EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0775

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/775 ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny (Text s významem pro EHP. )

C/2018/3120

Úř. věst. L 131, 29.5.2018, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/775/oj

29.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/775

ze dne 28. května 2018,

kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (1), a zejména na čl. 26 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 26 nařízení (EU) č. 1169/2011 stanoví obecná pravidla a požadavky týkající se uvádění země původu nebo místa provenience potravin, které se použijí, aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy Unie.

(2)

Podle čl. 26 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 je uvedení země původu nebo místa provenience povinné tehdy, pokud by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět spotřebitele v omyl ohledně skutečné země původu nebo místa provenience konečné potraviny, zejména pokud by informace připojená k potravině nebo etiketa jako celek jinak naznačovala, že potravina je z jiné země původu nebo místa provenience. Účelem tohoto článku je zamezit uvádění zavádějících informací o potravinách, které by naznačovaly určitý původ potraviny, je-li ve skutečnosti její pravý původ odlišný.

(3)

Ustanovení čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 stanoví, že je-li uváděna země původu nebo místo provenience potraviny a nejedná se o stejnou zemi nebo místo, z nichž pochází její primární složka, uvede se rovněž země původu nebo místo provenience dané primární složky, nebo se uvede, že země původu nebo místo provenience primární složky se liší od země původu nebo místa provenience potraviny. Dále stanoví, že použití uvedených požadavků závisí na přijetí prováděcího aktu.

(4)

Ustanovení čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 se týká případů, kdy se země původu nebo místo provenience uvádí povinně v souladu s čl. 26 odst. 2 písm. a) zmíněného nařízení, nebo dobrovolně prostřednictvím údajů, jako jsou prohlášení, výrazy, vyobrazení nebo symboly.

(5)

Dobrovolné údaje, jako jsou zeměpisná prohlášení obsažená v názvu potraviny nebo k němu připojená, mohou být rovněž součástí pojmenování produktu, jež jsou v souladu se zvláštními právními předpisy EU chráněna jako zeměpisná označení nebo jako ochranné známky.

(6)

Údaje o zemi původu nebo místu provenience potraviny, které jsou součástí pojmenování produktu, jež jsou chráněna jako zeměpisná označení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (2), (EU) č. 1308/2013 (3), (ES) č. 110/2008 (4) nebo (EU) č. 251/2014 (5) nebo chráněna na základě mezinárodních dohod, spadají do působnosti čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011. Vzhledem ke skutečnosti, že u těchto pojmenování produktu existuje úzká souvislost mezi vlastnostmi produktu a zeměpisným původem, že podléhají zvláštním pravidlům, včetně pravidel pro označování, a vzhledem ke zvláštní povaze těchto názvů jako práv duševního vlastnictví je nezbytné dále prozkoumat, jak by měl být v případě zmiňovaných názvů uváděn původ primární složky podle čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011.

(7)

Údaje o zemi původu nebo místu provenience potraviny, které jsou součástí zapsaných ochranných známek, spadají do působnosti čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011. Ochrannou známkou může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, barvy, tvar výrobku nebo obal výrobku, nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků. Účelem ochranných známek je umožnit spotřebitelům v souvislosti s konkrétním výrobkem a/nebo službou identifikaci konkrétního obchodního zdroje či obchodního původu. S ohledem na zvláštní povahu a cíl ochranných známek je vhodné dále prozkoumat, jak by měl být v případě ochranných známek uváděn původ primární složky podle čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011.

(8)

Vžité a obecné názvy, včetně zeměpisných výrazů, které doslova označují původ, ale obecně nejsou chápány jako údaj o zemi původu nebo místu provenience potraviny, by neměly spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení.

(9)

Pro účely tohoto nařízení by identifikační označení připojená k potravině v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (6), kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, neměla být považována za údaj o zemi původu nebo místu provenience.

(10)

Aby mohli spotřebitelé přijímat informovanější rozhodnutí, je nezbytné stanovit prostřednictvím tohoto nařízení zvláštní pravidla pro případy, kdy jsou země původu nebo místo provenience primární složky uvedeny. Zmíněná pravidla zajistí, aby taková informace byla dostatečně přesná a smysluplná.

(11)

Bylo by proto vhodné, aby se takový údaj pro primární složku poskytoval s odkazem na zeměpisnou oblast, jež by měla být spotřebiteli snadno srozumitelná. Používání smyšlených názvů pro regiony nebo jiné zeměpisné oblasti, které nejsou smysluplnou informací nebo by mohly uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečného místa provenience primární složky, by mělo být zakázáno.

(12)

Pokud je primární složka potravinou, na niž se vztahují zvláštní předpisy Unie o uvádění země původu nebo místa provenience, mohly by být tyto předpisy případně použity pro účely čl. 26 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011.

(13)

Pokud se provozovatelé potravinářských podniků například z důvodu různých nebo proměnlivých zdrojů dodávek a zvláštních výrobních postupů rozhodnou uvádět pouze to, že se země původu nebo místo provenience primární složky liší od země původu nebo místa provenience potraviny, bude vhodné stanovit rámec, který zohlední různé skutečnosti při zpracování potravin. Příslušné údaje by měly zajistit srozumitelné informace pro spotřebitele.

(14)

Informace poskytnuté ohledně primární složky v souladu s tímto nařízením by měly doplňovat informace poskytnuté spotřebitelům o zemi původu nebo místu provenience potraviny a měly by být dobře viditelné, snadno čitelné, a případně i nesmazatelné.

(15)

Pro použití tohoto nařízení by mělo být v souladu s článkem 47 nařízení (EU) č. 1169/2011, který stanoví, že veškerá nová opatření týkající se informací o potravinách se použijí vždy od 1. dubna kalendářního roku, stanoveno přiměřené přechodné období.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví podmínky použití čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 v případech, kdy se uvádí země původu nebo místo provenience potraviny prostřednictvím údajů, jako jsou prohlášení, vyobrazení, symboly nebo výrazy označující místa nebo zeměpisné oblasti, s výjimkou zeměpisných výrazů, které jsou součástí vžitých a obecných názvů a doslova označují původ, ale obecně nejsou chápány jako údaj o zemi původu nebo místu provenience.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na zeměpisná označení chráněná na základě nařízení (EU) č. 1151/2012, nařízení (EU) č. 1308/2013, nařízení (ES) č. 110/2008 nebo nařízení (EU) č. 251/2014 nebo na základě mezinárodních dohod, ani na zapsané ochranné známky, pokud tyto známky představují označení původu, dokud nebudou přijata zvláštní pravidla týkající se použití čl. 26 odst. 3 na taková označení.

Článek 2

Údaj o zemi původu nebo místu provenience primární složky potraviny

Země původu nebo místo provenience primární složky, které nejsou stejné jako udávaná země původu nebo udávané místo provenience potraviny, se uvádějí:

a)

s odkazem na jednu z těchto zeměpisných oblastí:

i)

„EU“, „mimo EU“ nebo „EU a mimo EU“; nebo

ii)

region nebo jakákoli jiná zeměpisná oblast, a to buď v rámci několika členských států, nebo v třetích zemích, pokud jsou jako takové definovány podle mezinárodního práva veřejného nebo dobře srozumitelné běžně informovanému průměrnému spotřebiteli; nebo

iii)

rybolovná oblast FAO nebo mořský nebo sladkovodní subjekt, pokud jsou jako takové definovány podle mezinárodního práva nebo dobře srozumitelné běžně informovanému průměrnému spotřebiteli; nebo

iv)

členský stát/členské státy nebo třetí země; nebo

v)

region nebo jakákoli jiná zeměpisná oblast v členském státě nebo v třetí zemi dobře srozumitelná běžně informovanému průměrnému spotřebiteli; nebo

vi)

země původu nebo místo provenience v souladu se zvláštními předpisy Unie použitelnými pro primární složku/složky jako takovou/takové;

b)

nebo prostřednictvím prohlášení:

„(název primární složky/primárních složek) nepochází/nepocházejí z/ze (země původu nebo místo provenience potraviny)“ nebo prostřednictvím podobného znění, které bude mít pro spotřebitele stejný význam.

Článek 3

Způsob uvádění informací

1.   Informace poskytované podle článku 2 se uvádějí písmem o velikosti, která není menší než minimální velikost písma stanovená v souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, pokud jsou země původu nebo místo provenience potraviny uvedeny slovy, informace poskytované podle článku 2 se uvádějí ve stejném zorném poli jako údaje o zemi původu nebo místu provenience potraviny a písmem, jehož střední výška představuje alespoň 75 % střední výšky písma, jímž je uvedena země původu nebo místo provenience potraviny.

3.   Aniž je dotčen odstavec 1, pokud jsou země původu nebo místo provenience potraviny uvedeny jinak než slovy, informace poskytované podle článku 2 se uvádějí ve stejném zorném poli jako údaje o zemi původu nebo místu provenience potraviny.

Článek 4

Vstup v platnost, datum použitelnosti a přechodná opatření

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2020.

Potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem použitelnosti tohoto nařízení smějí být uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).


Top