Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1284

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1284 ze dne 29. července 2019, o uznání právního a dohledového rámce Hongkongu jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP.)

C/2019/5808

OJ L 201, 30.7.2019, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1284/oj

30.7.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/43


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1284

ze dne 29. července 2019,

o uznání právního a dohledového rámce Hongkongu jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (1) a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1060/2009 zmocňuje Komisi přijímat rozhodnutí o rovnocennosti, pokud právní rámec a rámec dohledu třetí země zajišťuje, aby ratingové agentury, které mají povolení nebo registraci v této třetí zemi, splňovaly právně závazné požadavky vyplývající z tohoto nařízení a jejichž plnění v dané třetí zemi podléhá účinnému dohledu a jejich dodržování je v ní účinně vymáháno.

(2)

Účelem tohoto rozhodnutí je umožnit ratingovým agenturám z Hongkongu, nejsou-li systémově významné pro finanční stabilitu či integritu finančních trhů jednoho nebo více členských států, požádat o vydání osvědčení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“). Toto rozhodnutí o rovnocennosti dává orgánu ESMA možnost posuzovat dotyčné ratingové agentury případ od případu a udělovat výjimky z některých organizačních požadavků na ratingové agentury působící v Evropské unii, včetně požadavku na fyzickou přítomnost v Evropské unii.

(3)

Aby byl právní rámec a rámec dohledu třetí země považován za rovnocenný, musí splňovat alespoň tři podmínky stanovené v čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1060/2009.

(4)

Dne 28. dubna 2014 přijala Komise prováděcí rozhodnutí 2014/249/EU (2), v němž konstatovala, že tyto tři podmínky jsou splněny a právní a dohledový rámec Hongkongu lze považovat za rovnocenný požadavkům nařízení (ES) č. 1060/2009, které byly v té době v platnosti.

(5)

Podle první podmínky stanovené v čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1060/2009 musí ratingové agentury v dané třetí zemi pro svoji činnost získat povolení nebo registraci, je nad nimi průběžně vykonáván účinný dohled a je vymáháno, aby dodržovaly stanovené požadavky. Právní rámec a rámec dohledu Hongkongu vyžaduje, aby ratingové agentury a jejich ratingoví analytici, kteří poskytují ratingové služby v Hongkongu, měli k poskytování ratingových služeb licenci a podléhali dohledu hongkongské Komise pro dohled nad cennými papíry a futures (dále jen „SFC“). Právní a regulační rámec Hongkongu udílí SFC komplexní pravomoci, které jí umožňují provádět šetření ohledně toho, zda ratingové agentury dodržují své zákonné povinnosti. SFC může regulovaným i neregulovaným osobám uložit povinnost předložit informace a dokumenty relevantní pro šetření, včetně obchodních záznamů, bankovních záznamů, záznamů telefonních hovorů, záznamů z internetu a informací o skutečném vlastnictví. Tato pravomoc se vztahuje jak na osoby, vůči nimž je šetření vedeno, tak na osoby, u nichž má SFC přiměřený důvod domnívat se, že mají informace relevantní pro šetření. Dále pokud existují obavy ze zničení nebo odstranění důkazů, útěku cílové osoby či jiné obavy, má SFC pravomoc na základě povolení k domovní prohlídce vydaného soudním orgánem vstupovat do soukromých prostor regulovaných i neregulovaných osob. Kromě toho má SFC plný rozsah pravomocí k přijímání trestních, občanskoprávních, správních a jiných opatření. Patří sem správní pravomoc ukládat osobám s licencí či registrací u SFC disciplinární sankce, ukládat licencovaným nebo registrovaným osobám omezení jejich obchodní činnosti, zrušit nebo pozastavit licenci nebo registraci licencované nebo registrované osoby a ukládat licencované nebo registrované osobě důtky, povinnosti nebo pokuty. SFC má pravomoc požádat příslušný soud o předběžné nebo nápravné opatření. SFC kromě kontrol na místě provádí dohled prostřednictvím komunikace s licencovanými ratingovými agenturami, aby porozuměla jejich obchodním modelům a plánům a rizikům spojených s danými činnostmi a mohla určit a posoudit rizika plynoucí z jejich obchodní činnosti. Informace o licencovaných ratingových agenturách jsou shromažďovány prostřednictvím podání k SFC, mimo jiné včetně auditovaných ročních účetních závěrek a výročních kontrolních zpráv o přezkumu. SFC přijímá návazná opatření na základě stížností a případů porušení oznámených samotnou osobou, která je za ně odpovědná. Dohoda o spolupráci uzavřená mezi orgánem ESMA a SFC stanoví výměnu informací, pokud jde o opatření spojená s vymáháním dodržování požadavků a dohledem přijatá ve vztahu k přeshraničně působícím ratingovým agenturám.

(6)

Podle druhé podmínky stanovené v čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1060/2009 jsou ratingové agentury ve třetí zemi povinny dodržovat právně závazná pravidla, která jsou rovnocenná pravidlům stanoveným v článcích 6 až 12 a v příloze I nařízení (ES) č. 1060/2009. Hongkongský právní a dohledový rámec stanoví podrobné požadavky na správu a řízení společností. Hlavní odpovědnost za zajištění zachování příslušných standardů chování a dodržování řádných postupů ze strany ratingové agentury nese představenstvo a pracovníci odpovědní za regulované činnosti. Ratingové agentury musí mít dva odpovědné pracovníky, přičemž oba musí být schváleni komisí SFC, a v souladu s předpisem SFO musí alespoň jeden z nich být výkonným ředitelem. Existují podrobná ustanovení ohledně střetů zájmů, jež ratingovým agenturám ukládají povinnost střety zájmů identifikovat a odstranit, případně řešit, a organizovat svou činnost tak, aby bylo zajištěno, že jejich obchodní zájem neohrozí nezávislost a přesnost jejích ratingů; dále jsou stanoveny organizační požadavky, včetně outsourcingu, vedení záznamů a zachování důvěrnosti. Pokud jde o organizační požadavky, musí ratingové agentury splňovat například požadavky týkající se strategií a postupů pro zajištění souladu s právními závazky a stálého a efektivního útvaru compliance. Ratingové agentury jsou rovněž povinny zřídit útvar pro přezkum, odpovědný za pravidelný přezkum ratingových metodik a modelů a jejich významných změn. Hongkongský právní a dohledový rámec obsahuje širokou škálu požadavků na poskytování informací, mezi něž patří zveřejňování ratingů a každoroční zveřejňování informací o ratingových a doplňkových činnostech. Právní a dohledový rámec Hongkongu se považuje za rovnocenný nařízení o ratingových agenturách, pokud jde o řešení střetů zájmů, organizační požadavky, kvalitu ratingů a metodik, uveřejňování ratingů a všeobecné a pravidelné uveřejňování informací o ratingových činnostech. Měl by tudíž poskytovat rovnocennou ochranu ve smyslu čestnosti a poctivosti, transparentnosti, řádné správy a řízení ratingových agentur a spolehlivosti ratingových činností.

(7)

Podle třetí podmínky stanovené v čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1060/2009 musí regulatorní režim ve třetí zemi bránit orgánům dohledu a dalším orgánům veřejné správy dané třetí země, aby zasahovaly do obsahu ratingů a metodik. Neexistuje žádné právní ustanovení opravňující SFC nebo jakýkoli jiný orgán veřejné správy k ovlivňování obsahu ratingů či metodik.

(8)

Právní a dohledový rámec Hongkongu stále splňuje tři podmínky původně stanovené v čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1060/2009. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013 (3) však zavedlo dodatečné požadavky na ratingové agentury registrované v Unii, které regulatorní režim pro dotyčné ratingové agentury zpřísňují. Tyto dodatečné požadavky zahrnují právně závazná pravidla pro ratingové agentury týkající se ratingových výhledů, řešení střetů zájmů, zachování důvěrnosti, kvality metodik pro vydávání ratingů a prezentace a zveřejňování ratingů.

(9)

Podle čl. 2 odst. 2 bodu 1) písm. b) nařízení (EU) č. 462/2013 se dodatečné požadavky použijí pro účely posouzení rovnocennosti právních a dohledových rámců třetích zemí ode dne 1. června 2018.

(10)

S ohledem na výše uvedené požádala dne 13. července 2017 Komise orgán ESMA o poradenství týkající se rovnocennosti právních a dohledových rámců (mj. Hongkongu) vzhledem k těmto dodatečným požadavkům zavedeným nařízením (EU) č. 462/2013 a o jeho úsudek, pokud jde o podstatný význam případných rozdílů.

(11)

V odborném doporučení zveřejněném dne 17. listopadu 2017 orgán ESMA uvedl, že právní a dohledový rámec Hongkongu zahrnuje dostatečná ustanovení týkající se ratingových agentur, která splňují cíle dodatečných požadavků zavedených nařízením (EU) č. 462/2013.

(12)

Nařízení (EU) č. 462/2013 zavádí v čl. 3 odst. 1 písm. w) definici ratingového výhledu a nařízení (ES) č. 1060/2009 nyní rozšiřuje platnost určitých požadavků na ratingy i na ratingové výhledy. Právní rámec a rámec dohledu Hongkongu sice neuznává ratingové výhledy jako samostatnou kategorii, která je od ratingu jasně odlišena, ale vzhledem k obecné povaze výrazu „rating“ v právním rámci a rámci dohledu Hongkongu SFC očekává, že sestavování ratingových výhledů dodržuje všechny požadavky, které platí pro odpovídající ratingy.

(13)

S cílem posílit vnímání nezávislosti ratingových agentur ve vztahu k hodnoceným osobám rozšiřuje nařízení (EU) č. 462/2013 v čl. 6 odst. 4 a čl. 6a a čl. 6b nařízení (ES) č. 1060/2009 pravidla týkající se střetů zájmů na střety zájmů způsobené akcionáři nebo podílníky, kteří mají v ratingové agentuře významnou pozici. Právní rámec a rámec dohledu Hongkongu vyžaduje, aby ratingové agentury zavedly vhodná a účinná opatření pro prevenci, zjišťování, odstraňování nebo řízení a uveřejňování střetů zájmů a zajistily, že nebudou ovlivněny obchodními vztahy. Přestože v právních předpisech Hongkongu neexistuje výslovný odkaz na akcionáře, v případě potenciálního střetu zájmů nesmí ratingové agentury provozovat svoji činnost.

(14)

Nařízení (EU) č. 462/2013 zavádí nová ustanovení s cílem zajistit, aby byly důvěrné informace využívány pouze k účelům souvisejícím s ratingovými činnostmi a aby byly chráněny před podvodem, krádeží nebo zneužitím. Za tímto účelem čl. 10 odst. 2a nařízení (ES) č. 1060/2009 požaduje, aby ratingové agentury až do okamžiku zveřejnění považovaly veškeré ratingy, ratingové výhledy a související informace za důvěrné. Stanovením podrobných požadavků vyžaduje právní rámec a rámec dohledu Hongkongu, aby ratingové agentury přijaly postupy a mechanismy na ochranu důvěrných informací týkajících se emitentů. Existuje proto spolehlivý rámec, který slouží k ochraně proti zneužití důvěrných informací.

(15)

Účelem nařízení (EU) č. 462/2013 je zvýšit úroveň transparentnosti a kvality ratingových metodik. V příloze I oddíle D pododdíle I odstavci 3 zavádí nařízení (ES) č. 1060/2009 povinnost ratingových agentur dát před uveřejněním ratingu nebo ratingového výhledu hodnoceným osobám možnost upozornit ratingovou agenturu na případné věcné chyby. Jelikož právní rámec a rámec dohledu klade větší důraz na to, aby byly ratingy bezodkladně sděleny trhu, neobsahuje přísný požadavek na to, aby ratingové agentury hodnocené osoby před zveřejněním jejich ratingu informovaly. Bude-li to proveditelné a vhodné, mají ratingové agentury namísto toho hodnocené osoby informovat jen o zásadních informacích a hlavních hlediscích, na nichž se rating zakládá.

(16)

Nařízení (EU) č. 462/2013 zavádí v čl. 8 odst. 5a, čl. 6 písm. aa) a ab) a čl. 7 nařízení (ES) č. 1060/2009 ochranná opatření, aby se v důsledku změn metodik pro vydávání ratingů nesnížila přesnost a důslednost metodik. Právní rámec a rámec dohledu Hongkongu vyžaduje, aby ratingové agentury zveřejnily úplné informace o podstatných změnách svých metodik. Dále vyžaduje, bude-li to proveditelné a vhodné, aby ratingové agentury zveřejnily dotyčné podstatné změny před jejich vstupem v platnost. V případě jakýchkoliv změn metodik, modelů nebo klíčových předpokladů použitých při přípravě ratingů musí ratingové agentury ihned zveřejnit pravděpodobné množství ratingů, kterých se změny dotknou, a to prostřednictvím stejných komunikačních prostředků, které byly použity ke zveřejnění dotčených ratingů.

(17)

Nařízení (EU) č. 462/2013 posiluje požadavky týkající se prezentace a zveřejňování ratingů. Podle čl. 8 odst. 2 a oddílu D pododdílu I odstavce 2a přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009 uveřejní ratingová agentura spolu s metodikami, modely a klíčovými předpoklady pro vydávání ratingů poučení, v němž vysvětlí předpoklady, parametry, omezení a nejasnosti týkající se modelů a metodik pro proces vydávání ratingů. Právní a dohledový rámec Hongkongu zahrnuje požadavky, aby ratingové agentury poskytovaly přiměřené poučení, které uživatelům ratingu umožní porozumět jim. Zahrnuje též požadavek poskytnout orgánu dohledu každých šest měsíců informace o obchodní činnosti

(18)

Nařízení (EU) č. 462/2013 zavádí v oddíle E pododdíle II přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009 požadavek, aby poplatky účtované ratingovými agenturami klientům za poskytnutí ratingu a doplňkových služeb nebyly diskriminační a aby se zakládaly na skutečných nákladech s cílem posílit hospodářskou soutěž a omezit míru střetů zájmů v odvětví ratingových agentur. Požaduje, aby ratingové agentury zveřejňovaly určité finanční informace. Právní a dohledový rámec Hongkongu vyžaduje, aby ratingové agentury po stanovenou dobu vedly obchodní záznamy v souladu se všemi zákonnými požadavky, zveřejňovaly obecnou povahu kompenzačních opatření ve vztahu k hodnoceným osobám a podávaly zprávy o celkových příjmech plynoucích z ratingových služeb, což orgán dohledu zmocňuje k vyžádání tohoto typu informací. Pokud jde o opatření na ochranu klientů a zajištění spravedlivého zacházení s nimi, existuje obecný požadavek na spravedlivé zacházení s klienty.

(19)

Při posuzování regulačního režimu třetí země se Komise řídí zásadou proporcionality a přístupem založeným na posuzování rizik. Vzhledem ke společně přezkoumaným skutečnostem a odbornému doporučení orgánu ESMA splňuje právní a dohledový rámec Hongkongu podmínky stanovené v čl. 5 odst. 6 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1060/2009 a měl by být nadále považován za rovnocenný právnímu a dohledovému rámci stanovenému uvedeným nařízením.

(20)

Z důvodů právní jistoty by mělo být přijato nové prováděcí rozhodnutí a rozhodnutí a prováděcí rozhodnutí 2014/249/EU by proto mělo být zrušeno.

(21)

Komise, jíž je nápomocen orgán ESMA, by měla i nadále v souvislosti s dohledem a prosazováním práva v Hongkongu pravidelně sledovat vývoj právních předpisů týkajících se ratingových agentur, vývoj na trhu a účinnost spolupráce, aby zajistila soustavné plnění požadavků.

(22)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1060/2009 se hongkongský právní a dohledový rámec pro ratingové agentury považuje za rovnocenný požadavkům nařízení (ES) č. 1060/2009.

Článek 2

Prováděcí rozhodnutí 2014/249/EU se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/249/EU ze dne 28. dubna 2014 o uznání právního a dohledového rámce Hongkongu jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (Úř. věst. L 132, 3.5.2014, s. 76).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013 ze dne 21. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (Úř. věst. L 146, 31.5.2013, s. 1).


Top