EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0097

Nařízení Komise (EU) 2018/97 ze dne 22. ledna 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání sladidel v jemném pečivu (Text s významem pro EHP. )

C/2018/0211

OJ L 17, 23.1.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/97/oj

23.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 17/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/97

ze dne 22. ledna 2018,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání sladidel v jemném pečivu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Uvedený seznam může být aktualizován v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(3)

Na základě informací, které poskytly členské státy, dospěla Komise k závěru, že příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by měla být změněna, pokud jde o používání látek E 950 acesulfam K, E 951 aspartam, E 952 kyselina cyklamová a její sodné a vápenaté soli, E 954 sacharin a jeho sodné, draselné a vápenaté soli, E 955 sukralosa, E 959 neohesperidin DC, E 961 neotam, E 962 sůl aspartamu-acesulfamu a E 969 advantam v „jemném pečivu určeném ke zvláštní výživě“.

(4)

Používání sladidel v „jemném pečivu určeném ke zvláštní výživě“ bylo schváleno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES (3). Název potravin „jemné pečivo určené ke zvláštní výživě“ se vztahuje na „potraviny pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes)“, které jsou upraveny směrnicí Rady 89/398/EHS (4). Uvedená směrnice stanovila společnou definici „potravin pro zvláštní výživu“ a stanovila, že mohou být přijata zvláštní ustanovení, pokud jde o „potraviny pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes)“, což je skupina potravin spadající pod definici potravin pro zvláštní výživu.

(5)

Nicméně, jak bylo shledáno ve zprávě (5) Komise o potravinách pro osoby trpící diabetem, neexistuje vědecký základ pro stanovení zvláštních požadavků na složení těchto potravin. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (6) navíc zrušilo pojem „potraviny pro zvláštní výživu“, včetně pojmu „potraviny pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes)“.

(6)

Z uvedených důvodů již není schválení těchto sladidel v „jemném pečivu určeném ke zvláštní výživě“ podle čl. 7 písm. c) nařízení (ES) č. 1333/2008 opodstatněné a tyto produkty by neměly být nadále uváděny na trh.

(7)

Kromě toho by jednotné provádění pravidel pro schvalování používání sladidel zajistilo jasnost a řádné fungování vnitřního trhu.

(8)

Proto by v kategorii potravin 07.2 jemné pečivo měly být zrušeny položky pro potravinářské přídatné látky E 950 acesulfam K, E 951 aspartam, E 952 kyselina cyklamová a její sodné a vápenaté soli, E 954 sacharin a jeho sodné, draselné a vápenaté soli, E 955 sukralosa, E 959 neohesperidin DC, E 961 neotam, E 962 sůl aspartamu-acesulfamu a E 969 advantam v položce „pouze jemné pečivo určené ke zvláštní výživě“.

(9)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Aby se hospodářské subjekty mohly přizpůsobit novým pravidlům, je vhodné stanovit přechodné období, v jehož průběhu smí být jemné pečivo určené ke zvláštní výživě obsahující některé z uvedených sladidel nadále uváděno na trh.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Jemné pečivo určené ke zvláštní výživě obsahující přídatné látky E 950 acesulfam K, E 951 aspartam, E 952 kyselina cyklamová a její sodné a vápenaté soli, E 954 sacharin a jeho sodné, draselné a vápenaté soli, E 955 sukralosa, E 959 neohesperidin DC, E 961 neotam, E 962 sůl aspartamu-acesulfamu a E 969 advantam, které bylo v souladu s právními předpisy uváděno na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost, smí být i nadále uváděno na trh až do vyčerpání zásob.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. ledna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o náhradních sladidlech pro použití v potravinách (Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 3).

(4)  Směrnice Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu (Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27).

(5)  Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potravinách pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes) ze dne 1. července 2008 (KOM(2008) 392 v konečném znění).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).


PŘÍLOHA

Část E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

1)

V kategorii potravin 07.2: „Jemné pečivo“ se zrušují položky pro potravinářské přídatné látky E 950 acesulfam K, E 951 aspartam, E 952 kyselina cyklamová a její sodné a vápenaté soli, E 954 sacharin a jeho sodné, draselné a vápenaté soli, E 955 sukralosa, E 959 neohesperidin DC, E 961 neotam, E 962 sůl aspartamu-acesulfamu a E 969 advantam, pokud jde o použití jako „pouze jemné pečivo určené ke zvláštní výživě“.


Top