EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0031

Rozhodnutí Evropské Centrální Banky (EU) 2019/1743 ze dne 15. října 2019 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů (přepracované znění) (ECB/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/12


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/1743

ze dne 15. října 2019

o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů (přepracované znění) (ECB/2019/31)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku a články 17 až 19 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí ECB/2014/23 (1) bylo podstatně změněno (2). Vzhledem k tomu, že je v něm třeba provést další změny, mělo by být toto rozhodnutí v zájmu srozumitelnosti přepracováno.

(2)

Rada guvernérů může upravit úročení všech nebo části přebytečných rezerv institucí. Dne 12. září 2019 Rada guvernérů rozhodla o zavedení dvouřádového systému úročení přebytečných rezerv, v jehož rámci se na část přebytečné likvidity institucí, tj. rezerv převyšujících povinné minimální rezervy, nebude vztahovat záporné úročení ve výši sazby platné pro vkladovou facilitu. Rada guvernérů konkrétně rozhodla, že tato sazba se nebude vztahovat na objem přebytečných rezerv ve výši stanoveného násobku povinných minimálních rezerv institucí. Rada guvernérů rozhodla, že počáteční výši násobitele „m“ povinných minimálních rezerv institucí, který se použije k výpočtu vyňaté části přebytečných rezerv, stanoví pro všechny způsobilé instituce na 6 a počáteční úrokovou sazbu, která se uplatní na vyňaté přebytečné rezervy, stanoví na nula procent. Násobitel „m“ i úrokovou sazbu, která se uplatní na vyňaté přebytečné rezervy, může Rada guvernérů časem měnit.

(3)

Rozhodnutí zavést dvouřádový systém úročení přebytečných rezerv má za cíl podpořit bankovní transmisní kanál měnové politiky a současně zachovat pozitivní příspěvek záporných úrokových sazeb k akomodačnímu nastavení měnové politiky a trvalé udržitelné konvergenci inflace směrem k cíli Evropské centrální banky (ESB). Dvouřádový systém tak zajišťuje, aby náklady institucí spojené se zápornými sazbami nenarušily hladkou, převážně bankovní transmisi měnové politiky v celé eurozóně,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Úročení přebytečných rezerv

1.   Rezervy institucí, na které se vztahuje článek 2 nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) (3) a které přesahují rezervy podle nařízení Rady (ES) č. 2531/98 (4) a nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) (dále jen „přebytečné rezervy“), se úročí sazbou ve výši nula procent, nebo sazbou vkladové facility podle toho, která z těchto sazeb je nižší.

2.   Pravidlo o úročení uvedené v odstavci 1 se nevztahuje na část přebytečných rezerv instituce na jejích účtech minimálních rezerv ve smyslu článků 1 a 6 nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) až do výše násobku povinných minimálních rezerv příslušné instituce (dále jen „úleva“). Násobitel „m“, který se použije k výpočtu úlevy, a úrokovou sazbu, která se uplatní na vyňaté přebytečné rezervy, stanoví Rada guvernérů a následně se zveřejňují na internetových stránkách ECB. Není-li stanoveno jinak, platí jakákoli úprava násobitele „m“ a/nebo úrokové sazby, která se uplatní na vyňaté přebytečné rezervy, od udržovacího období, jež následuje po oznámení rozhodnutí Rady guvernérů. Výše vyňatých přebytečných rezerv se určí na základě průměrných denních konečných zůstatků na účtech minimálních rezerv dané instituce během udržovacího období ve smyslu článku 1 a 6 nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9). Prostředky uložené pomocí vkladové facility Eurosystému se nepovažují za přebytečné rezervy.

3.   Úroky splatné nebo získané z vyňatých i nevyňatých přebytečných rezerv se odepíší z účtu minimálních rezerv příslušné instituce, nebo se případně vyplatí, druhý obchodní den národní centrální banky po uplynutí udržovacího období, za něž se úroky počítaly.

4.   V případě institucí, které drží povinné minimální rezervy přes zprostředkovatele podle článku 10 nebo 11 nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9), se úleva vypočítá způsobem stanoveným v tomto odstavci. Násobitel „m“, který se použije k výpočtu úlevy, se uplatní na úhrnnou výši povinných minimálních rezerv, které má držet příslušný zprostředkovatel svým jménem a jménem všech institucí, pro něž drží povinné minimální rezervy podle článku 10 nebo 11 nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9). Úroková sazba, která se uplatní na vyňaté přebytečné rezervy, se použije jen na přebytečné rezervy vedené na účtech minimálních rezerv příslušného zprostředkovatele ve smyslu článků 1 a 6 nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Článek 2

Úročení některých vkladů u ECB

Účty vedené u ECB v souladu s rozhodnutím ECB/2003/14 (5), rozhodnutím ECB/2010/31 (6) a rozhodnutím ECB/2010/17 (7) se nadále úročí sazbou vkladové facility. Pokud však vklady mají být podle právních nebo smluvních pravidel platných pro příslušnou facilitu vedeny na těchto účtech přede dnem, kdy musí být platba provedena, úročí se tyto vklady během tohoto období před provedením platby sazbou ve výši nula procent, nebo sazbou vkladové facility podle toho, která z těchto sazeb je vyšší.

Článek 3

Zrušení

1.   Rozhodnutí ECB/2014/23 se zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se od sedmého udržovacího období rezerv v roce 2019, které začíná 30. října 2019.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 15. října 2019.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutí ECB/2014/23 ze dne 5. června 2014 o úročení vkladů, zůstatků a přebytečných rezerv (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 115).

(2)  Viz příloha I.

(3)  Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1745/2003 ze dne 12. září 2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) (Úř. věst. L 250, 2.10.2003, s. 10).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou (Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 1).

(5)  Rozhodnutí ECB/2003/14 ze dne 7. listopadu 2003 o správě přijatých a poskytnutých úvěrů sjednaných Evropským společenstvím v rámci systému střednědobé finanční pomoci (Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 35).

(6)  Rozhodnutí ECB/2010/31 ze dne 20. prosince 2010 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro (Úř. věst. L 10, 14.1.2011, s. 7).

(7)  Rozhodnutí ECB/2010/17 ze dne 14. října 2010 o správě výpůjčních a úvěrových operací prováděných Unií v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace (Úř. věst. L 275, 20.10.2010, s. 10).


PŘÍLOHA I

Zrušené rozhodnutí a jeho změna

Rozhodnutí ECB/2014/23

Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 115.

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/509 (ECB/2015/9)

Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 1.


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Rozhodnutí ECB/2014/23

Toto rozhodnutí

Článek 1

Článek 2

Článek 1

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 2

Článek 3

Článek 6

Článek 4

Příloha I

Příloha II


Top