Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1717

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1717 ze dne 14. listopadu 2018 o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o umístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictvíText s významem pro EHP.

PE/39/2018/REV/1

OJ L 291, 16.11.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1717/oj

16.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1717

ze dne 14. listopadu 2018

o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o umístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictví

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropskou centrální bankou,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souvislosti s oznámením Spojeného království ze dne 29. března 2017 o záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“), vybralo ostatních 27 členských států dne 20. listopadu 2017 v rámci zasedání Rady za nové sídlo Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) (dále jen „orgán pro bankovnictví“) Paříž ve Francii.

(2)

Vzhledem ke „Společné zprávě vyjednavačů Evropské unie a vlády Spojeného království o pokroku v první fázi jednání podle článku 50 Smlouvy o EU o spořádaném vystoupení Spojeného království z Evropské unie“ ze dne 8. prosince 2017, a zejména k její kapitole zabývající se finančním vypořádáním, a vzhledem k závazku Spojeného království, že bude do souhrnného rozpočtu Unie v rozpočtových letech 2019 a 2020 přispívat tak, jako by dále zůstávalo členem Unie, a že bude svým dílem přispívat na financování zbývajících závazků ke dni 31. prosince 2020, mají náklady na přemístění sídla orgánu pro bankovnictví vyplývající z rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie nést všichni daňoví poplatníci Unie prostřednictvím souhrnného rozpočtu Unie. Spojené království navrhlo, že s agenturami Unie sídlícími v Londýně projedná možnosti, jak by mohly snížit náklady na své přemístění.

(3)

S ohledem na čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU by orgán pro bankovnictví měl ve svém novém sídle působit ode dne 30. března 2019.

(4)

K zajištění řádného fungování orgánu pro bankovnictví v novém místě by měla být ještě předtím, než změní své sídlo, uzavřena mezi orgánem pro bankovnictví a Francií dohoda o sídle a měl by být schválen projekt v oblasti nemovitostí v souladu s článkem 88 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 (3). Nové prostory by měly být připravené a vhodné pro trvalé přemístění do 30. března 2019. Dohoda o sídle by měla odrážet odpovědnost francouzských orgánů za poskytnutí nejvhodnějších podmínek v zájmu zajištění řádného fungování orgánu pro bankovnictví v souvislosti s přemístěním jeho sídla.

(5)

Přemístění sídla orgánu pro bankovnictví nezpochybňuje jeho plán pracovních míst přijatý Evropským parlamentem a Radou, ani uplatňování služebního a pracovního řádu na úředníky a ostatní zaměstnance, kteří v orgánu pro bankovnictví pracují.

(6)

Přemístění orgánu pro bankovnictví by nemělo mít žádné důsledky pro výkon konkrétních mandátů evropských orgánů dohledu ani pro zachování jejich odděleného právního statusu. Přemístění by případně mohlo agenturám Unie umožnit společné využívání služeb administrativní podpory a služeb správy budov, které se netýkají jejich hlavních činností.

(7)

Vztahy mezi orgány Unie jsou uskutečňovány v duchu loajální spolupráce, přičemž každý orgán jedná v mezích působnosti, jež mu byla svěřena Smlouvou o EU a Smlouvou o fungování Evropské unie, a v souladu s postupy, podmínkami a cíli v nich stanovenými.

(8)

Aby orgán pro bankovnictví měl na přemístění dostatek času, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve po svém přijetí v souladu s řádným legislativním postupem.

(9)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 7 nařízení (EU) č. 1093/2010 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Sídlo

Orgán pro bankovnictví má sídlo v Paříži ve Francii.

Umístění sídla orgánu pro bankovnictví nemá mít dopad na plnění jeho úkolů a výkon jeho pravomocí, na organizaci jeho řídicí struktury, chod jeho hlavní organizace ani na hlavní financování jeho činností, přičemž případně umožní sdílené využívání služeb administrativní podpory a služeb správy budov, které nesouvisí s hlavními činnostmi orgánu pro bankovnictví, s agenturami Unie. Do 30. března 2019 a poté každých 12 měsíců informuje Komise Evropský parlament a Radu o tom, jak evropské orgány dohledu plní tento požadavek.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 30. března 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 14. listopadu 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

K. EDTSTADLER


(1)  Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 72.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. listopadu 2018.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


Top