získanou vadou vidění, které na jednom oku neodpovídá standardu, nebo se získaným monokulárním viděním při prohlídkách pro prodloužení platnosti a obnovu postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti a tito žadatelé mohou být posouzeni jako způsobilí na základě oftalmologického vyhodnocení s uspokojivým výsledkem.

2)

Pro osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy:

i)

Zraková ostrost do dálky, s korekcí nebo bez ní, musí být 6/12 (0,5) nebo lepší u každého oka zvlášť a 6/9 (0,7) nebo lepší u obou očí.

ii)

Bez ohledu na písm. b) bod 2 podbod i) mohou být žadatelé s viděním, které na jednom oku neodpovídá standardu, nebo s monokulárním viděním posouzeni jako způsobilí po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti a na základě oftalmologického vyhodnocení s uspokojivým výsledkem.

3)

Žadatelé musí být schopni číst tabulku N5 nebo její ekvivalent na vzdálenost 30–50 cm a tabulku N14 nebo její ekvivalent na vzdálenost 100 cm, v případě potřeby s korekcí.

c)

Refrakční vada a anizometropie

1)

Žadatelé s refrakční vadou nebo anizometropií mohou být posouzeni jako způsobilí na základě oftalmologického vyhodnocení s uspokojivým výsledkem.

2)

Bez ohledu na písm. c) bod 1 se posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy v některém z níže uvedených zdravotních stavů postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti a tito žadatelé mohou být posouzeni jako způsobilí na základě oftalmologického vyhodnocení s uspokojivým výsledkem:

i)

krátkozrakost přesahující – 6,0 dioptrie;

ii)

astigmatismus přesahující 2,0 dioptrie;

iii)

anizometropie přesahující 2,0 dioptrie.

3)

Bez ohledu na písm. c) bod 1 se posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy s hypermetropií přesahující +5,0 dioptrie postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti a tito žadatelé mohou být posouzeni jako způsobilí na základě oftalmologického vyhodnocení s uspokojivým výsledkem, pokud mají přiměřené fúzní rezervy, normální nitrooční tlak a úhly předních komor a nebyla u nich prokázána žádná závažná patologie. Bez ohledu na písm. b) bod 1 podbod i) musí být zraková ostrost každého oka po korekci 6/6 nebo lepší.

4)

Žadatelé s klinickou diagnózou keratokonu mohou být posouzeni jako způsobilí na základě prohlídky oftalmologem s uspokojivým výsledkem. Posouzení způsobilosti těchto žadatelů, kteří žádají o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, se postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

d)

Binokulární vidění

1)

Žadatelé o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy musí být posouzeni jako nezpůsobilí, pokud nemají normální binokulární vidění a jejich zdravotní stav by pravděpodobně ohrozil bezpečný výkon práv udělených příslušným průkazem způsobilosti, a to i po případném zohlednění veškerých vhodných nápravných opatření.

2)

Žadatelé s diplopií musí být posouzeni jako nezpůsobilí.

e)

Zorná pole

Žadatelé o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy musí být posouzeni jako nezpůsobilí, pokud nemají normální zorná pole a jejich zdravotní stav by pravděpodobně ohrozil bezpečný výkon práv udělených příslušným průkazem způsobilosti, a to i po případném zohlednění veškerých vhodných nápravných opatření.

f)

Oční operace

Žadatelé, kteří se podrobili oční operaci, musí být posouzeni jako nezpůsobilí. Mohou však být posouzeni jako způsobilí po úplném obnovení zrakové funkce a na základě oftalmologického vyhodnocení s uspokojivým výsledkem.

g)

Brýle a kontaktní čočky

1)

Jestliže je uspokojivé zrakové funkce dosaženo pouze s použitím korekce, musí brýle nebo kontaktní čočky zajistit optimální zrakovou funkci, být dobře snášeny a musí vyhovovat leteckým účelům.

2)

Ke splnění zrakových požadavků při výkonu práv udělených platným průkazem či průkazy způsobilosti nesmí být použity více než jedny brýle.

3)

Pro vidění do dálky při výkonu práv udělených platným průkazem či průkazy způsobilosti musí být nošeny brýle nebo kontaktní čočky.

4)

Pro vidění do blízka při výkonu práv udělených platným průkazem či průkazy způsobilosti musí být k dispozici jedny brýle.

5)

Při výkonu práv udělených platným průkazem či průkazy způsobilosti musí být po ruce k okamžitému použití náhradní souprava příslušných brýlí pro vidění do dálky nebo do blízka s obdobnou korekcí.

6)

Pokud se při výkonu práv udělených platným průkazem či průkazy způsobilosti používají kontaktní čočky, musí být pro vidění do dálky, monofokální, nezbarvené a dobře snášené.

7)

Žadatelé s velkou refrakční vadou musí používat kontaktní čočky nebo brýle s vysokým indexem lomu.

8)

Ortokeratologické čočky se nesmějí používat.

MED.B.075   Barevné vidění

a)

Žadatelé musí být posouzeni jako nezpůsobilí, pokud nedovedou prokázat schopnost pohotově rozeznávat barvy, které jsou nezbytné pro bezpečný výkon práv udělených průkazem způsobilosti.

b)

Prohlídka a posudek

1)

Pro první vydání osvědčení zdravotní způsobilosti musí být žadatelé podrobeni Išiharově testu. Žadatelé, kteří v tomto testu uspějí, mohou být posouzeni jako způsobilí.

2)

Pro osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy:

i)

Posouzení způsobilosti žadatelů, kteří v Išiharově testu neuspějí, se postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti a tito žadatelé musí absolvovat další testy barvocitu, aby bylo možné stanovit, zda jsou schopni bezpečně rozeznávat barvy.

ii)

Žadatelé musí být normální trichromaté nebo bezpečně rozeznávat barvy.

iii)

Žadatelé, kteří neuspějí v dalších testech barvocitu, musí být posouzeni jako nezpůsobilí.

3)

Pro osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy:

i)

Žadatelé, kteří v Išiharově testu neuspějí, musí absolvovat další testy barvocitu, aby bylo možné stanovit, zda jsou schopni bezpečně rozeznávat barvy.

ii)

Žadatelům, kteří nemají uspokojivý barvocit, musí být výkon práv udělených platným průkazem způsobilosti omezen pouze na denní dobu.

MED.B.080   Otorinolaryngologie (ENT)

a)

Prohlídka

1)

Sluch žadatelů musí být testován při všech prohlídkách.

i)

Má-li být v případě osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy a osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy do průkazu způsobilosti doplněna přístrojová kvalifikace nebo traťová přístrojová kvalifikace, je nutné sluch vyšetřit tónovou audiometrií čistými tóny při vstupní prohlídce a poté každých pět let, dokud držitel průkazu způsobilosti nedosáhne věku 40 let, a následně každé dva roky.

ii)

Při vstupním vyšetření tónovou audiometrií čistými tóny nesmí být u žadatelů zjištěna na žádném uchu vyšetřovaném samostatně sluchová ztráta větší než 35 dB na žádné z frekvencí 500, 1 000 nebo 2 000 Hz nebo větší než 50 dB na frekvenci 3 000 Hz. Žadatelé o prodloužení platnosti nebo obnovu s větší sluchovou ztrátou musí prokázat uspokojivou funkční sluchovou schopnost.

2)

Pro první vydání osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy se provádí kompletní otorinolaryngologická prohlídka, která se následně pravidelně opakuje, je-li k tomu klinická indikace.

b)

Žadatelé v některém z níže uvedených zdravotních stavů se musí podrobit další prohlídce, aby se potvrdilo, že daný zdravotní stav nenarušuje bezpečný výkon práv udělených platným průkazem či průkazy způsobilosti:

1)

hypoakuzie;

2)

aktivní patologický proces ve vnitřním nebo středním uchu;

3)

nezhojená perforace nebo dysfunkce bubínku či bubínků;

4)

dysfunkce Eustachovy trubice či Eustachových trubic;

5)

porucha vestibulární funkce;

6)

významné omezení nosní průchodnosti;

7)

dysfunkce vedlejších dutin;

8)

významná malformace nebo závažná infekce ústní dutiny nebo horních cest dýchacích;

9)

významná porucha řeči nebo hlasu;

10)

následky operace vnitřního nebo středního ucha.

c)

Leteckolékařský posudek

1)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, kteří se nacházejí v některém ze zdravotních stavů uvedených v písm. b) bodech 1, 4 a 5, se postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

2)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy, kteří se nacházejí v některém ze zdravotních stavů uvedených v písm. b) bodech 4 a 5, se provede po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

3)

Posouzení způsobilosti žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy, jimž má být do průkazu způsobilosti doplněna přístrojová kvalifikace nebo traťová přístrojová kvalifikace a kteří se nacházejí ve zdravotním stavu uvedeném v písm. b) bodě 1, se provede po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

MED.B.085   Dermatologie

Žadatelé musí být posouzeni jako nezpůsobilí, pokud u nich bylo zjištěno dermatologické postižení, které by mohlo ohrozit bezpečný výkon práv udělených průkazem způsobilosti.

MED.B.090   Onkologie

a)

Žadatelé s primárním nebo sekundárním maligním onemocněním se musí před dalším zvážením jejich žádosti podrobit onkologickému vyhodnocení s uspokojivým výsledkem. Posouzení způsobilosti těchto žadatelů, kteří žádají o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, se postoupí posudkovému lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti. Posouzení způsobilosti těchto žadatelů, kteří žádají o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy, se provede po konzultaci s posudkovým lékařem úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.

b)

Žadatelé s potvrzenou anamnézou nebo klinickou diagnózou zhoubného nádoru uvnitř mozku musí být posouzeni jako nezpůsobilí.

ODDÍL 3

Zvláštní požadavky na osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL

MED.B.095   Lékařská prohlídka a posudek žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL

a)

Žadatel o osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL musí být posouzen na základě osvědčených leteckolékařských postupů.

b)

Zvláštní pozornost musí být věnována úplné anamnéze žadatele.

c)

První posudek, všechny následné nové posudky provedené poté, co držitel průkazu způsobilosti dosáhl věku 50 let, a veškeré posudky prováděné v případech, kdy lékař nemá k dispozici anamnézu žadatele, zahrnují přinejmenším všechny tyto úkony:

1)

klinickou prohlídku;

2)

krevní tlak;

3)

rozbor moče;

4)

zrak;

5)

sluchovou schopnost.

d)

Po prvním posudku zahrnují následné nové posudky provedené až do doby, než držitel průkazu způsobilosti dosáhne věku 50 let, přinejmenším oba tyto úkony:

1)

posudek anamnézy držitele průkazu LAPL;

2)

úkony uvedené v písmenu c), které letecké zdravotní středisko, letecký lékař nebo všeobecný praktický lékař považuje v souladu s osvědčenými leteckolékařskými postupy za nezbytné.“;

2)

hlava D se nahrazuje tímto:

„HLAVA D

LETEČTÍ LÉKAŘI, VŠEOBECNÍ PRAKTIČTÍ LÉKAŘI A ZAMĚSTNANEČTÍ LÉKAŘI

ODDÍL 1

Letečtí lékaři

MED.D.001   Práva

a)

Práva držitelů osvědčení leteckého lékaře zahrnují vydávání, prodlužování platnosti a obnovu osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy a osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL a provádění příslušných lékařských prohlídek a posudků.

b)

Držitelé osvědčení leteckého lékaře mohou požádat o rozšíření svých práv tak, aby mohli provádět i lékařské prohlídky pro prodloužení platnosti a obnovu osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, pokud splňují požadavky stanovené v článku MED.D.015.

c)

Práva držitele osvědčení leteckého lékaře uvedená v písmenech a) a b) zahrnují právo provádět leteckolékařské prohlídky a posudky palubních průvodčích a podle potřeby právo vypracovávat pro palubní průvodčí související lékařské zprávy v souladu s touto přílohou (částí MED).

d)

Rozsah práv držitele osvědčení leteckého lékaře a veškeré související podmínky musí být v tomto osvědčení uvedeny.

e)

Držitel osvědčení leteckého lékaře nesmí být nikdy držitelem více než jednoho osvědčení leteckého lékaře vydaného v souladu s tímto nařízením.

f)

Držitelé osvědčení leteckého lékaře nesmějí provádět leteckolékařské prohlídky a posudky v jiném členském státě, než v členském státě, který jim vydal osvědčení leteckého lékaře, ledaže podnikli všechny tyto kroky:

1)

tento jiný členský stát jim k výkonu odborné činnosti specializovaného lékaře udělil povolení;

2)

o svém záměru provádět leteckolékařské prohlídky a posudky a vydávat osvědčení zdravotní způsobilosti v rozsahu svých práv leteckého lékaře informovali příslušný úřad tohoto jiného členského státu;

3)

absolvovali instruktáž příslušného úřadu tohoto jiného členského státu.

MED.D.005   Žádost

a)

Žádost o osvědčení leteckého lékaře nebo o rozšíření práv udělených osvědčením leteckého lékaře musí být podána formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

b)

Žadatelé o osvědčení leteckého lékaře příslušnému úřadu poskytnou:

1)

své osobní údaje a adresu místa podnikání;

2)

dokumentaci prokazující, že splňují požadavky stanovené v článku MED.D.010, včetně dokladu o úspěšném absolvování kurzu školení v leteckém lékařství odpovídajícího právům, o která žádají;

3)

písemné prohlášení, že poté, co jim bude osvědčení leteckého lékaře vydáno, budou jako letečtí lékaři vydávat osvědčení zdravotní způsobilosti na základě požadavků tohoto nařízení.

c)

Pokud letečtí lékaři provádějí leteckolékařské prohlídky na více než jednom místě, poskytnou příslušnému úřadu odpovídající informace o všech místech, kde praxi provozují, a všech zařízeních, která při výkonu praxe používají.

MED.D.010   Požadavky na vydání osvědčení leteckého lékaře

Žadatelům se vydá osvědčení leteckého lékaře, pokud splňují všechny tyto podmínky:

a)

mají plnou kvalifikaci a průkaz způsobilosti k výkonu lékařské praxe a mají doklad o absolvování specializované lékařské odborné přípravy;

b)

úspěšně absolvovali základní kurz školení v leteckém lékařství, včetně praktického školení v metodách prohlídek a provádění leteckolékařských posudků;

c)

prokázali příslušnému úřadu, že:

1)

mají k dispozici odpovídající zařízení, postupy, dokumentaci a fungující vybavení vhodné pro provádění leteckolékařských prohlídek;

2)

mají zavedeny nezbytné postupy a podmínky pro zajištění lékařského tajemství.

MED.D.011   Práva držitele osvědčení leteckého lékaře

Vydáním osvědčení leteckého lékaře se jeho držiteli udělují práva k prvnímu vydání, prodloužení platnosti a obnově všech níže uvedených dokladů:

a)

osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy;

b)

osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL;

c)

lékařských zpráv pro palubní průvodčí.

MED.D.015   Požadavky na rozšíření práv

Žadatelům se vydá osvědčení leteckého lékaře, které rozšiřuje jejich práva o prodlužování platnosti a obnovu osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, pokud splňují všechny níže uvedené podmínky:

a)

jsou držiteli osvědčení leteckého lékaře;

b)

provedli nejméně 30 prohlídek pro vydání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy nebo rovnocenného dokladu během nejvýše tří let před podáním žádosti;

c)

úspěšně absolvovali pokročilý kurz školení v leteckém lékařství, včetně praktického školení v metodách prohlídek a provádění leteckolékařských posudků;

d)

úspěšně absolvovali praktické školení v délce nejméně dvou dnů buď v leteckém zdravotním středisku, nebo pod dohledem příslušného úřadu.

MED.D.020   Kurzy školení v leteckém lékařství

a)

Kurzy školení v leteckém lékařství uvedené v čl. MED.D.010 písm. b) a čl. MED.D.015 písm. c) se poskytují až po předchozím schválení kurzu příslušným úřadem členského státu, v němž má školicí organizace své hlavní místo obchodní činnosti. Aby mohl být takový kurz schválen, musí školicí organizace prokázat, že osnova kurzu obsahuje učební cíle zaměřené na získání potřebné odborné způsobilosti a že osoby pověřené poskytováním školení mají odpovídající znalosti a zkušenosti.

b)

S výjimkou opakovacího školení jsou kurzy ukončeny písemnou zkouškou z předmětů, které byly náplní školení.

c)

Účastníkům, kteří ve zkoušce uspějí, vydá školicí organizace osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

MED.D.025   Změny osvědčení leteckého lékaře

a)

Držitelé osvědčení leteckého lékaře musí příslušnému úřadu neprodleně oznámit níže uvedené okolnosti, které by mohly mít na jejich osvědčení leteckého lékaře vliv:

1)

s leteckým lékařem je vedeno disciplinární řízení nebo je vyšetřován lékařským regulačním orgánem;

2)

nastaly změny v podmínkách, za kterých bylo osvědčení uděleno, včetně obsahu prohlášení poskytnutých s žádostí;

3)

již nejsou splněny požadavky na vydání osvědčení leteckého lékaře;

4)

změnilo se místo či místa výkonu praxe leteckého lékaře nebo jeho korespondenční adresa.

b)

Pokud k oznámení příslušnému úřadu v souladu s písmenem a) nedojde, musí být platnost osvědčení leteckého lékaře pozastavena nebo zrušena v souladu s článkem ARA.MED.250 přílohy II (části ARA).

MED.D.030   Platnost osvědčení leteckého lékaře

Osvědčení leteckého lékaře je platné po dobu tří let, pokud příslušný úřad nerozhodne tuto dobu z řádně opodstatněných důvodů týkajících se konkrétního případu zkrátit.

Na žádost držitele je platnost osvědčení:

a)

prodloužena, pokud držitel:

1)

nadále splňuje všeobecné podmínky požadované pro výkon lékařské praxe a zůstává držitelem svého průkazu způsobilosti k výkonu lékařské praxe;

2)

za poslední tři roky absolvoval opakovací školení v leteckém lékařství;

3)

každoročně provedl nejméně deset leteckolékařských prohlídek nebo rovnocenných vyšetření;

4)

nadále splňuje podmínky pro udělení osvědčení;

5)

vykonává práva v souladu s požadavky této přílohy (části MED);

6)

prokázal, že si udržuje leteckolékařskou kvalifikovanost v souladu s postupem, který stanoví příslušný úřad.

b)

prodloužena za předpokladu, že jeho držitel splňuje buď požadavky na prodloužení platnosti stanovené v písmenu a), nebo všechny tyto požadavky:

1)

nadále splňuje všeobecné podmínky požadované pro výkon lékařské praxe a zůstává držitelem svého průkazu způsobilosti k výkonu lékařské praxe;

2)

za poslední rok absolvoval opakovací školení v leteckém lékařství;

3)

za poslední rok úspěšně absolvoval praktické školení buď v leteckém zdravotním středisku, nebo pod dohledem příslušného úřadu;

4)

nadále splňuje požadavky článku MED.D.010;

5)

prokázal, že si udržuje leteckolékařskou kvalifikovanost v souladu s postupem, který stanoví příslušný úřad.

ODDÍL 2

Všeobecní praktičtí lékaři

MED.D.035   Požadavky na všeobecné praktické lékaře

Všeobecní praktičtí lékaři mohou působit jako letečtí lékaři vydávající osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL, pokud splňují všechny tyto podmínky:

a)

svou činnost vykonávají v členském státě, ve kterém mají přístup k úplným lékařským záznamům žadatelů;

b)

svou činnost vykonávají v souladu se všemi dalšími požadavky stanovenými ve vnitrostátním právu členského státu, ve kterém se nachází jejich příslušný úřad;

c)

mají plnou kvalifikaci a průkaz způsobilosti k výkonu lékařské praxe v souladu s vnitrostátním právem členského státu, ve kterém se nachází jejich příslušný úřad;

d)

zahájení této činnosti předem oznámili příslušnému úřadu.

ODDÍL 3

Zaměstnanečtí lékaři

MED.D.040   Požadavky na zaměstnanecké lékaře

V členských státech, v nichž se příslušný úřad přesvědčí, že požadavky vnitrostátního systému zdravotnictví vztahující se na zaměstnanecké lékaře zajišťují soulad s požadavky této přílohy (části MED), jež se vztahují na zaměstnanecké lékaře, mohou zaměstnanečtí lékaři provádět leteckolékařské posudky palubních průvodčích za předpokladu, že:

a)

mají plnou kvalifikaci a průkaz způsobilosti k výkonu lékařské praxe v oboru pracovního lékařství;

b)

do osnov odborné přípravy pro získání kvalifikace v oboru pracovního lékařství nebo do jiného školení či provozní praxe jim bylo zahrnuto pracovní prostředí a bezpečnostní povinnosti palubních průvodčích za letu;

c)

zahájení této činnosti předem oznámili příslušnému úřadu.“


PŘÍLOHA II

V oddílu I hlavy MED přílohy VI nařízení (EU) č. 1178/2011 se doplňuje nový článek, který zní:

„ARA.MED.160   Výměna informací o osvědčeních zdravotní způsobilosti prostřednictvím centrální evidence

a)

Agentura zřídí a spravuje centrální evidenci, evropský registr leteckolékařských informací (European Aero-Medical Repository – EAMR).

b)

Osoby uvedené v písmenu c) si pro účely osvědčování zdravotní způsobilosti a zajištění dozoru nad žadateli o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy a držiteli těchto osvědčení a dozoru nad leteckými lékaři a leteckými zdravotními středisky vyměňují prostřednictvím EAMR níže uvedené informace:

1)

základní údaje o žadateli o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy nebo držiteli tohoto osvědčení: úřad vydávající průkaz způsobilosti; příjmení a jméno; datum narození; státní příslušnost; e-mailová adresa a číslo jednoho nebo více identifikačních dokladů (vnitrostátní průkaz totožnosti nebo cestovní pas), které žadatel poskytl;

2)

údaje z osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy: datum lékařské prohlídky nebo v případě, že lékařská prohlídka dosud nebyla dokončena, datum zahájení lékařské prohlídky; datum vydání a skončení platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy; místo prohlídky; stav omezení; stav daného osvědčení (nové, prodloužené, pozastavené nebo zrušené); jedinečné referenční číslo posudkového lékaře úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti, leteckého lékaře nebo leteckého zdravotního střediska, kteří toto osvědčení vydali, a jedinečné referenční číslo jejich příslušného úřadu.

c)

Pro účely uvedené v písmenu b) mají do registru EAMR a k informacím v něm obsaženým přístup tyto osoby:

1)

posudkoví lékaři úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti žadateli o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy nebo držiteli tohoto osvědčení, jakož i všichni jiní řádně oprávnění zaměstnanci tohoto úřadu pověření vytvořením nebo správou záznamu tohoto žadatele nebo držitele v souladu s požadavky tohoto nařízení;

2)

letečtí lékaři a všichni řádně oprávnění zaměstnanci leteckých zdravotních středisek, jimž tento žadatel nebo držitel poskytl prohlášení v souladu s čl. MED.A.035 písm. b) bodem 2;

3)

všichni řádně oprávnění zaměstnanci příslušného úřadu odpovědní za dozor nad leteckými lékaři nebo leteckými zdravotními středisky provádějícími leteckolékařské posudky těchto žadatelů nebo držitelů.

Kromě toho může agentura a příslušné vnitrostátní úřady přístup do registru EAMR a k informacím v něm obsaženým poskytnout i jiným osobám, pokud je to nutné pro zajištění řádného fungování tohoto registru, zejména pro jeho technickou údržbu. V takovém případě agentura nebo dotčený příslušný vnitrostátní úřad zajistí, aby tyto osoby měly řádné oprávnění a kvalifikaci, aby se jejich přístup omezoval na to, co je nezbytné k dosažení účelu, za jakým jim byl přístup udělen, a aby tyto osoby byly nejprve proškoleny v oblasti použitelných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a souvisejících ochranných opatření. Pokud příslušný úřad tento přístup některé osobě udělí, informuje o tom vždy předem agenturu.

d)

Úřady vydávající průkazy způsobilosti, letečtí lékaři a letecká zdravotní střediska uvedená v písmenu c) vždy bezprostředně po dokončení prohlídky žadatele o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy nebo držitele tohoto osvědčení zanesou údaje uvedené v písmenu b) do registru EAMR a v případě potřeby tyto údaje aktualizují.

e)

Pokud tyto údaje představují osobní údaje vymezené v článku 2 nařízení (ES) č. 45/2001 (1), musí o jejich zanesení nebo aktualizaci žadatele o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy nebo držitele tohoto osvědčení vždy předem informovat.

f)

Agentura zajistí integritu a bezpečnost registru EAMR a informací v něm obsažených vhodnou infrastrukturou informačních technologií. Ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními úřady stanoví a uplatňuje protokoly a technická opatření nezbytná pro zajištění toho, aby veškerý přístup do registru EAMR a k informacím v něm obsaženým byl legální a zabezpečený.

g)

Agentura zajistí, aby veškeré informace obsažené v registru EAMR byly po deseti letech vymazány. Uvedená lhůta se počítá ode dne skončení platnosti posledního osvědčení 1. třídy vydaného dotčenému žadateli nebo držiteli nebo ode dne posledního zápisu nebo aktualizace údajů týkajících se tohoto žadatele nebo držitele, podle toho, co nastane později.

h)

Agentura zajistí, aby žadatelé o osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy nebo držitelé tohoto osvědčení měli přístup k veškerým informacím obsaženým v registru EAMR, jež se jich týkají, a aby byli informováni o tom, že mohou požádat o opravu nebo vymazání těchto informací. Úřady vydávající průkazy způsobilosti tyto žádosti posoudí, a dospějí-li k názoru, že dotčené informace jsou nesprávné nebo nejsou nutné pro účely uvedené v písmenu b), zajistí, aby tyto informace byly opraveny nebo vymazány.“


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).


Top