Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1239

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1239 ze dne 9. července 2018, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě

C/2018/4209

OJ L 234, 18.9.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1239/oj

18.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1239

ze dne 9. července 2018,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (1), a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 211/2011 se stanoví, že organizátoři občanské iniciativy musí ke sběru prohlášení o podpoře od podepsaných osob použít pouze formuláře odpovídající vzorům uvedeným v příloze III zmíněného nařízení.

(2)

Součástí formulářů prohlášení o podpoře je prohlášení o ochraně soukromí, které poskytuje informace o tom, jak lze zpracovávat osobní údaje podepsaných osob a jaká práva mají podepsané osoby jako subjekty údajů. Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na zrušenou směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (2).

(3)

Směrnice 95/46/ES byla zrušena nařízením (EU) 2016/679 (3). Nařízení (EU) 2016/679 se začalo používat ode dne 25. května 2018.

(4)

Článek 13 nařízení (EU) 2016/679 stanoví informace, které musí správce údajů poskytnout v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů, pokud se osobní údaje získávají od subjektu údajů. Tyto informace by měly být nyní poskytovány v prohlášení o ochraně soukromí uvedeném ve vzoru formuláře prohlášení o podpoře.

(5)

Podle článku 94 nařízení (EU) 2016/679 se odkazy na zrušenou směrnici 95/46/ES považují za odkazy na nařízení (EU) 2016/679. Z důvodů jasnosti, právní jistoty a transparentnosti by měl být aktualizován odkaz uvedený v prohlášení o ochraně soukromí.

(6)

Příloha III nařízení (EU) č. 211/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) č. 211/2011 se mění takto:

1)

Znění prohlášení o ochraně soukromí uvedeného ve vzoru formuláře prohlášení o podpoře na konci části A se nahrazuje tímto:

„Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů budou Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři použity pouze na podporu iniciativy a budou zpřístupněny příslušným vnitrostátním orgánům za účelem ověření a potvrzení. Máte právo od organizátorů této iniciativy požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i omezení jejich zpracování.

Vaše údaje budou u organizátorů uchovávány po dobu nejvýše 18 měsíců po dni registrace navrhované občanské iniciativy nebo nejvýše do jednoho měsíce po předložení této iniciativy Komisi, podle toho, co nastane dříve. V případě správního nebo soudního řízení mohou být uchovávány i po vypršení těchto lhůt, a to po dobu maximálně jednoho týdne po datu jeho ukončení.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo kdykoliv podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Organizátoři občanské iniciativy jsou správci údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a mohou být kontaktováni na základě informací uvedených v tomto formuláři.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (pokud existuje) jsou k dispozici na internetové stránce iniciativy v registru Evropské komise, jak je uvedeno v tomto formuláři.

Kontaktní údaje příslušného vnitrostátního orgánu, který bude osobní údaje přijímat a zpracovávat, jakož i kontaktní údaje vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů jsou k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=cs.“;

2)

Znění prohlášení o ochraně soukromí uvedeného ve vzoru formuláře prohlášení o podpoře na konci části B se nahrazuje tímto:

„Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů budou Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři použity pouze na podporu iniciativy a budou zpřístupněny příslušným vnitrostátním orgánům za účelem ověření a potvrzení. Máte právo od organizátorů této iniciativy požadovat přístup k Vašim údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i omezení jejich zpracování.

Vaše údaje budou u organizátorů uchovávány po dobu nejvýše 18 měsíců po dni registrace navrhované občanské iniciativy nebo nejvýše do jednoho měsíce po předložení této iniciativy Komisi, podle toho, co nastane dříve. V případě správního nebo soudního řízení mohou být uchovávány i po vypršení těchto lhůt, a to po dobu maximálně jednoho týdne po datu jeho ukončení.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo kdykoliv podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Organizátoři občanské iniciativy jsou správci údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a mohou být kontaktováni na základě informací uvedených v tomto formuláři.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (pokud existuje) jsou k dispozici na internetové stránce iniciativy v registru Evropské komise, jak je uvedeno v tomto formuláři.

Kontaktní údaje příslušného vnitrostátního orgánu, který bude osobní údaje přijímat a zpracovávat, jakož i kontaktní údaje vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů jsou k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=cs.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 008, 12.1.2001, s. 1).


Top