EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1624

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1624 ze dne 23. října 2018, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, standardní formuláře a vzory k poskytování informací pro účely plánů řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1066 (Text s významem pro EHP.)

C/2018/6841

OJ L 277, 7.11.2018, p. 1–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj

7.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1624

ze dne 23. října 2018,

kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, standardní formuláře a vzory k poskytování informací pro účely plánů řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1066

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména čl. 11 odst. 3 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1066 (2) stanoví postup a zavádí minimální soubor vzorů pro poskytování informací orgánům příslušným k řešení krize ze strany úvěrových institucí nebo investičních podniků („instituce“) za účelem vypracování a provádění plánů řešení krize pro instituce. Od přijetí prováděcího nařízení (EU) 2016/1066 získaly orgány příslušné k řešení krize zkušenosti v oblasti plánování řešení krizí. Vzhledem k těmto zkušenostem je nutné aktualizovat minimální soubor vzorů pro sběr informací pro účely plánování řešení krizí.

(2)

Cílem prováděcího nařízení (EU) 2016/1066 je také stanovit postup a minimální soubor vzorů pro poskytování informací orgánům příslušným k řešení krize ze strany institucí tak, aby orgány příslušné k řešení krize mohly tyto informace shromažďovat způsobem jednotným v celé Unii a aby se zjednodušila výměna informací mezi relevantními orgány. Zkušenosti však ukázaly, že harmonizovaný přístup ke sběru těchto informací byl dosažen jen částečně. Je proto nezbytné zajistit, aby orgány příslušné k řešení krize pravidelně shromažďovaly minimální základní soubor informací týkajících se instituce nebo skupiny v celé Unii. To nebrání orgánu příslušnému k řešení krize, aby shromažďoval jakékoli další informace, které považuje za nezbytné pro přípravu a provádění plánů řešení krize nebo pro určení zjednodušených informačních povinností, jak je stanoveno v článku 4 směrnice 2014/59/EU.

(3)

Aby bylo zajištěno, že plány řešení krize budou vycházet z minimálního souboru údajů trvale vysoké kvality a přesnosti, je třeba datové položky uvedené ve vzorových zprávách zavedených prováděcím nařízením (EU) 2016/1066 převést na jednotný model datových bodů, jak je to obvyklé při podávání zpráv pro účely dohledu. Jednotný model datových bodů by měl sestávat ze strukturované reprezentace datových položek, měl by identifikovat veškeré relevantní obchodní koncepty pro účel jednotného podávání zpráv pro plánování řešení krize a měl by obsahovat všechny relevantní specifikace nezbytné pro další rozvoj jednotných IT řešení v oblasti předkládání zpráv.

(4)

Za účelem ochrany kvality, konzistence a přesnosti datových položek předkládaných institucemi by datové položky měly podléhat společným pravidlům pro ověřování.

(5)

Pravidla pro ověřování a definice datových bodů se vzhledem ke své podstatě pravidelně aktualizují, aby bylo zajištěno, že budou vždy odpovídat platným právním a analytickým požadavkům a požadavkům informačních technologií. Vzhledem k času, který je v současné době potřebný na přijetí a zveřejnění podrobného jednotného modelu datových bodů a pravidel pro ověřování, není možné provést změny dostatečně rychle a včas, aby bylo zajištěno trvalé poskytování jednotných informací, pokud jde o plány řešení krize v Unii. Proto by měla být stanovena přísná kritéria kvality pro podrobný jednotný model datových bodů a podrobná společná pravidla pro ověřování, které Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejní elektronicky na svých webových stránkách.

(6)

V souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 2014/59/EU by měly příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize spolupracovat, aby se minimalizovalo zdvojování požadavků na informace. Za tímto účelem zavádí prováděcí nařízení (EU) 2016/1066 postup spolupráce mezi příslušnými orgány a orgány příslušnými pro řešení krize, který by měl být dodržován, aby příslušné orgány a orgány příslušné pro řešení krize společně ověřovaly, zda příslušný orgán nemá již veškeré požadované informace nebo některé z nich k dispozici. Pokud příslušný orgán tyto informace k dispozici již má, je vhodné, aby je předal přímo orgánu příslušnému pro řešení krize.

(7)

Vzhledem k rozsahu potřebných změn prováděcího nařízení (EU) 2016/1066 je vhodnější z důvodu právní jistoty a jasnosti přijmout nové prováděcí nařízení, a tedy zrušit prováděcí nařízení (EU) 2016/1066.

(8)

Toto nařízení vychází z prováděcích technických norem předložených Evropským orgánem pro bankovnictví Komisi.

(9)

Evropský orgán pro bankovnictví uspořádal otevřené veřejné konzultace k prováděcím technickým normám, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v bankovnictví zřízené v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví prováděcí technické normy upřesňující postupy a minimální soubor standardních vzorů pro předkládání informací orgánům příslušným k řešení krize, které jsou potřebné pro vypracování a provádění jednotlivých plánů řešení krize v souladu s článkem 11 směrnice 2014/59/EU, a skupinových plánů řešení krize v souladu s článkem 13 uvedené směrnice.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„subjektem řešícím krizi“ kterýkoli z těchto subjektů:

a)

subjekt usazený v Unii, který je určen orgánem příslušným k řešení krize v souladu s článkem 12 směrnice 2014/59/EU jako subjekt, v souvislosti s nímž stanoví plán řešení krize opatření k řešení krize; nebo

b)

instituce, která není součástí skupiny podléhající konsolidovanému dohledu podle článků 111 a 112 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (4), v souvislosti s níž stanoví plán řešení krize podle článku 10 směrnice 2014/59/EU opatření k řešení krize;

2)

„skupinou řešící krizi“ kterákoli z těchto skupin:

a)

subjekt řešící krizi a jeho dceřiné společnosti, které nejsou:

i)

samy subjekty řešící krizi; nebo

ii)

dceřinými společnostmi jiných subjektů řešící krizi; nebo

iii)

subjekty usazenými v třetí zemi, které nepatří do skupiny řešící krizi podle plánu řešení krize, ani jejich dceřinými společnostmi;

b)

úvěrové instituce trvale přidružené k ústřednímu subjektu, ústřední subjekt a každá instituce pod kontrolou ústředního subjektu, pokud je jeden z těchto subjektů subjektem řešící krizi;

3)

„institucí skupiny“ subjekt skupiny, který je úvěrovou institucí nebo investičním podnikem;

4)

„příslušným právním subjektem“ subjekt skupiny, který:

a)

poskytuje zásadní funkce; nebo

b)

představuje nebo poskytuje více než 5 %:

i)

celkového objemu rizikové expozice skupiny podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (5);

ii)

celkové míry expozice pro účely pákového poměru týkající se skupiny podle čl. 429 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013;

iii)

provozního zisku skupiny na konsolidovaném základě.

Článek 3

Poskytování hlavních informací pro účely individuálních a skupinových plánů řešení krize

1.   Instituce a v případě skupin mateřské společnosti v Unii předkládají orgánům příslušným k řešení krize buď přímo, nebo prostřednictvím příslušného orgánu informace uvedené ve vzorech v příloze I v souladu s úrovní konsolidace informací, ve frekvencích a formátu stanoveném v článku 4, 5, respektive 6 a podle pokynů uvedených v příloze II.

2.   Pokud orgán příslušný k řešení krize nebo v případě skupin orgán příslušný k řešení krize na úrovni skupiny uplatňuje zjednodušené povinnosti v souladu s článkem 4 směrnice 2014/59/EU, informuje dotčené instituce nebo mateřské společnosti v Unii, které informace nemusí být zahrnuty do předkládaných informací podle prvního odstavce tohoto článku. Tyto informace určí prostřednictvím odkazu na vzory uvedené v příloze I.

Článek 4

Úroveň konsolidace informací

1.   Instituce, které nejsou součástí skupiny, předkládají informace uvedené v čl. 3 odst. 1, s výjimkou informací uvedených ve vzorech Z 07.02 a Z 04.00 přílohy I, individuálně.

2.   V případě skupin předkládají mateřské společnosti v Unii informace uvedené v čl. 3 odst. 1 v souladu s těmito specifikacemi:

a)

informace uvedené ve vzoru Z 01.00 přílohy I týkající se:

i)

subjektů skupiny zařazených do jejích konsolidovaných finančních výkazů, na něž připadá více než 0,5 % celkových aktiv nebo celkových pasiv skupiny;

ii)

institucí skupiny, na něž připadá více než 0,5 % celkového objemu rizikové expozice nebo 0,5 % celkového kmenového kapitálu tier 1 skupiny na základě konsolidované situace mateřské společnosti v Unii;

iii)

subjektů skupiny, které poskytují zásadní funkce;

b)

informace uvedené ve vzorech Z 02.00 a Z 03.00 přílohy I:

i)

na úrovni mateřské společnosti v Unii, případně, pokud jsou jiné, na úrovni každého subjektu řešícího krizi individuálně;

ii)

na úrovni každé instituce skupiny, která je příslušným právním subjektem a nespadá pod bod i), individuálně, s výjimkou případů, kdy orgán příslušný k řešení krize zcela prominul této instituci uplatňování individuálního minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky podle čl. 45 odst. 11 nebo 12 směrnice 2014/59/EU;

iii)

na úrovni mateřské společnosti v Unii na konsolidovaném základě, případně, pokud jsou jiné, na úrovni každého subjektu řešícího krizi na základě konsolidované situace skupiny řešící krizi;

c)

informace uvedené ve vzoru Z 04.00 přílohy I týkající se finančního propojení mezi všemi příslušnými právními subjekty;

d)

informace uvedené ve vzorech Z 05.01 a Z 05.02 přílohy I:

i)

na úrovni mateřské společnosti v Unii, případně, pokud jsou jiné, na úrovni každého subjektu řešícího krizi individuálně;

ii)

na úrovni mateřské společnosti v Unii na konsolidovaném základě, případně, pokud jsou jiné, na úrovni každého subjektu řešícího krizi na základě konsolidované situace skupiny řešící krizi;

e)

informace uvedené ve vzoru Z 06.00 přílohy I na úrovni mateřské společnosti v Unii na konsolidovaném základě, a to za všechny úvěrové instituce, které jsou příslušnými právními subjekty;

f)

informace uvedené ve vzoru Z 07.01 přílohy I zvlášť za každý členský stát, v němž skupina působí;

g)

informace uvedené ve vzorech Z 07.02, Z 07.03 a Z 07.04 přílohy I týkající se zásadních funkcí a hlavních směrů podnikání jakéhokoli subjektu skupiny;

h)

informace uvedené ve vzoru Z 08.00 přílohy I týkající se všech kritických služeb poskytovaných jakémukoli subjektu skupiny zařazenému do vzoru Z 01.00 přílohy I;

i)

informace uvedené ve vzoru Z 09.00 přílohy I týkající se všech infrastruktur finančního trhu, jejichž narušení by představovalo závažnou překážku nebo znemožnění výkonu jakékoli zásadní funkce označené ve vzoru Z 07.02;

j)

informace uvedené ve vzorech Z 10.01 a Z 10.02 přílohy I týkající se všech kritických informačních systémů v rámci skupiny.

Článek 5

Četnost, referenční data a lhůty pro podávání zpráv

1.   Instituce předloží informace uvedené v čl. 3 odst. 1 nejpozději do 30. dubna každého roku za poslední den předchozího kalendářního roku nebo příslušného účetního období. Jestliže 30. duben není pracovním dnem, informace se předloží následující pracovní den.

2.   Orgány příslušné k řešení krize poskytnou potřebné kontaktní údaje místa, kterému mají být předloženy informace v rámci orgánu příslušného k řešení krize, případně potřebné kontaktní údaje příslušného orgánu.

3.   Instituce mohou předložit neauditované údaje. Pokud se auditované údaje liší od předložených neauditovaných údajů, musí být bez zbytečného prodlení předloženy revidované auditované údaje. Neauditovanými údaji jsou údaje, o nichž nebyl vydán výrok externího auditora, zatímco auditovanými údaji jsou údaje auditované externím auditorem, který vynesl auditorský výrok.

4.   Opravy předložených zpráv musí být předloženy bez zbytečného prodlení.

Článek 6

Formát předkládaných informací

1.   Instituce nebo – v případě skupin – mateřské společnosti v Unii předkládají informace uvedené v čl. 3 odst. 1 ve formátech pro výměnu údajů a ve výkazech, jež určí orgány příslušné k řešení krize a jež se řídí definicemi bodů obsaženými v jednotném modelu datových bodů, který je uveden v příloze III, a pravidly pro ověřování uvedenými v příloze IV, přičemž musí splňovat také následující specifikace:

a)

předkládané údaje nemají obsahovat informace, které nejsou vyžadovány nebo jsou v daném případě bezpředmětné;

b)

číselné hodnoty se vykazují fakticky podle následujících pravidel:

i)

datové body s údaji typu „peněžní částka“ se vykazují s minimální přesností odpovídající tisícům jednotek;

ii)

datové body s údaji typu „procento“ se pro každou jednotku vyjádří s minimální přesností odpovídající čtyřem desetinným místům;

iii)

datové body s údaji typu „celé číslo“ se vykazují s přesností odpovídající jednotkám bez desetinných míst.

2.   K předkládaným údajům uvádějí instituce nebo v případě skupin mateřské společnosti v Unii následující informace:

a)

referenční datum předložení informací;

b)

měna vykazování;

c)

platné účetní standardy;

d)

identifikační údaj vykazující instituce;

e)

úroveň konsolidace informací v souladu s článkem 4.

Článek 7

Poskytování doplňujících informací pro účely individuálních a skupinových plánů řešení krize

1.   Pokud se orgán příslušný k řešení krize nebo orgán příslušný k řešení krize na úrovni skupiny domnívá, že pro účely vypracování a provádění plánů řešení krize jsou nezbytné informace, které nejsou uvedeny v žádném vzoru podle přílohy I, nebo v případě, že formát, v němž příslušný orgán poskytuje podle čl. 8 odst. 2 doplňující informace, není vhodný pro účely sestavení nebo provádění plánů řešení krize, orgán příslušný k řešení krize si tyto informace vyžádá od instituce nebo od mateřské společnosti v Unii.

2.   Pro účely požadavku podle prvního odstavce orgán příslušný k řešení krize:

a)

určí, které doplňující informace mají být poskytnuty;

b)

stanoví s ohledem na objem a složitost požadovaných informací vhodnou lhůtu, do níž má instituce nebo – v případě skupin – mateřská společnost v Unii předložit informace orgánu příslušnému k řešení krize;

c)

určí formát, který mají instituce nebo – v případě skupin – mateřské společnosti v Unii použít při předkládání informací orgánu příslušnému k řešení krize;

d)

určí, zda mají být informace uvedeny individuálně nebo na úrovni skupiny a zda má být jejich rozsah lokální, za celou Unii nebo globální;

e)

uvede potřebné kontaktní údaje pro účely předkládání doplňujících informací.

Článek 8

Spolupráce mezi příslušnými orgány a orgány příslušnými k řešení krize

1.   Příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize společně ověří, zda příslušný orgán již má k dispozici veškeré informace, jež mají být předloženy orgánu příslušnému k řešení krize podle čl. 3 odst. 1 a článku 7, nebo jejich část.

2.   Pokud příslušný orgán již tyto veškeré informace nebo jejich část k dispozici má, včas je předá orgánu příslušnému pro řešení krize.

3.   V případě uvedeném v druhém odstavci orgány příslušné k řešení krize zajistí, aby byly instituce nebo – v případě skupin – mateřské společnosti v Unii informovány, jaké informace mají být předkládány podle čl. 3 odst. 1. Tyto informace určí odkazem na vzory uvedené v příloze I.

Článek 9

Přechodné období

1.   Odchylně od čl. 5 odst. 1 platí pro účetní období ukončené v době od 1. ledna do 31. prosince 2018 lhůta pro předložení nejpozději do 31. května 2019.

2.   Odchylně od čl. 5 odst. 1 platí pro účetní období ukončené v době od 1. ledna do 31. prosince 2019 lhůta pro předložení nejpozději do 30. dubna 2020.

Článek 10

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) 2016/1066 se zrušuje.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1066 ze dne 17. června 2016, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, standardní formuláře a vzory k poskytování informací pro účely plánů řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (Úř. věst. L 181, 6.7.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).


PŘÍLOHA I

VZORY PRO ŘEŠENÍ KRIZE

Číslo vzoru

Kód vzoru

Název vzoru nebo skupiny vzorů

Krátký název

 

 

INFORMACE O SUBJEKTU, STRUKTURA SKUPINY A ZÁVISLOSTI

 

1

Z 01.00

Organizační struktura

ORG

 

 

INFORMACE O ROZVAHOVÝCH A PODROZVAHOVÝCH POLOŽKÁCH

 

2

Z 02.00

Struktura pasiv

LIAB

3

Z 03.00

Požadavky na kapitál

OWN

4

Z 04.00

Finanční propojení ve skupině

IFC

5,1

Z 05.01

Hlavní protistrany (závazky)

MCP 1

5,2

Z 05.02

Hlavní protistrany (podrozvahové)

MCP 2

6

Z 06.00

Pojištění vkladů

DIS

 

 

HLAVNÍ OBORY PODNIKÁNÍ, ZÁSADNÍ FUNKCE A SOUVISEJÍCÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURY FINANČNÍCH TRHŮ

 

 

 

Zásadní funkce a hlavní obory podnikání

 

7,1

Z 07.01

Kritické posouzení ekonomických funkcí

FUNC 1

7,2

Z 07.02

Zmapování zásadních funkcí podle právních subjektů

FUNC 2

7,3

Z 07.03

Zmapování hlavních oborů podnikání podle právních subjektů

FUNC 3

7,4

Z 07.04

Zmapování zásadních funkcí podle hlavních oborů podnikání

FUNC 4

8

Z 08.00

Kritické služby

SERV

 

 

Služby infrastruktur finančních trhů – poskytovatelé a uživatelé

 

9

Z 09.00

Služby infrastruktury finančních trhů – Poskytovatelé a uživatelé – Zmapování podle zásadních funkcí („FMI“)

FMI 1

 

 

Informační systémy

 

10,1

Z 10.01

Kritické informační systémy (všeobecné informace)

CIS 1

10,2

Z 10.02

Zmapování informačních systémů

CIS 2


Z 01.00 – Organizační struktura (ORG)

Subjekt

Přímá mateřská společnost

Název

Kód

Kód LEI

Typ subjektu

Stát

Zahrnuto v obezřetnostní konsolidaci

Článek 7 Výjimka z nařízení o kapitálových požadavcích

Článek 10 Výjimka z nařízení o kapitálových požadavcích

Aktiva celkem

Celkový objem rizikové expozice

Míra expozice pákového poměru

Účetní standardy

Příspěvek k celkovému objemu konsolidovaných aktiv

Příspěvek k celkovému objemu konsolidované expozice

Příspěvek ke konsolidované míře expozice pákového poměru

Příslušný právní subjekt

Název

Kód

Kód LEI

Základní kapitál

Hlasovací práva v subjektu

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 02.00 – Struktura pasiv (LIAB)

 

Protistrana

CELKEM

 

Domácnosti

Nefinanční podniky (MSP)

Nefinanční podniky (jiné než MSP)

Úvěrové instituce

Jiné finanční podniky

Ústřední vlády a centrální banky

Neurčené, kotované v obchodním systému

Neurčené, nekotované v obchodním systému

z toho: v rámci skupiny

z toho: závazky řídící se právem třetí země, kromě závazků v rámci skupiny

Řádky

Položka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0100

ZÁVAZKY VYLOUČENÉ Z REKAPITALIZACE Z VNITŘNÍCH ZDROJŮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Pojištěné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Zajištěné závazky – zajištěná část

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Závazky vůči klientům, jsou-li chráněny při insolvenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Fiduciární závazky, jsou-li chráněny při insolvenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Závazky vůči institucím kratší než 7 dní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Závazky vůči systémům (provozovatelům systémů) kratší než 7 dní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Závazky vůči zaměstnancům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Závazky nezbytné pro každodenní fungování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Závazky vůči daňovým orgánům a orgánům sociálního zabezpečení, jsou-li prioritní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Závazky vůči systémům pojištění vkladů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

ZÁVAZKY NEVYLOUČENÉ Z REKAPITALIZACE Z VNITŘNÍCH ZDROJŮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Vklady, které nejsou pojištěné, ale jsou přednostní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

z toho: zbytková splatnost do 1 měsíce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

z toho: zbytková splatnost více než 1 měsíc a méně než 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

z toho: zbytková splatnost 1 rok nebo více a méně než 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

z toho: zbytková splatnost 2 roky nebo více

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Vklady, které nejsou pojištěné a nejsou přednostní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

z toho: zbytková splatnost do 1 měsíce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

z toho: zbytková splatnost více než 1 měsíc a méně než 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

z toho: zbytková splatnost 1 rok nebo více a méně než 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

z toho: zbytková splatnost 2 roky nebo více

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Rozvahové závazky vyplývající z derivátů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Součet čistých pozic pasiv po zohlednění smluvních skupin transakcí se započtením, po přecenění podle tržní hodnoty a před započtením kolaterálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Součet čistých pozic pasiv po zohlednění smluvních skupin transakcí se započtením, po přecenění podle tržní hodnoty a po započtení kolaterálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Součet čistých pozic pasiv po zohlednění smluvních skupin transakcí se započtením, po přecenění podle tržní hodnoty, po započtení kolaterálu a se zahrnutím odhadu částek po závěrečném vypořádání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Součet čistých pozic pasiv po zohlednění obezřetnostních pravidel pro započtení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Nekolateralizované zajištěné závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

z toho: zbytková splatnost do 1 měsíce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

z toho: zbytková splatnost více než 1 měsíc a méně než 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

z toho: zbytková splatnost 1 rok nebo více a méně než 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

z toho: zbytková splatnost 2 roky nebo více

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Strukturované dluhopisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

z toho: zbytková splatnost do 1 měsíce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

z toho: zbytková splatnost více než 1 měsíc a méně než 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

z toho: zbytková splatnost 1 rok nebo více a méně než 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

z toho: zbytková splatnost 2 roky nebo více

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Prioritní nezajištěné závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

z toho: zbytková splatnost do 1 měsíce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

z toho: zbytková splatnost více než 1 měsíc a méně než 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

z toho: zbytková splatnost 1 rok nebo více a méně než 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

z toho: zbytková splatnost 2 roky nebo více

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Prioritní nepreferenční závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

z toho: zbytková splatnost do 1 měsíce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

z toho: zbytková splatnost více než 1 měsíc a méně než 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

z toho: zbytková splatnost 1 rok nebo více a méně než 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

z toho: zbytková splatnost 2 roky nebo více

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Podřízené závazky (nevykazované jako kapitál)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

z toho: zbytková splatnost do 1 měsíce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

z toho: zbytková splatnost více než 1 měsíc a méně než 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

z toho: zbytková splatnost 1 rok nebo více a méně než 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

z toho: zbytková splatnost 2 roky nebo více

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Jiné způsobilé závazky podle minimálních požadavků na kapitál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

z toho: zbytková splatnost 1 rok nebo více a méně než 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

z toho: zbytková splatnost 2 roky nebo více

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Nefinanční závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Zbývající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

KAPITÁL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Kmenový kapitál tier 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

z toho: kapitálové nástroje/akciový kapitál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

z toho: nástroje, které jsou řazeny na stejné úrovni jako kmenové akcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Vedlejší kapitál tier 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

z toho: (část) podřízených závazků vykazovaných jako kapitál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Kapitál tier 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

z toho: (část) podřízených závazků vykazovaných jako kapitál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

CELKOVÉ ZÁVAZKY A KAPITÁL VČETNĚ DERIVÁTOVÝCH ZÁVAZKŮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 03.00 – Kapitálové požadavky

 

Částka nebo procento

0010

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE

0100

 

Příspěvek k celkovému objemu konsolidované expozice

0110

 

POŽADAVKY NA POČÁTEČNÍ KAPITÁL A PÁKOVÝ POMĚR

 

 

Počáteční kapitál

0210

 

Požadavek na pákový poměr

0220

 

POMĚR CELKOVÉHO KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU PROCESU PŘEZKUMU A VYHODNOCENÍ („TSCR“)

0300

 

TSCR: složený z kmenového kapitálu tier 1

0310

 

TSCR: složený z kmenového kapitálu tier 1

0320

 

POŽADAVEK KOMBINOVANÝCH KAPITÁLOVÝCH REZERV

0400

 

Bezpečnostní kapitálový polštář

0410

 

Bezpečnostní kapitálový polštář v důsledku makroobezřetnostního nebo systémového rizika zjištěného na úrovni členského státu

0420

 

Proticyklická kapitálová rezerva stanovená konkrétně pro danou instituci

0430

 

Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika

0440

 

Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce (G-SVI)

0450

 

Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce (J-SVI)

0460

 

Poměr celkových kapitálových požadavků („OCR“)

0500

 

Celkové kapitálové požadavky: složené z kmenového kapitálu tier 1

0510

 

Celkovéc kapitálové požadavky: složené z kmenového kapitálu tier 1

0520

 

Celkové kapitálové požadavky a požadavky podle pokynů v rámci pilíře 2 („P2G“)

0600

 

OCR a P2G: složené z kmenového kapitálu tier 1

0610

 

OCR a P2G: složené z kmenového kapitálu tier 1

0620

 


Z 04.00 – Finanční propojení v rámci skupiny („IFC“)

Emitent nebo subjekt, v jehož prospěch byla záruka poskytnuta

Věřitel, držitel nebo poskytovatel záruky

Finanční propojení

Název subjektu

Kód

Název subjektu

Kód

Druh

Zůstatek

 

z toho vydané podle práva třetí země

z toho způsobilé závazky podle minimálních požadavků na kapitál

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.01 – Závazky vůči hlavním protistranám („MCP 1“)

Protistrana

Druh

Zůstatek

Název subjektu

Kód

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Stát

Odvětví

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.02 – Podrozvahové položky přijaté od hlavních protistran („MCP 2“)

Protistrana

Druh

Částka

Název subjektu

Kód

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Stát

Odvětví

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 06.00 – Pojištění vkladů („DIS“)

Právní subjekt

Členství v systému pojištění vkladů

Institucionální systém ochrany

Doplňková ochrana podle smluvního systému

Název subjektu

Kód

Systém pojištění vkladů

Výše pojištěných vkladů

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 07.01 – Kritické posouzení ekonomických funkcí („FUNC 1“)

Stát:

 

 

 

Řádek

Ekonomické funkce

Kvantitativní údaje

Posouzení kritičnosti

ID

Ekonomická funkce

Popis ekonomické funkce

Tržní podíl

Peněžní částka

Číselný ukazatel

Dopad na trh

Nahraditelnost

Zásadní funkce

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

1

Vklady

0010

1,1

Domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,2

Nefinanční podniky – MSP

 

 

 

 

 

 

 

0030

1,3

Nefinanční podniky – jiné než MSP

 

 

 

 

 

 

 

0040

1,4

Ústřední vlády

 

 

 

 

 

 

 

0050

1,5

Jiná odvětví / protistrany (1)

 

 

 

 

 

 

 

0060

1,6

Jiná odvětví / protistrany (2)

 

 

 

 

 

 

 

0070

1,7

Jiná odvětví / protistrany (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Úvěry

0080

2,1

Domácnosti – úvěry na bydlení

 

 

 

 

 

 

 

0090

2,2

Domácnosti – ostatní úvěry

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,3

Nefinanční podniky – MSP

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,4

Nefinanční podniky – jiné než MSP

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5

Ústřední vlády

 

 

 

 

 

 

 

0130

2,6

Jiná odvětví / protistrany (1)

 

 

 

 

 

 

 

0140

2,7

Jiná odvětví / protistrany (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150

2,8

Jiná odvětví / protistrany (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Platby, hotovost, vypořádání, clearing, služby úschovy

0160

3,1

Platební služby měnovým finančním institucím

 

 

 

 

 

 

 

0170

3,2

Platební služby jiným klientům než měnovým finančním institucím

 

 

 

 

 

 

 

0180

3,3

Hotovostní služby

 

 

 

 

 

 

 

0190

3,4

Služby vypořádání transakcí s cennými papíry

 

 

 

 

 

 

 

0200

3,5

Clearingové služby ústřední protistrany

 

 

 

 

 

 

 

0210

3,6

Služby úschovy

 

 

 

 

 

 

 

0220

3,7

Jiné služby / činnosti / funkce (1)

 

 

 

 

 

 

 

0230

3,8

Jiné služby / činnosti / funkce (2)

 

 

 

 

 

 

 

0240

3,9

Jiné služby / činnosti / funkce (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kapitálové trhy

0250

4,1

Deriváty k obchodování – OTC

 

 

 

 

 

 

 

0260

4,2

Deriváty k obchodování – jiné než OTC

 

 

 

 

 

 

 

0270

4,3

Sekundární trhy / obchodování (pouze k obchodování)

 

 

 

 

 

 

 

0280

4,4

Primární trhy / upisování

 

 

 

 

 

 

 

0290

4,5

Jiné služby / činnosti / funkce (1)

 

 

 

 

 

 

 

0300

4,6

Jiné služby / činnosti / funkce (2)

 

 

 

 

 

 

 

0310

4,7

Jiné služby / činnosti / funkce (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Mezibankovní úvěrování

0320

5,1

Výpůjčky

 

 

 

 

 

 

 

0330

5,2

Deriváty (aktiva)

 

 

 

 

 

 

 

0340

5,3

Úvěry

 

 

 

 

 

 

 

0350

5,4

Deriváty (pasiva)

 

 

 

 

 

 

 

0360

5,5

Jiné druhy produktů (1)

 

 

 

 

 

 

 

0370

5,6

Jiné druhy produktů (2)

 

 

 

 

 

 

 

0380

5.7

Jiné druhy produktů (3)

 

 

 

 

 

 

 


Z 07.02 – Zmapování zásadních funkcí podle právních subjektů („FUNC 2“)

Zásadní funkce

Právní subjekt

Peněžní význam

Stát

ID

Název subjektu

Kód

Peněžní částka

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.03 – Zmapování hlavních oborů podnikání podle právních subjektů („FUNC 3“)

Hlavní obory podnikání

Právní subjekt

Hlavní obory podnikání

ID oboru podnikání

Popis

Název subjektu

Kód

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.04 – Zmapování zásadních funkcí podle hlavních oborů podnikání („FUNC 4“)

Zásadní funkce

Hlavní obory podnikání

Stát

ID funkce

Hlavní obory podnikání

ID oboru podnikání

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 


Z 08.00 – Klíčové služby („SERV“)

Identifikátor

Druh služby

Příjemce služeb

Poskytovatel služeb

Zásadní funkce

Odhad doby potřebné na nahrazení

Odhad doby potřebné na přístup ke smlouvám

Rozhodné právo

Smlouva neovlivnitelná řešením krize

Název subjektu

Kód

Název subjektu

Kód

Část skupiny

Stát

ID

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 09.00 – Služby infrastruktury finančních trhů – Poskytovatelé a uživatelé – Zmapování podle zásadních funkcí („FMI“)

Uživatel

Zásadní funkce

Poskytovatel

Rozhodné právo

Název subjektu

Kód

Stát

ID

Infrastruktura finančních trhů („FMI“)

Režim účasti

Zprostředkovatel

Popis služby

Druh systému

Název

Kód FMI

Název

Kód

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 10.01 – Klíčové informační systémy (všeobecné informace) („CIS 1“)

Klíčové informační systémy

Subjekt skupiny odpovědný za systém

Identifikační kód systému

Název

Druh

Popis

Název subjektu

Kód

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 10.02 – Zmapování informačních systémů („CIS 2“)

Identifikační kód systému

Subjekt skupiny užívající systém

Klíčová služba

Zásadní funkce

Název subjektu

Kód

Identifikátor

Stát

ID

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA II

Pokyny

I.

Obecné pokyny 24

I.1

Struktura 24

I.2

Odkazy 25

I.3

Účetní standardy 25

I.4

Rozsah konsolidace 25

I.5

Číslování a další pravidla 26

II.

Pokyny týkající se vzorů 26

II.1

Z 01.00 – Organizační struktura (ORG) 26

II.2

Z 02.00 – Struktura pasiv (LIAB) 29

II.3

Z 03.00 – Kapitálové požadavky (OWN) 36

II.4

Z 04.00 – Finanční propojení v rámci skupiny (IFC) 39

II.5

Z 05.01 a Z 05.02 – Hlavní protistrany (MCP) 41

II.6

Z 06.00 – Pojištění vkladů (Z-DIS) 44

II.7

Zásadní funkce a hlavní obory podnikání 47

II.8

Z 08.00 – Klíčové služby (SERV) 55

II.9

Z 09.00 – Klíčové služby infrastruktury finančních trhů – Poskytovatelé a uživatelé – Zmapování podle zásadních funkcí 59

II.10

Klíčové informační systémy 61

I.   Obecné pokyny

I.1   Struktura

1.

Tento rámec se skládá z 15 vzorů rozdělených do 3 bloků:

1)

„Všeobecné informace“, které uvádějí přehled organizační struktury skupiny a jejích subjektů, distribuci aktiv a objemy rizikových expozic. Tento blok zahrnuje vzor „Z 01.00 – Organizační struktura (ORG)“;

2)

„Informace o rozvahových položkách a podrozvahových položkách“, které uvádějí finanční údaje o pasivech, kapitálu, finančním propojení mezi subjekty skupiny, závazcích vůči hlavním protistranám a podrozvahových položkách přijatých od hlavních protistran a pojištění vkladů. Tento blok se skládá z 6 vzorů:

a)

„Z 02.00 – Struktura pasiv (LIAB)“;

b)

„Z 03.00 – Kapitálové požadavky (OWN)“;

c)

„Z 04.00 – Finanční propojení v rámci skupiny (IFC)“;

d)

Dva vzory o hlavních protistranách „Z 05.01 – Závazky vůči hlavním protistranám (Z-MCP 1)“ a „Z 05.02 – Podrozvahové položky od hlavních protistran (Z-MCP 2)“;

e)

„Z 06.00 – Pojištění vkladů (Z-DIS)“;

3)

„Zásadní funkce“, které poskytují přehled zásadních funkcí a mapují je podle právních subjektů, hlavních oborů podnikání, klíčových služeb, infrastruktury finančních trhů a informačních systémů. Tento blok se skládá ze 7 vzorů:

4 vzory pro identifikaci zásadních funkcí a jejich zmapování podle hlavních oborů podnikání a subjektů skupiny „Z 07.01 – Kritické posouzení ekonomických funkcí (Z-FUNC 1)“, „Z 07.02 – Zmapování zásadních funkcí podle právních subjektů (Z-FUNC 2)“, „Z 07.03 – Zmapování hlavních oborů podnikání podle právních subjektů (Z-FUNC 3)“ a „Z 07.04 – Zmapování zásadních funkcí podle hlavních oborů podnikání (Z-FUNC 4)“;

„Z 08.00 – Klíčové služby (Z-SERV)“;

„Z 09.00 – Služby infrastruktury finančních trhů – Poskytovatelé a uživatelé – Zmapování podle zásadních funkcí (Z-FMI)“;

2 vzory pro klíčové informační systémy „Z 10.01 – Klíčové informační systémy (všeobecné informace) (Z-CIS 1)“ a „Z 10.02 – Zmapování informačních systémů (Z-CIS 2)“.

I.2   Odkazy

2.

Pro účely této přílohy se používají tyto zkratky:

a)

„BCBS“ se rozumí Basilejský výbor pro bankovní dohled při Bance pro mezinárodní platby;

b)

„CPMI“ se rozumí Výbor pro platební styk a tržní infrastrukturu při Bance pro mezinárodní platby;

c)

„FINREP“ se rozumí vzory finančních informací uvedené v přílohách III a IV a doplňující pokyny uvedené v příloze V prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (1);

d)

„COREP (OF)“ se rozumí přílohy I (vzory) a II (pokyny) prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;

e)

„COREP (LR)“ se rozumí přílohy X (vzory) a XI (pokyny) prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;

f)

„FSB“ se rozumí Rada pro finanční stabilitu;

g)

„IAS“ se rozumí mezinárodní účetní standardy definované v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (2);

h)

„IFRS“ se rozumí mezinárodní standardy účetního výkaznictví definované v článku 2 nařízení (EU) č. 1606/2002 (2);

i)

„kódem LEI“ se rozumí identifikační kód právnické osoby, jehož cílem je dosáhnout jedinečné a celosvětové identifikace účastníků finančních transakcí, navržený Radou pro finanční stabilitu (FSB) a schválený skupinou G20. Do doby, než bude plně funkční globální systém LEI, přiřazuje místní provozní jednotka účastníkům předběžné kódy LEI, které byly schváleny Výborem pro regulatorní dohled (ROC, podrobné informace lze nalézt na těchto webových stránkách: www.leiroc.org). Pokud pro danou protistranu existuje identifikační kód právnické osoby (kód LEI), používá se pro identifikaci této protistrany;

j)

„NGAAP“ neboli „vnitrostátními obecně uznávanými účetními zásadami“ se rozumí vnitrostátní účetní rámce vypracované podle směrnice 86/635/EHS (3).

I.3   Účetní standardy

3.

Pokud není v těchto pokynech uvedeno jinak, vykazují instituce všechny částky na základě účetního rámce, který používají pro vykazování finančních údajů v souladu s články 9 až 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014. Instituce, které nemusí vykazovat finanční údaje podle prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, uplatňují pravidla podle svého příslušného účetního rámce.

4.

U institucí, které vykazují finanční údaje podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), byly vloženy odkazy na příslušné standardy IFRS.

I.4   Rozsah konsolidace

5.

Tento rámec se podle vzoru vztahuje na:

konsolidaci na základě účetní konsolidace (subjekty zařazené do konsolidovaných účetních závěrek podle platného účetního rámce);

obezřetnostní konsolidaci (subjekty v rámci konsolidace podle kapitoly 2 hlavy II části první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (4)) na úrovni mateřské společnosti v Unii;

konsolidaci na úrovni subjektu v režimu řešení krize pro skupinu v režimu řešení krize.

6.

U každého vzoru dodržují instituce základ konsolidace nebo základy platné podle článku 4 tohoto nařízení.

I.5   Číslování a další pravidla

7.

Tyto pokyny se v odkazech na sloupce, řádky a buňky vzorů řídí podle níže uvedených pravidel označování. Uvedené číselné kódy se běžně používají v pravidlech pro ověřování.

8.

V odkazech na sloupce, řádky a buňky vzoru se v těchto pokynech používá toto obecné označení: {vzor; řádek; sloupec}.

9.

V případě ověřování v rámci vzoru, kdy se používají pouze datové body tohoto vzoru, označení neodkazuje na vzor: {vzor; sloupec}.

10.

V případě vzoru s jen jedním sloupcem se odkazuje pouze na řádky: {vzor; řádek}.

11.

Hvězdička se používá na vyjádření, že ověření je provedeno pro dříve uvedené řádky nebo sloupec.

12.

Pokud se některá položka nevztahuje na subjekty, za něž se výkaz předkládá, odpovídající pole se ponechá prázdné.

13.

Když tyto pokyny odkazují na primární klíč, znamená to sloupec nebo kombinaci sloupců určených k jedinečné identifikaci všech řádků vzoru. Primární klíč obsahuje jedinečnou hodnotu pro každý řádek vzoru. Nesmí obsahovat nulovou hodnotu.

II.   Pokyny týkající se vzorů

II.1   Z 01.00 – Organizační struktura (ORG)

II.1.1   Obecné poznámky

14.

Tento vzor poskytuje přehled právní a vlastnické struktury skupiny. Předkládá se jeden vzor pro všechny subjekty skupiny splňující minimální práh stanovený v čl. 4 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení. V tomto vzoru se uvádějí pouze právní subjekty.

II.1.2   Pokyny týkající se konkrétních pozic

Sloupce

Pokyny

0010–0160

Subjekt

0010

Název

Název subjektu. Úřední název, jak je uveden ve statutárních dokumentech společnosti, včetně označení právní formy.

0020

Kód

Kód subjektu. U institucí je kódem 20místný alfanumerický kód LEI. U jiných subjektů je kódem 20místný alfanumerický kód LEI nebo, není-li k dispozici, kód podle jednotné kodifikace platné v Unii nebo, není-li k dispozici, vnitrostátní kód.

Tento kód je jedinečný a používá se jednotně ve všech vzorech. Kód má vždy hodnotu.

0030

Kód LEI

20místný alfanumerický kód LEI subjektu, je-li k dispozici.

0040

Typ subjektu

Typ subjektu v pořadí podle priority je jeden z následujících:

a)

„Úvěrová instituce“

Tato kategorie zahrnuje úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013 bez zahrnutí subjektů uvedených v čl. 2 odst. 5 směrnice 2013/36/EU (5);

b)

„Investiční podnik, který podléhá požadavku na počáteční kapitál stanovenému v čl. 28 odst. 2 směrnice 2013/36/EU“

Tato kategorie zahrnuje investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení (EU) č. 575/2013, který podléhá požadavku na počáteční kapitál stanovenému v čl. 28 odst. 2 směrnice 2013/36/EU.

c)

„Investiční podnik, který nepodléhá požadavku na počáteční kapitál stanovenému v čl. 28 odst. 2 směrnice 2013/36/EU“

d)

„Finanční instituce“

Tato kategorie zahrnuje finanční instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení (EU) č. 575/2013 jiné než subjekty klasifikované jako „holdingová společnost“ popsaná níže v bodu e).

e)

„Holdingová společnost“

Tato kategorie zahrnuje kterýkoli z následujících subjektů:

finanční holdingová společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení (EU) č. 575/2013,

smíšená finanční holdingová společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 21 nařízení (EU) č. 575/2013,

holdingová společnost se smíšenou činností ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení (EU) č. 575/2013,

mateřská finanční holdingová společnost v členském státě ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení (EU) č. 575/2013,

mateřská finanční holdingová společnost v EU ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 31 nařízení (EU) č. 575/2013,

mateřská smíšená finanční holdingová společnost v členském státě ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 32 nařízení (EU) č. 575/2013,

mateřská smíšená finanční holdingová společnost v EU ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 33 nařízení (EU) č. 575/2013.

f)

„Pojišťovna“

Tato kategorie zahrnuje pojišťovny ve smyslu článku 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (6).

g)

„Jiný druh subjektu“, pokud subjekt nespadá do žádné z výše uvedených kategorií.

0050

Stát

Dvoupísmenný kód ISO 3166–1 státu, v němž je subjekt registrován, přičemž státem může být členský stát nebo třetí země.

0060

Zahrnuto do obezřetnostních pravidel

Uveďte tyto zkratky:

 

Y – Ano;

 

N – Ne.

0070

Článek 7 Výjimka z nařízení o kapitálových požadavcích

Uveďte tyto zkratky:

 

Y – jestliže příslušný orgán udělil výjimku z uplatňování čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 podle článku 7 nařízení (EU) č. 575/2013;

 

N – jinak.

0080

Článek 10 Výjimka z nařízení o kapitálových požadavcích

Uveďte tyto zkratky:

 

Y – jestliže příslušný orgán uplatnil výjimku podle článku 10 nařízení (EU) č. 575/2013.

 

N – jinak.

0090

Aktiva celkem

Aktiva celkem podle definice pro účely FINREP {F 01.01;380,010}

0100

Celkový objem rizikové expozice

Celkový objem rizikové expozice podle definice pro účely COREP (OF): {C 02.00;010;010}

Tato položka se neuvádí za subjekty, které nejsou institucemi, a subjekty využívající výjimku podle článku 7 nebo článku 10 nařízení (EU) č. 575/2013.

0110

Míra expozice pákového poměru

Míra expozice pákového poměru celkem podle definice pro účely COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Tato položka se neuvádí za subjekty, které nejsou institucemi, a subjekty využívající výjimku podle článku 7 nebo článku 10 nařízení (EU) č. 575/2013.

0120

Účetní standardy

Účetní standardy používané subjektem. Uveďte tyto zkratky:

IFRS

nGAAP

0130

Příspěvek k celkovému objemu konsolidovaných aktiv

Částka, kterou subjekt přispívá k celkovým konsolidovaným aktivům skupiny, jíž se výkaz týká.

0140

Příspěvek k celkovému objemu konsolidované expozice

Částka, kterou subjekt přispívá k celkové konsolidované expozici skupiny, jíž se výkaz týká.

0150

Příspěvek ke konsolidované míře expozice pákového poměru

Částka, kterou subjekt přispívá k celkové konsolidované míře expozice pákového poměru skupiny, jíž se výkaz týká.

0160

Příslušný právní subjekt

Zda subjekt představuje příslušný právní subjekt podle definice v článku 2 tohoto nařízení.

0170–0210

Přímá mateřská společnost

Přímá mateřská společnost subjektu. Vykazuje se pouze přímá mateřská společnost, která má více než 5 % hlasovacích práv v subjektu.

Jestliže má subjekt více než jednu přímou mateřskou společnost, vykazuje se pouze přímá mateřská společnost s nejvyšším kapitálovým podílem, případně s nejvyšším podílem hlasovacích práv.

0140

Název

Název přímé mateřské společnosti subjektu.

0150

Kód

Kód přímé mateřské společnosti. U institucí je kódem 20místný alfanumerický kód LEI. U jiných subjektů je kódem 20místný alfanumerický kód LEI nebo, není-li k dispozici, kód podle jednotné kodifikace platné v Unii nebo, není-li k dispozici, vnitrostátní kód.

Tento kód je jedinečný a používá se jednotně ve všech vzorech. Kód má vždy hodnotu.

0160

Kód LEI

20místný alfanumerický kód LEI subjektu, je-li k dispozici.

0170

Základní kapitál

Výše základního kapitálu, kterou má v subjektu přímá mateřská společnost, bez rezerv.

0180

Hlasovací práva v subjektu

Procento hlasovacích práv, které má v subjektu přímá mateřská společnost.

Tento údaj se požaduje pouze v případě, že se jedna akcie nerovná jednomu hlasu (hlasovací práva se tedy nerovnají základnímu kapitálu).

II.2   Z 02.00 – Struktura pasiv (LIAB)

II.2.1   Obecné poznámky

15.

Tento vzor vyžaduje podrobné informace o struktuře pasiv subjektu nebo skupiny. Pasiva se dělí na závazky vyloučené z rekapitalizace z vnitřních zdrojů a závazky, které nejsou vyloučené z rekapitalizace z vnitřních zdrojů. Další dělení se uvádí podle tříd závazků, tříd protistran a splatnosti.

16.

Pokud je v tomto vzoru stanoveno dělení podle splatnosti, je zbytkovou splatností doba do smluvní splatnosti nebo, pokud existuje explicitní nebo implicitní či smluvní nebo zákonné právo vlastníka nástroje na předčasné splacení, do prvního data, kdy toto právo vznikne. Zálohy na splátky jistiny se dělí do odpovídajících košů splatnosti. V příslušných případech se splatnost uvažuje samostatně pro částku jistiny a pro vzniklý úrok.

17.

Standardně jsou částky vykazované v tomto vzoru nesplacenými částkami. Nesplacená částka pohledávky nebo nástroje je součtem výše jistiny a vzniklého úroku z pohledávky nebo nástroje. Zůstatek nesplacených částek se rovná hodnotě pohledávky, kterou by věřitel mohl přihlásit do insolvenčního řízení.

18.

Odchylně od předchozího odstavce se rozvahové závazky vyplývající z derivátů (vykazované na řádku 0330) vykazují v účetní hodnotě. Účetní hodnotou je účetní hodnota definovaná pro účely FINREP, a to buď podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS, případně podle vnitrostátních obecně uznávaných účetních zásad. Jinak se používají údaje podle vnitrostátních obecně uznávaných účetních zásad.

II.2.2   Pokyny týkající se konkrétních pozic

Sloupce

Pokyny

0010

Domácnosti

FINREP, příloha V část první odst. 42 písm. f)

Jednotlivci nebo skupiny jednotlivců jako spotřebitelé a výrobci zboží a poskytovatelé nefinančních služeb určených výhradně pro jejich vlastní konečnou spotřebu a jako výrobci tržního zboží a poskytovatelé nefinančních a finančních služeb, nejsou-li jejich aktivity aktivitami kvazispolečností. Patří sem i neziskové organizace, které slouží domácnostem a které se zabývají převážně výrobou netržního zboží a poskytováním netržních služeb, jež jsou určeny pro konkrétní skupiny domácností.

0020

Nefinanční podniky (MSP)

Příloha, hlava I, čl. 2 odst. 1 doporučení Komise ze dne 6. května 2003 (7); FINREP, příloha V část první odst. 5 písm. i).

Podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů Eur anebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů Eur.

0030

Nefinanční podniky (jiné než MSP)

FINREP, příloha V část první odst. 42 písm. e)

Společnosti a kvazispolečnosti, které se nezabývají finančním zprostředkováním, nýbrž převážně výrobou tržního zboží a poskytováním nefinančních služeb ve smyslu nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 (8).

Kromě „MSP“ vykázaných ve sloupci 0020.

0040

Úvěrové instituce

FINREP, příloha V část první odst. 42 písm. c)

Úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bod 1) nařízení (EU) č. 575/2013 a mezinárodní rozvojové banky.

0050

Jiné finanční podniky

FINREP, příloha V část první odst. 42 písm. d)

Kromě úvěrových institucí veškeré finanční podniky a kvazispolečnosti, jako jsou investiční podniky, investiční fondy, pojišťovny, penzijní fondy, subjekty kolektivního investování a clearingové systémy a ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce a kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz.

0060

Ústřední vlády a centrální banky

FINREP, příloha V část první odst. 42 písm. a) a b)

Centrální banky a ústřední vlády, orgány celostátní nebo regionální správy a místní samosprávy včetně správních orgánů a nekomerčních podniků, ale kromě veřejných a soukromých společností ve vlastnictví těchto správních orgánů, které vykonávají obchodní činnost (a které jsou podle své činnosti vykazovány jako „úvěrové instituce“, „jiné finanční podniky“ nebo „nefinanční podniky“); fondy sociálního zabezpečení; a mezinárodní organizace, jako je Evropská unie, Mezinárodní měnový fond a Banka pro mezinárodní platby.

0070

Neurčené, kotované v obchodním systému

Pokud není známa totožnost vlastníka cenného papíru, protože jsou nástroje kótovány v obchodním systému podle definice uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, přiřadí se částky do tohoto sloupce.

0080

Neurčené, nekotované v obchodním systému

Pokud není známa totožnost vlastníka cenného papíru a nástroje nejsou kótovány v obchodním systému, přiřadí se částky do tohoto sloupce, přičemž není požadováno další dělení podle protistran. Subjekty vyvinou maximální úsilí, aby identifikovaly protistrany a omezily na minimum použití tohoto sloupce.

0090

Celkem

0100

Z toho: v rámci skupiny

Závazky vůči subjektům zahrnutým do konsolidovaných účetních závěrek konečné mateřské společnosti (na rozdíl od konsolidace podle právních předpisů).

0110

Z toho: závazky řídící se právem třetí země, kromě emisí v rámci skupiny

Zahrnují hrubé částky závazků řídících se právem třetí země a/nebo závazků subjektů skupiny usazených v třetích zemích. Závazky v rámci skupiny jsou vyloučeny.

Pokud orgán příslušný k řešení krize potvrdil, že je přesvědčen podle čl. 45 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (9), že jakékoli rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize o odpisu či konverzi závazku nabude účinnosti podle práva uvedené třetí země, v této rubrice se daný závazek neuvádí.


Řádky

Pokyny

0100

Závazky vyloučené z rekapitalizace z vnitřních zdrojů

Směrnice 2014/59/EU v čl. 44 odst. 2 stanoví, že „Orgány příslušné k řešení krize nesmějí vykonávat pravomoci k odpisu nebo konverzi ve vztahu k těmto závazkům, ať se řídí právem členského státu nebo třetí země“.

0110

Pojištěné vklady

Částka pojištěných vkladů podle definice bodu 5 čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU (10) kromě dočasných vysokých zůstatků podle definice uvedené v čl. 6 odst. 2 této směrnice.

0120

Zajištěné závazky – zajištěná část

Čl. 44 odst. 2 písm. b) směrnice 2014/59/EU

Zajištěné závazky včetně ujednání o repo operacích, krytých dluhopisů a závazků v podobě finančních nástrojů, které tvoří nedílnou součást krycího portfolia a které jsou podle vnitrostátního práva zajištěny podobným způsobem jako kryté dluhopisy.

Ani požadavek na zajištění toho, aby všechna zajištěná aktiva související s krycím portfoliem krytých dluhopisů zůstala nedotčena, oddělena a dostatečně financována, ani vyloučení podle čl. 44 odst. 2 písm. b) směrnice 2014/59/EU nebrání orgánům příslušným k řešení krize, aby tam, kde je to vhodné, uvedené pravomoci vykonaly ve vztahu k jakékoli části zajištěného závazku nebo závazku, pro nějž bylo poskytnuto zajištění přesahující hodnotu aktiv, zástavy nebo zajištění, vůči nimž je zajištěn. Tato nekrytá částka uvedených zajištěných závazků se nevykazuje na tomto řádku, ale vykazuje se na řádku 0340 v dalším rozdělení.

Závazky centrálních bank, které jsou kryty seskupením kolaterálu (například hlavními refinančními operacemi, dlouhodobou refinanční operací, cílenými dlouhodobějšími refinančními operacemi atd.), se považují za zajištěné závazky.

Zvláštním druhem závazků jsou pozice ze zajištění (např. hotovostní zajištění) přijaté a vykázané v rozvaze. Pokud jsou tyto pozice ze zajištění právně závazné s pozicí aktiv, považují se pro účely tohoto výkazu za zajištěné závazky.

0130

Závazky vůči klientům, jsou-li chráněny při insolvenci

Čl. 44 odst. 2 písm. c) směrnice 2014/59/EU

Veškeré závazky vzniklé v důsledku toho, že instituce nebo subjekt podle čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU má v držení aktiva nebo finanční prostředky klienta, včetně aktiv nebo finančních prostředků klienta držených jménem SKIPCP ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (11) nebo alternativních investičních fondů ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (12), pokud je tento klient chráněn příslušným insolvenčním právem.

0140

Fiduciární závazky, jsou-li chráněny při insolvenci

Čl. 44 odst. 2 písm. d) směrnice 2014/59/EU

Veškeré závazky vzniklé v důsledku fiduciárního vztahu mezi institucí nebo subjektem uvedeným v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU (coby fiduciárním zmocněncem) a jinou osobou (coby oprávněným), vztahuje-li se na takového oprávněného ochrana podle příslušného insolvenčního nebo občanského práva.

0150

Závazky vůči úvěrovým institucím kratší než 7 dní

Čl. 44 odst. 2 písm. e) směrnice 2014/59/EU

Závazky s původní splatností kratší než sedm dní vůči úvěrovým institucím jiným než subjektům, které jsou součástí stejné účetní skupiny.

0160

Závazky vůči systémům (provozovatelům systémů) kratší než 7 dní

Čl. 44 odst. 2 písm. f) směrnice 2014/59/EU

Závazky se zbytkovou dobou splatnosti kratší než sedm dní vůči systémům nebo provozovatelům systémů určeným podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES (13) nebo jejich účastníkům a vznikající z účasti v takovém systému.

0170

Závazky vůči zaměstnancům

Čl. 44 odst. 2 písm. g) bod i) směrnice 2014/59/EU

Závazky vůči zaměstnanci, ve vztahu ke splatné mzdě, důchodovým dávkám nebo jiné pevné odměně, s výjimkou pohyblivé složky odměny, která není regulována kolektivní smlouvou. Nevztahuje se to však na pohyblivou složku odměny osob podstupujících podstatné riziko uvedených v čl. 92 odst. 2 směrnice 2013/36/EU.

0180

Závazky nezbytné pro každodenní fungování

Čl. 44 odst. 2 písm. g) bod ii) směrnice 2014/59/EU

Závazky vůči obchodnímu věřiteli, vzniklé na základě poskytování zboží nebo služeb instituci nebo subjektu uvedenému v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU nezbytných pro každodenní fungování jejich operací, včetně IT služeb, energií a pronájmu, obsluhy a údržby prostor.

0190

Závazky vůči daňovým orgánům a orgánům sociálního zabezpečení, jsou-li prioritní

Čl. 44 odst. 2 písm. g) bod iii) směrnice 2014/59/EU

Závazky vůči daňovým orgánům a orgánům sociálního zabezpečení, pokud jsou tyto závazky podle příslušného práva prioritní.

0200

Závazky vůči systémům pojištění vkladů

Čl. 44 odst. 2 písm. g) bod iv) směrnice 2014/59/EU

Závazky vůči systémům pojištění vkladů vzniklé z příspěvků splatných v souladu se směrnicí 2014/49/EU.

0300

Závazky nevyloučené z rekapitalizace z vnitřních zdrojů

Je to součet řádků 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 a 0400.

0310

Vklady, které nejsou pojištěné, ale jsou přednostní

Článek 108 směrnice 2014/59/EU

Vklady podle definice uvedené v čl. 2 odst. 1 bod 3 směrnice 2014/49/EU, které nesplňují podmínky pro vyloučení z rekapitalizace z vnitřních zdrojů (čl. 44 odst. 2 písm. a) směrnice 2014/59/EU), ale pro které se předpokládá preferenční zacházení v souladu s článkem 108 směrnice 2014/59/EU.

0320

Vklady, které nejsou pojištěné a nejsou přednostní

Vklady podle definice uvedené v čl. 2 odst. 1 bod 3 směrnice 2014/49/EU, které nesplňují podmínky pro vyloučení z rekapitalizace z vnitřních zdrojů ani pro preferenční zacházení při uplatnění čl. 44 odst. 2 písm. a) nebo článku 108 směrnice 2014/59/EU.

0330

Rozvahové závazky vyplývající z derivátů

Účetní hodnota závazků vyplývajících z derivátů, u celkové částky odpovídající FINREP: {F 01.02;020;010) + {F 01.02;150;010}.

0331

Součet čistých pozic pasiv při zohlednění smluvních skupin transakcí se započtením – po přecenění podle tržní hodnoty a před započtením kolaterálu

Standardně součet všech čistých tržních hodnot derivátových závazků podle smluvních skupin transakcí se započtením. Skupina transakcí se započtením se vykazuje pouze v případě, že čistou tržní hodnotu skupiny transakcí představuje závazek. Proto se deriváty, které nepodléhají ujednání o započtení, považují za jednotlivou smlouvou, tzn., jako by šlo o skupinu transakcí se započtením pouze s jedním derivátem.

0332

Součet čistých pozic pasiv při zohlednění smluvních skupin transakcí se započtením – po přecenění podle tržní hodnoty a po započtení kolaterálu

Ocenění v řádku 0331 podléhá přecenění podle kolaterálu zaúčtovaného na zajištění této expozice, takže výsledkem je součet těchto čistých tržních hodnot po započtení kolaterálu v jeho tržní hodnotě.

0333

Součet čistých pozic pasiv při zohlednění smluvních skupin transakcí se započtením – po přecenění podle tržní hodnoty, po započtení kolaterálu a se zahrnutím odhadu částek po závěrečném vypořádání

V souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci 2016/1401 (14) o ocenění závazků vzniklých z derivátů další částka po závěrečném vypořádání zahrnující výši ztrát nebo nákladů vzniklých protistranám derivátů nebo zisky realizované těmito protistranami nahrazením či získáním ekonomického ekvivalentu klíčových podmínek smluv a opčních práv stran v souvislosti s těmito ukončenými smlouvami.

Odhady požadované pro stanovení částky pro závěrečné vypořádání v souladu s výše uvedeným nařízením mohou být v individuálních případech celkem obtížné. Proto lze místo nich použít přibližné hodnoty, které mohou vycházet z dostupných údajů, jako jsou obezřetnostní pravidla pro tržní riziko. Pokud se ukáže, že není možné vypočítat částku po závěrečném vypořádání pro derivátové závazky, rovná se vykázaná částka částce vykázané na řádku 0332.

0334

Součet čistých pozic pasiv při zohlednění obezřetnostních pravidel pro započtení

Vykazují se čisté pozice pasiv pro deriváty po zohlednění obezřetnostních pravidel pro započtení podle článku 429 nařízení (EU) č. 575/2013 (týkajících se výpočtu celkové míry expozic pro účely pákového poměru).

0340

Nekolateralizované zajištěné závazky

Výše zajištěného závazku nebo závazku, pro nějž bylo poskytnuto zajištění přesahující hodnotu aktiv, zástavy nebo zajištění, vůči nimž je zajištěn. Zahrnuje to „nedostatečně zajištěnou“ část jakéhokoli kolateralizovaného závazku, například nedostatečně zajištěnou část krytých dluhopisů nebo repo obchodů.

0350

Strukturované dluhopisy

Strukturované dluhopisy jsou pro tento účel definovány jako dluhové obligace, které obsahují vloženou derivátovou složku, přičemž výnosy souvisí s podkladovým cenným papírem nebo indexem (veřejným nebo individuálním, jako jsou akcie nebo dluhopisy, úrokové sazby s pevným výnosem nebo úvěr, devizy, komodity atd.). Strukturované dluhopisy nezahrnují dluhové nástroje, které obsahují pouze kupní nebo prodejní opce, tj. hodnota nástroje nezávisí na žádné vložené derivátové složce.

0360

Prioritní nezajištěné závazky

Zahrnují všechny prioritní, nezajištěné nástroje, které nejsou zařazeny do kategorie strukturovaných dluhopisů.

0365

Prioritní nepreferenční závazky

Výše kterýchkoli těchto závazků:

Nezajištěné pohledávky vyplývající z dluhových nástrojů, jež splňují podmínky stanovené v čl. 108 odst. 2 písm. a), b) a c) a čl. 108 odst. 3 směrnice 2014/59/EU;

Nezajištěné pohledávky vyplývající z dluhových nástrojů uvedených pod písm. b) prvního podstavce čl. 108 odst. 5 směrnice 2014/59/EU; nebo

Dluhové nástroje s nejnižším stupněm priority patřící mezi běžné nezajištěné pohledávky vyplývající z dluhových nástrojů uvedených v čl. 108 odst. 7 směrnice 2014/59/EU, u nichž členský stát v souladu s tímto odstavcem stanovil, že mají stejný stupeň priority jako pohledávky, které splňují podmínky písm. a), b) a c) druhého a třetího odstavce článku 108 směrnice 2014/59/EU.

0370

Podřízené závazky

Závazky, které budou podle vnitrostátních právních předpisů o úpadku splaceny až po splacení všech tříd pohledávek běžných věřitelů a prioritních nepreferenčních věřitelů v plné výši. Zahrnují smluvní podřízené závazky a závazky podřízené ze zákona. U holdingových společností mohou být v této kategorii vykazovány také nepodřízené dluhové cenné papíry (tj. strukturální podřízení).

Do této kategorie se zařazují pouze podřízené nástroje, které nejsou vykázány jako kapitál.

Tento řádek zahrnuje také tu část podřízených závazků, které v zásadě splňují požadavky na kapitál, ale nejsou zahrnuty do kapitálu v důsledku ustanovení o vyřazování, jako je článek 64 nařízení (EU) č. 575/2013 (zbytková splatnost) nebo část 10 nařízení (EU) č. 575/2013 (dopad zachování právních účinků).

0380

Jiné způsobilé závazky podle minimálních požadavků na kapitál

Každý nástroj, který je způsobilý podle minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky, ale není zachycen v řádcích 0320 a 0340 až 0370.

0390

Nefinanční závazky

Tento řádek zachycuje nefinanční závazky, které se netýkají dluhových nástrojů, jež mohou držitelé odepsat z praktických důvodů, jako jsou ustanovení týkající se soudních sporů, jichž se subjekt účastní.

0400

Zbývající závazky

Každý závazek nevykázaný v řádcích 0100 až 0390.

0500

Kapitál

Čl. 4 odst. 1 bod 118 a článek 72 nařízení (EU) č. 575/2013

Stejná definice jako pro účely COREP (OF): {C 01.00;010;010}

0510

Kmenový kapitál tier 1

Článek 50 nařízení (EU) č. 575/2013

Stejná definice jako pro účely COREP (OF): {C 01.00;020;010}

0511

Z toho: kapitálové nástroje/akciový kapitál

Právní nástroje, které představují (část) kmenového kapitálu tier 1 ve formě kapitálových nástrojů/akciového kapitálu.

0512

Z toho: nástroje, které jsou řazeny na stejné úrovni jako kmenové akcie

Právní nástroje, které představují (část) kmenového kapitálu tier 1 ve formě nástrojů jiných než kapitálových nástrojů/akciového kapitálu, ale které jsou řazeny na stejné úrovni jako tato kategorie.

0520

Vedlejší kapitál tier 1

Článek 61 nařízení (EU) č. 575/2013

Stejná definice jako pro účely COREP (OF): {C 01.00;530;010}

0521

Z toho: (část) podřízených závazků vykazovaných jako kapitál

Právní nástroje, které představují (část) vedlejšího kapitálu tier 1.

0530

Kapitál tier 2

Článek 71 nařízení (EU) č. 575/2013

Stejná definice jako pro účely COREP (OF): {C 01.00;750;010}

0531

Z toho: (část) podřízených závazků vykazovaných jako kapitál

Toto rozdělení označuje právní nástroje, které představují (část) kapitálu tier 2.

0600

Celkové závazky a kapitál včetně derivátových závazků

Součet všech závazků vykazovaných v tomto vzoru a výše regulatorního kapitálu. Za tímto účelem se sečtou částky z výše uvedených řádků. Pokud jde o deriváty, použije se hodnota z řádku 0334 „Součet čistých pozic pasiv po zohlednění obezřetnostních pravidel pro započtení“.

II.3   Z 03.00 – Kapitálové požadavky (OWN)

II.3.1   Obecné poznámky

19.

V tomto vzoru se uvádějí údaje o požadavcích na kapitál subjektu nebo skupiny.

20.

Všechny vykázané údaje odrážejí kapitálové požadavky platné k referenčnímu datu pro vykazování.

21.

Informace o požadavcích podle pilíře 2 vykázané v tomto vzoru vycházejí z nejnovějšího dostupného úředního oznámení o přezkumu a vyhodnocení vydaného příslušným orgánem.

22.

Pokud subjekt, jehož se výkaz týká, nepodléhá kapitálovým požadavkům na individuálním základě, vyplní pouze řádek 0110.

II.3.2   Pokyny týkající se konkrétních pozic

Řádky

Pokyny

0100

Celkový objem rizikové expozice

Čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013

Viz Z 01.00, sloupec 0100

Celkový objem rizikové expozice podle definice pro účely COREP (OF): {C 02.00;010;010}

0110

Příspěvek k celkovému objemu rizikové expozice na konsolidované úrovni

Viz Z 01.00, sloupec 0140

Celková míra expozice pákového poměru podle definice pro účely COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Tato položka se vykazuje pouze u subjektů, které nepodléhají kapitálovým požadavkům na individuálním základě.

0210–0250

Požadavky na počáteční kapitál a pákový poměr

0210

Počáteční kapitál

Články 12, 28 až 31 směrnice 2013/36/EU a článek 93 nařízení (EU) č. 575/2013

Výše počátečního kapitálu požadovaného jako podmínka povolení zahájení činnosti instituce.

0220

Požadavek na pákový poměr

Požadavek na pákový poměr platný pro subjekt nebo skupinu, vyjádřený jako procento z celkové míry expozice pákového poměru. Pokud není stanoven žádný formální požadavek, ponechají subjekty tuto buňku prázdnou.

Celková míra expozice pákového poměru je definována stejně jako pro účely COREP (LR): {C 47.00;290;010}

0300

Požadavky na celkový kapitálový poměr podle procesu přezkumu a vyhodnocení (TSCR)

COREP (OF): {C 03.00;130;010}

Součet následujících bodů i) a ii):

i)

celkový kapitálový poměr (8 %), jak je uvedeno v čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013;

ii)

požadavky na dodatečný kapitálový poměr (požadavky podle pilíře 2 – P2R) stanovené v souladu s kritérii uvedenými v pokynech ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocení a zátěžovému testování orgánu EBA (EBA SREP GL).

Tato položka vyjadřuje požadavky na celkový kapitálový poměr podle procesu přezkumu a vyhodnocení (TSCR) sdělený institucí příslušným orgánem. Požadavky na celkový SREP kapitálový poměr jsou definovány v části 1.2 pokynů EBA SREP GL.

Jestliže příslušný orgán nesdělil žádné dodatečné kapitálové požadavky, uvádí se pouze bod i).

0310

Požadavky na celkový SREP kapitálový poměr: složený z kmenového kapitálu tier 1

COREP (OF): {C 03.00;140;010}

Součet následujících bodů i) a ii):

i)

poměr kmenového kapitálu tier 1 (4,5 %) podle čl. 92 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013;

ii)

část poměru P2R uvedeného v bodu ii) řádku 300, který má být podle požadavku příslušného orgánu udržován ve formě kmenového kapitálu tier 1.

Jestliže příslušný orgán nesdělil žádné dodatečné požadavky na kapitál, který má být udržován ve formě kmenového kapitálu tier 1, uvádí se pouze bod i).

0320

Požadavky na celkový SREP kapitálový poměr: složený z kmenového kapitálu tier 1

COREP (OF): {C 03.00;150;010}

Součet následujících bodů i) a ii):

i)

poměr kmenového kapitálu tier 1 (6 %) podle čl. 92 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013;

ii)

část poměru P2R uvedeného v bodu ii) řádku 300, který má být podle požadavku příslušného orgánu udržován ve formě kmenového kapitálu tier 1.

Jestliže příslušný orgán nesdělil žádné dodatečné požadavky na kapitál, který má být udržován ve formě kmenového kapitálu tier 1, uvádí se pouze bod i).

0400

Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv

Čl. 128 bod 6 směrnice 2013/36/EU

COREP (OF): {C 04.00;740;010}

0410

Bezpečnostní kapitálová rezerva

Články 128 bod 1) a 129 směrnice 2013/36/EU

COREP (OF): {C 04.00;750;010}).

Podle čl. 129 odst. 1 je bezpečnostní kapitálová rezerva další částkou kmenového kapitálu tier 1. Vzhledem ke skutečnosti, že bezpečnostní kapitálová rezerva 2,5 % je stabilní, vykazuje se v této buňce částka.

0420

Bezpečnostní rezerva v důsledku makroobezřetnostního nebo systémového rizika zjištěného na úrovni členského státu

Čl. 458 odst. 2 písm. d) bod iv) nařízení (EU) č. 575/2013

COREP (OF): {C 04.00;760;010}).

V této buňce se vykazuje výše bezpečnostní rezervy v důsledku makroobezřetnostního nebo systémového rizika zjištěného na úrovni členského státu, která může být vyžadována podle článku 458 nařízení (EU) č. 575/2013 vedle bezpečnostní kapitálové rezervy.

Vykazovaná částka představuje částku kapitálu potřebného na splnění příslušných požadavků na kapitálovou rezervu k datu vykázání.

0430

Proticyklická kapitálová rezerva stanovená konkrétně pro danou instituci

Čl. 128 bod 2), články 130, 135–140 směrnice 2013/36/EU

(viz COREP (OF): {C 04.00;770;010}).

Vykazovaná částka představuje částku kapitálu potřebného na splnění příslušných požadavků na kapitálovou rezervu k datu vykázání.

0440

Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika

Čl. 128 bod 5), články 133 a 134 směrnice 2013/36/EU

(viz COREP (OF): {C 04.00;780;010}).

Vykazovaná částka představuje částku kapitálu potřebného na splnění příslušných požadavků na kapitálovou rezervu k datu vykázání.

0450

Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce (G-SVI)

Články 128 bod 3) a 131 směrnice 2013/36/EU

COREP (OF): {C 04.00;800;010}

Vykazovaná částka představuje částku kapitálu potřebného na splnění příslušných požadavků na kapitálovou rezervu k datu vykázání.

0460

Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce (J-SVI)

Články 128 bod 4) a 131 směrnice 2013/36/EU

COREP (OF): {C 04.00;810;010}

Vykazovaná částka představuje částku kapitálu potřebného na splnění příslušných požadavků na kapitálovou rezervu k datu vykázání.

0500

Poměr celkových kapitálových požadavků

COREP (OF): {C 03.00;160;010}

Součet následujících bodů i) a ii):

i)

požadavky na celkový SREP kapitálový poměr uvedený v řádku 0300;

ii)

pokud je to v souladu s platnými právními předpisy, poměr požadavku kombinovaných kapitálových rezerv uvedený v čl. 128 bod 6 směrnice 2013/36/EU.

Tato položka vyjadřuje poměr celkových kapitálových požadavků definovaný v části 1.2 pokynů EBA SREP GL.

Jestliže se neuplatňuje žádný požadavek na rezervu, uvádí se pouze bod i).

0510

Poměr celkových kapitálových požadavků: složený z kmenového kapitálu tier 1

COREP (OF): {C 03.00;170;010}

Součet následujících bodů i) a ii):

i)

požadavky na celkový SREP kapitálový poměr složený z kmenového kapitálu tier 1 uvedený v řádku 0310;

ii)

pokud je to v souladu s platnými právními předpisy, poměr požadavku kombinovaných kapitálových rezerv uvedený v čl. 128 bod 6 směrnice 2013/36/EU.

Jestliže se neuplatňuje žádný požadavek na rezervu, uvádí se pouze bod i).

0520

Poměr celkových kapitálových požadavků: složený z kmenového kapitálu tier 1

COREP (OF): {C 03.00;180;010}

Součet následujících bodů i) a ii):

i)

požadavky na celkový SREP kapitálový poměr složený z kmenového kapitálu tier 1, uvedený v řádku 0320;

ii)

pokud je to v souladu s platnými právními předpisy, poměr požadavku kombinovaných kapitálových rezerv uvedený v čl. 128 bod 6 směrnice 2013/36/EU.

Jestliže se neuplatňuje žádný požadavek na rezervu, uvádí se pouze bod i).

0600

Poměr celkových kapitálových požadavků a požadavků podle pokynů v rámci pilíře 2 (P2G)

COREP (OF): {C 03.00;190;010}

Součet následujících bodů i) a ii):

i)

poměr celkových kapitálových požadavků uvedený v řádku 0500;

ii)

případně, požadavky podle pokynů v rámci pilíře 2 (P2G) definované v dokumentu EBA SREP GL. Požadavky podle pokynů v rámci pilíře 2 se zahrnují pouze v případě, že je instituci sdělil příslušný orgán

Jestliže příslušný orgán nesdělil žádné požadavky podle pokynů v rámci pilíře 2, uvádí se pouze bod i).

0610

Poměr celkových kapitálových požadavků: složený z kmenového kapitálu tier 1

COREP (OF): {C 03.00;200;010}

Součet následujících bodů i) a ii):

i)

poměr celkových kapitálových požadavků složený z kmenového kapitálu tier 1, uvedený v řádku 0520;

ii)

případně část poměru P2G uvedeného v bodu ii) v řádku 0600, který má být podle požadavku příslušného orgánu udržován ve formě kmenového kapitálu tier 1. Požadavky podle pokynů v rámci pilíře 2 se zahrnují pouze v případě, že je instituci sdělil příslušný orgán.

Jestliže příslušný orgán nesdělil žádné požadavky podle pokynů v rámci pilíře 2, uvádí se pouze bod i).

0620

Poměr celkových kapitálových požadavků a požadavky podle pokynů v rámci pilíře 2: složené z kmenového kapitálu tier 1

COREP (OF): {C 03.00;210;010}

Součet následujících bodů i) a ii):

i)

poměr celkových kapitálových požadavků složený z kmenového kapitálu tier 1 uvedený v řádku 0520;

ii)

případně část poměru P2G uvedeného v bodu ii) v řádku 600, který má být podle požadavku příslušného orgánu udržován ve formě kmenového kapitálu tier 1. Požadavky podle pokynů v rámci pilíře 2 se zahrnují pouze v případě, že je instituci sdělil příslušný orgán.

Jestliže příslušný orgán nesdělil žádné požadavky podle pokynů v rámci pilíře 2, uvádí se pouze bod i).

II.4   Z 04.00 – Finanční propojení v rámci skupiny (IFC)

II.4.1   Obecné poznámky

23.

V tomto vzoru jsou vyžadovány údaje o závazcích v rámci skupiny, které nejsou vyloučeny z rekapitalizace z vnitřních zdrojů, kapitálových nástrojích a zárukách.

24.

Vykazují se všechna finanční propojení mezi příslušnými právními subjekty, které jsou zahrnuty do konsolidovaných účetních závěrek. Vykazované částky jsou souhrnné, pokud se týkají stejných protistran (emitenta i subjektu, v jehož prospěch byla záruka poskytnuta, věřitele, držitele i poskytovatele záruky) a stejného druhu závazků, kapitálových nástrojů nebo záruk.

25.

Kombinace hodnot vykázaných ve sloupcích 0020, 0040 a 0050 tohoto vzoru tvoří hlavní klíč, který musí být jedinečný pro každý řádek vzoru.

II.4.2   Pokyny týkající se konkrétních pozic

Sloupce

Pokyny

0010–0020

Emitent nebo subjekt, v jehož prospěch byla záruka poskytnuta

Právní subjekt, který vydává závazky nebo kapitálový nástroj nebo je subjektem, v jehož prospěch byla záruka poskytnuta.

0010

Název subjektu

Musí být jiný než název subjektu uvedený ve sloupci 0030.

0020

Kód

Kód emitenta nebo příjemce záruky. U institucí je kódem 20místný alfanumerický kód LEI. U jiných subjektů je kódem 20místný alfanumerický kód LEI nebo, není-li k dispozici, kód podle jednotné kodifikace platné v Unii nebo, není-li k dispozici, vnitrostátní kód.

Tento kód je jedinečný a používá se jednotně ve všech vzorech.

Kód musí být jiný než kód uvedený ve sloupci 0040.

0030–0040

Věřitel, držitel nebo poskytovatel záruky

Právní subjekt, který je věřitelem závazku, drží kapitálový nástroj nebo poskytuje záruku.

0030

Název subjektu

Musí být jiný než název subjektu uvedený ve sloupci 0010.

0040

Kód

Kód věřitele, držitele nebo poskytovatele záruky. U institucí je kódem 20místný alfanumerický kód LEI. U jiných subjektů je kódem 20místný alfanumerický kód LEI nebo, není-li k dispozici, kód podle jednotné kodifikace platné v Unii nebo, není-li k dispozici, vnitrostátní kód.

Tento kód je jedinečný a používá se jednotně ve všech vzorech.

Musí být jiný než kód uvedený ve sloupci 0020.

0050–0070

Finanční propojení

V tomto poli se popisuje finanční propojení mezi příslušnými právními subjekty.

0050

Druh

Vybere se z následujícího seznamu:

 

Závazky v rámci skupiny

L.1.

Vklady, které nejsou pojištěné, ale jsou přednostní

Stejná definice jako Z 02.00 (LIAB), řádek 0310

L.2.

Vklady, které nejsou pojištěné a nejsou přednostní

Stejná definice jako Z 02.00 (LIAB), řádek 0320

L.3.

Závazky vyplývající z derivátů (částky po závěrečném vypořádání)

Stejná definice jako Z 02.00 (LIAB), řádek 0330

L.4.

Nekolateralizované zajištěné závazky

Stejná definice jako Z 02.00 (LIAB), řádek 0340

L.5.

Strukturované dluhopisy

Stejná definice jako Z 02.00 (LIAB), řádek 0350

L.6.

Prioritní nezajištěné závazky

Stejná definice jako Z 02.00 (LIAB), řádek 0360

L.7.

Prioritní nepreferenční závazky

Stejná definice jako Z 02.00 (LIAB), řádek 0365

L.8.

Podřízené závazky

Stejná definice jako Z 02.00 (LIAB), řádek 0370

L.9.

Jiné způsobilé závazky podle minimálních požadavků na kapitál

Stejná definice jako Z 02.00 (LIAB), řádek 0380

L.10.

Nefinanční závazky

Stejná definice jako Z 02.00 (LIAB), řádek 0390

L.11.

Zbývající závazky

Stejná definice jako Z 02.00 (LIAB), řádek 0400. Každý závazek nevykázaný v předchozích položkách.

L.12.

Kapitál tier 2

Stejná definice jako Z 02.00 (LIAB), řádek 0530

L.13.

Vedlejší kapitál tier 1

Stejná definice jako Z 02.00 (LIAB), řádek 0520

L.14.

Kmenový kapitál tier 1

Stejná definice jako Z 02.00 (LIAB), řádek 0510

 

Záruky v rámci skupiny

G.1.

Emise

Záruky za konkrétní nástroje/závazky, které byly vydány

G.2.

Protistrana

Záruky poskytnuté konkrétní protistraně instituce

G.3.

Neomezené

Obecné záruky neomezené na pevnou částku

G.4.

Jiné

Jakýkoli druh záruky neuvedený v předchozích druzích.

0060

Zůstatek

U závazků (sloupec 0050, druhy L.1, L.2 a L.4–L.14) zůstatek závazků v rámci skupiny; u závazků vyplývajících z derivátů (druh L.3) částky po závěrečném vypořádání definované pro účely vzoru Z 02.00 (LIAB), řádek 0333.

U záruk (sloupec 0050, hodnoty G.1–G.4) maximální potenciální částka budoucích plateb ze záruky.

0070

z toho vydané podle práva třetí země

Podíl zůstatku v peněžním vyjádření, který se řídí právem třetí země.

0080

z toho: způsobilé závazky podle minimálních požadavků na kapitál

Zůstatek způsobilých závazků podle minimálních požadavků na kapitál vypočtený podle čl. 45 odst. 4 písm. a) a c) až f) směrnice 2014/59/EU. Pro tento účel se závazky nevylučují z výpočtu pouze proto, že jsou vydány nebo drženy subjektem skupiny.

II.5   Z 05.01 a Z 05.02 – Hlavní protistrany (MCP)

II.5.1   Obecné poznámky

26.

V těchto vzorech se uvádějí informace o závazcích vůči hlavním protistranám (Z 05.01) a podrozvahových položkách přijatých od hlavních protistran (Z 05.02). Vykázané částky jsou souhrnné, pokud patří stejné protistraně a představují stejný druh závazků nebo podrozvahových položek.

27.

V těchto vzorech se nevykazují závazky a podrozvahové položky, u nichž nelze určit protistranu. Nevykazují se závazky a podrozvahové položky, u nichž je protistranou subjekt zahrnutý do konsolidovaných účetních závěrek.

II.5.2   Z 05.01 – Závazky vůči hlavním protistranám – Pokyny týkající se konkrétních pozic

28.

Kombinace hodnot vykázaných ve sloupcích 0020 a 0060 tohoto vzoru tvoří hlavní klíč, který musí být jedinečný pro každý řádek vzoru.

Sloupce

Pokyny

0010–0050

Protistrana

Informace o hlavní protistraně, v souvislosti s níž závazek vzniká

Hlavní protistrany se určí sečtením zůstatků všech závazků subjektu nebo skupiny, za něž se výkaz předkládá, vůči každé protistraně nebo ekonomicky spjaté skupině klientů, kromě závazků vůči subjektům zahrnutým do konsolidovaných účetních závěrek.

Protistrany a ekonomicky spjaté skupiny protistran se poté seřadí podle souhrnných zůstatků, aby bylo možné určit 10 největších hlavních protistran, o nichž se v tomto vzoru uvádějí informace.

Definice „ekonomicky spjaté skupiny protistran“ odpovídá definici „ekonomicky spjaté skupiny klientů“ stanovené v čl. 4 odst. 1 bodu 39 nařízení (EU) č. 575/2013.

Pro účely tohoto vzoru nesmí být protistranou subjekt zahrnutý do konsolidovaných účetních závěrek.

0010

Název subjektu

Název hlavní protistrany, případně název ekonomicky spjaté skupiny klientů.

Názvem ekonomicky spjaté skupiny klientů je název mateřské společnosti, případně obchodní firma společnosti, pokud ekonomicky spjatá skupina klientů nemá mateřskou společnost.

0020

Kód

Kód hlavní protistrany nebo ekonomicky spjaté skupiny klientů. U institucí je kódem 20místný alfanumerický kód LEI. U jiných subjektů je kódem 20místný alfanumerický kód LEI nebo, není-li k dispozici, kód podle jednotné kodifikace platné v Unii nebo, není-li k dispozici, vnitrostátní kód.

Tento kód je jedinečný a používá se jednotně ve všech vzorech.

0030

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Instituce uvede „1“ pro jednotlivé hlavní protistrany a „2“ pro ekonomicky spjaté skupiny klientů.

0040

Stát

Dvoupísmenný kód ISO 3166–1 státu, v němž je protistrana registrována. Zahrnuje pseudo-ISO kódy pro mezinárodní organizace, které jsou k dispozici v posledním vydání příručky Eurostat „Balance of Payments Vademecum“.

Stát se určí odkazem na sídlo protistrany. U ekonomicky spjatých skupin klientů stát, v němž je registrována mateřská společnost.

0050

Odvětví

Každé protistraně se přiřadí jedno odvětví podle tříd hospodářských odvětví (FINREP, příloha V, část 1, kapitola 6):

centrální banky,

ústřední vlády.

Úvěrové instituce:

jiné finanční podniky,

nefinanční podniky,

domácnosti.

U ekonomicky spjatých skupin klientů se žádné odvětví nevykazuje.

0060

Druh

Druh závazku bude jeden z druhů uvedených ve vzoru Z 02.00 – Struktura pasiv (LIAB), a to:

L.0.

Závazky vyloučené z rekapitalizace z vnitřních zdrojů

L.1.

Vklady, které nejsou pojištěné, ale jsou přednostní

L.2.

Vklady, které nejsou pojištěné a nejsou přednostní;

L.3.

Závazky vyplývající z derivátů

L.4.

Nekolateralizované zajištěné závazky

L.5.

Strukturované dluhopisy

L.6.

Prioritní nezajištěné závazky

L.7

Prioritní nepreferenční závazky

L.8.

Podřízené závazky (nevykazované jako kapitál)

L.9.

Jiné způsobilé závazky podle minimálních požadavků na kapitál

L.10.

Nefinanční závazky

L.11.

Zbývající závazky

Jestliže se závazky vůči hlavní protistraně skládají z více než jednoho z výše uvedených druhů, vykazuje se každý druh závazku na samostatném řádku.

0070

Částka

Částka se rovná definici „zůstatku“ předepsané ve vzoru Z 02.00 – Struktura pasiv. U závazků vyplývajících z derivátů (druh L.3) se vykazují částky po závěrečném vypořádání definované pro účely řádku 0333 vzoru Z 02.00.

II.5.3   Z 05.02 – Podrozvahové položky přijaté od hlavních protistran: Pokyny týkající se konkrétních pozic

29.

Kombinace hodnot vykázaných ve sloupcích 0020 a 0060 tohoto vzoru tvoří hlavní klíč, který musí být jedinečný pro každý řádek vzoru.

Sloupce

Pokyny

0010–0050

Protistrany

Informace o podrozvahových položkách přijatých od hlavních protistran.

Podrozvahové položky přijaté od hlavních protistran se určují sečtením celkové nominální výše příslibů a finančních záruk přijatých (podle definice pro účely FINREP, vzor F 09) subjektem nebo subjekty skupiny, za něž je výkaz předkládán, od protistran nebo ekonomicky spjaté skupiny klientů. Podrozvahové položky přijaté od hlavních protistran nezahrnují subjekty zahrnuté do konsolidovaných účetních závěrek skupiny. Protistrany a ekonomicky spjaté skupiny protistran se poté seřadí podle souhrnných částek, aby bylo možné určit 10 největších podrozvahových položek přijatých od hlavních protistran, o nichž se v tomto vzoru uvádějí informace.

Pro účely tohoto vzoru se vykazují pouze protistrany, které nejsou zahrnuty do konsolidovaných účetních závěrek.

0010

Název subjektu

Viz pokyny k sloupci 0010 v Z 05.01

0020

Kód

Viz pokyny k sloupci 0020 v Z 05.01

0030

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Viz pokyny k sloupci 0030 v Z 05.01

0040

Stát

Viz pokyny k sloupci 0040 v Z 05.01

0050

Odvětví

Viz pokyny k sloupci 0050 v Z 05.01

0060

Druh

Druhem podrozvahové expozice bude jeden z následujících druhů podle definice uvedené ve FINREP, vzor F 09.02:

OBS.1.

Přijaté úvěrové přísliby

OBS.2.

Přijaté finanční záruky

OBS.3.

Ostatní přijaté úvěrové přísliby

Jestliže se podrozvahové položky přijaté od hlavní protistrany skládají z více než jednoho z výše uvedených druhů, vykazuje se každý druh podrozvahové položky na samostatném řádku.

0070

Částka

II.6   Z 06.00 – Pojištění vkladů (Z-DIS)

II.6.1   Obecné poznámky

30.

Tento vzor poskytuje přehled pojištění vkladů v rámci skupiny a systémy pojištění vkladů, v nichž jsou úvěrové instituce, které jsou relevantními právními subjekty, členy.

31.

Každá úvěrová instituce patřící do skupiny se vykazuje na samostatném řádku.

II.6.2   Pokyny týkající se konkrétních pozic

Sloupce

Pokyny

0010–0020

Subjekt

0010

Název subjektu

Název subjektu vykázaný v Z 01.00 – Organizační struktura (ORG).

0020

Kód

Kód subjektu vykázaný v Z 01.00 – Organizační struktura (ORG).

Je to identifikátor řádku a musí být jedinečný pro každý řádek vzoru.

0030

Systém pojištění vkladů

Čl. 4 odst. 3 směrnice 2014/49/EU

Název úředně uznaného systému pojištění vkladů, jehož je subjekt členem, při uplatňování směrnice 2014/49/EU. Bude to systém pojištění vkladů v členském státě, v němž je subjekt registrován, při vyloučení jiných systémů pojištění vkladů, které mohou v jiných členských státech poskytovat další („doplňkovou“) ochranu zákazníkům subjektu v pobočce v tomto členském státě. Pokud je instituce členem institucionálního systému ochrany, který je také úředně uznán jako systém pojištění vkladů podle čl. 4 odst. 2 směrnice 2014/49/EU, bude název systému pojištění vkladů stejný jako název institucionálního systému ochrany v řádku 050.

Systém pojištění vkladů se zvolí pro každou zemi, v níž je subjekt registrován, z těchto systémů:

 

Pro Rakousko

Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH

Sparkassen-Haftungs AG

Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen

Volksbank Einlagensicherung eG

Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.

 

Belgie

Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers

 

Bulharsko

Фондът за гарантиране на влоговете в банките

 

Chorvatsko

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

 

Kypr

Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων

 

Česká republika

Garanční systém finančního trhu

 

Dánsko

Garantiformuen

 

Estonsko

Tagastisfond

 

Finsko

Talletussuojarahasto

 

Francie

Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution

 

Německo

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH

Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH

Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)

BVR Institutssicherung GmbH

 

Gibraltar

Gibraltar Deposit Guarantee Scheme

 

Řecko

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

 

Maďarsko

Országos Betétbiztosítási Alap

 

Island

Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta

 

Irsko

Irish Deposit Protection Scheme

 

Itálie

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

 

Lotyšsko

Latvijas Noguldījumu garantiju fonds

 

Lichtenštejnsko

Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV

 

Litva

Indėlių ir investicijų draudimas

 

Lucembursko

Fond de garantie des Dépôts Luxembourg

 

Malta

Depositor Compensation Scheme

 

Nizozemsko

De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel

 

Norsko

Bankenes sikringsfond

 

Polsko

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

Portugalsko

Fundo de Garantia de Depósitos

Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo

 

Rumunsko

Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar

 

Slovensko

Fond ochrany vkladov

 

Slovinsko

Banka Slovenije

 

Španělsko

Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito

 

Švédsko

Riksgälden

 

Spojené království

Financial Services Compensation Scheme

Jestliže úředně uznaný systém pojištění vkladů, jehož je subjekt členem, není výše uveden, vykáže se „jiný“.

0040

Výše pojištěných vkladů

Čl. 2 odst. 1 bod 5 a čl. 6 odst. 2 směrnice 2014/49/EU

Částka pojištěných vkladů podle definice bodu 5 čl. 2 odst. 1 ve spojení s článkem 6 směrnice 2014/49/EU, krytých systémem pojištění vkladů v řádku 00030, kromě dočasných vysokých zůstatků podle definice uvedené v čl. 6 odst. 2 směrnice 2014/49/EU.

0050

Institucionální systém ochrany

Čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013

Název institucionálního systému ochrany podle čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013, jehož je subjekt členem. Jestliže subjekt není členem institucionálního systému ochrany, nevykazujte nic. Pokud je subjekt členem institucionálního systému ochrany, který je také úředně uznán jako systém pojištění vkladů podle čl. 4 odst. 2 směrnice 2014/49/EU, bude název institucionálního systému ochrany stejný jako název systému pojištění vkladů v řádku 030.

0060

Doplňková ochrana podle smluvního systému

Čl. 1 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/49/EU

Výše vkladů krytých smluvním systémem u subjektu.

II.7   Zásadní funkce a hlavní obory podnikání

II.7.1   Obecné poznámky

32.

Čtyři vzory v této části předkládají klíčové údaje a kvalitativní posouzení dopadu, nahraditelnosti a kritičnosti ekonomických funkcí poskytované skupinou a jsou doplněné o zmapování těchto zásadních funkcí podle hlavních směrů podnikání a právních subjektů.

33.

Konkrétně se tyto vzory věnují následujícím tématům:

34.

Vzor Z 07.01 – Kritické posouzení ekonomických funkcí (FUNC 1) určuje podle kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, zásadní funkce a funkce, které nemají zásadní charakter, vykonávané skupinou pro každý členský stát, v němž skupina působí;

35.

Vzor Z 07.02 – Zmapování zásadních funkcí podle právních subjektů (FUNC 2) mapuje určené zásadní funkce podle právních subjektů a posuzuje, zda jsou jednotlivé právní subjekty považovány za podstatné pro výkon této zásadní funkce;

36.

Z 07.03 – Zmapování hlavních oborů podnikání podle právních subjektů (FUNC 3) poskytuje úplný seznam hlavních oborů podnikání a mapuje je podle právních subjektů;

37.

Vzor Z 07.04 – Zmapování zásadních funkcí podle hlavních oborů podnikání (FUNC 4) mapuje určené zásadní funkce podle oborů podnikání.

38.

Podle čl. 2 odst. 1 bodu 35 směrnice 2014/59/EU jsou zásadními funkcemi činnosti, služby nebo operace, jejichž přerušení by v jednom nebo více členských státech pravděpodobně vedlo k narušení služeb, jež mají zásadní význam pro reálnou ekonomiku, nebo k narušení finanční stability vzhledem k velikosti, podílu na trhu, vnější a vnitřní propojenosti, složitosti či přeshraniční činnosti instituce či skupiny, se zvláštním ohledem na nahraditelnost těchto činností, služeb či operací.

39.

Podle čl. 6 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2016/778 (15) se funkce považuje za zásadní, pokud splňuje obě tyto podmínky:

1.

instituce zajišťuje dotyčnou funkci pro třetí strany, které nejsou přidruženy k instituci ani skupině, a

2.

náhlé narušení této funkce by pravděpodobně mělo podstatný negativní dopad na třetí strany, mělo by za následek šíření krize nebo narušení celkové důvěry účastníků trhu kvůli systémovému významu funkce pro třetí strany a systémovému významu instituce nebo skupiny při zajišťování dotyčné funkce.

40.

Podle čl. 2 odst. 1 bodu 36 směrnice 2014/59/EU se „hlavními liniemi podnikání“ rozumí obory podnikání a související služby, které pro instituci nebo skupinu, jíž je instituce součástí, představují podstatný zdroj příjmů, zisku či franšízové hodnoty.

41.

Ekonomické funkce jsou pro účely tohoto vzoru funkce uvedené v následující tabulce.

42.

U každé kategorie ekonomických funkcí může být zvolena ekonomická funkce „jiná“, pokud tato funkce není obsažena v jiných definovaných funkcích.

43.

Protistrany uvedené v řádcích 0010 až 0070 a v řádcích 0080 až 0150 jsou definovány stejně jako odvětví protistrany uvedená ve FINREP, příloze V části 1 kapitole 6. „MSP“ jsou malé a střední podniky podle definice uvedené ve FINREP, příloha V část první odst. 5 písm. i).

ID

Ekonomická funkce

Vklady

Přijímání vkladů je přijímání vkladů od nefinančních zprostředkovatelů. Nezahrnuje výpůjčky od jiných finančních zprostředkovatelů, které jsou zařazeny samostatně do „mezibankovního úvěrování“.

Vklady zahrnují: i) běžné účty/jednodenní vklady, ii) vklady s dohodnutou splatností a iii) vklady s výpovědní lhůtou, ale nezahrnují repo obchody.

Odkazy: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) s. 14; příloha II část 2 body 9.1, 9.2 a 9.3 nařízení (EU) č. 1071/2013.

1.1

Domácnosti

1.2

Nefinanční podniky (MSP)

1.3

Nefinanční podniky (jiné než MSP)

1.4

Ústřední vlády

1.5, 1.6, 1.7

Jiná odvětví/protistrany (1), (2) a (3)

Úvěry

Úvěry znamenají poskytování finančních prostředků nefinančním protistranám, jako jsou podniky a maloobchodní zákazníci. Poskytování úvěrů nefinančním protistranám je odlišná činnost a vykazuje se v „mezibankovním úvěrování“. Úvěry zahrnují dluhové nástroje držené institucemi, ale nezahrnují dluhové nástroje, které jsou cennými papíry, bez ohledu na jejich účetní klasifikaci (např. držené do splatnosti nebo realizovatelné).

Odkazy: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) s. 17; příloha II část 2 bod 2 nařízení (EU) č. 1071/2013.

2.1

Domácnosti – úvěry na bydlení

Úvěry na bydlení znamenají úvěry poskytnuté k financování investic do bytových nemovitostí k vlastnímu bydlení nebo k pronájmu, včetně stavby a rekonstrukce těchto bytových nemovitostí.

2.2

Domácnosti – ostatní úvěry

2.3

Nefinanční podniky – MSP

2.4

Nefinanční podniky – jiné než MSP

2.5

Ústřední vlády

2.6, 2.7, 2.8

Jiná odvětví/protistrany (1), (2) a (3)

Platby, hotovost, vypořádání, clearing, úschova

Odkaz: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) s. 20.

Ekonomické funkce zařazené v této rubrice zahrnují poskytování plateb, hotovosti, vypořádání, clearingu a úschovy ze strany úvěrové instituce jako zprostředkovatele mezi vlastními klienty nebo jako zprostředkovatele mezi klientem a jednou nebo několika relevantními infrastrukturami finančních trhů, nebo poskytování (nepřímého) přístupu k infrastrukturám finančních trhů nebo jiným bankám. V souladu s dokumentem FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services se platby, clearing a vypořádání omezuje na služby, které banky poskytují svým klientům. Tato kategorie nezahrnuje služby, které poskytují poskytovatelé (pouze) infrastruktur finančních trhů. Pro účely tohoto vzoru zahrnují infrastruktury finančních trhů platební systémy, systémy vypořádání obchodů s cennými papíry, centrální depozitáře cenných papírů a ústřední protistrany (a nezahrnují registry obchodních údajů).

„Platební služba“, „platební transakce“ a „platební systém“ mají stejný význam, jak je definováno v čl. 4 odst. 3, 5 a 7 směrnice 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu (16).

3.1

Platební služby měnovým finančním institucím

Tento řádek zahrnuje platební služby nabízené měnovým finančním institucím s využitím nebo bez využití externích platebních systémů. Zahrnuje také korespondenční bankovní služby (platby s nimi spojené). Měnové a finanční instituce zahrnují všechny institucionální jednotky uvedené v dílčích sektorech: i)centrální banka; ii) instituce přijímající vklady s výjimkou centrální banky; a iii) fondy peněžního trhu.

3.2

Platební služby jiným klientům než měnovým finančním institucím

Platební služby nabízené klientům s využitím nebo bez využití externích platebních systémů. Zahrnují pouze fyzické nebo právnické osoby, které nespadají do sektoru měnových finančních institucí. Ze sektoru „jiní klienti než měnové a finanční instituce“ jsou vyloučeni také poskytovatelé platebních služeb.

3.3

Hotovostní služby

Poskytování hotovostních služeb klientům (fyzickým osobám a podnikům, pouze jiným klientům než měnovým a finančním institucím). Tyto služby se týkají výběrů z bankomatů a na pobočkách a nezahrnují jiné hotovostní služby (jako jsou služby přepravy hotovosti pro maloobchodní řetězce). Zahrnují výběr hotovosti pomocí šeků a na pobočkách pomocí bankovních formulářů (kdy mohou být jako prostředek identifikace používány karty).

3.4

Služby vypořádání transakcí s cennými papíry

Služby nabízené klientům pro potvrzení a clearing a vypořádání transakcí s cennými papíry s využitím nebo bez využití systémů vypořádání obchodů s cennými papíry. „Vypořádáním“ se rozumí provedení transakce s cennými papíry, která se uskutečňuje s cílem splnit povinnosti účastníků transakce prostřednictvím převodu hotovosti anebo cenných papírů.

3.5

Clearingové služby ústřední protistrany

Clearingové služby spojené s cennými papíry a deriváty poskytované klientům. Zahrnují rovněž poskytování nepřímého přístupu k ústřední protistraně.

3.6

Služby úschovy

Uložení a správa finančních nástrojů pro klienty a služby spojené s opatrovnictvím, jako je správa peněžních prostředků a kolaterálu.

3.7, 3.8, 3.9

Jiné služby/činnosti/funkce (1), (2) a (3)

Kapitálové trhy

Činnosti na kapitálových trzích znamenají vydávání cenných papírů a obchodování s nimi, související poradenské služby a související služby, jako jsou makléřské služby a tvorba trhu.

4.1

Deriváty k obchodování (OTC)

Čl. 2 odst. 5 a 7 NAŘÍZENÍ (EU) č. 648/2012 (17).

Derivátem nebo derivátovou smlouvou se rozumí finanční nástroj uvedený v bodech 4 až 10 části C přílohy I SMĚRNICE 2014/65/EU (18) provedené články 38 a 39 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1287/2006.

OTC derivátem nebo OTC derivátovou smlouvou se rozumí derivátová smlouva, jejíž uzavření neprobíhá na regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 21 směrnice 2014/65/EU ani na trhu třetí země považovaném za ekvivalentní regulovanému trhu v souladu s článkem 2a nařízení (EU) č. 648/2012.

Částka, která se vykazuje, zahrnuje pouze deriváty obchodované na OTC trhu.

4.2

Deriváty k obchodování (jiné než OTC)

Všechny deriváty k obchodování kromě OTC derivátů k obchodování.

4.3

Sekundární trhy/obchodování:

Sekundární trh je trh, kde investoři nakupují a prodávají cenné papíry. Tato funkce se vztahuje na celé obchodní portfolio (tj. akcie, firemní úvěry, státní dluhopisy).

Částka, která se vykazuje, zahrnuje hodnotu cenných papírů vyjádřenou jako celkovou výši cenných papírů k obchodování. Cenné papíry se vykazují v reálné hodnotě k datu vykázání.

Tato částka nezahrnuje úvěry, deriváty a neobchodovatelná aktiva (např. pohledávky).

4.4

Primární trhy/upisování

Primárními trhy se rozumí činnost, kdy jsou společnostmi, vládami a jinými skupinami vydávány nové cenné papíry ke směně za účelem financování prostřednictvím cenných papírů ve formě dluhopisů nebo akcií (jako jsou kmenové a prioritní akcie, korporátní dluhopisy, vlastní a cizí směnky, státní dluhopisy). Činnost primárních trhů usnadňují skupiny upisovatelů.

4.5, 4.6, 4.7

Jiné služby/činnosti/funkce (1), (2) a (3)

Mezibankovní úvěrování

Vzájemné výpůjčky a úvěry finančních protistran (úvěrové instituce a jiné finanční podniky) na mezibankovních trzích.

5.1

Výpůjčky

Výpůjčky od finančních protistran na mezibankovních trzích (včetně výpůjček formou repo obchodů, mezibankovních výpůjček, komerčních papírů, vkladních listů, fondů peněžního trhu, úvěrových linek, obchodních cenných papírů zajištěných aktivy a svěřeneckých vkladů).

5.2

Deriváty (aktiva)

Všechny deriváty s finančními protistranami účtované v rozvaze na straně aktiv. Na rozdíl od „kapitálových trhů“ zahrnují deriváty u „mezibankovního úvěrování“ všechny derivátové smlouvy s finančními protistranami (nejen vysokofrekvenční obchodování).

5.3

Úvěry

Úvěry finančním protistranám na mezibankovních trzích (včetně úvěrů formou reverzních repo operací, komerčních papírů, vkladních listů, fondů peněžního trhu, úvěrových linek, obchodních cenných papírů zajištěných aktivy a svěřeneckých vkladů).

5.4

Deriváty (pasiva)

Všechny deriváty s finančními protistranami účtované v rozvaze na straně pasiv.

5.5, 5.6, 5.7

Jiné druhy produktů (1), (2) a (3)

Každá funkce z ekonomické funkce „mezibankovní úvěrování“, která není uvedena výše.

II.7.2   Z 07.01 – Kritické posouzení ekonomických funkcí (FUNC 1): Pokyny týkající se konkrétních pozic

44.

Tento vzor se vyplňuje jednou pro každý členský stát (označený jako „stát“), v němž skupina působí.

45.

Zahrnuje všechny ekonomické funkce vykonávané v daném členském státě jakýmkoli subjektem skupiny bez ohledu na to, zda tato funkce představuje zásadní funkci.

Řádky

Pokyny

0010–0380

Ekonomické funkce

Ekonomické funkce definované výše


Sloupce

Pokyny

0010

Popis ekonomické funkce

Pokud je ekonomická funkce druhu „jiná“ (funkce 1.5–1.7, 2.6–2.8, 3.7–3.9, 4.5–4.7, 5.5–5.7), uvede se popis této funkce.

0020

Tržní podíl

Odhad tržního podílu instituce nebo skupiny pro ekonomickou funkci v příslušné zemi. Jako procento z celkového trhu z hlediska peněžní částky.

0030

Peněžní částka

Obsah tohoto sloupce závisí na poskytované ekonomické funkci:

1.

Vklady

Účetní hodnota (včetně vzniklého úroku) přijatých vkladů

Odkazy: FINREP, přílohy III a IV, šablona F 08.01 a příloha V, část druhá odstavec 97.

2.

Úvěry

Hrubá účetní hodnota neznehodnocených a znehodnocených úvěrů a záloh (včetně vzniklého úroku). Objem úvěrů se považuje za ukazatel očekávaných budoucích úvěrů.

Odkazy: FINREP, přílohy III a IV, šablona F 04.04.01 a příloha V, část první odst. 34 písm. b).

3.

Platby, hotovost, vypořádání, clearing, úschova

Obecně platí, že se vykazují průměrné denní transakce v průběhu roku. Pokud není tento údaj k dispozici, může být uveden průměr za kratší období (např. za několik měsíců).

Konkrétně se u různých funkcí berou v úvahu tato měřítka:

platební služby (3.1 až 3.2): Hodnota odeslaných transakcí.

(Odkazy: čl. 4 odst. 5 směrnice 2015/2366/ES; ECB/2013/43),

hotovostní služby (3.3): Hodnota transakcí v bankomatech podle definice uvedené v tabulce 5a nařízení ECB/2013/43 a výběrů hotovosti na přepážkách podle definice uvedené v tabulce 4 nařízení ECB/2014/15,

služby vypořádání transakcí s cennými papíry (3.4): Hodnota převodů cenných papírů zpracovaných v zastoupení klientů. Zahrnuje transakce vypořádané v rámci systému vypořádání obchodů s cennými papíry nebo vypořádané interně vykazujícími institucemi a „bezplatné“ transakce,

Clearingové služby ústřední protistrany (3.5): pozice (expozice), které ústřední protistrany, v nichž je instituce členem, mají u instituce v zastoupení svých klientů. Uveďte průměrnou denní hodnotu otevřených pozic týkajících se činnosti klientů u ústředních protistran. Pokud není tento údaj k dispozici, můžete uvést průměry za kratší období (např. za několik měsíců),

služby úschovy (3.6): Výše aktiv v úschově s použitím reálné hodnoty. Pokud není reálná hodnota k dispozici, je možné použít jiná měřítka včetně nominální hodnoty. V případech, kdy instituce poskytuje služby takovým subjektům, jako jsou subjekty kolektivního investování nebo penzijní fondy, mohou být příslušná aktiva vykázána v hodnotě, v níž tyto subjekty uvedená aktiva vykazují ve své vlastní rozvaze. Vykázané částky zahrnují případný vzniklý úrok.

(Odkaz: FINREP, přílohy III a IV, šablona F 22.02 sloupec 010)

4.

Kapitálové trhy

Pomyslná hodnota – Vykazuje se pouze u derivátů (4.1–4.2): hrubá nominální výše všech obchodů, které byly k referenčnímu datu uzavřeny, ale nebyly ještě vypořádány.

odkazy: ohledně definice: FINREP, příloha V část druhá odstavec 133; ohledně dat: FINREP, příloha III; IV a V:

deriváty celkem (4.1–4.2): Šablona F 10.00 sloupec 030 řádek 290,

OTC deriváty (4.1): Šablona F 10.00 sloupec 030 řádky 300 + 310 + 320,

činnosti na sekundárních trzích (4.3). Účetní hodnota aktiv – účetní hodnota vykázaná v rozvaze na straně aktiv, včetně vzniklého úroku [FINREP: příloha V část první odstavec 27], kde jsou popsány kapitálové nástroje a dluhové cenné papíry [FINREP: příloha V část první odstavec 31], klasifikované jako „k obchodování“ [FINREP: příloha V část první odst. 15 písm. a) a odstavec 16 písm. a)].

odkaz: FINREP: příloha III šablona F 04.01 sloupec 010 řádky 010 + 060 + 120,

primární trhy (4.4): Výnos z poplatků – Poplatky a provize přijaté za zapojení do vzniku nebo emise cenných papírů nepocházejících ani nevydaných institucí,

odkaz: FINREP: příloha III, IV šablona F 22.01 sloupec 010 řádky 030 + 180.

5.

Mezibankovní úvěrování

Hrubá účetní hodnota se použije podle definice v FINREP.

odkazy: FINREP: příloha V část druhá odstavec 34, FINREP: příloha III, IV, šablony:

výpůjčky (5.1): šablona F 20.06 sloupec 010 řádky 100 + 110, všechny země,

Deriváty (aktiva) (5.2): šablona F20.04 sloupec 010 řádek 010, všechny země,

Úvěry (5.3): šablona F 20.04 sloupec 010 řádky 170 + 180, všechny země,

Deriváty (pasiva) (5.4): šablona F 20.06 sloupec 010 řádek 010, všechny země.

0040

Číselný ukazatel

Obsah tohoto sloupce závisí na poskytované ekonomické funkci.

1.

Vklady

Celkový počet klientů, kteří uložili hodnoty vykázané v peněžní částce. Pokud klient používá více než jeden vkladový produkt/účet, bude tento klient započítán pouze jednou.

2.

Úvěry

Celkový počet klientů. Pokud klient používá více úvěrových produktů/účtů, bude tento klient započítán pouze jednou.

3.

Platby, hotovost, vypořádání, clearing, úschova

Obecně platí, že se vykazují průměrné denní transakce v průběhu roku. Pokud není tento údaj k dispozici, mohou být uvedeny průměry za kratší období (např. za několik měsíců).

Konkrétně se u různých funkcí použijí tato měřítka:

platební služby (3.1–3.2): Počet uskutečněných transakcí.

odkazy: čl. 4 odst. 5 směrnice EU 2015/2366/ES; ECB/2013/43,

hotovostní služby (3.3): Počet transakcí v bankomatech podle definice uvedené v tabulce 5a nařízení ECB/2013/43 a výběrů hotovosti na přepážkách podle definice uvedené v tabulce 4 nařízení ECB/2014/15,

služby vypořádání transakcí s cennými papíry (3.4): Počet transakcí převodů cenných papírů zpracovaných v zastoupení klientů. Zahrnuje transakce vypořádané v rámci systému vypořádání obchodů s cennými papíry nebo vypořádané interně vykazující institucí nebo skupinou a „bezplatné“ transakce.

4.

Kapitálové trhy

Počet protistran NEBO transakcí: U derivátů (4.1–4.2) a nástrojů sekundárního trhu (4.3) celkový počet protistran. U primárních trhů (4. 4) celkový počet upsaných transakcí.

5.

Mezibankovní úvěrování

Celkový počet protistran Pokud má jedna protistrana více než jeden účet anebo více než jednu transakci, bude tato protistrana započítána pouze jednou.

0050

Dopad na trh

Odhadovaný dopad náhlého přerušení funkce na třetí strany, finanční trhy a reálnou ekonomiku se zohledněním velikosti, tržního podílu v dané zemi, vnější a vnitřní propojenosti, složitosti a přeshraničních činností instituce.

Toto hodnocení dopadu se vyjadřuje kvalitativně jako „velký (H)“, „středně velký (MH)“, „středně malý (ML)“ nebo „malý (L)“.

Hodnocení „H“ se zvolí, pokud má přerušení velký dopad na vnitrostátní trh; hodnocení „MH“, pokud je dopad významný; hodnocení „ML“, pokud je dopad podstatný, ale omezený; a hodnocení „L“, pokud je dopad malý.

0060

Nahraditelnost

Čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/778.

Funkce se pokládá za nahraditelnou tehdy, pokud může být nahrazena přijatelným způsobem a v přiměřené lhůtě, čímž se zamezí systémovým problémům pro reálnou ekonomiku a finanční trhy V úvahu se vezmou tato kritéria:

a)

struktura trhu pro danou funkci a dostupnost jiných poskytovatelů;

b)

schopnost ostatních poskytovatelů, pokud jde o kapacitu, požadavky na plnění dané funkce a možné překážky vstupu na trh nebo rozšíření činnosti;

c)

motivace ostatních poskytovatelů k převzetí těchto činností;

d)

doba, kterou uživatelé služby potřebují ke změně poskytovatele služby, a náklady na tuto změnu, doba, kterou potřebují ostatní konkurenti k převzetí funkcí, a to, zda je tato doba přiměřená, aby se zamezilo významnému narušení, v závislosti na druhu služby.

Toto hodnocení dopadu se vyjadřuje kvalitativně jako „velký (H)“, „středně velký (MH)“, „středně malý (ML)“ nebo „malý (L)“.

Hodnocení „H“ se zvolí, pokud může funkci v přiměřené lhůtě snadno poskytovat jiná banka za srovnatelných podmínek;

hodnocení „L“, pokud funkci nelze snadno nebo rychle nahradit;

hodnocení „MH“ a „ML“ u nejednoznačných případů se zohledněním různých aspektů (např. tržní podíl, tržní koncentrace, čas potřebný na náhradu, jakož i právní překážky a provozní požadavky na vstup nebo expanzi).

0070

Zásadní funkce

V tomto sloupci se uvádí, zda je ekonomická funkce považována na trhu příslušného státu za zásadní při zohlednění kvantitativních údajů a ukazatelů kritičnosti v tomto vzoru.

Uveďte „ano“ nebo „ne“.

II.7.3   Z 07.02 – Zmapování zásadních funkcí podle právních subjektů (FUNC 2): Pokyny týkající se konkrétních pozic

46.

Tento vzor se vyplňuje za celou skupinu. V tomto vzoru se vykazují pouze zásadní funkce určené jako takové ve vzoru {Z 07.01;070} (podle členského státu).

47.

Kombinace hodnot vykázaných ve sloupcích 0010, 0020 a 0040 tohoto vzoru tvoří hlavní klíč, který musí být jedinečný pro každý řádek vzoru.

Sloupce

Pokyny

0010

Stát

Stát, pro nějž je funkce zásadní, jak je vykázáno ve vzoru Z 07.01 (FUNC 1).

0020

ID

Identifikace zásadních funkcí podle definice uvedené výše v kapitole 2.7.1.4 a podle vzoru Z 07.01 (FUNC 1).

0030

Název subjektu

Název subjektu vykonávajícího zásadní funkci vykázaný ve vzoru Z 01.00 (ORG).

Jestliže stejné zásadní funkce vykonává ve stejném státu několik subjektů, vykazuje se každý subjekt na samostatném řádku.

0040

Kód

Kód subjektu vykonávajícího zásadní funkci vykázaný v Z 01.00 – Organizační struktura (ORG).

0050

Peněžní částka

Peněžní vyjádření příspěvku právního subjektu k peněžní částce, jak je popsáno ve sloupci 0030 vzoru Z 07.01 (FUNC 1).

II.7.4   Z 07.03 – Zmapování hlavních oborů podnikání podle právních subjektů (FUNC 3): Pokyny týkající se konkrétních pozic

48.

Kombinace hodnot vykázaných ve sloupcích 0020 a 0040 tohoto vzoru tvoří hlavní klíč, který musí být jedinečný pro každý řádek vzoru.

49.

V tomto vzoru se vykazují pouze podstatné subjekty určené v {Z 07.02;0060}.

Sloupce

Pokyny

0010

Hlavní obory podnikání

Hlavní obory podnikání podle čl. 2 odst. 1 bod 36 a čl. 2 odst. 2 směrnice 2014/59/EU.

0020

ID oboru podnikání

Jedinečná identifikace oboru podnikání, kterou uvede instituce.

0030

Popis

Popis hlavního oboru podnikání.

0040

Název subjektu

Název subjektu vykázaný v Z 01.00 (ORG), který vykonává hlavní obor podnikání nebo je jeho součástí.

Jestliže stejný hlavní obor podnikání vykonává nebo je jeho součástí několik subjektů, vykazuje se každý subjekt na samostatném řádku.

0050

Kód

Kód subjektu, který vykonává nebo je součástí stejného hlavního oboru podnikání, vykázaný ve vzoru Z 01.00 (ORG).

II.7.5   Z 07.04 – Zmapování zásadních funkcí podle hlavních oborů podnikání (FUNC 4): Pokyny týkající se konkrétních pozic

50.

Kombinace hodnot vykázaných ve sloupcích 0010, 0020 a 0040 tohoto vzoru tvoří hlavní klíč, který musí být jedinečný pro každý řádek vzoru.

51.

V tomto vzoru se vykazují pouze zásadní funkce určené v {Z 07.01;0070}.

Sloupce

Pokyny

0010

Stát

Stát, pro nějž je funkce zásadní, jak je vykázáno ve vzoru Z 07.01 (FUNC 1).

0020

ID funkce

Identifikace zásadních funkcí podle definice uvedené výše v kapitole 2.7.1.2 a podle vzoru Z 07.01 (FUNC 1).

0030

Hlavní obory podnikání

Hlavní obory podnikání podle čl. 2 odst. 1 bod 36 a čl. 2 odst. 2 směrnice 2014/59/EU vykázané ve vzoru Z 07.03 (FUNC 3)

0040

ID oboru podnikání

Jedinečná identifikace oboru podnikání, kterou uvede instituce; stejná identifikace jako ve vzoru Z 07.03 (FUNC 3).

II.8   Z 08.00 – Klíčové služby (SERV)

II.8.1   Obecné pokyny

52.

Informace, které jsou zahrnuty do tohoto vzoru, se vykazují jednou za celou skupinu a uvádějí klíčové služby přijímané kterýmkoli subjektem ve skupině a dávají je do souvislosti se zásadními funkcemi, které poskytuje skupina.

53.

Klíčovými službami se rozumí uskutečněné operace, činnosti a služby vykonávané pro jeden obchodní útvar nebo právní subjekt (specializované služby) nebo pro více obchodních útvarů nebo právních subjektů (sdílené služby) v rámci skupiny, které jsou nutné pro poskytování jedné či více zásadních funkcí. Klíčové služby mohou být vykonávány subjekty v rámci skupiny (interní služba) nebo tyto služby mohou být zajišťovány prostřednictvím externího poskytovatele (externí služba). Služba se považuje za klíčovou, pokud může její narušení představovat závažnou překážku pro výkon zásadních funkcí nebo tyto zásadní funkce zcela znemožnit, protože nedílně souvisí se zásadními funkcemi, které instituce vykonává pro třetí strany.

54.

V tomto vzoru se nevykazují služby, které se vykonávají pro právní subjekt pouze interně.

55.

V tomto vzoru se nevykazují služby, které nemají podstatný dopad na zásadní funkce.

56.

Kombinace hodnot vykázaných ve sloupcích 0010, 0030, 0050, 0070 a 0080 tohoto vzoru tvoří hlavní klíč, který musí být jedinečný pro každý řádek vzoru.

II.8.2   Pokyny týkající se konkrétních pozic

Sloupce

Pokyny

0005

Identifikátor

0010

Druh služby

Druh služby bude jeden z druhů služeb uvedených níže.

Pokud je to možné, uvede se dílčí kategorie (dvoumístná identifikace). Pokud žádná dílčí kategorie neexistuje nebo pokud službu poskytovanou institucí nepopisuje žádná dílčí kategorie správně, uvede se hlavní kategorie (jednomístná identifikace).

1.

Podpora lidských zdrojů

1.1.

správa personálních záležitostí, včetně správy pracovních smluv a mezd

1.2.

interní komunikace

2.

Informační technologie

2.1.

IT a komunikační hardware

2.2.

uchovávání a zpracování dat

2.3.

ostatní IT infrastruktura, pracovní stanice, telekomunikace, servery, datová centra a související služby

2.4.

správa softwarových licencí a aplikačního softwaru

2.5.

přístup k externím poskytovatelům, zejména poskytovatelům dat a infrastruktury

2.6.

údržba aplikací, včetně údržby softwarových aplikací a souvisejících datových toků

2.7.

generování zpráv, interní informační toky a databáze

2.8.

podpora uživatelů

2.9.

obnova po mimořádné situaci a havárii

3.

Zpracování transakcí, včetně právních záležitostí, zpracování v oblasti boje proti praní peněz.

4.

Poskytování nebo správa nemovitostí a zařízení a související zařízení

4.1.

kanceláře a sklady

4.2.

správa interních zařízení

4.3.

zabezpečení a kontrola přístupu

4.4.

správa portfolia nemovitostí

4.5.

jiné, uveďte

5.

Funkce v oblasti právních služeb a zajišťování shody s předpisy (compliance):

5.1.

podniková právní podpora

5.2.

právní služby v oblasti obchodu a transakcí

5.3.

podpora v oblasti zajišťování shody s předpisy

6.

Služby spojené s pokladnou

6.1.

koordinace, administrativa a správa pokladny

6.2.

koordinace, administrativa a správa refinancování subjektů, včetně řízení kolaterálu

6.3.

výkaznictví, zejména v souvislosti s mírou likvidity podle právních předpisů

6.4.

koordinace, administrativa a správa střednědobých a dlouhodobých programů financování a refinancování subjektů skupiny

6.5.

koordinace, administrativa a správa refinancování, zejména krátkodobých emisí

7.

Obchodování/správa majetku

7.1.

zpracování operací: příjem, návrh a realizace obchodů, služby v oblasti obchodních produktů

7.2.

potvrzení, vypořádání, úhrada

7.3.

správa pozic a protistran, v souvislosti s vykazováním údajů a vztahy s protistranami

7.4.

řízení rizik (riziko a rekonciliace)

8.

Řízení rizik a ocenění

8.1.

řízení rizik na centrální úrovni nebo podle oboru podnikání, případně podle druhu rizika

8.2.

generování zpráv o rizicích

9.

Účetnictví

9.1.

výkaznictví na základě vnitřních předpisů a obecně platných právních předpisů

9.2.

oceňování, zejména tržních pozic

9.3.

zprávy vedení

10.

Zpracování hotovosti

0020–0030

Příjemce služeb

Subjekt skupiny, který přijímá klíčovou službu vykázanou ve sloupci 0010 od jiného subjektu skupiny nebo od externího poskytovatele vykázaného ve sloupcích 0040–0050.

0020

Název subjektu

Musí být jiný než název uvedený ve sloupci 0040.

0030

Kód

Jedinečný identifikátor právního subjektu ve sloupci 0020 uvedený ve vzoru Z 01.00 (ORG)

Musí být jiný než identifikátor uvedený ve sloupci 0050.

0040–0050

Poskytovatel služeb

Právní subjekt (interní nebo externí), který poskytuje klíčovou službu vykázanou ve sloupci 0010 jinému subjektu skupiny.

0040

Název subjektu

Musí být jiný než název uvedený ve sloupci 0020.

0050

Kód

Jedinečný identifikátor právního subjektu ve sloupci 0020. Kód musí být jiný než kód uvedený ve sloupci 0030.

Pokud je poskytovatelem služby subjekt skupiny, je kód stejný jako kód uvedený ve vzoru Z 01.00 (ORG).

Pokud poskytovatelem služby není subjekt skupiny, je kódem tohoto subjektu:

u institucí 20místný alfanumerický kód LEI,

u jiných subjektů je kódem 20místný alfanumerický kód LEI nebo, není-li k dispozici, kód podle jednotné kodifikace platné v Unii nebo, není-li k dispozici, vnitrostátní kód.

Tento kód je jedinečný a používá se jednotně ve všech vzorech.

0060

Část skupiny

„Ano“ – jestliže je služba poskytována subjektem skupiny („interní“)

„Ne“ – jestliže je služba poskytována subjektem mimo skupinu („externí“)

0070–0080

Zásadní funkce

Zásadní funkce, jejíž výkon by byl v případě narušení klíčové služby vážně narušen nebo zcela znemožněn. Je to jedna z funkcí hodnocených jako zásadní ve vzoru Z 07.01 (FUNC 1).

0070

Stát

Členský stát, pro nějž je funkce zásadní, jak je vykázáno ve vzoru Z 07.01 (FUNC 1).

0080

ID

Identifikace zásadních funkcí podle definice uvedené výše v kapitole 2.7.1.4 a podle vzoru Z 07.01 (FUNC 1).

0090

Odhad doby potřebné na nahrazení

Odhad doby potřebné na nahrazení poskytovatele jiným poskytovatelem ve srovnatelném rozsahu, pokud jde o předmět, kvalitu a cenu přijímané služby.

Uveďte jednu z těchto hodnot:

„1 den – 1 týden“, pokud nahrazení trvá maximálně jeden týden;

„1 týden – 1 měsíc“, pokud nahrazení trvá déle než jeden týden, ale maximálně jeden měsíc;

„1 – 6 měsíců“, pokud nahrazení trvá déle než jeden měsíc, ale maximálně šest měsíců;

„6 – 12 měsíců“, pokud nahrazení trvá déle než šest měsíců, ale maximálně jeden rok;

„více než 1 rok“, pokud nahrazení trvá déle než jeden rok.

0100

Odhad doby potřebné na přístup ke smlouvám

Odhad doby potřebné na získání následujících informací o smlouvě upravující službu po žádosti orgánu příslušného k řešení krize:

doba trvání smlouvy,

smluvní strany (objednatel a dodavatel, kontaktní osoby) a jejich jurisdikce,

charakter smlouvy (tj. stručný popis charakteru transakce mezi smluvními stranami včetně cen),

zda může být stejná služba nabízena jiným interním/externím poskytovatelem (a uveďte potenciální kandidáty),

jurisdikce smlouvy,

útvar odpovědný za řešení hlavních operací, jichž se smlouva týká,

hlavní sankce uvedené ve smlouvě v případě pozastavení nebo opoždění plateb,

důvod výpovědi a výpovědní lhůta,

provozní podpora po výpovědi,

relevance pro jednotlivé zásadní funkce a obory podnikání.

Uveďte jednu z těchto hodnot:

1 den,

1 den – 1 týden,

více než 1 týden,

službu neupravuje žádná smlouva.

0110

Rozhodné právo

Kód ISO státu, podle jehož práva se smlouva řídí.

0120

Smlouva neovlivnitelná řešením krize

Vyjadřuje hodnocení, zda by smlouva mohla pokračovat a být převedena i v době řešení krize.

Toto hodnocení bere v úvahu mimo jiné:

každé ustanovení, které opravňuje protistranu vypovědět smlouvu pouze z důvodu řešení krize, přijetí opatření včasné intervence nebo při scénářích druhotné platební neschopnosti, a to i přes další plnění podstatných povinností,

každé ustanovení, které opravňuje protistranu změnit podmínky služby nebo ceny pouze z důvodu řešení krize, při opatřeních včasné intervence nebo při scénářích druhotné platební neschopnosti, a to i přes další plnění podstatných povinností,

uznání práva orgánů příslušných k řešení krize pozastavit plnění uvedené ve smlouvě.

Uveďte jednu z těchto hodnot:

 

„Ano“ – jestliže je smlouva vyhodnocena jako neovlivnitelná řešením krize

 

„Ne“ – jestliže smlouva není vyhodnocena jako neovlivnitelná řešením krize

 

„Neposuzováno“ – jestliže posouzení nebylo provedena

II.9   Z 09.00 – Klíčové služby infrastruktury finančních trhů – Poskytovatelé a uživatelé – Zmapování podle zásadních funkcí

II.9.1   Obecné poznámky

57.

Tento vzor určuje činnosti, funkce nebo služby v oblasti clearingu, úhrad, vypořádání cenných papírů a úschovy, jejichž přerušení může představovat vážnou překážku pro jednu nebo více zásadních funkcí nebo je zcela znemožnit.

58.

Tento vzor se vyplňuje jednou za celou instituci nebo skupinu.

59.

Uvádějí se pouze infrastruktury finančního trhu, jejichž narušení by představovalo závažnou překážku nebo znemožnění výkonu zásadní funkce.

II.9.2   Pokyny týkající se konkrétních pozic

Sloupce

Pokyny

0010–0020

Uživatel

Subjekt skupiny využívající služby úhrad, úschovy, vypořádání, clearingu nebo registru obchodních údajů, vykázaný v Z 01.00 – Organizační struktura (ORG).

0010

Název subjektu

Název subjektu využívajícího služby úhrad, úschovy, vypořádání, clearingu nebo registru obchodních údajů, vykázaný v Z 01.00 – Organizační struktura (ORG).

Uvádí se pouze subjekty, které jsou ve vzoru Z 07.02 uvedeny jako subjekty poskytující zásadní funkce.

0020

Kód

Kód subjektu využívajícího služby úhrad, úschovy, vypořádání, clearingu nebo registru obchodních údajů, vykázaný v Z 01.00 – Organizační struktura (ORG).

0030-0040

Zásadní funkce

Zásadní funkce vykonávané subjektem, jejichž výkon by byl zkomplikován nebo znemožněn přerušením přístupu ke službě úhrad, úschovy, vypořádání, clearingu nebo registru obchodních údajů.

0030

Stát

Stát, pro nějž je funkce zásadní, jak je vykázáno ve vzoru Z 07.01 (FUNC 1).

0040

ID

Identifikace zásadních funkcí podle definice uvedené výše v kapitole 2.7.1.4 a podle vzoru Z 07.01 (FUNC 1).

0050–0080

Infrastruktura finančních trhů (FMI)

Odkaz: CPMI, Zásady infrastruktur finančního trhu

Multilaterální systém mezi zúčastněnými finančními institucemi, včetně provozovatele systému, používaný za účelem evidováni, clearingu nebo vypořádání plateb, transakcí s cennými papíry, deriváty nebo jiných finančních transakcí.

0050

Druh systému

Uveďte jednu z těchto hodnot

„PS“

platební systém

„(I) CSD“ –

(mezinárodní) centrální depozitář cenných papírů, včetně depozitářů, které poskytují služby vypořádání (interně nebo je zajišťují externě)

„SSS“

systém vypořádání obchodů s cennými papíry bez úschovy

„CCP – cenné papíry“

ústřední protistrana pro clearing cenných papírů

„CCP – deriváty“

deriváty ústřední protistrana pro clearing derivátů

„TR“

registr obchodních údajů

„Jiný“

když druh systému infrastruktur finančních trhů neodpovídá žádnému z výše uvedených definovaných druhů

„–“

když jsou klíčové služby v oblasti úhrad, clearingu, vypořádání nebo úschovy poskytovány subjektem, který není výše uvedenou infrastrukturou finančního trhu, například bankami spravujícími cenné papíry.

0060

Název

Obchodní název infrastruktury finančního trhu

Když je ve sloupci 0050 uvedena „–“, ponechá se tento sloupec prázdný.

0070

Kód FMI

Kód FMI. Kódem je 20místný alfanumerický kód LEI, pokud je takový kód k dispozici. Pokud kód LEI není k dispozici, kód podle jednotné kodifikace platné v Unii nebo, není-li k dispozici, vnitrostátní kód.

Když je ve sloupci 0050 uvedena „–“, ponechá se tento sloupec prázdný.

0080

Režim účasti

Uveďte jednu z těchto hodnot:

„Přímá“

v případě přímého členství nebo přímé účasti

„Nepřímá“

v případě nepřímého členství nebo nepřímé účasti

„–“,

když je ve sloupci 0050 uvedena „–“.

0090

Název

Obchodní název zprostředkovatele,když je ve sloupci 0080 uvedena „nepřímá“ nebo „–“.

Když je ve sloupci 0080 uvedeno „přímá“, vykáže se „–“ (tzn. bezpředmětné).

Zprostředkovatel může být součástí skupiny, do níž patří vykazující subjekt, nebo jiné úvěrové instituce, která s touto skupinou není spojena.

Zprostředkovatelem může být firma, která poskytuje služby clearingu, úhrad, vypořádání anebo úschovy cenných papírů jiným firmám (zejména když je ve sloupci 0050 uvedena „–“); může být přímým členem jedné nebo několika infrastruktur finančních trhů a poskytovat nepřímý přístup ke službám nabízeným těmito infrastrukturami finančních trhů (zejména když je ve sloupci 0080 uvedeno „nepřímá“).

0100

Kód

Kód zprostředkovatele. Kódem je 20místný alfanumerický kód LEI, pokud je takový kód k dispozici. Pokud kód LEI není k dispozici, kód podle jednotné kodifikace platné v Unii nebo, není-li k dispozici, vnitrostátní kód.