EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1018 ze dne 18. července 2018, kterým se povoluje rozšíření použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)

C/2018/4541

OJ L 183, 19.7.2018, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1018/oj

19.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1018

ze dne 18. července 2018,

kterým se povoluje rozšíření použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie.

(2)

V souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2015/2283 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2), kterým se zřizuje seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(3)

Podle článku 12 nařízení (EU) 2015/2283 předloží Komise návrh prováděcího aktu, kterým se povoluje uvedení nové potraviny na trh v Unii a kterým se aktualizuje seznam Unie.

(4)

Prováděcím rozhodnutím Komise 2014/396/EU (3) bylo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (4) a na základě stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (5) povoleno uvedení pekařského droždí ošetřeného UV (Saccharomyces cerevisiae) na trh jako nové složky potravin k použití v některých potravinách, včetně kvasnicového kynutého chleba a rohlíků a kvasnicového kynutého jemného pečiva, a rovněž v doplňcích stravy.

(5)

Dne 6. prosince 2016 podala společnost Lallemand Bio-Ingredients u příslušného orgánu Dánska žádost o rozšíření použití a míry použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením. Podle žádosti se má použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením rozšířit na další kategorie potravin, a sice na balené čerstvé a sušené droždí pro domácí pečení a v doplňcích stravy bez uvedení maximálního přípustného množství. Žadatel dále požádal o změnu spodní hranice specifikace pro obsah vitaminu D2 v koncentrátu droždí z 1 800 000 mj. (450 μg/g) na 800 000 mj. (200 μg/g).

(6)

Podle čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 všechny žádosti o uvedení nové potraviny na trh v Unii předložené některému z členských států v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 258/97, o nichž nebylo přijato konečné rozhodnutí před 1. lednem 2018, se projednávají jako žádosti podléhající nařízení (EU) 2015/2283.

(7)

Žádost o rozšíření použití a míry použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením byla podána příslušnému členskému státu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 258/97, ale splňuje i požadavky stanovené v nařízení (EU) 2015/2283.

(8)

Dne 30. června 2017 vydal příslušný orgán Dánska zprávu o prvním posouzení. V uvedené zprávě dospěl k závěru, že rozšíření použití a navržené maximální množství použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením splňují kritéria pro nové potraviny stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(9)

Dne 7. července 2017 rozeslala Komise zprávu o prvním posouzení ostatním členským státům. Ve lhůtě 60 dní stanovené v čl. 6 odst. 4 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 258/97 podaly ostatní členské státy připomínky, pokud jde o metody použité k dostatečné identifikaci možných mutací, nedostatečné odůvodnění bezpečnostních důvodů na podporu zrušení maximálního množství pro doplňky stravy, nedostatek informací o stabilitě při skladování pro novou formu nové potraviny, nedostatek informací o akreditaci laboratoří a pokud jde o otázku, zda může příjem nové potraviny překročit nejvyšší povolenou dávku pro vitamin D stanovenou úřadem EFSA (6).

(10)

K připomínkám ostatních členských států poskytl žadatel dodatečná vysvětlení, která jejich obavy ke spokojenosti členských států a Komise rozptýlila. Tato vysvětlení poskytují dostatečné odůvodnění pro závěr, že rozšíření použití a míry použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením je v souladu s ustanoveními čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(11)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (7) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 (8) stanoví zvláštní ustanovení pro použití vitaminů a minerálních látek přidávaných do doplňků stravy a potravin. Rozšíření použití pekařského droždí ošetřeného UV zářením by mělo být povoleno, aniž jsou dotčeny požadavky uvedených právních předpisů.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Zápis na seznamu Unie pro povolené nové potraviny stanoveném v článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 týkající se látky pekařské droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřené UV zářením se mění podle přílohy tohoto nařízení.

2.   Zápis na seznamu Unie uvedený v odstavci 1 zahrnuje podmínky použití a požadavky na označování, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

3.   Povolením stanoveným v tomto článku nejsou dotčena ustanovení směrnice 2002/46/ES ani nařízení (ES) č. 1925/2006.

Článek 2

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/396/EU ze dne 24. června 2014, kterým se povoluje uvedení pekařského droždí ošetřeného UV (Saccharomyces cerevisiae) na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 186, 26.6.2014, s. 108).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).

(5)  Scientific Opinion on the safety of vitamin D-enriched UV-treated baker's yeast, EFSA Journal 2014; 12(1):3520.

(6)  EFSA Journal 2012;10(7):2813.

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

V tabulce 1 (Povolené nové potraviny) se záznam pro pekařské droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřené UV zářením nahrazuje tímto:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Pekařské droždí ( Saccharomyces cerevisiae ) ošetřené UV zářením

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství vitaminu D2

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „droždí s vitaminem D“ nebo „droždí s vitaminem D2

 

Kvasnicový kynutý chléb a rohlíky

5 μg vitaminu D2/100 g

Kvasnicové kynuté jemné pečivo

5 μg vitaminu D2/100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

 

Balené čerstvé nebo sušené droždí pro domácí pečení

45 μg/100 g pro čerstvé droždí

200 μg/100 g pro sušené droždí

1.

V označení potravin se pro tuto novou potravinu použije název „droždí s vitaminem D“ nebo „droždí s vitaminem D2“.

2.

Na označení nové potraviny musí být uveden údaj, že potravina je určena pouze pro pečení a že by neměla být konzumována v syrovém stavu.

3.

Na označení nové potraviny musí být uveden návod k použití pro konečné spotřebitele, aby nebyla překročena maximální koncentrace 5 μg vitaminu D2/100 g v konečných pečených výrobcích domácí výroby.“

2)

V tabulce 2 (Specifikace) se záznam pro pekařské droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřené UV zářením nahrazuje tímto:

Povolená nová potravina

Specifikace

Pekařské droždí ( Saccharomyces cerevisiae ) ošetřené UV zářením

Popis/definice:

Pekařské droždí (Saccharomyces cerevisiae) je ošetřeno ultrafialovým zářením, které vyvolává přeměnu ergosterolu na vitamin D2 (ergokalciferol). Obsah vitaminu D2 v koncentrátu droždí se pohybuje mezi 800 000 a 3 500 000 mj. vitaminu D/100 g (200–875 μg/g). Droždí může být inaktivováno.

Koncentrát droždí je smíchán s běžným pekařským droždím, aby nebylo překročeno maximální množství v baleném čerstvém nebo sušeném droždí pro domácí pečení.

Žlutohnědá, sypká zrnka

Vitamin D2:

Chemický název: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonymum: Ergokalciferol

CAS 50-14-6

Molekulová hmotnost: 396,65 g/mol

Mikrobiologická kritéria koncentrátu droždí:

Koliformní bakterie: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: Nepřítomnost ve 25 g“


Top