Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1513

Nařízení Komise (EU) 2018/1513 ze dne 10. října 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B (Text s významem pro EHP.)

C/2018/6521

OJ L 256, 12.10.2018, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1513/oj

12.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1513

ze dne 10. října 2018,

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) stanoví kritéria pro klasifikaci chemických látek do tříd nebezpečnosti, včetně tříd nebezpečnosti karcinogenita, mutagenita v zárodečných buňkách a toxicita pro reprodukci kategorie 1 A nebo 1B. Látky zařazené do kterékoli z těchto tří tříd nebezpečnosti jsou v tomto nařízení společně označovány jako „látky CMR“.

(2)

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů. Komise vyvinula kritéria pro identifikaci předmětů, které obsahují látky CMR a které by mohli používat spotřebitelé a u nichž by bylo vhodné zjednodušeným postupem uvedeným v čl. 68 odst. 2 uvedeného nařízení doplnit nové omezení v příloze XVII. Na základě kritérií vypracovaných Komisí se za prioritní záležitost považují oděvy, jiné textilní výrobky a obuv (3).

(3)

Určité látky CMR jsou přítomny v oděvech a souvisejících doplňcích, jiných textilních výrobcích a obuvi, a to buď jako nečistoty z výrobního procesu, nebo proto, že byly přidány záměrně za účelem propůjčení zvláštních vlastností.

(4)

Informace ze zpráv veřejných orgánů a zúčastněných stran uvádějí, že spotřebitelé mohou být vystaveni látkám CMR přítomným v oděvech a souvisejících doplňcích, jiných textilních výrobcích a obuvi při kontaktu s kůží nebo vdechnutím. Tyto výrobky jsou běžně k dispozici pro použití spotřebiteli, mimo jiné pro soukromé účely nebo při používání daného výrobku v souvislosti se službou poskytovanou široké veřejnosti (např. ložní prádlo v nemocnici nebo čalounění ve veřejné knihovně). Aby se tedy taková expozice spotřebitelů minimalizovala, mělo by být uvádění látek CMR v oděvech a souvisejících doplňcích (včetně sportovního oblečení a tašek) nebo v obuvi pro využití spotřebiteli na trh zakázáno, pokud jsou látky CMR přítomny v koncentracích přesahujících určitou úroveň. Z téhož důvodu by se toto omezení mělo vztahovat i na situace, kdy jsou látky CMR přítomny v uvedených koncentracích v jiných textilních výrobcích, které přicházejí do styku s lidskou kůží v takové míře, která je srovnatelná s oděvy (např. ložní prádlo, přikrývky, čalounění nebo pleny pro opakované použití).

(5)

Ohledně látek a předmětů, které by měly spadat do působnosti nových omezení podle čl. 68 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 (4), konzultovala Komise zúčastněné strany a během odborného semináře s nimi projednala konkrétní aspekty tohoto omezení (včetně koncentračních limitů a dostupnosti metod zkoušení) (5).

(6)

Látky, které mají být omezeny, mají různé vlastnosti a používají se v různých procesech v odvětví oděvů a souvisejících doplňků a textilním a obuvnickém průmyslu. Proto by měly být stanoveny maximální koncentrační limity, a to buď pro jednotlivé látky, nebo pro skupiny látek, s ohledem na technickou proveditelnost splnění těchto limitů a dostupnost vhodných analytických metod. Formaldehyd se používá v bundách a kabátech a čalounění, aby jim propůjčil strukturální vlastnosti a vlastnosti, které zajišťují zpomalování hoření. Vzhledem k nedostatku informací o vhodných alternativách by se měly na formaldehyd v bundách a kabátech nebo čalounění používat po omezenou dobu méně přísné koncentrace, aby se provozovatelé mohli těmto omezením přizpůsobit.

(7)

Na oděvy, související doplňky a obuv nebo části oděvů, souvisejících doplňků a obuvi, které jsou vyrobeny výhradně z přírodní usně, kožešiny nebo kůže, by se nové omezení, jež má být přijato tímto nařízením, nemělo vztahovat, protože při jejich výrobě se používají jiné chemické látky a postupy. Z téhož důvodu by se nové omezení nemělo vztahovat na netextilní zdrhovadla a dekorativní doplňky.

(8)

Koberce ode zdi ke zdi a textilní podlahové krytiny pro použití v budovách, předložky a běhouny by měly být prozatím z nových omezení vyňaty, jelikož v jejich případě může dojít k překrývání právních předpisů a jelikož pro ně mohou být relevantní i jiné látky. Komise by měla přezkoumat tuto výjimku i vhodnost zvláštního omezení.

(9)

Z nového omezení by měly být vyňaty osobní ochranné prostředky spadající do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 (6) a zdravotnické prostředky spadající do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (7), jelikož tyto prostředky musí splňovat zvláštní požadavky na bezpečnost a funkčnost.

(10)

V průběhu práce na tvorbě tohoto omezení bylo konzultováno fórum pro výměnu informací o prosazování v rámci Evropské agentury pro chemické látky, uvedené v čl. 76 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006, a jeho doporučení byla zohledněna.

(11)

Hospodářským subjektům by měla být poskytnuta dostatečně dlouhá doba, aby mohly přijmout vhodná opatření pro zajištění souladu s omezením přijatým na základě tohoto nařízení. Nové omezení by se proto mělo začít používat teprve od určitého data, které je pozdější než datum, kdy vstoupí v platnost toto nařízení.

(12)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10045/attachments/1/translations

(4)  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299

(5)  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9088

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (Úř. věst. L 81, 31.3.2016, s. 51).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění takto:

1)

Doplňuje se nový záznam, který zní:

„72

Látky uvedené ve sloupci 1 tabulky v dodatku 12

1.

Nesmí se uvádět na trh po 1. listopadu 2020 v jakémkoli z těchto výrobků:

a)

oděvy nebo související doplňky;

b)

textilní výrobky jiné než oděvy, které za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek používání přicházejí do styku s lidskou kůží v takové míře, která je srovnatelná s oděvy;

c)

obuv;

pokud jsou oděv, související doplňky, textilní výrobky jiné než oděvy nebo obuv určeny pro použití spotřebiteli a látka je přítomna v koncentraci (naměřené v homogenním materiálu) stejné nebo vyšší, než je koncentrace uvedená pro tuto látku v dodatku 12.

2.

Odchylně platí, že pokud jde o uvádění formaldehydu [č. CAS 50-00-0] v bundách, kabátech nebo čalounění na trh, příslušná koncentrace pro účely odstavce 1 je 300 mg/kg v období od 1. listopadu 2020 do 1. listopadu 2023. Poté se použije koncentrace uvedená v dodatku 12.

3.

Odstavec 1 se nevztahuje na:

a)

oděvy, související doplňky nebo obuv nebo části oděvů, souvisejících doplňků a obuvi, které jsou vyrobeny výhradně z přírodní usně, kožešiny nebo kůže;

b)

netextilní zdrhovadla a netextilní dekorativní doplňky;

c)

obnošené oděvy, související doplňky, textilní výrobky jiné než oděvy nebo obuv;

d)

koberce ode zdi ke zdi a textilní podlahové krytiny pro použití v budovách, předložky a běhouny.

4.

Odstavec 1 se nevztahuje na oděvy, související doplňky, textilní výrobky jiné než oděvy nebo obuv spadající do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 (*) nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (**).

5.

Ustanovení odst. 1 písm. b) se nevztahuje na textilní výrobky na jedno použití. „Textilními výrobky na jedno použití“ se rozumí textilní výrobky, které jsou určeny pouze k jednomu použití nebo k použití po omezenou dobu a nejsou určeny pro následné použití k témuž nebo podobnému účelu.

6.

Odstavce 1 a 2 se použijí, aniž je dotčeno uplatňování jakýchkoli přísnějších omezení stanovených v této příloze nebo v jiných použitelných právních předpisech Unie.

7.

Komise výjimku stanovenou v odst. 3 písm. d) přezkoumá a případně uvedený odstavec odpovídajícím způsobem upraví.

(*)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (Úř. věst. L 81, 31.3.2016, s. 51).

(**)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 1).“

2)

Doplňuje se nový dodatek 12, který zní:

Dodatek 12

Záznam 72 – omezené látky a maximální koncentrační limity podle hmotnosti v homogenních materiálech:

Látky

Indexové číslo

Číslo CAS

Číslo ES

Koncentrační limit podle hmotnosti

Kadmium a jeho sloučeniny (uvedené v příloze XVII záznamu 28, 29, 30, dodatky 1 až 6)

1 mg/kg po extrakci (vyjádřeno jako kovové Cd, které lze extrahovat z materiálu)

Sloučeniny šestivazného chromu (uvedené v příloze XVII záznamu 28, 29, 30, dodatky 1 až 6)

1 mg/kg po extrakci (vyjádřeno jako šestivazný Cr, který lze extrahovat z materiálu)

Sloučeniny arsenu (uvedené v příloze XVII záznamu 28, 29, 30, dodatky 1 až 6)

1 mg/kg po extrakci (vyjádřeno jako kovový As, který lze extrahovat z materiálu)

Olovo a jeho sloučeniny (uvedené v příloze XVII záznamu 28, 29, 30, dodatky 1 až 6)

1 mg/kg po extrakci (vyjádřeno jako kovové Pb, které lze extrahovat z materiálu)

Benzen

601-020-00-8

71-43-2

200-753-7

5 mg/kg

Benzo[a]antracen

601-033-00-9

56-55-3

200-280-6

1 mg/kg

Benzo[e]acefenanthrylen

601-034-00-4

205-99-2

205-911-9

1 mg/kg

Benzo[a]pyren; benzo[d,e,f]chrysen

601-032-00-3

50-32-8

200-028-5

1 mg/kg

Benzo[e]pyren

601-049-00-6

192-97-2

205-892-7

1 mg/kg

Benzo[j]fluoranten

601-035-00-X

205-82-3

205-910-3

1 mg/kg

Benzo[k]fluoranten

601-036-00-5

207-08-9

205-916-6

1 mg/kg

Chrysen

601-048-00-0

218-01-9

205-923-4

1 mg/kg

Dibenzo[a,h]antracen

601-041-00-2

53-70-3

200-181-8

1 mg/kg

α,α,α,4-tetrachlorotoluen; p-chlorbenzotrichlorid

602-093-00-9

5216-25-1

226-009-1

1 mg/kg

α,α,α-trichlorotoluen; benzotrichlorid

602-038-00-9

98-07-7

202-634-5

1 mg/kg

a-chlorotoluen; benzylchlorid

602-037-00-3

100-44-7

202-853-6

1 mg/kg

Formaldehyd

605-001-00-5

50-00-0

200-001-8

75 mg/kg

Kyselina 1,2-benzendikarboxylová; di-C6-8-rozvětvené alkylestery bohaté na C7

607-483-00-2

71888-89-6

276-158-1

1 000  mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci s jinými ftaláty v tomto záznamu nebo v jiných záznamech přílohy XVII, které jsou zařazeny do části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 v jakékoli z tříd nebezpečnosti karcinogenita, mutagenita v zárodečných buňkách nebo toxicita pro reprodukci, kategorie 1 A nebo 1B)

Bis(2-methoxyethyl)-ftalát

607-228-00-5

117-82-8

204-212-6

1 000  mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci s jinými ftaláty v tomto záznamu nebo v jiných záznamech přílohy XVII, které jsou zařazeny do části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 v jakékoli z tříd nebezpečnosti karcinogenita, mutagenita v zárodečných buňkách nebo toxicita pro reprodukci, kategorie 1 A nebo 1B)

Diisopentyl-ftalát

607-426-00-1

605-50-5

210-088-4

1 000  mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci s jinými ftaláty v tomto záznamu nebo v jiných záznamech přílohy XVII, které jsou zařazeny do části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 v jakékoli z tříd nebezpečnosti karcinogenita, mutagenita v zárodečných buňkách nebo toxicita pro reprodukci, kategorie 1 A nebo 1B)

Di-n-pentylftalát (DPP)

607-426-00-1

131-18-0

205-017-9

1 000  mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci s jinými ftaláty v tomto záznamu nebo v jiných záznamech přílohy XVII, které jsou zařazeny do části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 v jakékoli z tříd nebezpečnosti karcinogenita, mutagenita v zárodečných buňkách nebo toxicita pro reprodukci, kategorie 1 A nebo 1B)

Di-n-hexylftalát (DnHP)

607-702-00-1

84-75-3

201-559-5

1 000  mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci s jinými ftaláty v tomto záznamu nebo v jiných záznamech přílohy XVII, které jsou zařazeny do části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 v jakékoli z tříd nebezpečnosti karcinogenita, mutagenita v zárodečných buňkách nebo toxicita pro reprodukci, kategorie 1 A nebo 1B)

N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon (NMP)

606-021-00-7

872-50-4

212-828-1

3 000  mg/kg

N,N-dimethylacetamid (DMAC)

616-011-00-4

127-19-5

204-826-4

3 000  mg/kg

N,N-dimethylformamid; dimethylformamid (DMF)

616-001-00-X

68-12-2

200-679-5

3 000  mg/kg

1,4,5,8-tetraaminoanthrachinon; C.I. Disperse Blue 1

611-032-00-5

2475-45-8

219-603-7

50 mg/kg

Benzenamin, 4,4′-(4-iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)methylen]dianilin-hydrochlorid; C.I. Basic Red 9

611-031-00-X

569-61-9

209-321-2

50 mg/kg

[(4-bis[4-(dimethylamino)fenyl]methylidencyklohexa-2,5-dien-1-yliden)dimethylamonium-chlorid; C.I. Basic Violet 3 s ≥ 0,1 % Michlerova ketonu (číslo ES 202-027-5)

612-205-00-8

548-62-9

208-953-6

50 mg/kg

4-chloro-o-toluidinium-chlorid

612-196-00-0

3165-93-3

221-627-8

30 mg/kg

2-naftylamoniumacetát

612-071-00-0

553-00-4

209-030-0

30 mg/kg

4-methoxy-m-fenylen diamonium-sulfát; 2,4-diaminoanisol sulfát

612-200-00-0

39156-41-7

254-323-9

30 mg/kg

2,4,5-trimethylanilin hydrochlorid

612-197-00-6

21436-97-5

30 mg/kg

Chinolin

613-281-00-5

91-22-5

202-051-6

50 mg/kg


Top