EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1912

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1912 ze dne 4. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství

ST/12849/2018/INIT

OJ L 311, 7.12.2018, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1912/oj

7.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 311/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1912

ze dne 4. prosince 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na článek 397 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve svém sdělení ze dne 7. dubna 2016 o akčním plánu v oblasti DPH oznámila Komise svůj záměr předložit návrh na zavedení konečného systému daně z přidané hodnoty (DPH) pro přeshraniční mezipodnikový obchod mezi členskými státy. Rada ve svých závěrech ze dne 8. listopadu 2016 vyzvala Komisi, aby zatím navrhla určitá zlepšení unijních pravidel DPH pro přeshraniční plnění, mimo jiné pro účely osvobození plnění uvnitř Společenství od daně.

(2)

Směrnice 2006/112/ES stanoví řadu podmínek pro osvobození dodání zboží od DPH v souvislosti s určitými plněními uvnitř Společenství. Jednou z těchto podmínek je, že zboží musí být odesláno nebo přepraveno z jednoho členského státu do jiného.

(3)

Rozdílný přístup členských států při uplatňování těchto osvobození od daně u přeshraničních plnění však přináší problémy a právní nejistotu pro podniky. To je v rozporu s cílem posílení obchodu uvnitř Společenství a zrušení daňových hranic. Proto je důležité specifikovat a harmonizovat podmínky, za nichž lze osvobození od daně uplatnit.

(4)

Jelikož přeshraniční podvody s DPH jsou primárně spojeny s osvobozením od daně dodání zboží uvnitř Společenství, je nutné specifikovat okolnosti, za kterých lze zboží pokládat za odeslané nebo přepravené z území členského státu dodání.

(5)

S cílem poskytnout praktické řešení pro podniky a rovněž záruky pro správce daně by měly být do prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 (2) vloženy dvě vyvratitelné domněnky.

(6)

Zjednodušení režimu call-off stock by mělo být doprovázeno náležitými evidenčními povinnostmi zajišťujícími jeho správné uplatňování.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011 se mění takto:

1)

V kapitole VIII se vkládá nový oddíl, který zní:

Oddíl 2a

Osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství

(Články 138 až 142 směrnice 2006/112/ES)

Článek 45a

1.   Pro účely uplatňování osvobození od daně stanoveného v článku 138 směrnice 2006/112/ES se má za to, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno z členského státu mimo jeho území, avšak uvnitř Společenství, v jednom z těchto případů:

a)

prodávající uvede, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno jím nebo na jeho účet třetí osobou, a má buď alespoň dva důkazy uvedené v odst. 3 písm. a), které si neprotiřečí a které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli, nebo jeden z důkazů uvedených v odst. 3 písm. a) v kombinaci s jedním z důkazů prodávajícího a pořizovatele uvedených v odst. 3 písm. b) potvrzujících odeslání nebo přepravu, který důkazu uvedenému v odst. 3 písm. a) neprotiřečí, které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli;

b)

prodávající má:

i)

písemné potvrzení od pořizovatele, v němž je uvedeno, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno jím nebo na jeho účet třetí osobou, s uvedením členského státu určení zboží; toto písemné potvrzení obsahuje: datum vystavení; jméno a adresu pořizovatele; množství a druh zboží; datum a místo ukončení přepravy zboží; v případě dodání dopravního prostředku identifikační číslo tohoto dopravního prostředku; a totožnost fyzické osoby přijímající zboží za pořizovatele; a

ii)

alespoň dva důkazy uvedené v odst. 3 písm. a), které si neprotiřečí a které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli, nebo jeden z důkazů uvedených v odst. 3 písm. a) v kombinaci s jedním z důkazů uvedených h v odst. 3 písm. b) potvrzujících odeslání nebo přepravu, který důkazu uvedenému v odst. 3 písm. a) neprotiřečí, které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli.

Pořizovatel poskytne prodávajícímu písemné potvrzení uvedené v prvním pododstavci písm. b) bodě i) nejpozději desátý den měsíce následujícího po dodání.

2.   Správce daně může domněnku podle odstavce 1 vyvrátit.

3.   Pro účely odstavce 1 se jako doklad o odeslání nebo přepravě uznávají:

a)

dokumenty týkající se odeslání nebo přepravy zboží, jako je podepsaný doklad nebo nákladní list CMR, náložný list, faktura za leteckou přepravu, faktura od dopravce zboží;

b)

jiné dokumenty:

i)

pojistka vztahující se na odeslání nebo přepravu zboží nebo bankovní doklady prokazující úhradu za odeslání nebo přepravu zboží;

ii)

úřední dokumenty vydané orgánem veřejné moci, například notářem, potvrzující ukončení přepravy zboží v členském státě určení;

iii)

potvrzení skladovatele v členském státě určení o převzetí zboží potvrzující skladování zboží v tomto členském státě.“

2)

V kapitole X se vkládá nový oddíl, který zní:

Oddíl 1a

Obecné povinnosti

(Články 242 až 243 směrnice 2006/112/ES)

Článek 54a

1.   Evidence uvedená v čl. 243 odst. 3 směrnice 2006/112/ES, kterou vede každá osoba k dani, která přemísťuje zboží v režimu call-off stock, obsahuje tyto informace:

a)

členský stát, z něhož bylo zboží odesláno nebo přepraveno, a datum odeslání nebo přepravy zboží;

b)

identifikační číslo pro DPH osoby povinné k dani, jíž je zboží určeno, vydané členským státem, do kterého je zboží odesláno nebo přepraveno;

c)

členský stát, do kterého je zboží odesláno nebo přepraveno, identifikační číslo pro DPH skladovatele, adresu skladu, kde je zboží po ukončení přepravy skladováno, a datum, kdy je zboží do skladu dopraveno;

d)

hodnotu, popis a množství zboží, jež bylo do skladu dopraveno;

e)

identifikační číslo pro DPH osoby povinné k dani nahrazující za podmínek uvedených v čl. 17a odst. 6 směrnice 2006/112/ES osobu uvedenou v písmeni b) tohoto odstavce;

f)

základ daně, popis a množství dodaného zboží a datum, kdy došlo k dodání zboží podle čl. 17a odst. 3 písm. a) směrnice 2006/112/ES, a identifikační číslo pro DPH pořizovatele;

g)

základ daně, popis a množství zboží, a datum, kdy nastala kterákoli z podmínek spolu s příslušným důvodem podle čl. 17a odst. 7 směrnice 2006/112/ES;

h)

hodnotu, popis a množství vráceného zboží a datum vrácení zboží podle čl. 17a odst. 5 směrnice 2006/112/ES.

2.   Evidence uvedená v čl. 243 odst. 3 směrnice 2006/112/ES, kterou vede každá osoba povinná k dani, jíž je zboží dodáno v režimu call-off stock, obsahuje tyto informace:

a)

identifikační číslo pro DPH osoby povinné k dani, která přemísťuje zboží v režimu call-off stock;

b)

popis a množství zboží určeného této osobě;

c)

datum, kdy je zboží určené této osobě dopraveno do skladu;

d)

základ daně, popis a množství zboží dodaného této osobě a datum, kdy došlo k pořízení zboží uvnitř Společenství podle čl. 17a odst. 3 písm. b) směrnice 2006/112/ES;

e)

popis a množství zboží a datum, kdy toto zboží na příkaz osoby povinné k dani uvedené v písmeni a) sklad opustilo;

f)

popis a množství zničeného nebo chybějícího zboží a datum zničení, ztráty či krádeže zboží do skladu dříve dopraveného nebo datum, kdy bylo zjištěno, že je toto zboží zničeno nebo že chybí.

Je-li zboží odesláno nebo přepraveno v režimu call-off stock skladovateli jinému, než je osoba povinná k dani, jíž je zboží určeno k dodání, evidence této osoby povinné k dani nemusí obsahovat informace uvedené v písmenech c), e) a f) prvního pododstavce.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. prosince 2018.

Za Radu

předseda

H. LÖGER


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 77, 23.3.2011, s. 1).


Top