EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0010

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/685 ze dne 18. dubna 2019 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2019 (ECB/2019/10)

OJ L 115, 2.5.2019, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/685/oj

2.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/16


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/685

ze dne 18. dubna 2019

o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2019 (ECB/2019/10)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) (2), a zejména na čl. 3 odst. 1 a čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Celková výše ročních poplatků za dohled, které mají být uloženy podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), by měla pokrývat, ale nepřekračovat výdaje, které Evropská centrální banka (ECB) vynaloží v souvislosti se svými úkoly v oblasti dohledu v příslušném období placení poplatku. Tyto výdaje sestávají z nákladů, které přímo souvisejí s úkoly ECB v oblasti dohledu, například přímým dohledem nad významnými subjekty, dozorem nad výkonem dohledu nad méně významnými subjekty a prováděním horizontálních úkolů a specializovaných služeb. Zahrnují také náklady, které s úkoly ECB v oblasti dohledu souvisejí nepřímo, například náklady za služby poskytované podpůrnými útvary ECB, např. v oblasti správy majetku, řízení lidských zdrojů, administrativních služeb, rozpočtu a kontroly, účetnictví, právních služeb, komunikace a překladatelských služeb, interního auditu a statistických služeb a informačních technologií.

(2)

Za účelem výpočtu ročního poplatku za dohled, který se platí za významné dohlížené subjekty a významné dohlížené skupiny a za méně významné dohlížené subjekty a méně významné dohlížené skupiny, by měly být celkové náklady rozděleny na základě výdajů příslušných funkčních oblastí, které vykonávají přímý dohled nad významnými dohlíženými subjekty a významnými dohlíženými skupinami a nepřímý dohled nad méně významnými dohlíženými subjekty a méně významnými dohlíženými skupinami.

(3)

Celková výše ročních poplatků za dohled za rok 2019 by měla být vypočtena jako součet: a) odhadovaných ročních nákladů na úkoly v oblasti dohledu na rok 2019 podle schváleného rozpočtu ECB na rok 2019, s přihlédnutím k vývoji odhadovaných ročních nákladů ECB, který byl v době přijetí tohoto rozhodnutí znám; a b) přebytku nebo schodku z roku 2018.

(4)

Přebytek nebo schodek by měl být určen tak, že se skutečné roční náklady vynaložené na úkoly v oblasti dohledu v roce 2018, tak jak jsou uvedeny v roční účetní závěrce ECB za rok 2018 (3), odečtou od odhadovaných ročních nákladů v roce 2018 uvedených v příloze rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2018/667 (ECB/2018/12) (4).

(5)

V souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) je třeba v odhadovaných ročních nákladech na úkoly v oblasti dohledu v roce 2019 zohlednit též výši všech poplatků za předchozí období placení poplatku, které nebylo možné vybrat, všechny přijaté platby úroků v souladu s článkem 14 a částky přijaté nebo navrácené v souladu s čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice uvedené v nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) a v nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41).

Článek 2

Celková výše ročních poplatků za dohled za rok 2019

1.   Celková výše ročních poplatků za dohled za rok 2019 činí 576 020 336 EUR a je vypočtena tak, jak je uvedeno v příloze I.

2.   Každá kategorie dohlížených subjektů a dohlížených skupin uhradí celkovou výši ročních poplatků za dohled takto:

a)

významné dohlížené subjekty a významné dohlížené skupiny: EUR 524 196 987;

b)

méně významné dohlížené subjekty a méně významné dohlížené skupiny: EUR 51 823 349.

Rozdělení celkové výše ročních poplatků za dohled za rok 2019, které má každá kategorie uhradit, je uvedeno v příloze II.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. dubna 2019.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 23.

(3)  Zveřejněna na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu v únoru 2019.

(4)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2018/667 ze dne 19. dubna 2018 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2018 (ECB/2018/12) (Úř. věst. L 111, 2.5.2018, s. 3).

(5)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1).


PŘÍLOHA I

Výpočet celkové výše ročních poplatků za dohled za rok 2019

(v EUR)

Odhadované roční náklady v roce 2019

559 007 136

Mzdy a požitky

264 525 116

Nájem a údržba budov

58 866 157

Další provozní výdaje

235 615 863

Přebytek/schodek z roku 2018

15 332 187

Částky, které je třeba zohlednit v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41)

1 681 013

Výše poplatků za předchozí období placení poplatku, které nebylo možné vybrat

0

Platby úroků přijaté v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení

– 9 626

Částky přijaté nebo navrácené v souladu s čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení

1 690 639

CELKEM

576 020 336


PŘÍLOHA II

Rozdělení celkové výše ročních poplatků za dohled za rok 2019

(v EUR)

 

Významné dohlížené subjekty a významné dohlížené skupiny

Méně významné dohlížené subjekty a méně významné dohlížené skupiny

Celkem

Odhadované roční náklady v roce 2019

508 696 494

50 310 642

559 007 136

Přebytek/schodek z roku 2018

13 952 290

1 379 897

15 332 187

Částky, které je třeba zohlednit v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41)

1 548 203

132 810

1 681 013

Výše poplatků za předchozí období placení poplatku, které nebylo možné vybrat

0

0

0

Platby úroků přijaté v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení

– 7 918

– 1 708

– 9 626

Částky přijaté nebo navrácené v souladu s čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení

1 556 121

134 518

1 690 639

CELKEM

524 196 987

51 823 349

576 020 336


Top