Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0328

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/328 ze dne 5. března 2018 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 29784 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (držitel povolení ADISSEO France SAS) (Text s významem pro EHP. )

C/2018/1224

OJ L 63, 6.3.2018, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/328/oj

6.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/328

ze dne 5. března 2018

o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 29784 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (držitel povolení ADISSEO France SAS)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 29784. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 29784 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém stanovisku ze dne 4. července 2017 (2) dospěl k závěru, že za navržených podmínek použití nemá přípravek Bacillus subtilis DSM 29784 nepříznivý účinek na zdraví zvířat, lidské zdraví ani na životní prostředí. Úřad rovněž dospěl k závěru, že dotčený přípravek má potenciál zlepšit zootechnické výsledky u výkrmu kuřat. Tento závěr lze rozšířit i na odchov kuřat a kuřice, použije-li se daný přípravek ve stejné dávce. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení přípravku Bacillus subtilis DSM 29784 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. března 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(7):4933.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry

4b1829

Adisseo France SAS

Bacillus subtilis DSM 29784

Složení doplňkové látky

Přípravek Bacillus subtilis DSM 29784 obsahující minimálně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky.

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Životaschopné spory Bacillus subtilis DSM 29784

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu Bacillus subtilis DSM 29784 v doplňkové látce, premixech a krmivech:

kultivační metoda EN 15784

Identifikace Bacillus subtilis DSM 29784:

identifikace:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)

Výkrm kuřat

Odchov kuřat a kuřice

1 × 108

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Použití je povoleno v krmivech obsahujících tato povolená kokcidiostatika: monensinát sodný, narasin/nikarbazin, salinomycinát sodný, lasalocid sodný A, diklazuril, narasin, maduramicin amonný, robenidin hydrochlorid nebo dekochinát.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany pokožky, očí a dýchacích cest.

26.3.2028


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top