EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0815

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/815 ze dne 1. června 2018 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP.)

C/2018/3303

OJ L 137, 4.6.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/815/oj

4.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 137/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/815

ze dne 1. června 2018

o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 497 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zabránilo narušení mezinárodních finančních trhů a zamezilo penalizaci institucí tím, že by se na ně během procesu uznávání stávajících ústředních protistran z třetích zemí vztahovaly vyšší kapitálové požadavky, bylo v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 stanoveno přechodné období, během něhož mohou instituce usazené v Unii pokládat všechny ústřední protistrany z třetích zemí, s nimiž tyto instituce provádějí clearing transakcí, za způsobilé ústřední protistrany.

(2)

Nařízením (EU) č. 575/2013 bylo změněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2), pokud jde o některé vstupy pro výpočet kapitálových požadavků na instituce pro expozice vůči ústředním protistranám z třetích zemí. V souladu s tím čl. 89 odst. 5a nařízení (EU) č. 648/2012 vyžaduje, aby určité ústřední protistrany z třetích zemí podávaly po omezenou dobu informace o celkové částce počáteční marže přijaté od členů svého clearingového systému. Toto přechodné období odpovídá období stanovenému v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013.

(3)

Obě přechodná období měla skončit dnem 15. června 2014.

(4)

Ustanovení čl. 497 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 zmocňuje Komisi přijmout za mimořádných okolností prováděcí akt za účelem prodloužení přechodného období pro kapitálové požadavky o šest měsíců. Toto prodloužení by mělo být uplatněno rovněž na lhůty stanovené v čl. 89 odst. 5a nařízení (EU) č. 648/2012. Uvedená přechodná období byla naposledy prodloužena do 15. června 2018 prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2241 (3).

(5)

Pokud jde o ústřední protistrany usazené ve třetích zemích, které požádaly o uznání v souladu s článkem 25 nařízení (EU) č. 648/2012, uznal jich Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 32. Zbývající ústřední protistrany ze třetích zemí na uznání stále čekají a proces uznávání do 15. června 2018 dokončen nebude. Pokud nebude přechodné období prodlouženo, musely by instituce usazené v Unii (nebo jejich dceřiné podniky usazené mimo Unii), které mají vůči zbývajícím ústředním protistranám ze třetích zemí expozice, výrazně zvýšit svůj kapitál na tyto expozice, což by mohlo vést k odstoupení těchto institucí jako přímých účastníků v uvedených ústředních protistranách, či přinejmenším k dočasnému ukončení poskytování clearingových služeb klientům těchto institucí, a tudíž k vážnému narušení trhů, na nichž tyto ústřední protistrany působí.

(6)

Nutnost zabránit narušení trhů mimo Unii, která vedla k dřívějším prodloužením přechodného období stanoveného v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, by proto přetrvávala i poté, co skončí prodloužení přechodného období stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2017/2241. Další prodloužení přechodného období by mělo umožnit institucím usazeným v Unii (nebo jejich dceřiným podnikům usazeným mimo Unii) zamezit výraznému navýšení kapitálových požadavků kvůli dosud neukončenému procesu uznávání ústředních protistran, jež průchodným a přístupným způsobem poskytují zvláštní druh clearingových služeb, který instituce usazené v Unii (nebo jejich dceřiné podniky usazené mimo Unii) požadují. Z tohoto důvodu je vhodné přechodná období prodloužit o dalších šest měsíců.

(7)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost před 16. červnem 2018, aby se zajistilo, že k prodloužení stávajících přechodných období dojde před skončením jejich platnosti. Pozdější vstup v platnost by mohl vést k narušení, pokud jde o ústřední protistrany, trhy, na nichž působí, a instituce s expozicí vůči těmto ústředním protistranám.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského bankovního výboru,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Patnáctiměsíční období uvedená v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 a v čl. 89 odst. 5a druhém pododstavci nařízení (EU) č. 648/2012, která byla naposledy prodloužena prováděcím nařízením (EU) 2017/2241, se prodlužují o dalších šest měsíců, tj. do 15. prosince 2018.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2241 ze dne 6. prosince 2017 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 322, 7.12.2017, s. 27).


Top