Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1266

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1266 ze dne 20. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek dekan-1-ol, 6-benzyladenin, síran hlinitý, azadirachtin, bupirimát, karboxin, klethodim, cykloxydim, dazomet, diklofop, dithianon, dodin, fenazachin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, kyselina indolylmáselná, isoxaben, polysulfid vápenatý, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinát a tebufenozid (Text s významem pro EHP.)

C/2018/6018

OJ L 238, 21.9.2018, p. 81–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1266/oj

21.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 238/81


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1266

ze dne 20. září 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek dekan-1-ol, 6-benzyladenin, síran hlinitý, azadirachtin, bupirimát, karboxin, klethodim, cykloxydim, dazomet, diklofop, dithianon, dodin, fenazachin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, kyselina indolylmáselná, isoxaben, polysulfid vápenatý, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinát a tebufenozid

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Žádosti o obnovení schválení látek dekan-1-ol, 6-benzyladenin, síran hlinitý, azadirachtin, bupirimát, karboxin, klethodim, cykloxydim, dazomet, diklofop, dithianon, dodin, fenazachin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, kyselina indolylmáselná, isoxaben, polysulfid vápenatý, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinát a tebufenozid byly předloženy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (3). Z důvodů, které žadatel nemůže ovlivnit, je však pravděpodobné, že doba platnosti schválení uvedených látek uplyne dříve, než bude přijato rozhodnutí o jejich obnovení. Proto je v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 1107/2009 nezbytné dobu platnosti jejich schválení prodloužit.

(3)

S ohledem na čas a na zdroje potřebné k dokončení posuzování žádostí o obnovení schválení velkého počtu účinných látek, jejichž doba platnosti schválení uplyne mezi lety 2019 a 2021, byl prováděcím rozhodnutím Komise C(2016) 6104 (4) vypracován společný pracovní program pro podobné účinné látky, který stanoví priority na základě otázek bezpečnosti pro zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí, jak je stanoveno v článku 18 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(4)

Jelikož účinné látky dekan-1-ol, 6-benzyladenin, síran hlinitý, azadirachtin, bupirimát, karboxin, klethodim, cykloxydim, dazomet, diklofop, dithianon, dodin, fenazachin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, kyselina indolylmáselná, isoxaben, polysulfid vápenatý, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinát a tebufenozid nespadají do upřednostněných kategorií v prováděcím rozhodnutí C(2016) 6104, měla by být doba platnosti jejich schválení prodloužena o dva nebo tři roky, a to s ohledem na stávající konec platnosti schválení, skutečnost, že podle čl. 6 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012 musí být doplňující dokumentace k účinné látce předložena nejpozději 30 měsíců před uplynutím doby platnosti schválení, potřebu zajistit vyvážené rozdělení odpovědností a činností mezi členské státy, které vykonávají funkci zpravodajů a spoluzpravodajů, a na dostupné zdroje potřebné k posuzování a rozhodování.

(5)

Je proto vhodné prodloužit dobu platnosti schválení účinných látek karboxin, klethodim, cykloxydim, dazomet, diklofop, fenazachin, hymexazol, kyselina indolylmáselná, metaldehyd a paklobutrazol o dva roky a dobu platnosti schválení účinných látek dekan-1-ol, 6-benzyladenin, síran hlinitý, azadirachtin, bupirimát, dithianon, dodin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, isoxaben, polysulfid vápenatý, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinát a tebufenozid o tři roky.

(6)

Pokud nebyla doplňující dokumentace předložena v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 844/2012 nejpozději 30 měsíců před příslušným koncem doby platnosti schválení stanoveným v příloze tohoto nařízení, měl by konec doby platnosti schválení zůstat stejný jako před tímto nařízením nebo by měl být stanoven na co nejbližší datum poté.

(7)

V případech, kdy Komise přijme nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení obnovující schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(8)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2016 o vypracování pracovního programu pro posuzování žádostí o obnovení schválení účinných látek, jejichž doba platnosti uplyne v letech 2019, 2020 a 2021, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (Úř. věst. C 357, 29.9.2016, s. 9).


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 316, cykloxydim, datum nahrazuje datem „31. května 2023“;

2)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 317, 6-benzyladenin, datum nahrazuje datem „31. května 2024“;

3)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 322, hymexazol, datum nahrazuje datem „31. května 2023“;

4)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 323, dodin, datum nahrazuje datem „31. května 2024“;

5)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 326, kyselina indolylmáselná, datum nahrazuje datem „31. května 2023“;

6)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 328, tau-fluvalinát, datum nahrazuje datem „31. května 2024“;

7)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 329, klethodim, datum nahrazuje datem „31. května 2023“;

8)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 330, bupirimát, datum nahrazuje datem „31. května 2024“;

9)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 333, dekan-1-ol, datum nahrazuje datem „31. května 2024“;

10)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 334, isoxaben, datum nahrazuje datem „31. května 2024“;

11)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 335, fluometuron, datum nahrazuje datem „31. května 2024“;

12)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 337, karboxin, datum nahrazuje datem „31. května 2023“;

13)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 339, dazomet, datum nahrazuje datem „31. května 2023“;

14)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 340, metaldehyd, datum nahrazuje datem „31. května 2023“;

15)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 341, sintofen, datum nahrazuje datem „31. května 2024“;

16)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 342, fenazachin, datum nahrazuje datem „31. května 2023“;

17)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 343, azadirachtin, datum nahrazuje datem „31. května 2024“;

18)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 344, diklofop, datum nahrazuje datem „31. května 2023“;

19)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 345, polysulfid vápenatý, datum nahrazuje datem „31. května 2024“;

20)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 346, síran hlinitý, datum nahrazuje datem „31. května 2024“;

21)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 348, paklobutrazol, datum nahrazuje datem „31. května 2023“;

22)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 349, pencykuron, datum nahrazuje datem „31. května 2024“;

23)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 350, tebufenozid, datum nahrazuje datem „31. května 2024“;

24)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 351, dithianon, datum nahrazuje datem „31. května 2024“;

25)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 352, hexythiazox, datum nahrazuje datem „31. května 2024“;

26)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 353, flutriafol, datum nahrazuje datem „31. května 2024“.


Top