EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0683

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/683 ze dne 9. dubna 2019, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvní stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218)

ST/12527/2018/INIT

OJ L 115, 2.5.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/683/oj

2.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/9


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/683

ze dne 9. dubna 2019,

kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvní stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 87 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 8 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (dále jen „úmluva“) byla přijata v Saint-Denis dne 3. července 2016 a od uvedeného dne je otevřená k podpisu a ratifikaci.

(2)

Cílem úmluvy je zajistit bezpečné a přívětivé prostředí na fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích.

(3)

Ustanovení čl. 11 odst. 2, 3 a 4 úmluvy, která se týkají národních fotbalových informačních středisek, mohou ovlivnit společná pravidla či změnit jejich působnost ve smyslu čl. 3 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, jelikož tato ustanovení odpovídají některým povinnostem obsaženým v rozhodnutí Rady 2002/348/SVV (2).

(4)

Pro boj s násilím souvisejícím se sportovními akcemi je podpora úmluvy ze strany Unie důležitá a doplní úsilí, které již bylo v této oblasti vynaloženo prostřednictvím podpory projektů v rámci kapitoly programu Erasmus+ věnované sportu, zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 (3).

(5)

Unie se nemůže stát smluvní stranou úmluvy, neboť jejími smluvními stranami mohou být pouze státy.

(6)

Členské státy by proto měly být oprávněny k podpisu a ratifikaci úmluvy, jednající společně v zájmu Unie, pokud jde o ty části úmluvy, které spadají do výlučné pravomoci Unie.

(7)

Spojené království a Irsko jsou vázány rozhodnutím 2002/348/SVV, a účastní se tudíž přijímání tohoto rozhodnutí.

(8)

V souladu s čl. 1 a 2 protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování EU, se Dánsko přijímání tohoto rozhodnutí neúčastní a toto rozhodnutí pro něj není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy jsou oprávněny, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218), pokud jde o čl. 11 odst. 2, 3 a 4 této úmluvy.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Lucemburku dne 9. dubna 2019.

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Souhlas ze dne 12. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Rady 2002/348/SVV ze dne 25. dubna 2002 o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru (Úř. věst. L 121, 8.5.2002, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50).


Top