EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019H0794

Doporučení Komise (EU) 2019/794 ze dne 15. května 2019 o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami (oznámeno pod číslem C(2019) 3519) (Text s významem pro EHP.)

C/2019/3519

OJ L 129, 17.5.2019, p. 37–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2019/794/oj

17.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 129/37


DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2019/794

ze dne 15. května 2019

o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

(oznámeno pod číslem C(2019) 3519)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na článek 53 uvedeného nařízení,

po konzultaci se Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 53 nařízení (ES) č. 882/2004 zmocňuje Komisi k tomu, aby doporučila koordinované plány kontrol, které se, pokud se to považuje za nezbytné, sestavují ad hoc, s cílem posoudit rozšíření rizik spojených s krmivy, potravinami nebo zvířaty.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (2) stanoví obecné požadavky na bezpečnost materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami (dále jen „materiály určené pro styk s potravinami“), zejména pokud jde o přenos složek materiálů určených pro styk s potravinami do potravin. Kromě toho byla v souladu s čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení stanovena zvláštní opatření pro skupiny materiálů určených pro styk s potravinami. Zejména u plastových materiálů určených pro styk s potravinami byl podle nařízení Komise (EU) č. 10/2011 (3) stanoven seznam povolených látek. Některé z těchto povolených látek rovněž podléhají omezením, mimo jiné specifickým migračním limitům (SML), které omezují jejich migraci do potravin nebo na jejich povrch.

(3)

Informace dostupné prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF), které byly oznámeny podle článku 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4), uvádějí různé případy nesouladu, pokud jde o migraci některých látek z materiálů určených pro styk s potravinami. V současné době však nejsou k dispozici odpovídající informace, aby bylo možné dostatečným způsobem stanovit v potravinách prevalenci těchto látek, které migrují z materiálů určených pro styk s potravinami.

(4)

Primární aromatické aminy (PAA) jsou skupina sloučenin, z nichž některé jsou karcinogenní, zatímco jiné jsou domnělými karcinogeny. PAA se mohou v materiálech určených pro styk s potravinami vytvářet z povolených látek, v důsledku přítomnosti nečistot nebo produktů rozkladu a rovněž použití azobarviv k barvení materiálů. Příloha II nařízení (EU) č. 10/2011 stanoví, že takové PAA nesmí migrovat z plastových materiálů a předmětů do potravin nebo do simulantů potravin. Díky práci Společného výzkumného střediska Evropské komise bylo rovněž určeno, že se PAA vyskytují v barevných papírových ubrouscích v koncentracích, které jsou významné pro monitorování.

(5)

Formaldehyd (materiál určený pro styk s potravinami č. 98) je látkou povolenou na úrovni Unie pro použití při výrobě plastových materiálů určených pro styk s potravinami. Vztahuje se na něj však SML ve výši 15 mg/kg (vyjádřeno jako celkový formaldehyd a hexamethylentetramin).

(6)

Nařízení Komise (EU) č. 284/2011 (5) stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a Hongkongu a mimo jiné i povinné fyzické kontroly prováděné členskými státy u 10 % zásilek. Uvedené nařízení bylo zavedeno kvůli zvýšenému počtu případů nesouladu v důsledku uvolňování velkých množství PAA z polyamidových plastových materiálů určených pro styk s potravinami a formaldehydu z melaminových plastových materiálů určených pro styk s potravinami.

(7)

Z nedávné analýzy údajů založených na kontrolách provedených v místě dovozu do Evropské unie a oznámených v souladu s článkem 9 nařízení (EU) č. 284/2011 vyplývá, že došlo ke snížení počtu případů nesouladu těchto výrobků. Nicméně z údajů RASFF vyplývá, že některé z těchto výrobků jsou na základě výsledků analýzy vzorků odebraných na trhu stále nevyhovující. Informace rovněž naznačují, že původ těchto výrobků se neomezuje pouze na Čínu a Hongkong. Kromě kontrol prováděných podle nařízení (EU) č. 284/2011 je proto vhodné kontrolovat i množství PAA a formaldehydu.

(8)

Melamin (materiál určený pro styk s potravinami č. 239) je látka, která je rovněž povolena pro výrobu plastových materiálů určených pro styk s potravinami, a vztahuje se na ni SML ve výši 2,5 mg/kg. Kromě formaldehydu byla rovněž hlášena migrace melaminu z melaminového plastového kuchyňského nádobí. Proto je vhodné kontrolovat množství melaminu migrujícího z týchž vzorků.

(9)

Fenol (materiál určený pro styk s potravinami č. 241) je látka povolená pro použití jako monomer k výrobě plastových materiálů určených pro styk s potravinami a může být rovněž používána k výrobě jiných typů materiálů, které přicházejí do styku s potravinami, včetně epoxidových pryskyřic používaných v lacích a nátěrových hmotách. Na plastové materiály určené pro styk s potravinami se vztahuje SML ve výši 3 mg/kg, který byl zaveden nařízením Komise (EU) 2015/174 (6) na základě přehodnocení Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). Úřad ve svém stanovisku snížil tolerovatelný denní příjem (TDI) z 1,5 mg/kg tělesné hmotnosti na 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti, přičemž uvedl, že kromě materiálů určených pro styk s potravinami existuje mnoho jiných zdrojů expozice fenolu, které mohou přispět k expozicím na úrovni TDI nebo vyšší. Proto je vhodné kontrolovat množství fenolu s ohledem na možná překročení TDI.

(10)

Látka 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan (materiál určený pro styk s potravinami č. 151), obecně známá jako bisfenol A (BPA), je látka povolená pro použití jako monomer k výrobě plastových materiálů určených pro styk s potravinami, ale používá se i k výrobě jiných materiálů a předmětů, které přicházejí do styku s potravinami, včetně epoxidových pryskyřic používaných v lacích a nátěrových hmotách. Nedávno byl nařízením Komise (EU) 2018/213 (7) zaveden nový SML ve výši 0,05 mg/kg pro plastové materiály určené pro styk s potravinami a kromě toho se tento SML vztahuje na laky a nátěrové hmoty, a to na základě přehodnocení úřadu, který ve srovnání s předchozím TDI určil nižší dočasný tolerovatelný denní příjem (tTDI). Je proto vhodné tyto materiály určené pro styk s potravinami kontrolovat, aby bylo možné určit, zda je migrace BPA v souladu s tímto novým SML.

(11)

Kromě BPA mohou být v materiálech určených pro styk s potravinami použity i jiné bisfenoly nebo mohou z těchto materiálů migrovat. Zejména 4,4′-dihydroxydifenylsulfon, obecně známý jako bisfenol S (BPS, materiál určený pro styk s potravinami č. 154), se používá jako monomer k výrobě polyethersulfonových plastů a je povolen k použití pro výrobu plastových materiálů určených pro styk s potravinami v Unii, přičemž se na něj vztahuje SML ve výši 0,05 mg/kg. Nejsou k dispozici žádné aktuální informace o jeho možné migraci do potravin a informace o jeho možném používání v materiálech určených pro styky s potravinami opatřených lakem či nátěrovou hmotou nebo o jeho migraci z těchto materiálů jsou neúplné. Je proto vhodné kontrolovat materiály, z nichž může BPS migrovat, aby se zjistila prevalence BPS migrujícího do potravin.

(12)

Estery ftalátů (dále jen „ftaláty“) jsou skupina látek používaných v široké míře jako změkčovadla a činidla pro technickou podporu. Pro použití v plastových materiálech určených pro styk s potravinami bylo povoleno pět ftalátů: dibutyl-ftalát (DBP, materiál určený pro styk s potravinami č. 157), benzylbutylftalát (BBP, materiál určený pro styk s potravinami č. 159), bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP, materiál určený pro styk s potravinami č. 283), diisononyl ftalát (DINP, materiál určený pro styk s potravinami č. 728) a diisodecyl-ftalát (DIDP, materiál určený pro styk s potravinami č. 729). Na tyto ftaláty spolu s řadou dalších látek se vztahuje skupinové omezení SML (T) ve výši 60 mg/kg. Na DBP, BBP a DEHP se rovněž vztahují individuální SML, zatímco pro DINP a DIDP existuje skupinové omezení ve výši 9 mg/kg. Koncentrace těchto pěti ftalátů je rovněž omezena v předmětech pro péči o děti určených ke krmení, jak je stanoveno v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (8). Kromě výsledků ze systému RASFF, z nichž vyplývá nesoulad se SML, je stále ještě možné ftaláty, které nejsou povoleny pro použití v plastových materiálech určených pro styk s potravinami, v těchto materiálech nalézt a mohou migrovat do potravin. Proto je vhodné kontrolovat množství ftalátů s ohledem na možný nesoulad.

(13)

Kromě ftalátů se v materiálech určených pro styk s potravinami používají jako změkčovadla i jiné látky bez ftalátů. Epoxidovaný olej ze sójových bobů (ESBO, materiál určený pro styk s potravinami č. 532), diisononyl-cyklohexan-1,2-dikarboxylát (DINCH, materiál určený pro styk s potravinami č. 775) a bis(2-ethylhexyl)-tereftalát (DEHTP nebo DOTP, materiál určený pro styk s potravinami č. 798) jsou povoleny pro použití k výrobě plastových materiálů určených pro styk s potravinami a jsou zahrnuty do skupinového SML (T) ve výši 60 mg/kg. Na DEHTP a ESBO se navíc vztahují individuální SML ve výši 60 mg/kg, s výjimkou těsnicích kroužků z PVC k uzavírání sklenic s počáteční a pokračovací kojeneckou výživou, v jejichž případě činí SML pro ESBO 30 mg/kg. Předchozí práce členských států a Švýcarska odhalila problémy s dodržováním souladu při migraci ESBO z víček sklenic. Jelikož existují rovněž náznaky, že DINCH a DEHTP mohou být používány jako náhrada za ftaláty, a o jejich migraci do potravin jsou k dispozici jen omezené nebo žádné informace, je vhodné kontrolovat prevalenci těchto látek migrujících do potravin.

(14)

Per- a polyfluorované alkylové sloučeniny (PFAS) jsou skupinou sloučenin, která zahrnuje kyselinu perfluoroktanovou (PFOA) a perfluoroktansulfonát (PFOS). Vzhledem k jejich amfifilním vlastnostem se tyto fluorované sloučeniny používají při výrobě nátěrových hmot odpuzujících vodu a tuky, například nátěrových hmot, které se používají na potravinářských obalových materiálech na bázi papíru a lepenky. Informace od některých členských států naznačují možné obavy ohledně množství těchto látek v obalových materiálech na bázi papíru a lepenky opatřených nátěrovou hmotou. Kromě toho je látka PFOA omezena na použití při výrobě a uvádění výrobků, včetně materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, na trh ode dne 4. července 2020, jak je stanoveno v nařízení Komise (EU) 2017/1000 (9). Je proto vhodné dále zkoumat prevalenci těchto látek v materiálech určených pro styk s potravinami.

(15)

V materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, včetně kuchyňského a stolního nádobí a náčiní a zařízení na zpracování potravin, se používají kovy a slitiny. Pro kovy migrující z plastových materiálů určených pro styk s potravinami je na úrovni Unie stanovena řada SML. Z informací ze systému RASFF však vyplývá, že došlo k mnoha případům nesouladu, které se týkaly kovového kuchyňského a stolního nádobí a náčiní, a to na základě posouzení rizik nebo i vnitrostátních právních předpisů. Jelikož nebezpečnost některých kovů, jako je olovo a kadmium, je dobře definována, je vhodné provádět kontroly migrace kovů do potravin a zlepšit chápání prevalence migrace kovů, mimo jiné zejména z dovážených materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, jakož i z tradičních a řemeslných výrobků.

(16)

Za účelem zajištění celkové inertnosti a bezpečnosti plastových materiálů určených pro styk s potravinami je stanoven celkový migrační limit (OML), aby se omezilo uvolňování netěkavých složek do potravin, včetně částic, jako jsou mikrovlákna. Jelikož existuje tlak na to, aby běžné plastové materiály a předměty byly v důsledku obav o životní prostředí nahrazeny, používají se jako plniva přísady získané z přírodních zdrojů v kombinaci s plasty, aby se omezily dopady na životní prostředí. Aby bylo možné ověřit, že byly dodrženy správné výrobní postupy a že tyto plastové materiály a předměty určené pro styk s potravinami jsou dostatečně inertní, je vhodné kontrolovat celkovou migraci.

(17)

Aby se zajistilo jednotné uplatňování tohoto doporučení a aby byly získány spolehlivé a srovnatelné výsledky kontrol, měla by referenční laboratoř Evropské unie pro materiály určené pro styk s potravinami v případě potřeby pomáhat členským státům s prováděním tohoto doporučení.

(18)

S cílem získat co nejvíce dostupných informací o prevalenci látek migrujících z materiálů určených pro styk s potravinami by členské státy měly být rovněž vybízeny k tomu, aby předkládaly relevantní údaje, které byly získány v nedávné době, tj. před tím, než se toto doporučení začne používat. Aby se zajistilo, že tyto výsledky budou spolehlivé a konzistentní s výsledky získanými v rámci tohoto programu kontrol, měly by být oznamovány pouze výsledky, které byly získány v souladu s příslušnými pravidly pro odběr vzorků a analýzu materiálů určených pro styk s potravinami, jakož i s právními předpisy o úředních kontrolách.

(19)

Hlavním cílem tohoto doporučení je stanovit prevalenci látek migrujících z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami do potravin nebo prevalenci látek v materiálu nebo předmětu určeném pro styk s potravinami. Jeho účelem není napomoci k porozumění úrovním expozice. Údaje by proto měly být předkládány s použitím společného formátu, aby se zajistilo, že budou sestavovány koordinovaně a jednotným způsobem.

(20)

Příslušné orgány členských států by v příslušných případech měly zvážit donucovací opatření v souladu s platnými právními předpisy a postupy.

(21)

Informace o prevalenci těchto látek získané na základě tohoto doporučení by měly být použity k určení toho, zda je v budoucnu zapotřebí přijmout nějaké opatření, zejména s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů. Takové budoucí opatření může zahrnovat dodatečná kontrolní opatření pro látky z plastových materiálů, pro něž existují zvláštní opatření na úrovni EU. Kromě toho mohou výsledky přispět k vytvoření informační základny, jež by měla pomoci při zvažování budoucích priorit v souvislosti s hodnocením právních předpisů týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami, zejména v případě materiálů, pro něž neexistují žádná zvláštní opatření na úrovni EU.

(22)

Realizací tohoto koordinovaného plánu kontrol nejsou dotčeny žádné jiné úřední kontroly prováděné členskými státy v rámci jejich vnitrostátních programů kontrol, jak stanoví článek 3 nařízení (ES) č. 882/2004,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.

Členské státy by měly provádět koordinovaný plán kontrol materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, jak je uveden v příloze tohoto doporučení. Pokud možno by měl být dodržen minimální celkový počet vzorků doporučený v příloze.

2.

Členské státy by měly oznamovat výsledky úředních kontrol provedených v souladu s přílohou.

3.

Členské státy by měly rovněž oznámit výsledky všech předchozích kontrol provedených během pěti let před 1. lednem 2019. Tyto kontroly by měly být relevantní pro látky obsažené v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, na které se vztahuje toto doporučení, nebo pro látky migrující z těchto materiálů a předmětů a měly by se provádět v souladu s příslušnými právními předpisy o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o úředních kontrolách. Výsledky by měly být oznámeny v souladu s přílohou.

4.

V případě nesouladu by členské státy měly zvážit další donucovací opatření v souladu s článkem 54 nařízení (ES) č. 882/2004. Aniž jsou dotčeny další požadavky na oznamování, nemělo by být takové donucovací opatření v souvislosti s tímto doporučením oznámeno Komisi.

5.

Toto doporučení je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. května 2019.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 12, 15.1.2011, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong (Úř. věst. L 77, 23.3.2011, s. 25).

(6)  Nařízení Komise (EU) 2015/174 ze dne 5. února 2015, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 30, 6.2.2015, s. 2).

(7)  Nařízení Komise (EU) 2018/213 ze dne 12. února 2018 o použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 41, 14.2.2018, s. 6).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Nařízení Komise (EU) 2017/1000 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), její soli a chemické látky příbuzné PFOA (Úř. věst. L 150, 14.6.2017, s. 14).


PŘÍLOHA

OPATŘENÍ A PŮSOBNOST KOORDINOVANÉHO PLÁNU KONTROL

1.   Cíl

Obecným cílem plánu kontrol je stanovit prevalenci látek migrujících z materiálů určených pro styk s potravinami do potravin nebo přítomnost látek v materiálu určeném pro styk s potravinami. Příslušné orgány členských států by proto měly provádět úřední kontroly s cílem stanovit prevalenci na trhu Evropské unie, pokud jde o

migraci cílových látek z materiálů určených pro styk s potravinami,

cílové látky v materiálech určených pro styk s potravinami,

celkovou migraci z plastových materiálů určených pro styk s potravinami.

2.   Popisy vzorků a metodika

V tabulce níže jsou uvedeny typy materiálů určených pro styk s potravinami, z nichž by se měly odebírat vzorky, spolu s látkami, u nichž by měla být provedena analýza migrace z těchto materiálů určených pro styk s potravinami, s výjimkou fluorovaných sloučenin, u nichž by mělo být analyzováno množství v materiálu.

Odběr vzorků by měl zahrnovat místo dovozu materiálů určených pro styk s potravinami ze třetích zemí, avšak členské státy by měly zohlednit kontroly, které se již provádějí v souladu s nařízením (EU) č. 284/2011. Členské státy by rovněž měly provádět kontroly trhu, včetně odběru vzorků na velkoobchodních a distribučních místech, aby se umožnil přístup k dostatečnému počtu vzorků v dané šarži nebo sérii a aby se v případě nutnosti usnadnily jakékoli následné kroky.

Laboratořemi používanými pro analýzu vzorků by měly být laboratoře jmenované v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 882/2004, kterým by měly poskytovat pomoc národní referenční laboratoře v souladu s čl. 33 odst. 2 písm. e) uvedeného nařízení. Referenční laboratoř Evropské unie by měla podporovat toto doporučení v souladu s čl. 94 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (1), pokud to národní referenční laboratoře vyžadují.

Pokud není praktické určit migraci s použitím potraviny nebo potravinového simulantu, měla by být prevalence určena v materiálu a za účelem odhadu maximální migrace do potraviny by měly být použity výpočty nebo modelování.

Zkoušené látky

Materiál určený pro styk s potravinami, z nějž mají být odebrány vzorky

Primární aromatické aminy (PAA)

Plastové stolní a kuchyňské nádobí a náčiní a potištěné materiály určené pro styk s potravinami, včetně papíru a lepenky

Formaldehyd a melamin

Plastové stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, včetně nekonvenčního plastového stolního a kuchyňského nádobí a náčiní, například opakovaně použitelných kelímků na kávu, u nichž jsou v plastu použity přísady z přírodních zdrojů, jako je bambus

Fenol

Plastové stolní a kuchyňské nádobí a náčiní; materiály opatřené lakem či nátěrovou hmotou a potištěné plastové a papírové a lepenkové obalové materiály

Bisfenoly včetně BPA a BPS

Polykarbonátový plast (BPA) a polyethersulfonový plast (BPS); kovové obaly opatřené nátěrovou hmotou (např. plechovky, víčka)

Ftaláty a změkčovadla bez ftalátů

Plastové materiály a předměty, zejména vyrobené za použití polyvinylchloridu (PVC), např. plechy tvarované za tepla, pružné obaly a trubky; uzávěry a víčka

Fluorované sloučeniny

Materiály a předměty na bázi papíru a lepenky, včetně těch, které se používají k balení rychlého občerstvení, potravin určených k odnesení s sebou a pekařských výrobků a sáčků na popcorn do mikrovlnné trouby

Kovy

Keramické, smaltované, skelné a kovové kuchyňské a stolní nádobí a náčiní, včetně řemeslných a tradičně vyráběných materiálů a předmětů

Celková migrace

Nekonvenční plastové stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, například opakovaně použitelné kelímky na kávu, u nichž jsou v plastu použity přísady z přírodních zdrojů, jako je bambus

3.   Počty vzorků

Níže uvedená tabulka udává orientační doporučený celkový počet vzorků, které mají být v každém zúčastněném členském státě zkoušeny pro účely tohoto koordinovaného plánu kontrol.

Členský stát

Doporučený minimální celkový počet vzorků

Belgie, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Spojené království

100

Česká republika, Kypr, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko

75

Dánsko, Irsko, Řecko, Chorvatsko, Litva, Rakousko, Portugalsko, Švédsko

50

Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Slovinsko, Slovensko, Finsko

25

4.   Časový rámec pro kontroly

Kontroly by měly probíhat od 1. června 2019 do 31. prosince 2019.

5.   Oznamování

Výsledky by měly být oznámeny Komisi s použitím společného formátu do 29. února 2020.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).


Top