EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0570

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/570 ze dne 8. dubna 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU, pokud jde o kapacity rescEU, a kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise 2014/762/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 2644) (Text s významem pro EHP.)

C/2019/2644

OJ L 99, 10.4.2019, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/570/oj

10.4.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 99/41


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/570

ze dne 8. dubna 2019,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU, pokud jde o kapacity rescEU, a kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise 2014/762/EU

(oznámeno pod číslem C(2019) 2644)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 písm. g) uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mechanismus civilní ochrany Unie (dále jen „mechanismus Unie“) stanovený v rozhodnutí č. 1313/2013/EU posiluje spolupráci mezi Unií a členskými státy a usnadňuje koordinaci v oblasti civilní ochrany s cílem zlepšit reakci Unie na přírodní katastrofy a katastrofy způsobené člověkem.

(2)

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU stanoví právní rámec rescEU. Cílem rescEU je poskytovat pomoc v kritických situacích, kdy celkové stávající kapacity na vnitrostátní úrovni a kapacity poskytnuté členskými státy do Evropské rezervy v oblasti civilní ochrany nemohou zajistit účinnou odezvu.

(3)

V posledních letech došlo k prudkému nárůstu počtu extrémních lesních požárů v Evropě se závažnými hospodářskými, environmentálními a sociálními dopady. Zejména období lesních požárů v letech 2017 a 2018 prokázalo, že je třeba připravit se na situace, kdy katastrofy vážně zasáhnou několik členských států současně.

(4)

Výsledkem měnící se povahy rizika lesních požárů jsou prokázané nedostatky v kapacitách pro odezvu na úrovni Unie. Tyto nedostatky byly zřejmé zejména během období hašení lesních požárů v roce 2017, kdy kapacity dostupné prostřednictvím mechanismu Unie nedostačovaly k tomu, aby reagovaly na potřeby zemí žádajících o pomoc.

(5)

Proto by mělo být co nejdříve definováno počáteční složení rescEU v souladu s čl. 12 odst. 2 rozhodnutí č. 1313/2013/EU a mělo by v prvním prováděcím rozhodnutí zahrnovat kapacity pro letecké hašení lesních požárů s cílem reagovat na lesní požáry. Vzhledem k nezbytné flexibilitě během přechodného období podle článku 35 rozhodnutí č. 1313/2013/EU by počet kapacit rescEU měl být orientačně stanoven v následných prováděcích rozhodnutích.

(6)

V souladu s čl. 12 odst. 4 rozhodnutí č. 1313/2013/EU by měly být požadavky na kvalitu kapacit pro letecké hašení lesních požárů v rámci rescEU stanoveny po konzultaci s členskými státy a měly by vycházet ze zavedených mezinárodních norem, pokud tyto normy již existují. Vzhledem k neexistenci zavedených mezinárodních norem pro kapacity pro letecké hašení lesních požárů by požadavky na kvalitu kapacit pro letecké hašení lesních požárů měly vycházet ze stávajících obecných požadavků na moduly v rámci Evropské rezervy v oblasti civilní ochrany a z osvědčených postupů v rámci mechanismu Unie. Tyto požadavky na kvalitu by měly být stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

(7)

Z důvodů rozpočtové kázně je nutné v tomto rozhodnutí stanovit náklady spojené s finanční podporou Unie v rámci rescEU během přechodného období.

(8)

V zájmu řádného finančního řízení by měly být přímé granty na kapacity rescEU během přechodného období udělovány na základě ročního pracovního programu.

(9)

Se vstupem v platnost rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/420 (2) dne 21. března 2019 zastarala pravidla pro řešení dočasných nedostatků při mimořádných katastrofách stanovená v prováděcím rozhodnutí Komise 2014/762/EU (3). Kapitola 7 prováděcího rozhodnutí 2014/762/EU by měla být z důvodu jednotnosti odstraněna.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 33 odst. 1 rozhodnutí č. 1313/2013/EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí č. 1313/2013/EU, pokud jde o:

a)

počáteční složení rescEU z hlediska kapacit a požadavků na kvalitu;

b)

financování kapacit během přechodného období uvedeného v článku 35 rozhodnutí č. 1313/2013/EU.

Článek 2

Počáteční složení rescEU

1.   Systém rescEU sestává z kapacit pro letecké hašení lesních požárů.

2.   Kapacity pro letecké hašení lesních požárů uvedené v odstavci 1 zahrnují:

a)

kapacity pro letecké hašení lesních požárů s pomocí letadel;

b)

kapacity pro letecké hašení lesních požárů s pomocí vrtulníků.

3.   Požadavky na kvalitu kapacit uvedené v odstavci 2 jsou stanoveny v příloze.

Článek 3

Finanční ujednání pro kapacity rescEU uvedené v článku 35 rozhodnutí č. 1313/2013/EU

1.   Komise v ročním pracovním programu stanoví kritéria pro udělování přímých grantů na pokrytí nákladů uvedených v článku 35 rozhodnutí č. 1313/2013/EU, které jsou nezbytné k zajištění rychlého přístupu ke kapacitám, jež odpovídají kapacitám uvedeným v článku 2.

2.   Náklady uvedené v článku 35 rozhodnutí 1313/2013/EU zahrnují náklady na pohotovostní režim, případně včetně nákladů souvisejících s údržbou, náklady na zaměstnance, náklady na vzdělávání, včetně školení posádky a technického personálu, náklady týkající se skladování, náklady spojené s pojištěním, jakož i další náklady nezbytné k zajištění účinné dostupnosti těchto kapacit.

Článek 4

Změna prováděcího rozhodnutí 2014/762/EU

Kapitola 7 prováděcího rozhodnutí 2014/762/EU se zrušuje.

Článek 5

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. dubna 2019.

Za Komisi

Christos STYLIANIDES

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 924.

(2)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/420 ze dne 13. března 2019, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (Úř. věst. L 77 I, 20.3.2019, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/762/EU ze dne 16. října 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie a zrušují rozhodnutí Komise 2004/277/ES, Euratom a 2007/606/ES, Euratom (Úř. věst. L 320, 6.11.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

POŽADAVKY NA KVALITU KAPACIT RESCEU

1.   Kapacity pro letecké hašení lesních požárů s pomocí letadel

Úkoly

přispívat k hašení velkých lesních požárů a požárů porostu hašením ze vzduchu.

Kapacity

dvě letadla, každé o kapacitě minimálně 3 000 litrů, nebo jedno letadlo o kapacitě minimálně 8 000 litrů (1),

způsobilost k nepřetržitému zásahu.

Hlavní složky

letadlo,

nejméně dvě posádky,

technický personál,

sada nářadí pro údržbu letadel v terénu,

vybavení pro komunikaci umožňující komunikaci letadlo-letadlo a letadlo-země.

Soběstačnost

skladování a údržba vybavení modulu,

vybavení pro komunikaci s příslušnými partnery, zejména s těmi, kteří mají na starosti koordinaci na místě.

Vyslání

připravenost k odjezdu nejpozději do 3 hodin po přijetí nabídky poskytnutí pomoci v případě reakce rychlého zásahu (2),

způsobilost pro nasazení v rozmezí 2 000 km maximálně do 24 hodin.

2.   Kapacity pro letecké hašení lesních požárů s pomocí vrtulníků

Úkoly

přispívat k hašení velkých lesních požárů a požárů porostu hašením ze vzduchu.

Kapacity

jeden vrtulník o kapacitě minimálně 3 000 litrů (3),

způsobilost k nepřetržitému zásahu.

Hlavní složky

vrtulník s nejméně dvěma posádkami,

technický personál,

nádoba na vodu pro hašení nebo hasicí vak,

1 sada nářadí pro údržbu,

1 sada náhradních dílů,

záchranné navijáky,

vybavení pro komunikaci umožňující komunikaci letadlo-letadlo a letadlo-země.

Soběstačnost

skladování a údržba vybavení modulu,

vybavení pro komunikaci s příslušnými partnery, zejména s těmi, kteří mají na starosti koordinaci na místě.

Vyslání

připravenost k odjezdu nejpozději do 3 hodin po přijetí nabídky poskytnutí pomoci v případě reakce rychlého zásahu (4),

způsobilost pro nasazení v rozmezí 2 000 km maximálně do 24 hodin.


(1)  Tyto požadavky mohou být přezkoumány na základě možného vývoje na trhu kapacit pro letecké hašení lesních požárů, a to i v souvislosti s dostupností náhradních dílů.

(2)  Reakce rychlého zásahu je reakční operací trvající maximálně jeden den, včetně letu do a z místa, kde je kapacita rescEU umístěna.

(3)  Pro účely provádění článku 35 rozhodnutí č. 1313/2013/EU, a je-li to odůvodněné na základě posouzení regionální zranitelnosti, mohou být kapacity pro letecké hašení lesních požárů s pomocí vrtulníků složeny nejvýše ze tří vrtulníků o celkové minimální kapacitě 3 000 litrů.

(4)  Reakce rychlého zásahu je reakční operací trvající maximálně jeden den, včetně letu do a z místa, kde je kapacita rescEU umístěna.


Top