EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0014(01)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/976 ze dne 29. května 2019, kterým se stanoví zásady pro vymezení cílů a sdílení zpětné vazby ve společných týmech dohledu a zrušuje rozhodnutí (EU) 2017/274 (ECB/2019/14)

Úř. věst. L 157, 14.6.2019, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/976/oj

14.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/61


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/976

ze dne 29. května 2019,

kterým se stanoví zásady pro vymezení cílů a sdílení zpětné vazby ve společných týmech dohledu a zrušuje rozhodnutí (EU) 2017/274 (ECB/2019/14)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 a odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví, že Evropská centrální banka (ECB) odpovídá za účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu dohledu. 79. bod odůvodnění uvedeného nařízení stanoví, že pro účinný dohled jsou nezbytní vysoce motivovaní, dobře vyškolení a nestranní zaměstnanci.

(2)

V souladu s články 3 až 6 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (2) je ECB pověřena ustavením a složením společných týmů dohledu složených ze zaměstnanců ECB a příslušných vnitrostátních orgánů. Koordinátor společného týmu dohledu za pomoci jednoho či více dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů zajišťuje koordinaci činnosti společného týmu dohledu.

(3)

S ohledem na to, že koordinátoři společného týmu dohledu a dílčí koordinátoři z vnitrostátních příslušných orgánů hrají významnou roli při koordinaci činnosti členů společného týmu dohledu z vnitrostátních příslušných orgánů, je nezbytné a přiměřené zavést jednotný postup pro vymezení cílů a sdílení zpětné vazby v rámci společných týmů dohledu.

(4)

Zpětná vazba k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů byla poskytována během počátečního zkušebního období na základě rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/3 (ECB/2015/36) (3), a poté během následného zkušebního období v souladu se zásadami vymezenými v rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/274 (ECB/2017/6) (4). Jelikož toto následné zkušební období skončilo, mělo by být rozhodnutí (EU) 2017/274 (ECB/2017/6) v zájmu právní jistoty zrušeno.

(5)

Zkušenosti získané během následného zkušebního období ukázaly, že systém zpětné vazby v rámci společných týmů dohledu může být užitečný pro zajištění jejich účinného fungování, lepší spolupráce a dialogu a pro prohloubení důvěry a otevřenosti v těchto týmech. Systém zpětné vazby by proto měl existovat i nadále a měl by být pravidelně používán. S cílem provést nezbytné změny systému zpětné vazby je třeba přijmout nové rozhodnutí. Rozhodnutí (EU) 2017/274 (ECB/2017/6) je proto třeba zrušit a nahradit tímto rozhodnutím.

(6)

Za hodnocení výsledků zaměstnanců vnitrostátních příslušných orgánů odpovídají výhradně vnitrostátní příslušné orgány a za hodnocení výsledků zaměstnanců ECB odpovídá výhradně ECB. Umožňují-li to příslušné vnitrostátní právní předpisy, mohou vnitrostátní příslušné orgány využít zpětnou vazbu, kterou koordinátoři společného týmu dohledu poskytli dílčím koordinátorům z vnitrostátních příslušných orgánů, při řízení svých zaměstnanců a ECB může využít zpětnou vazbu poskytnutou koordinátorovi společného týmu dohledu, a to vždy v souladu s tímto rozhodnutím.

(7)

V souladu s článkem 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který dne 7. dubna 2015 vydal stanovisko, v němž uznal, že zpětná vazba je nezbytná pro řízení společných týmů dohledu, a schválil systém zpětné vazby, přičemž doporučil, aby konkrétní fungování tohoto systému bylo upraveno příslušným právním předpisem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice uvedené v článku 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 a v článku 2 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

Článek 2

Stanovení cílů a sdílení zpětné vazby

1.   Aniž by byla dotčena výlučná odpovědnost vnitrostátních příslušných orgánů jakožto zaměstnavatelů dílčích koordinátorů z vnitrostátního příslušného orgánu, koordinátoři společných týmů dohledu po konzultaci s dílčím koordinátorem z vnitrostátního příslušného orgánu stanoví hlavní úkoly a cíle dotčeného dílčího koordinátora z vnitrostátního příslušného orgánu.

2.   Cíle a kompetence koordinátora společného týmu dohledu jsou vymezeny v kontextu postupu ECB pro řízení a rozvoj v oblasti plnění úkolů. Pro účely zpětné vazby v rámci společného týmu dohledu jsou dílčí koordinátoři z vnitrostátního příslušného orgánu informováni o těchto kompetencích, které jsou pro koordinátora společného týmu dohledu vymezeny v rámci způsobilosti ECB (6).

3.   Zpětná vazba je vzájemná: koordinátoři společného týmu dohledu poskytují zpětnou vazbu dílčím koordinátorům z vnitrostátního příslušného orgánu a dílčí koordinátoři z vnitrostátního příslušného orgánu poskytují zpětnou vazbu koordinátorům společného týmu dohledu, a to v souladu se zásadami vymezenými v příloze I.

4.   Příslušný koordinátor společného týmu dohledu a příslušní dílčí koordinátoři z vnitrostátního příslušného orgánu společně poskytují zpětnou vazbu svému společnému týmu dohledu jako celku v tom směru, jak tento tým splnil své cíle v souladu se zásadami vymezenými v příloze I.

5.   Koordinátoři společného týmu dohledu a dílčí koordinátoři z vnitrostátního příslušného orgánu usilují o to, aby si zpětnou vazbu poskytovali při osobním jednání.

6.   Referenční období, pro něž jsou vymezeny cíle a poskytována zpětná vazba, je období od 1. ledna do 31. prosince každého roku.

7.   Ke zpětné vazbě zaznamenané v systémovém nástroji, který se používá k řízení postupu zpětné vazby, mají přístup pouze osoby, jež splňují kritéria opodstatněné potřeby přístupu k informacím, která jsou vymezena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (7). Konkrétní kategorie zúčastněných stran s opodstatněnou potřebou přístupu k informacím v rámci zpětné vazby se vymezí v příslušném záznamu operace zpracování a oznámení o ochraně osobních údajů, jež se předává subjektům údajů.

Článek 3

Zrušení

Rozhodnutí (EU) 2017/274 (ECB/2017/6) se zrušuje.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Odchylně od čl. 2 odst. 6 začne první referenční období, pro něž jsou vymezeny cíle a poskytována zpětná vazba, v den vstupu tohoto rozhodnutí v platnost a skončí 31. prosince téhož roku.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 29. května 2019.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/3 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se stanoví zásady pro poskytování zpětné vazby k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů ve společných týmech dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu (ECB/2015/36) (Úř. věst. L 1, 5.1.2016, s. 4).

(4)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/274 ze dne 10. února 2017, kterým se stanoví zásady pro poskytování zpětné vazby k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/3 (ECB/2017/6) (Úř. věst. L 40, 17.2.2017, s. 72).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Viz dokument s názvem „The ECB capability framework: the competencies“, který je k dispozici na https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/leadership_competencies.en.pdf.

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA I

Zásady pro vymezení cílů a sdílení zpětné vazby ve společných týmech dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu

Zásada 1

Stanovení cílů

1.

Aniž by byla dotčena výlučná odpovědnost vnitrostátních příslušných orgánů jakožto zaměstnavatelů dílčích koordinátorů z vnitrostátního příslušného orgánu, koordinátor společného týmu dohledu po konzultaci s dílčím koordinátorem z vnitrostátního příslušného orgánu na začátku každého referenčního období nebo při zapojení dílčího koordinátora z vnitrostátního příslušného orgánu do společného týmu dohledu stanoví hlavní úkoly a cíle každého dílčího koordinátora z vnitrostátního příslušného orgánu.

2.

Koordinátor společného týmu dohledu a dílčí koordinátor z vnitrostátního příslušného orgánu společně vymezí cíle týmu a tyto cíle každoročně oznámí společnému týmu dohledu na jednání společného týmu dohledu, které se koná na začátku každého referenčního období nebo při ustavení jednotného týmu dohledu.

3.

Dohodnuté úkoly a cíle dílčího koordinátora z vnitrostátního příslušného orgánu lze zaznamenat v systémovém nástroji, který se používá k řízení postupu zpětné vazby.

Zásada 2

Sdílení zpětné vazby

1.

Koordinátor společného týmu dohledu alespoň jednou ročně, vždy však po skončení referenčního období, poskytuje dílčímu koordinátorovi z vnitrostátního příslušného orgánu osobní zpětnou vazbu v tom směru, jak on a jeho tým splnili příslušné cíle. Tato zpětná vazba zohledňuje kompetence vymezené v příloze II.

2.

Dílčí koordinátor z vnitrostátního příslušného orgánu alespoň jednou ročně, vždy však po skončení referenčního období, poskytuje koordinátorovi společného týmu dohledu osobní zpětnou vazbu o koordinaci společného týmu dohledu. Tato zpětná vazba zohledňuje kompetence vymezené v rámci způsobilosti ECB.

3.

Na žádost příjemce zpětné vazby podané prostřednictvím systémového nástroje se zpětná vazba, kterou mezi sebou sdílí koordinátor společného týmu dohledu a dílčí koordinátor z vnitrostátního příslušného orgánu ve smyslu zásady 2.1 a 2.2, zaznamená v systémovém nástroji, který se používá k řízení postupu zpětné vazby.

4.

Koordinátor společného týmu dohledu a dílčí koordinátor z vnitrostátního příslušného orgánu svému společnému týmu dohledu společně poskytují zpětnou vazbu v tom směru, jak tento tým splnil své cíle. Zpětná vazba se společnému týmu dohledu poskytuje alespoň jednou ročně, vždy však po skončení referenčního období, během jednání společného týmu dohledu.

5.

S cílem zajistit nepřetržitý dialog poskytuje koordinátor společného týmu dohledu každému dílčímu koordinátorovi z vnitrostátního příslušného orgánu během celého roku odborné vedení a průběžnou zpětnou vazbu.

6.

Koordinátor společného týmu dohledu a dílčí koordinátor z vnitrostátního příslušného orgánu poskytují svému týmu během celého roku odborné vedení a průběžnou zpětnou vazbu.

Zásada 3

Přístup ke zpětné vazbě zaznamenané v systémovém nástroji

1.

Přístup ke zpětné vazbě zaznamenané v systémovém nástroji, který se používá k řízení postupu zpětné vazby, je umožněn koordinátorovi společného týmu dohledu a dílčímu koordinátorovi z vnitrostátního příslušného orgánu.

2.

Zaměstnancům ECB, kteří nejsou koordinátorem společného týmu dohledu ani administrátorem postupu, může být přístup ke zpětné vazbě zaznamenané v systémovém nástroji, který se používá k řízení postupu zpětné vazby, poskytnut, je-li u nich dána opodstatněná potřeba přístupu k informacím v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

3.

Na žádost dotčeného vnitrostátního příslušného orgánu je případná zpětná vazba, která se týká dílčího koordinátora z vnitrostátního příslušného orgánu a která je zaznamenána v systémovém nástroji, jenž se používá k řízení postupu zpětné vazby, zpřístupněna vnitrostátnímu příslušnému orgánu, který ji může využít:

a.

pro účely řízení svých zaměstnanců, dovolují-li to příslušné vnitrostátní právní předpisy;

b.

jako podklad k určení potřeb profesního rozvoje včetně potřeby odborné přípravy dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů v souladu s interními předpisy vnitrostátního příslušného orgánu;

c.

pro vytváření/přípravu hodnocení výsledků, dovolují-li to příslušné vnitrostátní právní předpisy.

4.

Přístup ke zpětné vazbě, včetně jejího přenosu, je vnitrostátním příslušným orgánům poskytnut v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725. O doručení žádosti o zpřístupnění zpětné vazby a o jejím přenosu je odpovídajícím způsobem informován dílčí koordinátor z vnitrostátního příslušného orgánu.

Zásada 4

Ochrana osobních údajů zpracovávaných v souvislosti se sdílením zpětné vazby

1.

Všechny osobní údaje týkající se stanovení cílů a sdílení zpětné vazby v tom směru, jak jsou tyto cíle plněny, ECB zpracovává v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

2.

Osobní údaje týkající se stanovení cílů a sdílení zpětné vazby v tom směru, jak jsou tyto cíle plněny, jsou používány pouze pro účely uvedené v zásadě 3 a lze je uchovávat nejvýše po dobu pěti let.

PŘÍLOHA II

Seznam kompetencí, které jsou obzvlášť relevantní pro zaměstance pracující v rámci jednotného mechanismu dohledu (kompetence v rámci jednotného mechanismu dohledu)

 

Odborné znalosti: Disponuje znalostmi postupů, metodik a předpisů v oblasti dohledu, zejména v kontextu jednotného mechanismu dohledu, jakož i fungování finančních institucí. Sleduje vývoj v těchto oblastech a uplatňuje znalosti v příslušných oblastech činnosti.

 

Komunikace: Jasným a stručným způsobem předává informace skupinám či jednotlivcům, ať již ústně nebo písemně, tak aby informace i smysl sdělení pochopili. Naslouchá druhým a vhodně na ně reaguje.

 

Spolupráce: Vytváří a udržuje trvalé pracovní vztahy se spolupracovníky založené na spolupráci za účelem plnění úkolů týmu v rámci jednotného mechanismu dohledu, které mají evropskou dimenzi. Rozvíjí a udržuje účinné vztahy s ostatními s cílem stimulovat a podporovat týmovou práci. Aktivně sdílí údaje, informace a vědomosti v rámci týmu.

 

Odhodlanost při dosahování cílů: Houževnatě a vytrvale plní úkoly, hledá úspěšná řešení, přičemž přizpůsobuje vlastní chování s cílem nalézt vhodný přístup k dosažení úspěšného výsledku.

 

Úsudek a intruzivnost: Analyzuje a vyhodnocuje situace, údaje a informace za účelem vytvoření vhodných strategií, plánů a postupů. Chápe a vyjadřuje odlišné a protichůdné pohledy na věc, je-li to třeba, přizpůsobuje přístupy měnícím se požadavkům, posuzuje problémy z nových hledisek a rozvíjí úvahy jiných a jimi navrhovaná řešení. Snaží se zcela pochopit problematiku před tím, že než vydá doporučení nebo učiní závěr, přičemž shromažďuje potřebné úplné a přesné informace; vytváří si řádný úsudek tím, že zdvořile klade řadu intruzivních otázek, a neustále zkoumá případné sporné otázky a různé informace.

 

Širší vnímání souvislostí a přístup orientovaný na budoucnost: Vnímá věci v širším kontextu přesahujícím rámec vlastní činnosti tím, že má komplexní přehled o různých funkcích/oblastech, uvědomuje si různorodost kulturních souvislostí a hledisek a vyhodnocuje důsledky svých rozhodnutí pro ostatní. Orientuje se na budoucnost a předvídá budoucí příležitosti a hrozby, podniká kroky k tomu, aby vytvářel příležitosti nebo aby zabránil budoucím problémům.

 

Objektivní, čestné a nezávislé jednání: Jedná nezávisle a objektivně v zájmu Unie jako celku na základě profesních standardů jednotného mechanismu dohledu, prověřuje okolnosti s cílem získat úplný a reálný obraz situace. Snaží se omezit nebo vyloučit zaujatost, předsudky či subjektivní hodnocení tím, že se opírá o ověřitelné údaje a skutečnosti.

 

Řízení týmů v rámci jednotného mechanismu dohledu (vztahuje se pouze na řídící pracovníky): Řídí týmy (virtuální/vzdálené) a vede je k dosažení cílů týmu. Koordinuje činnost týmu v různých zemích tím, že poskytuje vedení a co nejúčinněji a nejefektivněji využívá schopnosti a diverzitu týmu. Snaží se omezit nejednoznačnost a vypořádat se s ní a hledá způsoby, jak vést a dosáhnout výsledků v nejistých situacích.


Top