Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0192

Nařízení Komise (EU) 2018/192 ze dne 8. února 2018, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoře EU v oblasti kontaminujících látek v krmivech a potravinách

C/2018/0628

OJ L 36, 9.2.2018, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/192/oj

9.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/192

ze dne 8. února 2018,

kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoře EU v oblasti kontaminujících látek v krmivech a potravinách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 32 odst. 5 a 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecné úkoly a požadavky pro referenční laboratoře Evropské unie (dále jen „referenční laboratoře EU“) pro potraviny a krmiva a pro zdraví zvířat. V souladu s uvedeným nařízením je úkolem referenčních laboratoří EU zejména poskytovat národním referenčním laboratořím podrobné údaje o analytických metodách a koordinovat používání těchto metod. Referenční laboratoře EU pro potraviny a krmiva jsou uvedeny v části I přílohy VII uvedeného nařízení. V oblasti kontaminujících látek v krmivech a potravinách byla jmenována jedna referenční laboratoř EU pro těžké kovy v krmivech a potravinách, jedna referenční laboratoř EU pro mykotoxiny, jedna referenční laboratoř EU pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a jedna referenční laboratoř EU pro dioxiny a PCB v krmivech a potravinách.

(2)

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC), v jehož rámci v současné době působí od roku 2006 referenční laboratoř EU pro těžké kovy v krmivech a potravinách, referenční laboratoř EU pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a referenční laboratoř EU pro mykotoxiny v krmivech a potravinách, informovalo Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, že s platností od 1. ledna 2018 již tyto referenční laboratoře EU v jeho rámci působit nebudou.

(3)

V těchto oblastech závisí účinnost úředních kontrol a jiných kontrolních činností na kvalitě, jednotnosti a spolehlivosti analytických metod a analytických výsledků poskytovaných úředními laboratořemi a při používání analytických metod je nadále zapotřebí propagovat jednotné postupy. Je nutné zachovat existenci referenčních laboratoří EU v těchto oblastech, a proto je nutné jmenovat nové referenční laboratoře EU. Kromě toho, jelikož v oblasti kovů, dusíkatých sloučenin, kontaminujících látek z výroby a rostlinných toxinů byly po roce 2006 identifikovány nové priority, je nutné rozšířit rozsah činností a úkolů nových referenčních laboratoří EU, které mají být jmenovány.

(4)

Rozsah činností a úkolů by proto měl být v případě stávající referenční laboratoře EU pro těžké kovy v krmivech a potravinách rozšířen na veškeré kovy a dusíkaté sloučeniny v krmivech a potravinách, v případě stávající referenční laboratoře EU pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) na veškeré kontaminující látky z výroby a v případě referenční laboratoře EU pro mykotoxiny v krmivech a potravinách na mykotoxiny a rostlinné toxiny v krmivech a potravinách.

(5)

Komise proto dne 23. ledna 2017 zveřejnila výzvu pro předkládání žádostí za účelem výběru a jmenování referenčních laboratoří EU pro výše uvedené oblasti. Vybraná laboratoř National Food Institute, Technical University of Denmark (Dánsko) by měla být jmenována jako referenční laboratoř EU pro kovy a dusíkaté sloučeniny v krmivech a potravinách, laboratoř National Food Institute, Technical University of Denmark (Dánsko) jako referenční laboratoř EU pro kontaminující látky z výroby a laboratoř RIKILT (Stichting Wageningen Research) (Nizozemsko) jako referenční laboratoř EU pro mykotoxiny a rostlinné toxiny v krmivech a potravinách.

(6)

Vzhledem ke vzrůstající závažnosti chlorovaných perzistentních kontaminujících látek jiných než PCB a dioxiny, bromovaných perzistentních kontaminujících látek a fluorovaných perzistentních kontaminujících látek pro bezpečnost krmiv a potravin je rovněž vhodné rozšířit působnost referenční laboratoře EU pro dioxiny a PCB v krmivech a potravinách na veškeré halogenované perzistentní organické znečišťující látky v krmivech a potravinách. Aby se toto rozšíření působnosti zohlednilo, referenční laboratoř EU pro dioxiny a PCB v krmivech a potravinách by proto měla být přejmenována na referenční laboratoř EU pro halogenované perzistentní organické znečišťující látky v krmivech a potravinách.

(7)

Část I přílohy VII nařízení (ES) č. 882/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část I přílohy VII nařízení (ES) č. 882/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

V části I přílohy VII nařízení (ES) č. 882/2004 se body 18 až 21 nahrazují tímto:

„18.

Referenční laboratoř EU pro kovy a dusíkaté sloučeniny v krmivech a potravinách

National Food Institute, Technical University of Denmark

Kodaň

Dánsko;

19.

Referenční laboratoř EU pro mykotoxiny a rostlinné toxiny v krmivech a potravinách

RIKILT (Stichting Wageningen Research)

Wageningen

Nizozemsko;

20.

Referenční laboratoř EU pro kontaminující látky z výroby

National Food Institute, Technical University of Denmark

Kodaň

Dánsko;

21.

Referenční laboratoř EU pro halogenované perzistentní organické znečišťující látky v krmivech a potravinách

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Německo;“


Top