EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0039

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/2195 ze dne 5. prosince 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu (ECB/2019/39)

OJ L 330, 20.12.2019, p. 91–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2195/oj

20.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/91


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/2195

ze dne 5. prosince 2019,

kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu (ECB/2019/39)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 16 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská centrální banka (ECB) má výlučné právo povolovat vydávání eurobankovek v Unii. Toto právo zahrnuje pravomoc přijímat opatření k ochraně důvěryhodnosti eurobankovek jako platebního prostředku. Rozhodnutí ECB/2010/14 (1) stanoví společná pravidla a společné postupy pro ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu. S ohledem na zkušenosti získané při uplatňování a výkladu rozhodnutí ECB/2010/14 je nezbytné provést řadu technických změn, jakož i upřesnit a zdokonalit některá pravidla, postupy a definice. Zejména je zapotřebí vyjasnit pokyny a definice, pokud jde o vykazování údajů o množství eurobankovek, které byly zpracovány, vytříděny jako neupotřebitelné nebo navráceny zpět do oběhu.

(2)

V současnosti musí být bankovky spadající do kategorie 3 předávány národním centrálním bankám okamžitě nebo nejpozději do 20 pracovních dnů po jejich vložení do stroje na zpracování bankovek. Bankovky spadající do kategorie 3 jsou někdy smíšeny s bankovkami spadajícími do kategorie 4a a 4b, což vede k tomu, že se k další analýze zbytečně zasílá vyšší počet pravých bankovek. Je proto třeba zajistit opětovné zpracování bankovek spadajících do kategorie 3, aby se umožnilo jejich oddělení od bankovek spadajících do kategorie 4a a 4b.

(3)

Příloha IV rozhodnutí ECB/2010/14 stanoví podrobnosti týkající se údajů, které mají být shromažďovány od subjektů zpracovávajících hotovost. Podrobnosti ohledně údajů, které mají být vykazovány, je třeba v zájmu jednoznačnosti dále upřesnit, tak aby byly tyto údaje co nejucelenější a nejpřesnější.

(4)

Rozhodnutím ECB/2013/10 (2) byla zavedena nová pravidla s cílem zohlednit budoucí série eurobankovek a vyjasnit a zdokonalit určité postupy týkající se reprodukce, výměny a stahování eurobankovek. V důsledku toho jsou nutné také některé změny ustanovení rozhodnutí ECB/2010/14.

(5)

Rozhodnutí ECB/2010/14 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny

Rozhodnutí ECB/2010/14 se mění takto:

1)

V článku 2 se bod 13 nahrazuje tímto:

„13)   „eurobankovkami“ bankovky, které splňují požadavky rozhodnutí ECB/2013/10 (*1) nebo jiného právního aktu, jenž uvedené rozhodnutí nahrazuje či doplňuje, a technické specifikace stanovené Radou guvernérů.

(*1)  Rozhodnutí ECB/2013/10 ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (Úř. věst. L 118, 30.4.2013, s. 37).“"

2)

Příloha I se nahrazuje přílohou I tohoto rozhodnutí.

3)

Příloha IIa se nahrazuje přílohou II tohoto rozhodnutí.

4)

Příloha IV se nahrazuje přílohou III tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Závěrečná ustanovení

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Subjekty zpracovávající hotovost v členském státě, který přijme euro po dni přijetí tohoto rozhodnutí, uplatňují toto rozhodnutí ode dne přijetí eura členským státem, v němž se tyto subjekty nacházejí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 5. prosince 2019.

Za Radu guvernérů ECB

prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Rozhodnutí ECB/2010/14 ze dne 16. září 2010 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu (Úř. věst. L 267, 9.10.2010, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2013/10 ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (Úř. věst. L 118, 30.4.2013, s. 37).


PŘÍLOHA I

‘PŘÍLOHA I

STROJE NA ZPRACOVÁNÍ BANKOVEK

1.   Všeobecné technické požadavky

1.1.

Za stroje na zpracování bankovek se považují stroje, které jsou schopny zpracovávat eurobankovky, třídit jednotlivé eurobankovky a oddělovat je podle jejich klasifikace bez zásahu obsluhy v souladu s přílohami IIa a IIb. S výjimkou automatů na výdej mincí musí mít stroje na zpracování bankovek požadovaný počet vyhrazených zásobníků a/nebo jiných mechanismů k zajištění spolehlivého oddělování zpracovaných eurobankovek.

1.2.

Stroje na zpracování bankovek musí být možné upravovat tak, aby dokázaly spolehlivě rozpoznávat nové padělky. Navíc musí být možné je upravovat tak, aby podle potřeby umožňovaly nastavit přísnější nebo méně přísné normy pro třídění podle upotřebitelnosti.

2.   Kategorie strojů na zpracovávání bankovek

Stroje na zpracování bankovek jsou buď stroje obsluhované zákazníky, nebo stroje obsluhované zaměstnanci:

Tabulka 1

Stroje obsluhované zákazníky

A.

Stroje obsluhované zákazníky, u nichž je zákazník při vkládání peněz identifikován

1.

Vkladové bankomaty (Cash-in machines)

Vkladové bankomaty umožňují zákazníkům, aby pomocí bankovní karty nebo jiných prostředků ukládali eurobankovky na své bankovní účty, neumožňují však výdej bankovek. Vkladové bankomaty ověřují pravost eurobankovek a umožňují dohledání majitele účtu; mohou rovněž provádět kontrolu upotřebitelnosti.

2.

Recyklační bankomaty (Cash-recycling machines)

Recyklační bankomaty umožňují zákazníkům, aby pomocí bankovní karty nebo jiných prostředků ukládali eurobankovky na své bankovní účty a vybírali eurobankovky ze svých bankovních účtů. Recyklační bankomaty ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek a umožňují dohledání majitele účtu. V případě výběru peněz mohou recyklační bankomaty použít pravé upotřebitelné eurobankovky, které vložili jiní zákazníci při předcházejících transakcích.

3.

Kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz (Combined cash-in machines)

Kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz umožňují zákazníkům, aby pomocí bankovní karty nebo jiných prostředků ukládali eurobankovky na své bankovní účty a vybírali eurobankovky ze svých bankovních účtů. Kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz ověřují pravost eurobankovek a umožňují dohledání majitele účtu; mohou rovněž provádět kontrolu upotřebitelnosti. V případě výběru peněz nepoužívají eurobankovky, které vložili jiní zákazníci při předcházejících transakcích, ale pouze eurobankovky, jimiž byly tyto bankomaty odděleně naplněny.

B.

Výdejní automaty

4.

Výdejní automaty (Cash-out machines)

Výdejní automaty jsou peněžní automaty, které ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek předtím, než je vydají zákazníkům. Výdejní automaty používají eurobankovky, které do nich vloží subjekty zpracovávající hotovost nebo jiné automatizované systémy (např. prodejní automaty).

C.

Automaty na výdej mincí

5.

Automaty na výdej mincí (Coin dispensing machines)

Automaty na výdej mincí umožňují zákazníkům po vložení eurobankovek získat mince. Před vydáním mincí tyto automaty ověřují pravost eurobankovek. Tyto eurobankovky nejsou navraceny do oběhu.

Recyklační bankomat lze používat jako vkladový bankomat nebo jako kombinovaný bankomat s odděleným příjmem a výdejem peněz, pokud jsou detekční systémy, software a jiné součásti sloužící k výkonu jeho základních funkcí stejné jako u typu recyklačního bankomatu uvedeného na internetových stránkách ECB (*1).

Kombinovaný bankomat s odděleným příjmem a výdejem peněz lze používat jako vkladový bankomat, pokud jsou detekční systémy, software a jiné součásti sloužící k výkonu jeho základních funkcí stejné jako u typu kombinovaného bankomatu uvedeného na internetových stránkách ECB.

Tabulka 2

Stroje obsluhované zaměstnanci

1.

Stroje pro zpracování bankovek (Banknote processing machines)

Stroje pro zpracování bankovek ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek.

2.

Stroje pro ověřování pravosti bankovek (Banknote authentication machines)

Stroje pro ověřování pravosti bankovek ověřují pravost eurobankovek.

3.

Recyklační pokladní stroje (Teller assistant recycling machines)

Recyklační pokladní stroje jsou stroje provozované subjekty zpracovávajícími hotovost, které ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek. V případě výběru peněz mohou recyklační pokladní stroje použít pravé upotřebitelné eurobankovky, které vložili jiní zákazníci při předcházejících transakcích. Eurobankovky navíc uchovávají v bezpečné úschově a subjektům zpracovávajícím hotovost umožňují připsat určitou částku ve prospěch či na vrub bankovních účtů zákazníků.

4.

Pokladní stroje (Teller assistant machines)

Pokladní stroje jsou stroje provozované subjekty zpracovávajícími hotovost, které ověřují pravost eurobankovek. Eurobankovky navíc uchovávají v bezpečné úschově a subjektům zpracovávajícím hotovost umožňují připsat určitou částku ve prospěch či na vrub bankovních účtů zákazníků.

Stroje obsluhované zaměstnanci musí zpracovávat eurobankovky v dávkách.

Stroj, který byl přezkoušen a který je uveden na seznamu na internetových stránkách ECB jako recyklační bankomat, lze používat jako recyklační pokladní stroj; stroj, který byl přezkoušen a který je uveden na seznamu na internetových stránkách ECB jako vkladový bankomat/kombinovaný bankomat s odděleným příjmem a výdejem peněz, lze používat jako pokladní stroj. V takovém případě musí stroj obsluhovat zaměstnanci subjektů zpracovávajících hotovost.

3.   Typy strojů na zpracování bankovek

Eurosystém provádí zkoušky strojů na zpracování bankovek. Jednotlivé typy strojů na zpracování bankovek lze od sebe odlišit podle jejich specifických detekčních systémů, softwaru a jiných součástí sloužících k výkonu jejich základních funkcí. Jedná se o: a) ověřování pravosti eurobankovek; b) rozpoznávání a oddělování eurobankovek, u nichž je podezření, že se jedná o padělky; c) případné rozpoznávání neupotřebitelných eurobankovek a jejich oddělování od eurobankovek upotřebitelných a d) případné zpětné dohledání původu předmětů, které byly identifikovány jako eurobankovky, u nichž je podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky, a eurobankovek, jejichž pravost není jednoznačně určena.


(*1)  www.ecb.europa.eu.;’


PŘÍLOHA II

‘PŘÍLOHA IIa

KLASIFIKACE EUROBANKOVEK A NAKLÁDÁNÍ S NIMI POMOCÍ STROJŮ OBSLUHOVANÝCH ZÁKAZNÍKY

Eurobankovky se třídí do jedné z následujících kategorií a oddělují se podle kategorií. Stroje, které neověřují upotřebitelnost eurobankovek, nemusí rozlišovat mezi kategoriemi eurobankovek 4a a 4b.

Tabulka 1

Klasifikace eurobankovek a nakládání s nimi pomocí strojů obsluhovaných zákazníky, u nichž je zákazník při vkládání peněz identifikován

Kategorie

Charakteristika

Další postup

1.

Předměty, které nebyly rozpoznány jako eurobankovky

Nerozpoznány jako eurobankovky z některého z následujících důvodů:

stroj příslušné eurobankovky nepodporuje

bankovky jiné měny

předměty podobné eurobankovce

nesprávný obrazec (vzhled) nebo formát

velké ohnuté rohy nebo chybějící části

chyba stroje při vkládání či posunu

Stroj vrátí předmět zpět zákazníkovi.

2.

Bankovky, u nichž existuje podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak jeden nebo více prvků, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje, nebyl rozpoznán nebo jasně vybočuje z povolené tolerance.

Bankovku je nutné stáhnout z oběhu.

Společně s údaji o majiteli účtu musí být okamžitě předána příslušným vnitrostátním orgánům k ověření pravosti, nejpozději však do 20 pracovních dnů po vložení do stroje. Peníze nelze připsat zákazníkovi na účet.

3.

Eurobankovky, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak z kvalitativních důvodů nebo kvůli odchylkám překračujícím povolené meze nebyly rozpoznány všechny prvky, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje. Ve většině případů se jedná o neupotřebitelné eurobankovky.

Bankovku je nutné stáhnout z oběhu.

Eurobankovky se okamžitě předávají národní centrální bance k ověření pravosti, nejpozději však do 20 pracovních dnů po vložení do stroje.

Informace o majiteli účtu se uchovávají po dobu osmi týdnů od data, kdy stroj eurobankovku zjistil. Na požádání se zpřístupňují národní centrální bance. Po dohodě s národní centrální bankou lze této národní centrální bance spolu s eurobankovkami předat i údaje umožňující dohledání majitele účtu.

Peníze lze připsat na účet zákazníkovi.

4a.

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a upotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti a upotřebitelnosti, které stroj provádí, byly kladné.

Bankovky lze vrátit zpět do oběhu.

Peníze se připíší na účet zákazníkovi.

4b.

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a neupotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti, které stroj provádí, byly kladné. Alespoň u jednoho z kritérií upotřebitelnosti, která se ověřují, byl vykázán negativní výsledek.

Bankovky nelze vrátit zpět do oběhu a vrací se národní centrální bance.

Peníze se připíší na účet zákazníkovi.

Zvláštní pravidla týkající se tabulky 1:

1.

Umožňuje-li stroj na zpracování bankovek zrušení depozitní transakce, nevrací eurobankovky spadající do kategorií 2 a 3 zákazníkovi. V případě zrušení transakce mohou být takové eurobankovky zadrženy tak, že se uloží do prostoru pro dočasné uskladnění uvnitř stroje.

2.

Eurobankovky spadající do kategorie 3 nemusí být fyzicky odděleny od eurobankovek spadajících do kategorie 4a nebo 4b. Nedochází-li k fyzickému oddělení, platí lhůta pro předání smíšených eurobankovek spadajících do kategorií 3, 4a a 4b národní centrální bance a požadavky týkající se identifikace zákazníka u eurobankovek spadajících do kategorie 3.

3.

Eurobankovky spadající do kategorie 3 mohou být opětovně zpracovány pomocí kteréhokoli typu stroje na zpracování bankovek, který obstál při zkouškách, a to i v případě, že jsou smíšeny s bankovkami spadajícími do kategorie 4a nebo 4b. S těmito bankovkami se poté nakládá podle toho, jak je klasifikoval druhý stroj na zpracování bankovek, přičemž možnost dohledání majitele účtu u původních bankovek spadajících do kategorie 3 je nutné zachovat pro případ, že by tyto bankovky byly druhým strojem odmítnuty jako eurobankovky, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena.

Tabulka 2

Klasifikace eurobankovek a nakládání s nimi pomocí výdejních automatů

Kategorie

Charakteristika

Další postup

1.

Předměty, které nebyly rozpoznány jako eurobankovky

Nerozpoznány jako eurobankovky z některého z následujících důvodů:

stroj příslušné eurobankovky nepodporuje

bankovky jiné měny

předměty podobné eurobankovce

nesprávný obrazec (vzhled) nebo formát

velké ohnuté rohy nebo chybějící části

chyba stroje při vkládání či posunu

Bankovky nelze vydat zákazníkům

2.

Bankovky, u nichž existuje podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak jeden nebo více prvků, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje, nebyl rozpoznán nebo jasně vybočuje z povolené tolerance.

Bankovky nelze vydat zákazníkům

Okamžitě se předávají příslušným vnitrostátním orgánům k ověření pravosti společně s údaji o majiteli účtu, jsou-li k dispozici, nejpozději 20 pracovních dnů poté, co je stroj zjistil.

3.

Eurobankovky, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak z kvalitativních důvodů nebo kvůli odchylkám překračujícím povolené meze nebyly rozpoznány všechny prvky, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje. Ve většině případů se jedná o neupotřebitelné eurobankovky.

Bankovky nelze vydat zákazníkům

Eurobankovky se okamžitě se předávají národní centrální bance k ověření pravosti, nejpozději však do 20 pracovních dnů po vložení do stroje.

4a.

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a upotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti a upotřebitelnosti, které stroj provádí, byly kladné.

Bankovky lze vydat zákazníkům

4b.

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a neupotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti, které stroj provádí, byly kladné

Alespoň u jednoho z kritérií upotřebitelnosti, která se ověřují, byl vykázán negativní výsledek.

Bankovky nelze vydat zákazníkům a vrací se národní centrální bance

Zvláštní pravidla týkající se tabulky 2:

1.

Eurobankovky spadající do kategorií 1, 2 a 3 nemusí být fyzicky odděleny. Pokud jsou všechny tři kategorie smíšené, musí se s nimi nakládat jako s eurobankovkami spadajícími do kategorie 2. Pokud je možné eurobankovky spadající do kategorií 1, 2 a 3 oddělit pomocí jiného stroje na zpracování bankovek nebo se souhlasem národní centrální banky vyškolenými zaměstnanci, musí se s nimi nakládat v souladu s tabulkou 2.

2.

Eurobankovky spadající do kategorie 3 nemusí být fyzicky odděleny od eurobankovek spadajících do kategorie 4a a 4b. Nedochází-li k fyzickému oddělení, platí lhůta pro předání smíšených eurobankovek spadajících do kategorie 3, 4a a 4b národní centrální bance, jak je vymezena pro eurobankovky spadající do kategorie 3.

3.

Eurobankovky spadající do kategorie 3 mohou být opětovně zpracovány pomocí kteréhokoli typu stroje na zpracování bankovek, který obstál při zkouškách, a to i v případě, že jsou smíšeny s bankovkami spadajícími do kategorie 4a nebo 4b. S těmito bankovkami se poté nakládá podle toho, jak je klasifikoval druhý stroj na zpracování bankovek.“;

Tabulka 3

Klasifikace eurobankovek a nakládání s nimi pomocí automatů na výdej mincí

Automaty na výdej mincí musí ověřovat pravost přijatých bankovek a zadržet ty bankovky, u nichž je podezření, že se jedná o padělky; nemusí však bankovky fyzicky oddělovat podle kategorií.

Bankovky, u nichž je podezření, že se jedná o padělky, musí být okamžitě předány příslušným vnitrostátním orgánům k ověření pravosti společně s údaji o majiteli účtu, jsou-li k dispozici, nejpozději však do 20 pracovních dnů poté, co je stroj zjistil.

Bankovky přijaté automatem na výdej mincí mohou být případně opětovně zpracovány pomocí jakéhokoli stroje na zpracování bankovek, který obstál při zkouškách, a poté se s nimi nakládá podle toho, jak je tento stroj klasifikoval. Pokud jsou k dispozici údaje o majiteli účtu ve vztahu k bankovkám, které byly při opětovném zpracování klasifikovány jako bankovky spadající do kategorie 2 nebo 3, musí být uchovány.“


PŘÍLOHA III

‘PŘÍLOHA IV

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ OD SUBJEKTŮ ZPRACOVÁVAJÍCÍCH HOTOVOST

1.   Cíle

Cílem shromažďování údajů je umožnit národním centrálním bankám a Evropské centrální bance (ECB) sledování příslušné činnosti subjektů zpracovávajících hotovost a dohlížet na vývoj v peněžním oběhu.

2.   Všeobecné zásady

2.1.

Údaje o strojích na zpracování bankovek musí být vykazovány, pokud se tyto stroje používají na účely podle tohoto rozhodnutí. Na automaty na výdej mincí se zpravodajská povinnost nevztahuje.

2.2.

Subjekty zpracovávající hotovost pravidelně poskytují národní centrální bance svého členského státu tyto informace:

informace o místech, kde se zpracovává hotovost, jako jsou např. pobočky, a

informace o strojích na zpracování bankovek a peněžních automatech.

2.3.

Subjekty zpracovávající hotovost, které navracejí eurobankovky zpět do oběhu pomocí strojů na zpracování bankovek a peněžních automatů, kromě toho pravidelně poskytují národní centrální bance svého členského státu tyto informace:

informace o objemu hotovostních operací (množství zpracovaných eurobankovek) uskutečněných za pomoci strojů na zpracování bankovek a peněžních automatů;

informace o odlehlých pobočkách úvěrových institucí s nízkým objemem hotovostních operací, kde se kontrola upotřebitelnosti provádí ručně.

3.   Typ údajů a zpravodajská povinnost

3.1.

V závislosti na povaze se shromažďované údaje dělí na rámcové údaje a provozní údaje.

Rámcové údaje

3.2.

Rámcové údaje zahrnují informace o: a) jednotlivých subjektech zpracovávajících hotovost a jejich strojích na zpracování bankovek a peněžních automatech, které jsou v provozu, a b) odlehlých pobočkách úvěrových institucí.

3.3.

Rámcové údaje se národní centrální bance poskytují v den, od kterého se použije toto rozhodnutí, a následně každých šest měsíců. Údaje stanovené ve vzoru uvedeném v dodatku 1 musí být poskytnuty, národní centrální banka však může požadovat, aby byly poskytnuty v jiném formátu.

3.4.

Národní centrální banka může pro účely monitorování rozhodnout, že bude údaje sbírat na místní úrovni, jako např. na úrovni poboček.

3.5.

Národní centrální banka může požadovat, aby subjekty zpracovávající hotovost uvedly, které recyklační bankomaty se používají jako kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz nebo jako vkladové bankomaty, a které kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz se používají jako vkladové bankomaty.

3.6.

Údaje o odlehlých pobočkách stanovené ve vzoru uvedeném v dodatku 3 musí být poskytnuty, národní centrální banka však může požadovat, aby byly poskytnuty v jiném formátu.

Provozní údaje

3.7.

Údaje, které vyplývají ze zpracování eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu subjekty zpracovávajícími hotovost, se považují za provozní údaje.

3.8.

Národní centrální banka může rozhodnout, že na ostatní hospodářské subjekty uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 (1) se povinnost vykazovat provozní údaje nevztahuje, pokud množství eurobankovek, které tyto subjekty navracejí zpět do oběhu pomocí peněžních automatů, nedosahuje minimální hranici stanovenou národní centrální bankou.

3.9.

Údaje se poskytují jednou za šest měsíců. Údaje se národní centrální bance vykazují nejpozději dva měsíce po příslušném vykazovacím období, tj. na konci února a na konci srpna. Údaje je možné poskytovat s využitím vzoru uvedeného v dodatku 2. Národní centrální banky mohou po určitou přechodnou dobu požadovat, aby byly údaje vykazovány měsíčně, pokud to odpovídá jejich praxi před datem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, nebo čtvrtletně.

3.10.

Údaje poskytují subjekty zpracovávající hotovost, které fyzicky zpracovávají eurobankovky. Pokud subjekt zpracovávající hotovost svěřil ověřování pravosti a upotřebitelnosti jinému subjektu zpracovávajícímu hotovost, poskytuje údaje subjekt zpracovávající hotovost určený v souladu s čl. 3 odst. 2 tohoto rozhodnutí.

3.11.

Subjekty zpracovávající hotovost vykazují údaje na základě kusů (objemu), agregované na vnitrostátní úrovni a členěné podle nominálních hodnot eurobankovek. Členění podle série bankovek se nevyžaduje. Provozní údaje za odlehlé pobočky úvěrových institucí se vykazují odděleně.

3.12.

Národní centrální banka může z důvodů monitorování rozhodnout, že bude údaje sbírat na místní úrovni, jako např. na úrovni poboček.

3.13.

Od subjektů zpracovávajících hotovost, které svěřily ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek jiným subjektům zpracovávajícím hotovost, lze požadovat, aby národní centrální bance poskytly podrobné informace o pověřených subjektech, včetně informací o příslušných ujednáních s nimi.

3.14.

Údaje o odlehlých pobočkách stanovené ve vzoru uvedeném v dodatku 3 musí být poskytnuty, národní centrální banka však může požadovat, aby byly poskytnuty v jiném formátu, a může se se subjekty zpracovávajícími hotovost dohodnout na shromažďování údajů v širším rozsahu.

4.   Důvěrnost a zveřejňování údajů

4.1.

Rámcové i provozní údaje se považují za důvěrné.

4.2.

Národní centrální banky a ECB mohou rozhodnout, že zveřejní zprávy nebo statistiky, které vycházejí z údajů získaných podle této přílohy. V případě takového zveřejnění jsou údaje agregovány tak, aby nebylo možné určit ani zjistit, kterého vykazujícího subjektu se týkají.

Dodatek 1

VZOR PRO VYKAZOVÁNÍ

Rámcové údaje

Tyto informace se poskytují:

[název národní centrální banky; kontaktní údaje v případě dotazů; adresa]

1.   Údaje o subjektu zpracovávajícím hotovost

Název subjektu zpracovávajícího hotovost:

Adresa ústředí:

PSČ:

Město:

Ulice:

Druh společnosti:

úvěrová instituce

směnárna

společnost zabývající se přepravou peněz, která není platební institucí

obchodník

kasino

jiné společnosti, včetně platebních institucí, nespadají-li do jedné z výše uvedených kategorií (upřesněte, o jakou společnost se jedná)

Kontaktní osoby:

Jména:

Telefonní čísla:

Faxová čísla:

E-mailové adresy:

Pověřený subjekt (existuje-li)

Název:

Adresa:

PSČ:

Město:

2.   Stroje obsluhované zákazníky

Kategorie stroje

Identifikační číslo (2)

Výrobce (2)

Název stroje (2)

Identifikace (2)

(detekční systém/softwarové verze)

Celkový počet strojů v provozu

Vkladové bankomaty

 

 

 

 

 

Recyklační bankomaty

 

 

 

 

 

Kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz

 

 

 

 

 

Výdejní automaty

 

 

 

 

 

3.   Stroje obsluhované zaměstnanci

Kategorie stroje

Identifikační číslo (3)

Výrobce (3)

Název stroje (3)

Identifikace (3)

(detekční systém/softwarové verze)

Celkový počet strojů v provozu

Stroje pro zpracování bankovek

 

 

 

 

 

Stroje pro ověřování pravosti bankovek

 

 

 

 

 

Recyklační pokladní stroje

 

 

 

 

 

Pokladní stroje

 

 

 

 

 

4.   Peněžní automaty, které nejsou zahrnuty v tabulce strojů obsluhovaných zákazníky

 

Celkový počet strojů v provozu

Bankomaty

 

Samoobslužné terminály

 

Ostatní

 

Dodatek 2

VZOR PRO VYKAZOVÁNÍ

Provozní údaje

1.   Údaje o subjektu zpracovávajícím hotovost

Název subjektu zpracovávajícího hotovost

 

Vykazovací období

 

2.   Údaje

Níže uvedené údaje musí být agregovány na národní nebo regionální úrovni (podle rozhodnutí národní centrální banky) vyjma odlehlých poboček.

 

Celkový počet zpracovaných eurobankovek

Eurobankovky vytříděné jako neupotřebitelné

Eurobankovky navrácené zpět do oběhu

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 

Ve výše uvedené tabulce musí sloupec s názvem „Celkový počet zpracovaných eurobankovek“ zahrnovat celkový počet bankovek, jejichž pravost a upotřebitelnost byla ověřena pomocí strojů na zpracování bankovek, tj. recyklačních bankomatů, výdejních automatů, recyklačních pokladních strojů a strojů pro zpracování bankovek, jakož i kombinovaných bankomatů s odděleným příjmem a výdejem peněz s funkcí kontroly upotřebitelnosti. Do těchto údajů nejsou zahrnuty tyto bankovky: a) bankovky, jejichž pravost a upotřebitelnost byla ověřena ručně, např. operace na přepážce nebo operace v rámci oddělení back-office; b) bankovky, jejichž pravost – nikoli však upotřebitelnost – byla ověřena pomocí strojů na zpracování bankovek, např. bankovky, jejichž pravost byla určena pomocí vkladových bankomatů, kombinovaných bankomatů s odděleným příjmem a výdejem peněz (bez funkce kontroly upotřebitelnosti), pokladních strojů a strojů pro ověřování pravosti bankovek.

Sloupec s názvem „Eurobankovky vytříděné jako neupotřebitelné“ představuje podmnožinu celkového počtu zpracovaných eurobankovek a musí zahrnovat počet bankovek, které byly prostřednictvím strojů vytříděny jako pravé a neupotřebitelné (tedy kategorie 4b). Tato položka se týká recyklačních bankomatů, výdejních automatů, recyklačních pokladních strojů a strojů pro zpracování bankovek, jakož i kombinovaných bankomatů s odděleným příjmem a výdejem s funkcí kontroly upotřebitelnosti.

Sloupec s názvem „Eurobankovky navrácené zpět do oběhu“ představuje podmnožinu celkového počtu zpracovaných eurobankovek a:

a)

pokud jde o recyklační bankomaty, výdejní automaty a recyklační pokladní stroje, musí zahrnovat počet bankovek, které byly těmito stroji vytříděny jako pravé a upotřebitelné (tj. kategorie 4a) a vydány zákazníkům, a to podle statistiky, kterou tyto stroje vedou;

b)

pokud jde o stroje pro zpracování bankovek a kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem s funkcí kontroly upotřebitelnosti, musí zahrnovat počet bankovek, které byly těmito stroji vytříděny jako pravé a upotřebitelné (tj. kategorie 4a) a které nebyly vráceny národní centrální bance, ale zadrženy s úmyslem vrátit je zpět do peněžního oběhu.

Počet eurobankovek vydaných prostřednictvím strojů obsluhovaných zákazníky a peněžních automatů

 

Uplatňuje-li národní centrální banka výjimku pro odlehlé pobočky stanovenou v článku 7, jsou tyto údaje povinné pro úvěrové instituce dotčeného členského státu. Úvěrové instituce jsou povinny si u svých národních centrálních bank zjistit, zda je třeba tyto údaje vykazovat.

Dodatek 3

ODLEHLÉ POBOČKY ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

Tyto informace poskytují pouze úvěrové instituce, které mají odlehlé pobočky ve smyslu čl. 7 odst. 1 tohoto rozhodnutí.

1.

Údaje o úvěrové instituci

Název úvěrové instituce

 

Vykazovací období

 


2.

Údaje

Název odlehlé pobočky

Adresa

Počet eurobankovek vydaných prostřednictvím strojů obsluhovaných zákazníky a peněžních automatů

 

 

 


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání ( Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6).

(2)  (*) Vyplňuje se v souladu s odpovídajícími údaji uvedenými na internetových stránkách ECB.

(3)  Vyplňuje se v souladu s odpovídajícími údaji uvedenými na internetových stránkách ECB.


Top