EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0686

Nařízení Komise (EU) 2018/686 ze dne 4. května 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl a triklopyr v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

C/2018/2654

OJ L 121, 16.5.2018, p. 30–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/686/oj

16.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/686

ze dne 4. května 2018,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl a triklopyr v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl byly stanoveny v příloze II a v části B přílohy III nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro triklopyr byly stanoveny v části A přílohy III uvedeného nařízení.

(2)

Pokud jde o chlorpyrifos, předložil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení (2). Úřad zjistil riziko pro spotřebitele, pokud jde o MLR u hroznů moštových. Je proto vhodné tento MLR snížit. Doporučil snížit MLR u kdoulí, mišpulí obecných/německých, meruněk, třešní, dýní, kukuřice cukrové, brokolice, kapusty růžičkové, kapusty kadeřavé a kapusty krmné, kedluben, salátu a ostatních salátových rostlin, špenátu, luskové zeleniny, chřestu, artyčoků, luštěnin, makových semen, slunečnicových semen, semen řepky olejky, hořčičných semen, semen lničky seté, oliv na olej, zrn pohanky, zrn prosa, kávových zrn a drůbeže (svaloviny, tuku a jater). U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Pokud jde o MLR u mandlí, lískových ořechů, pekanových ořechů, vlašských ořechů, jablek, hrušek, hroznů stolních, řepy červené/salátové, ředkve, česneku, šalotky, cibule jarní/zelené cibulky a cibule zimní/sečky, rajčat, papriky seté, lilku/baklažánu, zelí pekingského/pe-tsai, kozlíčku polníčku, salátu, čekanky štěrbáku/endivie, rokety seté/rukoly, fazolových lusků, vyluštěných fazolových semen, hrachových lusků, vyluštěných hrachových zrn, chřestu, artyčoků, fazolí, hrachu, semen lupiny bílé/vlčího bobu, makových semen, slunečnicových semen, semen řepky olejky, sójových bobů, hořčičných semen, bavlníkových semen, semen lničky seté, oliv na olej, pohanky a jiných pseudoobilovin, prosa, čaje, koření (semen, plodů, kořenů a oddenků), prasat (svaloviny a tukové tkáně), skotu (svaloviny a tukové tkáně), ovcí (svaloviny a tukové tkáně), koz (svaloviny a tukové tkáně), drůbeže (svaloviny a tukové tkáně) a mléka (kravského, ovčího a kozího), dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(3)

Pokud jde o chlorpyrifos-methyl, předložil úřad odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení (3). Úřad navrhl změnit definici rezidua na sumu chlorpyrifos-methylu a desmethyl chlorpyrifos-methylu u obilovin. Doporučil snížit MLR u jahod, rybízu (bílého, černého, červeného), aktinidie/kiwi, brambor, kukuřice, žita, čiroku, pšenice, prasat (jater a ledvin), skotu (jater a ledvin), ovcí (jater a ledvin), koz (jater a ledvin) a drůbeže (svaloviny, tuku, jater a ledvin). U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Pokud jde o MLR u koření (semen, plodů, kořenů a oddenků), ječmene, ovsa, rýže, prasat (masa, tuku, jater a ledvin), skotu (masa, tuku, jater a ledvin), ovcí (masa, tuku, jater a ledvin), koz (masa, tuku, jater a ledvin), drůbeže (masa, tuku, jater a ledvin), mléka (kravského, ovčího a kozího) a ptačích vajec, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Z údajů z monitoringu vyplývá, že na povrchu neošetřených luštěnin, olejnatých semen a obilovin se rezidua vyskytují na úrovni přesahující novou mez stanovitelnosti, kterou určil úřad, ale nižší než stávající mez stanovitelnosti. Tato rezidua jsou důsledkem křížové kontaminace s plodinami zákonně ošetřenými chlorpyrifos-methylem. Vzhledem k tomu, že posouzení prokázalo, že na stávající úrovni meze stanovitelnosti neexistuje žádné nepřijatelné riziko pro spotřebitele nebo zvířata, měly by být MLR pro tyto plodiny dočasně stanoveny na úrovni stávající meze stanovitelnosti. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během čtyř let od vyhlášení tohoto nařízení.

(4)

Pokud jde o triklopyr, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (4). Úřad doporučil snížit MLR u jablek, hrušek, meruněk, broskví, zrn rýže, prasat (svaloviny, tuku, jater a ledvin), ledvin skotu, ledvin ovcí, ledvin koz a mléka (kravského, ovčího a kozího). U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Dospěl k závěru, že pokud jde o MLR u grapefruitů, pomerančů, citronů, mandarinek, jablek, hrušek, meruněk, broskví a rýže, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(5)

Pokud jde o produkty, k jejichž ošetření není použití příslušného přípravku na ochranu rostlin povoleno a pro něž neexistují žádné přípustné odchylky pro dovoz nebo maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL), MLR by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo by se měla použít standardní hodnota MLR, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(6)

Pokud jde o potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. V případě několika látek tyto laboratoře dospěly k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.

(7)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné úpravy MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(8)

Obchodní partneři Unie byli ohledně nových MLR konzultováni prostřednictvím Světové obchodní organizace a jejich připomínky byly zohledněny.

(9)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by mělo toto nařízení stanovit přechodná ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před úpravou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele. Protože riziko pro spotřebitele za stávajícího MLR nelze vyloučit, měla by se ode dne použitelnosti tohoto nařízení u hroznů stolních pro chlorpyrifos použít hodnota 0,01 mg/kg.

(11)

Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pokud jde o účinné látky chlorpyrifos-methyl a triklopyr ve všech produktech a na jejich povrchu, na produkty vyprodukované před dnem 5. prosince 2018 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Pokud jde o účinnou látku chlorpyrifos ve všech produktech a na jejich povrchu, kromě hroznů stolních, na produkty vyprodukované před dnem 5. prosince 2018 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 5. prosince 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. května 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(3):4733.

(3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(3):4734.

(4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels for triclopyr according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(3):4735.


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

příloha II se mění takto:

a)

sloupce pro chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl se nahrazují tímto:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Chlorpyrifos (F)

Chlorpyrifos-methyl (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

0110000

Citrusové plody

1,5

2

0110010

Grapefruity

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

0110030

Citrony

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

0110990

Ostatní

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

0,01  (*1)

0120010

Mandle

0,05 (+)

 

0120020

Para ořechy

0,01  (*1)

 

0120030

Kešu ořechy

0,01  (*1)

 

0120040

Kaštany jedlé

0,01  (*1)

 

0120050

Kokosové ořechy

0,01  (*1)

 

0120060

Lískové ořechy

0,01  (*1) (+)

 

0120070

Makadamové ořechy

0,01  (*1)

 

0120080

Pekanové ořechy

0,05 (+)

 

0120090

Piniové oříšky

0,01  (*1)

 

0120100

Pistácie

0,01  (*1)

 

0120110

Vlašské ořechy

0,05 (+)

 

0120990

Ostatní

0,01  (*1)

 

0130000

Jádrové ovoce

 

1

0130010

Jablka

0,01  (*1) (+)

 

0130020

Hrušky

0,01  (*1) (+)

 

0130030

Kdoule

0,4

 

0130040

Mišpule obecná/německá

0,01  (*1)

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

1

 

0130990

Ostatní

0,01  (*1)

 

0140000

Peckové ovoce

 

0,5

0140010

Meruňky

0,01  (*1)

 

0140020

Třešně

0,05

 

0140030

Broskve

0,08

 

0140040

Švestky

0,3

 

0140990

Ostatní

0,01  (*1)

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

0151000

a)

hrozny

0,01  (*1)

1

0151010

Hrozny stolní

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

0152000

b)

jahody

0,3

0,06

0153000

c)

ovoce z keřů

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0153010

Ostružiny

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

0153990

Ostatní

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0,01  (*1)

0154010

Brusnice / borůvky

0,01  (*1)

 

0154020

Klikvy

1

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

0,01  (*1)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

0,01  (*1)

 

0154050

Šípky

0,01  (*1)

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

0,01  (*1)

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0,01  (*1)

 

0154080

Bez černý / bezinky

0,01  (*1)

 

0154990

Ostatní

0,01  (*1)

 

0160000

Různé ovoce s

 

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

0161010

Datle

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161020

Fíky

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161030

Stolní olivy

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161040

Kumquaty / kumkváty

1

2

0161050

Karamboly

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,01  (*1)

0,5

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161990

Ostatní

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162010

Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

0162020

Liči

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

0162040

Opuncie

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

0162990

Ostatní

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

0163010

Avokádo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163020

Banány

4

0,01  (*1)

0163030

Mango

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163040

Papája

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163050

Granátová jablka

0,01  (*1)

0,3

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163070

Kvajáva hrušková

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163080

Ananas

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163090

Chlebovník

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163100

Durian cibetkový

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163990

Ostatní

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,01  (*1)

0211000

a)

brambory

0,01  (*1)

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*1)

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

0212020

Batáty

 

 

0212030

Jamy

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

0212990

Ostatní

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

0213010

Řepa červená / salátová

0,05 (+)

 

0213020

Mrkev / karotka

0,1

 

0213030

Celer bulvový

0,01  (*1)

 

0213040

Křen

0,01  (*1)

 

0213050

Topinambury

0,01  (*1)

 

0213060

Pastinák

0,01  (*1)

 

0213070

Petržel kořenová

0,01  (*1)

 

0213080

Ředkve

0,01  (*1) (+)

 

0213090

Kozí brada

0,01  (*1)

 

0213100

Brukev řepka tuřín

0,01  (*1)

 

0213110

Brukev řepák vodnice

0,01  (*1)

 

0213990

Ostatní

0,01  (*1)

 

0220000

Cibulová zelenina

 

0,01  (*1)

0220010

Česnek

0,01  (*1) (+)

 

0220020

Cibule kuchyňská

0,2

 

0220030

Šalotka

0,01  (*1) (+)

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

0,01  (*1) (+)

 

0220990

Ostatní

0,01  (*1)

 

0230000

Plodová zelenina

 

 

0231000

a)

lilkovité

 

 

0231010

Rajčata

0,1 (+)

1

0231020

Paprika setá

0,01  (*1) (+)

1

0231030

Lilek/baklažán

0,01  (*1) (+)

1

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Ostatní

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Okurky salátové

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

0232030

Cukety

 

 

0232990

Ostatní

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Melouny cukrové

 

 

0233020

Dýně

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

0233990

Ostatní

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

0,01  (*1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

0241010

Brokolice

0,01  (*1)

 

0241020

Květák

0,05

 

0241990

Ostatní

0,01  (*1)

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

0,01  (*1)

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

0242020

Zelí hlávkové

 

 

0242990

Ostatní

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

0,01  (*1)

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

0243990

Ostatní

 

 

0244000

d)

kedlubny

0,01  (*1)

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Kozlíček polníček

(+)

 

0251020

Salát

(+)

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

(+)

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

0251050

Barborky

 

 

0251060

Roketa setá / rukola

(+)

 

0251070

Červená hořčice

 

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

0251990

Ostatní

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Špenát

 

 

0252020

Šrucha

 

 

0252030

Mangold

 

 

0252990

Ostatní

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Kerblík

 

 

0256020

Pažitka

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

0256070

Tymián

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Ostatní

 

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fazolové lusky

(+)

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

(+)

 

0260030

Hrachové lusky

(+)

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

(+)

 

0260050

Čočka

 

 

0260990

Ostatní

 

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Chřest

(+)

 

0270020

Kardy

 

 

0270030

Celer řapíkatý

 

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

 

0270050

Artyčoky

(+)

 

0270060

Pór

 

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

 

0270080

Bambusové výhonky

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

 

0270990

Ostatní

 

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Pěstované houby

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*1)

0,05 (+)

0300010

Fazole

(+)

 

0300020

Čočka

 

 

0300030

Hrách

(+)

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

(+)

 

0300990

Ostatní

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

 

0401000

Olejnatá semena

 

0,05 (+)

0401010

Lněná semena

0,01  (*1)

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,01  (*1)

 

0401030

Maková semena

0,01  (*1) (+)

 

0401040

Sezamová semena

0,01  (*1)

 

0401050

Slunečnicová semena

0,01  (*1) (+)

 

0401060

Semena řepky olejky

0,04 (+)

 

0401070

Sójové boby

0,1 (+)

 

0401080

Hořčičná semena

0,04 (+)

 

0401090

Bavlníková semena

0,3 (+)

 

0401100

Dýňová semena

0,01  (*1)

 

0401110

Semena světlice barvířské

0,01  (*1)

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,01  (*1)

 

0401130

Semena lničky seté

0,04 (+)

 

0401140

Konopná semena

0,01  (*1)

 

0401150

Semena skočce obecného

0,01  (*1)

 

0401990

Ostatní

0,01  (*1)

 

0402000

Olejnaté plody

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Olivy na olej

(+)

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

0402030

Plody palem

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

0402990

Ostatní

 

 

0500000

OBILOVINY

 

 

0500010

Ječmen

0,6

6 (+)

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,01  (*1) (+)

0,05 (+)

0500030

Kukuřice

0,05

0,05 (+)

0500040

Proso

0,01  (*1) (+)

0,05 (+)

0500050

Oves

0,6

6 (+)

0500060

Rýže

0,5

3 (+)

0500070

Žito

0,15

0,05 (+)

0500080

Čirok

0,5

0,05 (+)

0500090

Pšenice

0,5

0,05 (+)

0500990

Ostatní

0,01  (*1)

0,05 (+)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

0,05  (*1)

0610000

Čaje

2 (+)

 

0620000

Kávová zrna

0,05

 

0630000

Bylinné čaje z

0,05  (*1)

 

0631000

a)

květů

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

0631030

Růže

 

 

0631040

Jasmín

 

 

0631050

Lípa

 

 

0631990

Ostatní

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

0632010

Jahodník

 

 

0632020

Roibos

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

0632990

Ostatní

 

 

0633000

c)

kořenů

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

0633990

Ostatní

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

0640000

Kakaové boby

0,05  (*1)

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

0,05  (*1)

 

0700000

CHMEL

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

 

0810000

Semena

5 (+)

1 (+)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

0810990

Ostatní

 

 

0820000

Plody

1 (+)

0,3 (+)

0820010

Nové koření

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

0820070

Vanilka

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

0820990

Ostatní

 

 

0830000

Kůra

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Skořice

 

 

0830990

Ostatní

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

(+)

 

0840010

Lékořice

1

5 (+)

0840020

Zázvor

1

5 (+)

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

1

5 (+)

0840040

Křen

 

(+)

0840990

Ostatní

1

5 (+)

0850000

Pupeny

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Hřebíček

 

 

0850020

Kapary

 

 

0850990

Ostatní

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Šafrán

 

 

0860990

Ostatní

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muškátový květ

 

 

0870990

Ostatní

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 

0,01  (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

0,05

 

0900020

Cukrová třtina

0,01  (*1)

 

0900030

Kořen čekanky

0,01  (*1)

 

0900990

Ostatní

0,01  (*1)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

1010000

Tkáně z

 

 

1011000

a)

prasat

 

 

1011010

Svalovina

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1011020

Tuková tkáň

0,02 (+)

0,1 (+)

1011030

Játra

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011040

Ledviny

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011990

Ostatní

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012000

b)

skotu

 

 

1012010

Svalovina

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1012020

Tuková tkáň

1 (+)

0,1 (+)

1012030

Játra

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012040

Ledviny

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012990

Ostatní

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013000

c)

ovcí

 

 

1013010

Svalovina

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1013020

Tuková tkáň

1 (+)

0,1 (+)

1013030

Játra

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013040

Ledviny

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013990

Ostatní

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014000

d)

koz

 

 

1014010

Svalovina

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1014020

Tuková tkáň

1 (+)

0,1 (+)

1014030

Játra

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014040

Ledviny

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014990

Ostatní

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015000

e)

koňovitých

 

 

1015010

Svalovina

0,01  (*1)

0,1 (+)

1015020

Tuková tkáň

1

0,1 (+)

1015030

Játra

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015040

Ledviny

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015990

Ostatní

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1016000

f)

drůbeže

0,01  (*1)

 

1016010

Svalovina

(+)

0,1 (+)

1016020

Tuková tkáň

(+)

0,1 (+)

1016030

Játra

 

0,01  (*1)

1016040

Ledviny

 

0,01  (*1)

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,01  (*1)

1016990

Ostatní

 

0,01  (*1)

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

1017010

Svalovina

0,01  (*1)

0,1

1017020

Tuková tkáň

1

0,1

1017030

Játra

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017040

Ledviny

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017990

Ostatní

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020000

Mléko

0,02 (+)

0,01  (*1)

1020010

Kravské

 

 

1020020

Ovčí

 

 

1020030

Kozí

 

 

1020040

Kobylí

 

 

1020990

Ostatní

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Slepičí

 

 

1030020

Kachní

 

 

1030030

Husí

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

1030990

Ostatní

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  (*1)

0,01  (*1)

b)

vkládá se nový sloupec pro triklopyr, který zní:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (*3)

Triklopyr

(1)

(2)

(3)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0110000

Citrusové plody

 

0110010

Grapefruity

0,1 (+)

0110020

Pomeranče

0,1 (+)

0110030

Citrony

0,1 (+)

0110040

Kyselé lajmy

0,01  (*2)

0110050

Mandarinky

0,1 (+)

0110990

Ostatní

0,01  (*2)

0120000

Ořechy ze stromů

0,01  (*2)

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní

 

0130000

Jádrové ovoce

 

0130010

Jablka

0,05 (+)

0130020

Hrušky

0,05 (+)

0130030

Kdoule

0,01  (*2)

0130040

Mišpule obecná/německá

0,01  (*2)

0130050

Mišpule japonská / lokvát

0,01  (*2)

0130990

Ostatní

0,01  (*2)

0140000

Peckové ovoce

 

0140010

Meruňky

0,05 (+)

0140020

Třešně

0,01  (*2)

0140030

Broskve

0,05 (+)

0140040

Švestky

0,01  (*2)

0140990

Ostatní

0,01  (*2)

0150000

Bobulové a drobné ovoce

0,01  (*2)

0151000

a)

hrozny

 

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

ovoce z keřů

 

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153990

Ostatní

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Brusnice / borůvky

 

0154020

Klikvy

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0154050

Šípky

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

0154990

Ostatní

 

0160000

Různé ovoce s

0,01  (*2)

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0161010

Datle

 

0161020

Fíky

 

0161030

Stolní olivy

 

0161040

Kumquaty / kumkváty

 

0161050

Karamboly

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

0161990

Ostatní

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

0162010

Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0162990

Ostatní

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

 

0163020

Banány

 

0163030

Mango

 

0163040

Papája

 

0163050

Granátová jablka

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

0163080

Ananas

 

0163090

Chlebovník

 

0163100

Durian cibetkový

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0163990

Ostatní

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*2)

0211000

a)

brambory

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa červená / salátová

 

0213020

Mrkev / karotka

 

0213030

Celer bulvový

 

0213040

Křen

 

0213050

Topinambury

 

0213060

Pastinák

 

0213070

Petržel kořenová

 

0213080

Ředkve

 

0213090

Kozí brada

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0213990

Ostatní

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01  (*2)

0220010

Česnek

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

0220990

Ostatní

 

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*2)

0231000

a)

lilkovité

 

0231010

Rajčata

 

0231020

Paprika setá

 

0231030

Lilek/baklažán

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0231990

Ostatní

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety

 

0232990

Ostatní

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0233010

Melouny cukrové

 

0233020

Dýně

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*2)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0242020

Zelí hlávkové

 

0242990

Ostatní

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní

 

0244000

d)

kedlubny

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*2)

0251010

Kozlíček polníček

 

0251020

Salát

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251050

Barborky

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251990

Ostatní

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*2)

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*2)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*2)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*2)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02  (*2)

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať

 

0256040

Petrželová nať

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0256070

Tymián

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostatní

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*2)

0260010

Fazolové lusky

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0260030

Hrachové lusky

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0260050

Čočka

 

0260990

Ostatní

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*2)

0270010

Chřest

 

0270020

Kardy

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0270050

Artyčoky

 

0270060

Pór

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0270990

Ostatní

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*2)

0280010

Pěstované houby

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*2)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*2)

0300010

Fazole

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

0300990

Ostatní

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01  (*2)

0401000

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0401030

Maková semena

 

0401040

Sezamová semena

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0401070

Sójové boby

 

0401080

Hořčičná semena

 

0401090

Bavlníková semena

 

0401100

Dýňová semena

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0401130

Semena lničky seté

 

0401140

Konopná semena

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0401990

Ostatní

 

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

 

0402020

Jádra plodů palem

 

0402030

Plody palem

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

0402990

Ostatní

 

0500000

OBILOVINY

 

0500010

Ječmen

0,01  (*2)

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,01  (*2)

0500030

Kukuřice

0,01  (*2)

0500040

Proso

0,01  (*2)

0500050

Oves

0,01  (*2)

0500060

Rýže

0,3 (+)

0500070

Žito

0,01  (*2)

0500080

Čirok

0,01  (*2)

0500090

Pšenice

0,01  (*2)

0500990

Ostatní

0,01  (*2)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (*2)

0610000

Čaje

 

0620000

Kávová zrna

 

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a)

květů

 

0631010

Heřmánek

 

0631020

Ibišek súdánský

 

0631030

Růže

 

0631040

Jasmín

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

0632010

Jahodník

 

0632020

Roibos

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

0632990

Ostatní

 

0633000

c)

kořenů

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

0633990

Ostatní

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0640000

Kakaové boby

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0700000

CHMEL

0,05  (*2)

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

0,05  (*2)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

0810020

Bulvuška

 

0810030

Miřík celer

 

0810040

Koriandr setý

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

0810060

Kopr vonný

 

0810070

Fenykl sladký

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátový oříšek

 

0810990

Ostatní

 

0820000

Plody

0,05  (*2)

0820010

Nové koření

 

0820020

Žlutodřev

 

0820030

Kmín kořenný

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

0820070

Vanilka

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

0820990

Ostatní

 

0830000

Kůra

0,05  (*2)

0830010

Skořice

 

0830990

Ostatní

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

0,05  (*2)

0840020

Zázvor

0,05  (*2)

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  (*2)

0840040

Křen

(+)

0840990

Ostatní

0,05  (*2)

0850000

Pupeny

0,05  (*2)

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní

 

0860000

Květinové pestíky

0,05  (*2)

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní

 

0870000

Semenné míšky

0,05  (*2)

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*2)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

0900020

Cukrová třtina

 

0900030

Kořen čekanky

 

0900990

Ostatní

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

Tkáně z

 

1011000

a)

prasat

0,01  (*2)

1011010

Svalovina

 

1011020

Tuková tkáň

 

1011030

Játra

 

1011040

Ledviny

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1011990

Ostatní

 

1012000

b)

skotu

 

1012010

Svalovina

0,06

1012020

Tuková tkáň

0,06

1012030

Játra

0,06

1012040

Ledviny

0,08

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,08

1012990

Ostatní

0,08

1013000

c)

ovcí

 

1013010

Svalovina

0,06

1013020

Tuková tkáň

0,06

1013030

Játra

0,06

1013040

Ledviny

0,08

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,08

1013990

Ostatní

0,08

1014000

d)

koz

 

1014010

Svalovina

0,06

1014020

Tuková tkáň

0,06

1014030

Játra

0,06

1014040

Ledviny

0,08

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,08

1014990

Ostatní

0,08

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

Svalovina

0,06

1015020

Tuková tkáň

0,06

1015030

Játra

0,06

1015040

Ledviny

0,08

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,08

1015990

Ostatní

0,08

1016000

f)

drůbeže

0,01  (*2)

1016010

Svalovina

 

1016020

Tuková tkáň

 

1016030

Játra

 

1016040

Ledviny

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1016990

Ostatní

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

1017010

Svalovina

0,06

1017020

Tuková tkáň

0,06

1017030

Játra

0,06

1017040

Ledviny

0,08

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,08

1017990

Ostatní

0,01  (*2)

1020000

Mléko

0,01  (*2)

1020010

Kravské

 

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní

 

1030000

Ptačí vejce

0,01  (*2)

1030010

Slepičí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní

 

1040000

Med a další včelařské produkty

0,05  (*2)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01  (*2)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*2)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  (*2)

2)

příloha III se mění takto:

a)

v části A se zrušuje sloupec pro triklopyr;

b)

v části B se zrušují sloupce pro chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl.


(*1)  Označuje mez stanovitelnosti

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.

(F)= Rozpustné v tuku

Chlorpyrifos (F)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a metabolismu plodin po ošetření půdy nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16. května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0120010

Mandle

0120060

Lískové ořechy

0120080

Pekanové ořechy

0120110

Vlašské ořechy

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0130010

Jablka

0130020

Hrušky

0213010

Řepa červená / salátová

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a metabolismu plodin po ošetření půdy nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0213080

Ředkve

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a metabolismu plodin po ošetření půdy nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0220010

Česnek

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a metabolismu plodin po ošetření půdy nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0220030

Šalotka

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

0231010

Rajčata

0231020

Paprika setá

0231030

Lilek/baklažán

0251010

Kozlíček polníček

0251020

Salát

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

0251060

Roketa setá / rukola

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a metabolismu plodin po ošetření půdy a osiva nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0260010

Fazolové lusky

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a metabolismu plodin po ošetření půdy nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0260020

Vyluštěná fazolová semena

0260030

Hrachové lusky

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

0270010

Chřest

0270050

Artyčoky

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a metabolismu plodin po ošetření půdy a osiva nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0300010

Fazole

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a metabolismu plodin po ošetření půdy nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0300030

Hrách

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a metabolismu plodin po ošetření osiva nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0401030

Maková semena

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a metabolismu plodin po ošetření půdy nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0401050

Slunečnicová semena

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0401060

Semena řepky olejky

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, pokusech týkajících se reziduí a metabolismu plodin po ošetření půdy nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0401070

Sójové boby

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0401080

Hořčičná semena

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0401090

Bavlníková semena

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0401130

Semena lničky seté

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a metabolismu plodin po ošetření půdy nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0402010

Olivy na olej

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a metabolismu plodin po ošetření půdy nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0500040

Proso

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0610000

Čaje

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 16 května 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0810000

Semena

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

0810020

Bulvuška

0810030

Miřík celer

0810040

Koriandr setý

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

0810060

Kopr vonný

0810070

Fenykl sladký

0810080

Pískavice řecké seno

0810090

Muškátový oříšek

0810990

Ostatní

0820000

Plody

0820010

Nové koření

0820020

Žlutodřev

0820030

<