EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0016

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2018/876 ze dne 1. června 2018 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách (ECB/2018/16)

OJ L 154, 18.6.2018, p. 3–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/876/oj

18.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 154/3


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/876

ze dne 1. června 2018

o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách (ECB/2018/16)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 a 5 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 5.1, 12.1 a 14.3 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská centrální banka (ECB) vede rejstřík údajů o institucích a přidružených osobách (RIAD). RIAD je sdíleným souborem referenčních údajů o právních a jiných statistických institucionálních jednotkách, jejichž shromažďování podporuje provozní postupy v celém Eurosystému, jakož i plnění úkolů Evropského systému centrálních bank (ESCB) a jednotného mechanismu dohledu. RIAD usnadňuje integraci různých souborů údajů, a to zejména prostřednictvím společných identifikátorů. Údaje RIAD spolu s údaji z jiných databází, jako jsou centralizovaná databáze cenných papírů (CSDB), databáze statistiky držby cenných papírů Evropského systému centrálních bank (SHSDB) a společná databáze podrobných analytických údajů o úvěrech (AnaCredit), tvoří základ pro analýzy a studie, které podporují přijímání rozhodnutí o měnové politice, včasné odhalování systémových rizik a provádění makroobezřetnostní politiky a mikroobezřetnostního dohledu. Údaje z RIAD jsou rovněž využívány k přípravě oficiálních seznamů měnových finančních institucí, investičních fondů, účelových finančních společností pro sekuritizaci, institucí významných pro statistiku platebního styku a pojišťovacích společností. Referenční údaje o subjektech budou zpracovávány a zaznamenávány v RIAD na základě existujících postupů.

(2)

RIAD obsahuje širokou škálu atributů jednotlivých subjektů a vztahů mezi těmito subjekty, což umožňuje odvození skupinových struktur. Tyto struktury, včetně tzv. „úzkých propojení“, mohou být sestavovány různě pro účely účetní nebo obezřetnostní konsolidace. Takové zpracování údajů a související analýzy podporují řízení zajištění a rizik, finanční stabilitu a mikroobezřetnostní dohled.

(3)

Každá národní centrální banka v současné době do RIAD přispívá a provádí v něm aktualizace v souladu s různými právními akty ECB, jako jsou obecné zásady ECB/2014/15 (1), nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) a nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) (3). ESCB rovněž využívá rozvahové údaje, které jsou vykazovány v rámci měnové a finanční statistiky ECB ve vztahu k jejím protistranám, jak jsou vymezeny v čl. 2 bodě 11 obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (4). V budoucnu budou národní centrální banky povinny do RIAD přispívat a provádět v něm aktualizace i ve vztahu k nefinančním podnikům a jiným subjektům, zejména za účelem podpory AnaCredit. Národní centrální banky sledují a zajišťují kvalitu všech informací, které jsou poskytovány ECB, v souladu s veřejným závazkem ESCB na vypracování evropské statistiky a rámcem pro kvalitu statistiky ECB a postupy zajišťování kvality (ECB Statistics Quality Framework and quality assurance procedures) (5).

(4)

Cílem těchto obecných zásad je zajistit lepší koordinaci úkolů každé národní centrální banky a každého příslušného úseku národní centrální banky v souvislosti s poskytováním, aktualizací a ověřováním referenčních údajů.

(5)

Důvěrnost statistických údajů, které jsou shromažďovány na základě právních aktů uvedených v těchto obecných zásadách, je třeba zabezpečit v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2533/98 (6). Na referenční údaje, které nejsou shromažďovány podle právního rámce ESCB, se budou vztahovat ustanovení o důvěrnosti uvedená ve smlouvě s příslušným subjektem, který poskytl údaje.

(6)

Přesné, včasné a komplexní referenční údaje o jednotlivých subjektech a vztazích mezi nimi jsou nezbytné pro plnění úkolů ESCB a jednotného mechanismu dohledu. Je proto zapotřebí zlepšit celkové řízení RIAD a sjednotit požadavky týkající se shromažďování, řízení kvality a šíření údajů, a to, pokud jde o úkoly ESCB, na základě těchto obecných zásad, které jsou určeny národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro, a pokud jde o úkoly jednotného mechanismu dohledu, na základě zvláštních obecných zásad určených vnitrostátním příslušným orgánům.

(7)

Referenční údaje, které jsou v současné době vykazovány podle obecných zásad ECB/2014/15, mají být vykazovány podle těchto obecných zásad. V budoucnu se budou podle těchto obecných zásad vykazovat i referenční údaje, které se vykazují podle obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2017/2335 (ECB/2017/38) (7) a podle jiných obecných zásad ECB, a to podle potřeby.

(8)

Eurová nezajištěná jednodenní úroková sazba, která má být v souladu s rozhodnutím Rady guvernérů ze dne 20. září 2017 zavedena před rokem 2020, bude též vyžadovat doplnění vykazovaných kódů LEI o referenční informace z RIAD. Vzhledem ke klíčovému významu a důležitosti připravované nové sazby a plánovanému zveřejnění dodatečných údajů relevantních pro účely nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) by měly příslušné národní centrální banky vynaložit veškeré možné úsilí, aby zajistily kvalitu a spolehlivost těchto údajů.

(9)

V zájmu úzké a účinné spolupráce při řízení RIAD v rámci ESCB by tyto obecné zásady měly být doplněny doporučením, které vyzve národní centrální banky členských států, jejichž měnou není euro, aby se aktivně podílely na vykazování údajů a jejich validaci v RIAD a aby na recipročním základě sdílely údaje o svých domácích subjektech a měly přístup k datovým souborům eurozóny.

(10)

Z důvodu komplementarity mezi ESCB a jednotným mechanismem dohledu při zpracovávání a aktualizaci údajů o skupinových strukturách by měly být příslušné požadavky týkající se úkolů ESCB stanoveny v těchto obecných zásadách a příslušné požadavky týkající se úkolů jednotného mechanismu dohledu by měly být stanoveny v budoucích obecných zásadách určených jednotnému mechanismu dohledu.

(11)

Veškeré osobní údaje v RIAD by měly být zpracovávány v souladu s nařízeními (ES) č. 45/2001 (8) a Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (9).

(12)

Je třeba zavést postup pro účinné provádění technických změn příloh těchto obecných zásad za předpokladu, že takové změny nezmění základní koncepční rámec, ani neovlivní zpravodajskou zátěž,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a účel

1.   Tyto obecné zásady stanoví povinnosti národních centrálních bank, které se týkají vykazování referenčních údajů do RIAD, vedení RIAD a řízení kvality údajů v RIAD, jakož i některé povinnosti ECB v souvislosti s opatřeními týkajícími se vedení údajů.

2.   RIAD je sdíleným souborem ESCB pro referenční údaje o jednotlivých subjektech a vztazích mezi nimi. RIAD umožňuje integraci CSDB, SHSDB a (od data, od kterého začne platit povinnost zpravodajských jednotek vykazovat údaje podle nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) AnaCredit, jakož i souborů údajů o měnových finančních institucích, investičních fondech, účelových finančních společnostech pro sekuritizaci, institucích významných pro statistiku platebního styku a pojišťovacích společnostech poskytnutých na základě příslušných právních aktů ECB o statistické zpravodajské povinnosti těchto subjektů. RIAD tím umožní ESCB odvodit mimo jiné konsolidované bankovní expozice a zadluženost dlužníků na konsolidovaném základě.

Článek 2

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se použijí tyto definice:

1)

„subjektem“ se rozumí: i) právní jednotka; ii) pobočka právní jednotky; iii) subjekt kolektivního investování a iv) jakákoli institucionální jednotka, která nespadá pod bod i), ii) nebo iii);

2)

„právní jednotkou“ se rozumí právnická osoba, která má právní subjektivitu bez ohledu na to, které osoby nebo instituce ji vlastní nebo jsou jejími členy, a fyzická osoba, která vykonává hospodářskou činnost na vlastní účet;

3)

„právnická osoba“ má stejný význam jako „právní subjekt“ ve smyslu čl. 1 bodu 5 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

4)

„pobočkou“ provozovna bez právní subjektivity, jež tvoří součást právní jednotky zapsané do obchodního rejstříku.

5)

„ústředím“ se rozumí subjekt, který ovládá jeden nebo více nerezidentských subjektů, které nejsou zapsány do obchodního rejstříku;

6)

„subjekt kolektivního investování“ nebo „SKIPCP“ má stejný význam jako v definici v čl. 4 odst. 1 bodě 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (10);

7)

„institucionální jednotka“ má stejný význam jako v odstavcích 2.12 a 2.13 přílohy A nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (11);

8)

„podnik“ má stejný význam jako v oddílu III A přílohy nařízení Rady (EHS) č. 696/93 (12);

9)

„skupina podniků“ má stejný význam jako v oddílu III C přílohy nařízení (EHS) č. 696/93;

10)

„bankovní skupinou“ se rozumí skupina finančních subjektů, která působí jako jediný hospodářský subjekt ovládaný ze společného zdroje povolenou úvěrovou institucí nebo finanční holdingovou společností v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013 a na kterou se vztahuje účetní konsolidace v souladu s mezinárodním standardem účetního výkaznictví (IFRS) 10 (13);

11)

„kontrola“ má stejný význam jako v definici v čl. 4 odst. 1 bodě 37 nařízení (EU) č. 575/2013;

12)

„referenčními údaji“ se rozumějí jakékoli základní údaje, které popisují konkrétní subjekt a jeho vztahy s jinými subjekty zaznamenanými v RIAD;

13)

„kódem RIAD“ se rozumí jedinečný identifikační kód vytvořený příslušnou národní centrální bankou nebo ECB, který slouží k identifikaci subjektu zaznamenaného v RIAD;

14)

„dočasným kódem RIAD“ se rozumí identifikační kód – v předem stanoveném formátu, který se liší od formátu kódu RIAD –, který do přidělení kódu RIAD přidělily národní centrální banky nebo ECB novému subjektu při jeho zaznamenání v RIAD;

15)

„příslušnou národní centrální bankou“ se rozumí národní centrální banka odpovědná za správu subjektů v RIAD, které jsou rezidenty v jejím členském státě;

16)

„vnitrostátní příslušný orgán“ má stejný význam jako v definici v čl. 2 bodě 2 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (14);

17)

„slučovacím pravidlem“ se rozumí pořadí priority pro každý jednotlivý atribut, které národní centrální banka používá v případě protichůdných zdrojů údajů;

18)

„střediskem RIAD“ se rozumí centrum činnosti týkající se RIAD v rámci ESCB, které se využívá pro účely článku 3 těchto obecných zásad;

19)

„rezidentský subjekt“ má stejný význam jako rezident v definici v čl. 1 bodě 4 nařízení (EU) č. 2533/98;

20)

„pracovním dnem“ se rozumí kterýkoli den kromě soboty, neděle nebo dne, který je v ECB nebo v dotčeném členském státě dnem pracovního klidu;

21)

„identifikačním kódem právního subjektu“ nebo „LEI“ se rozumí alfanumerický referenční kód v souladu s normou ISO 17442 (15), který je přiřazen právnímu subjektu;

22)

„měnová finanční instituce“ má stejný význam jako v čl. 1 písm. a) nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (16);

23)

„investiční fond“ má stejný význam jako v čl. 1 bodě 1 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) (17);

24)

„účelová finanční společnost pro sekuritizaci“ má stejný význam jako v čl. 1 bodě 1 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013 (ECB/2013/40) (18);

25)

„instituce významné pro statistiku platebního styku“ jsou poskytovatelé platebních služeb, jak jsou vymezeni v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (19), a provozovatelé platebních systémů, kteří jsou definováni jako právní subjekty, které jsou právně odpovědné za provozování platebního systému;

26)

„pojišťovací společnost“ má stejný význam jako v čl. 1 bodě 1 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1374/2014 (ECB/2014/50) (20);

27)

„atributem“ se rozumí atribut, který se vykazuje ve vztahu k souborům údajů uvedeným v příloze I a II těchto obecných zásad.

KAPITOLA II

OBECNÁ USTANOVENÍ O RIAD A O ZAZNAMENÁVÁNÍ, VEDENÍ, REVIZI A PŘEDÁVÁNÍ REFERENČNÍCH ÚDAJŮ O SUBJEKTECH

Článek 3

Zřizování středisek RIAD

1.   Každá národní centrální banka zřídí místní středisko RIAD, které je místním centrem odborných zkušeností, znalostí a všech technických operací týkajících se referenčních údajů o subjektech a jejich skupinových strukturách.

2.   Místní střediska RIAD plní tyto funkce: a) jsou jediným kontaktním místem pro všechny záležitosti týkající se referenčních údajů v souvislosti s RIAD v příslušném členském státě, b) s vynaložením přiměřeného úsilí koordinují činnost s jinými vnitrostátními příslušnými orgány na vnitrostátní úrovni, s ústředním střediskem RIAD a s jinými středisky v ESCB s cílem zajistit přesnost, včasnost a konzistentnost referenčních údajů o všech rezidentských subjektech vedených v RIAD a c) s vynaložením přiměřeného úsilí zajišťují konzistentní používání identifikačních kódů subjektů v jiných databázích s cílem umožnit propojení a synchronizaci různých souborů údajů.

3.   ECB zřídí ústřední středisko RIAD, které plní tyto funkce: a) koordinuje činnost místních středisek RIAD, b) vykonává dohled nad rámcem pro správu a řízení RIAD podle těchto obecných zásad, a případně navrhuje změny tohoto rámce, které posuzuje Výbor pro statistiku, c) ověřuje kvalitu údajů a d) spravuje referenční údaje o subjektech, které jsou rezidenty třetích zemí.

Článek 4

Zaznamenávání referenčních údajů v RIAD

1.   Národní centrální banky přijmou veškerá možná opatření pro přesné zaznamenání všech příslušných subjektů v RIAD a důsledně tyto subjekty označují pomocí jim přiděleného kódu RIAD bez ohledu na zemi, jejímiž jsou rezidenty.

2.   Národní centrální banky vedou referenční údaje o subjektech, které jsou rezidenty v jejich členských státech, a v co největší míře zajistí, aby byly přesně zaznamenány v RIAD v souladu se stanoveným časovým rámcem, který ECB poskytne národním centrálním bankám. Referenční údaje o určitém subjektu zahrnují zejména jeho název, LEI nebo jiný relevantní identifikátor, institucionální sektor a zemi, jejíž je subjekt rezidentem, jakož i jiné povinné atributy referenčních údajů uvedené v přílohách I a II.

3.   ECB spravuje referenční údaje o subjektech, které jsou rezidenty třetích zemí, s vynaložením přiměřeného úsilí. ECB může s určitými národními centrálními bankami přímo uzavřít dvoustranné dohody týkající se některých oblastí mimo Unii, např. s ohledem na obchodní znalosti a jazykové schopnosti.

4.   Příslušné národní centrální banky použijí veškeré informace, které jsou jim k dispozici na vnitrostátní úrovni, aby v co největší míře zajistily, že referenční údaje o všech příslušných rezidentských subjektech, které jsou zaznamenány v RIAD, jsou úplné, správné a aktuální. Národní centrální banky mohou za tímto účelem použít veškeré dostupné zdroje informací, které považují za vhodné, za předpokladu, že tyto informace lze použít pro účely stanovené v nařízení (ES) č. 2533/98 a v rozsahu jím stanoveném, a při zachování důvěrnosti v souladu s článkem 8 uvedeného nařízení.

5.   RIAD umožňuje zpracování informací o subjektech a o příslušných jednotlivých atributech pocházejících z jednoho nebo více zdrojů. Existují-li dva nebo více protichůdných zdrojů, pořadí příslušných zdrojů údajů se stanoví na základě slučovacího pravidla. Příslušná národní centrální banka buď akceptuje toto standardní slučovací pravidlo, nebo sama určí pořadí priority těchto zdrojů údajů. Pokud příslušná národní centrální banka zvolí jiné pořadí priority, zaznamená je v RIAD a ECB toto nové pořadí priority schválí. Příslušná národní centrální banka může pro každý atribut stanovit jiné slučovací pravidlo, které může průběžně měnit, považuje-li to za vhodné. Národní centrální banky mohou prostřednictvím ústředního střediska RIAD usilovat o nalezení shody s ECB v případě jakékoli otázky týkající se klasifikace, která podle stanoviska ECB nebo národní centrální banky může být kontroverzní, zejména pokud se týká sektoru měnových finančních institucí.

6.   S výhradou požadavků nařízení (ES) č. 45/2001, v souladu s nímž musí být zpracovávány veškeré osobní údaje v RIAD, nesmí národní centrální banky vymazat subjekty zaznamenané v RIAD, aby se zajistilo, že existuje záznam o subjektu a jeho životním cyklu. ECB stanoví postup pro opravu věcných chyb a zpřístupní jej národním centrálním bankám.

7.   Příslušné národní centrální banky nenesou odpovědnost za zneužití údajů jakoukoli jinou centrální bankou ESCB.

Článek 5

Přidělení a správa kódu RIAD a identifikačních kódů

1.   Příslušné národní centrální banky přidělí kód RIAD každému rezidentskému subjektu při jeho první registraci v RIAD. Národní centrální banka nebo ECB mohou nerezidentským subjektům, které dosud nejsou v RIAD identifikovány, přidělit dočasný kód RIAD. Kód RIAD a dočasný kód RIAD musí splňovat požadovaný formát, který dá ECB národním centrálním bankám k dispozici.

2.   Národní centrální banky zajistí, aby každý přidělený kód RIAD byl výlučný, aby se tedy kód RIAD nevztahoval k více než jednomu subjektu a aby se v průběhu času neměnil. Subjekty jsou v RIAD jednoznačně označeny kódem RIAD, aby se zajistila plynulá výměna údajů a komunikační systémy mezi RIAD a ESCB a mezi RIAD a jednotným mechanismem dohledu.

3.   V případě subjektů, které jsou zaznamenány s pomocí dočasného kódu RIAD, příslušné národní centrální banky posoudí možné duplicitní kódy a přidělí kód RIAD nejpozději v poslední pracovní den druhého měsíce následujícího po dni přijetí seznamu možných duplikátů automaticky vygenerovaných rejstříkem RIAD.

4.   ECB přiděluje kód RIAD mezinárodním organizacím a zpracovává nezbytné referenční údaje o těchto organizacích v RIAD.

5.   Subjekty zaznamenané v RIAD mohou mít několik identifikačních kódů či „pseudonymů“. Národní centrální banky při vykazování informací o atributu zaznamenají druh identifikačního kódu (nebo jeho popis, je-li to dovoleno, pokud se druh identifikačního kódu nenachází v předem vymezeném seznamu druhů identifikačních kódů v RIAD) a odpovídající kód. Národní centrální banky rovněž zajistí, aby tyto informace byly do RIAD vykazovány v požadovaném formátu, který ECB dá národním centrálním bankám k dispozici.

Článek 6

Zaznamenávání demografických událostí, sektorových změn a úkonů souvisejících s výkonem práv ve společnostech v RIAD

1.   Příslušné národní centrální banky vyvinou přiměřené úsilí, aby zaznamenaly všechny demografické události týkající se subjektů, jejichž referenční údaje jsou zaznamenány v RIAD. Mezi tyto události se řadí:

a)

datum vzniku subjektu;

b)

datum zániku subjektu;

c)

datum, od kterého subjekt nevyvíjí žádnou činnost.

2.   Příslušné národní centrální banky vyvinou přiměřené úsilí, aby vykázaly vznik atributů s uvedením odpovídajícího rozsahu platnosti hodnot, nebo aktualizace spojené s těmito atributy.

3.   Příslušné národní centrální banky vykazují aktualizace ve spojení se sektorovou reklasifikací subjektu v souladu s přílohou I, jakmile se o změně dozvědí nebo každý den, jedná-li se o změnu ve vztahu k reklasifikaci měnové finanční instituce, kdy se instituce, která dříve nebyla měnovou finanční institucí, stává měnovou finanční institucí, nebo kdy se měnová finanční instituce stává institucí jinou než měnová finanční instituce.

Příslušné národní centrální banky ECB písemně vysvětlí jakoukoli prodlevu mezi dobou, kdy došlo k reklasifikaci měnové finanční instituce, a zaznamenáním této skutečnosti v RIAD.

4.   Příslušné národní centrální banky vyvinou přiměřené úsilí, aby vykázaly všechny úkony související s výkonem práv ve společnostech, které mají vliv na postavení subjektu a kterými jsou např. vznik, změna (např. pokud subjekt přestane vyvíjet činnost) nebo zánik subjektu.

Příslušné národní centrální banky v RIAD vykazují tyto úkony související s výkonem práv ve společnostech ve vztahu k rezidentským subjektům uvedeným v příloze I, jakmile se o nich dozvědí, v souladu s časovým rámcem vymezeným v kapitole VI:

a)

fúze splynutím ve smyslu článku 90 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 (21);

b)

fúze sloučením ve smyslu článku 89 směrnice (EU) 2017/1132;

c)

rozštěpení sloučením ve smyslu článku 136 směrnice (EU) 2017/1132;

d)

rozštěpení se vznikem nových společností ve smyslu článku 155 směrnice (EU) 2017/1132;

e)

převod dceřiné společnosti.

Článek 7

Vedení atributů údajů a postup při revizích

Národní centrální banky vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistily vedení a průběžnou aktualizaci všech atributů. Vedení zahrnuje provádění včasných a účinných revizí atributů údajů.

Článek 8

Standardy přenosu

1.   Postup vkládání údajů do RIAD je popsán ve specifikacích pro výměnu dat, které jsou národním centrálním bankám k dispozici. Národní centrální banky vkládají informace pomocí standardního mechanismu ESCB nebo prostřednictvím online aktualizací.

2.   Před předáním údajů do RIAD provádějí národní centrální banky kontroly platnosti s cílem zajistit soulad příslušných údajů se specifikacemi výměny dat. Národní centrální banky musí mít k dispozici odpovídající soubor kontrol, aby minimalizovaly provozní chyby a zajistily přesnost a soulad údajů zaznamenaných v RIAD.

3.   Pokud technická porucha znemožňuje národním centrálním bankám přístup do RIAD, použijí k přenosu údajů pro tyto případy určené náhradní zařízení nebo zašlou údaje elektronickou poštou na adresu: RIAD-Support@ecb.europa.eu. Národní centrální banky zabezpečí důvěrnost údajů zasílaných elektronickou poštou v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 2533/98.

4.   Při předávání údajů mohou národní centrální banky použít soubor národních znaků za předpokladu, že používají latinku. Při přijímání informací od ECB prostřednictvím RIAD používají národní centrální banky Unicode (UTF-8), aby se správně zobrazily všechny soubory zvláštních znaků.

Článek 9

Potvrzení o přijetí a potvrzení chyby

V případě, že jsou v RIAD zaznamenávány nové údaje, automaticky se aktivují kontroly, kterými se ověřuje kvalita poskytovaných informací na základě dohodnutých standardů a validačních pravidel. ECB poskytuje národním centrálním bankám automatizovaný zpětný tok včetně:

a)

potvrzení o přijetí, které obsahuje souhrnné údaje o aktualizacích, jež byly zpracovány a úspěšně provedeny v příslušném souboru údajů, a/nebo

b)

potvrzení chyby, které obsahuje podrobné údaje o aktualizacích a kontrolách platnosti, jež byly neúspěšné.

Po obdržení potvrzení chyby přijmou národní centrální banky bezodkladně opatření k zajištění přenosu opravených údajů.

KAPITOLA III

DŮVĚRNOST

Článek 10

Důvěrnost hodnot atributů

1.   V souladu s režimem utajení stanoveným v článku 8 nařízení (ES) č. 2533/98 se důvěrné referenční údaje nezveřejňují. Statistické informace převzaté ze zdrojů, které jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy veřejně přístupné, se nepovažují za důvěrné, přičemž informace, které se zaznamenávají v RIAD, jsou obvykle zveřejněny právními subjekty, jichž se tyto informace týkají. Na referenční údaje, které nejsou shromažďovány podle právního rámce ESCB, se budou vztahovat ustanovení o důvěrnosti uvedená ve smlouvě s příslušným subjektem, který poskytl údaje

2.   Národní centrální banky označí status důvěrnosti každého atributu, který popisuje subjekt, výběrem jedné z předem definovaných hodnot:

a)

„F“, což znamená bez omezení, tj. nedůvěrné a lze zveřejnit;

b)

„N“, což znamená, že hodnotu atributu lze zpřístupnit pouze pro potřeby ESCB a institucí, pro které bylo uzavřeno memorandum o porozumění, tj. nelze ji zpřístupnit externě; nebo

c)

„C“, což znamená, že se jedná o důvěrné statistické informace,

3.   ECB s poskytnutými informacemi nakládá tak, aby řádně chránila jejich důvěrnost, tzn. že nezveřejňuje údaje označené jako „C“ nebo „N“. Pokud se týká kvantitativních opatření, jež jsou označena jako „C“ nebo „N“, může ECB zveřejnit či šířit rozmezí tříd velikostí.

4.   LEI má vždy hodnotu „F“.

5.   Následující atributy mají vždy hodnotu „F“, pokud jde o subjekty s LEI:

a)

název;

b)

adresa.

6.   Následující atributy mají vždy hodnotu „F“, jedná-li se o subjekty uvedené v příloze I:

a)

název;

b)

institucionální sektor.

KAPITOLA IV

ŘÍZENÍ KVALITY ÚDAJŮ

Článek 11

Kvalita a synchronizace údajů

1.   Aniž jsou dotčena práva ECB na ověřování informací podle nařízení (ES) č. 2533/98 a nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), národní centrální banky sledují a zajišťují kvalitu všech informací poskytovaných ECB v souladu se zásadami rámce řízení a zajišťování kvality statistiky, který je zveřejněn na internetových stránkách ECB.

2.   S ohledem na plánovanou integraci souborů údajů národní centrální banky zajistí, aby referenční údaje byly vhodné, úplné a konzistentní. Národní centrální banky zejména vyvinou přiměřené úsilí, aby zajistily synchronizaci referenčních údajů používaných v různých souborech údajů.

3.   V případě různých názorů na identifikaci nebo klasifikaci subjektů nebo na jiné otázky, které mají dopad na řízení kvality údajů, rozhoduje ECB po konzultaci s Výborem pro statistiku ESCB.

4.   Do jednoho roku po přijetí těchto obecných zásad Výbor pro statistiku ESCB zavede postupy pro zajištění kvality údajů včetně zprávy o kvalitě údajů v RIAD. Tyto postupy pak každé tři roky přezkoumává.

KAPITOLA V

SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGÁNY NEŽ NÁRODNÍMI CENTRÁLNÍMI BANKAMI

Článek 12

Spolupráce s jinými orgány než národními centrálními bankami

1.   Pokud jsou zdroje některých nebo všech údajů uvedených v kapitole II, VI a VII v působnosti jiných vnitrostátních orgánů, než jsou národní centrální banky, usilují národní centrální banky o uzavření trvalých ujednání o spolupráci s těmito orgány s cílem zajistit přenos údajů v souladu se standardy ECB, zejména pokud jde o kvalitu údajů a status důvěrnosti, a s požadavky vymezenými v těchto obecných zásadách, pokud téhož výsledku není dosaženo již na základě stávajících vnitrostátních právních předpisů. Přichází-li to v úvahu, mohou mít tato ujednání formu memorand o porozumění s národními statistickými úřady, vnitrostátními příslušnými orgány nebo jinými vnitrostátními orgány.

2.   Pokud národní centrální banka není v rámci této spolupráce schopna splnit požadavky stanovené v kapitolách II, VI a VII, protože jí vnitrostátní orgán neposkytl nezbytné údaje či informace, ECB a národní centrální banka tuto záležitost spolu s dotčeným vnitrostátním orgánem přezkoumají s cílem zajistit, aby tyto informace byly k dispozici v souladu s platnými standardy kvality a včas.

3.   Pokud jsou zdroji statistických informací označených za důvěrné vnitrostátní orgány jiné než národní centrální banky, je ECB povinna takové informace používat v souladu s nařízením (ES) č. 2533/98.

KAPITOLA VI

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZAZNAMENÁVÁNÍ REFERENČNÍCH ÚDAJŮ O SUBJEKTECH

Článek 13

Zveřejňování seznamů subjektů

ECB zveřejňuje seznamy subjektů:

a)

v rozsahu a způsobem, který povolují příslušná statistická nařízení uvedená v této kapitole, a

b)

v souladu s klasifikací institucionálních sektorů vymezenou v příloze A nařízení (EU) č. 549/2013.

Článek 14

Zaznamenávání referenčních údajů o měnových finančních institucích

1.   S cílem umožnit vytvoření a vedení seznamu měnových finančních institucí podle článku 4 nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) národní centrální banky v RIAD ve stanovených intervalech zaznamenávají atributy uvedené v částech 1 a 2 přílohy I těchto obecných zásad.

2.   Národní centrální banka v RIAD zaznamená, zda je činnost instituce obsažené v seznamu měnových finančních institucí v oblasti finančního zprostředkování omezena, např. pokud se týká přijímání vkladů či poskytování úvěrů, zejména před její likvidací a/nebo odstraněním ze sektoru měnových finančních institucí.

3.   ECB může od příslušné národní centrální banky pravidelně vyžadovat další informace, které je příslušná národní centrální banka povinna bezodkladně poskytnout, aby ECB mohla sledovat, zda jsou údaje v RIAD v souladu s příslušnou vnitrostátní klasifikací měnových finančních institucí.

4.   Je-li měnová finanční instituce pobočkou, v RIAD se zaznamená její vztah k nerezidentskému ústředí. Je-li měnová finanční instituce naopak ústředím, v RIAD se zaznamená její vztah k pobočkám, které jsou rezidenty v jiných členských státech, jejichž měnou je euro.

5.   Národní centrální banky v RIAD pokud možno zaznamenávají aktualizace atributů uvedených pro měnové finanční instituce v částech 1 a 2 přílohy I, jakmile dojde ke změnám sektoru měnových finančních institucí nebo atributů stávajících měnových finančních institucí. Pokud to není možné, národní centrální banky ECB písemně vysvětlí prodlevu mezi dobou, kdy došlo ke změně, a zaznamenáním této skutečnosti v RIAD.

Článek 15

Zaznamenávání referenčních údajů o investičních fondech

1.   S cílem umožnit vytvoření a vedení seznamu investičních fondů podle článku 3 nařízení (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) národní centrální banky v RIAD ve stanovených intervalech zaznamenávají atributy uvedené v částech 1 a 2 přílohy I těchto obecných zásad.

2.   V RIAD se zaznamenávají vztahy mezi investičními fondy a správcovskými společnostmi, popřípadě mezi dílčím fondem a zastřešujícím fondem.

3.   Národní centrální banky vykazují všechny aktualizace atributů určených pro investiční fondy v částech 1 a 2 přílohy I, zejména když se investiční fond stane součástí souboru investičních fondů nebo jej opustí, a v RIAD je zaznamenávají alespoň jednou za čtvrtletí, a to do dvou měsíců po skončení čtvrtletí. Atribut čisté hodnoty aktiv se však pro všechny investiční fondy aktualizuje jednou ročně, a to do dvou měsíců po referenčním datu ke konci roku.

Článek 16

Zaznamenávání referenčních údajů o účelových finančních společnostech pro sekuritizaci

1.   S cílem umožnit vytvoření a vedení seznamu účelových finančních společností pro sekuritizaci podle článku 3 nařízení (EU) č. 1075/2013 (ECB/2013/40) národní centrální banky v RIAD ve stanovených intervalech zaznamenávají atributy uvedené v částech 1 a 2 přílohy I.

2.   V RIAD se zaznamenávají vztahy mezi účelovými finančními společnostmi pro sekuritizaci a správcovskými společnostmi, popřípadě mezi účelovými finančními společnostmi pro sekuritizaci a původci.

3.   Národní centrální banky vykazují všechny aktualizace atributů určených pro účelové finanční společnosti pro sekuritizaci v částech 1 a 2 přílohy I, zejména když se účelová finanční společnost pro sekuritizaci stane součástí souboru účelových finančních společností pro sekuritizaci nebo jej opustí, a v RIAD je zaznamenávají alespoň jednou za čtvrtletí, a to do 14 pracovních dnů po skončení čtvrtletí.

Článek 17

Zaznamenávání referenčních údajů o institucích významných pro statistiku platebního styku

S cílem umožnit vytvoření a vedení seznamu institucí významných pro statistiku platebního styku podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 (ECB/2013/43) (22) národní centrální banky v RIAD ve stanovených intervalech zaznamenávají atributy uvedené v části 1 přílohy I. Národní centrální banky vykazují všechny aktualizace těchto atributů, zejména když se instituce významná pro statistiku platebního styku stane součástí souboru institucí významných pro statistiku platebního styku nebo jej opustí, a v RIAD je zaznamenávají ke konci roku, a to do tří měsíců po skončení roku.

Článek 18

Zaznamenávání referenčních údajů o pojišťovacích společnostech

1.   S cílem umožnit vytvoření a vedení seznamu pojišťovacích společností podle článku 3 nařízení (EU) č. 1374/2014 (ECB/2014/50) národní centrální banky v RIAD ve stanovených intervalech zaznamenávají atributy uvedené v částech 1 a 2 přílohy I těchto obecných zásad. Národní centrální banky vykazují všechny aktualizace těchto atributů, zejména když se pojišťovací společnost stane součástí souboru pojišťovacích společností nebo jej opustí, a v RIAD je zaznamenávají alespoň jednou za čtvrtletí, a to do dvou měsíců po skončení čtvrtletí.

2.   Je-li pojišťovací společnost pobočkou, v RIAD se zaznamená její vztah k nerezidentskému ústředí. Je-li pojišťovací společnost naopak ústředím, v RIAD se zaznamená její vztah k pobočkám, které jsou rezidenty v jiných členských státech, jejichž měnou je euro.

Článek 19

Pravidelné zveřejňování souborů údajů

1.   ECB zpřístupní na svých internetových stránkách kopii souboru údajů o měnových finančních institucích do 18:00 hodin SEČ každého pracovního dne.

2.   ECB zpřístupní na svých internetových stránkách kopii souboru údajů o investičních fondech do 18:00 hodin SEČ čtvrtého pracovního dne po termínu pro předání aktualizací.

3.   ECB zpřístupní na svých internetových stránkách kopii souboru údajů o účelových finančních společnostech pro sekuritizaci do 18:00 hodin SEČ druhého pracovního dne po termínu pro předání aktualizací.

4.   ECB zpřístupní na svých internetových stránkách kopii souboru údajů o institucích významných pro statistiku platebního styku do 18:00 hodin SEČ posledního pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž uplynul termín pro předání aktualizací.

5.   ECB zpřístupní na svých internetových stránkách kopii souboru údajů o pojišťovacích společnostech do 18:00 hodin SEČ čtvrtého pracovního dne následujícího po měsíci, v němž uplynul termín pro předání aktualizací.

KAPITOLA VII

PŘÍSLUŠNÉ REFERENČNÍ ÚDAJE O SUBJEKTECH PRO NEZVEŘEJŇOVANÉ SOUBORY ÚDAJŮ A SKUPINY

Článek 20

Relevantní referenční údaje o subjektech pro nezveřejňované soubory údajů

Kromě údajů, které jsou zapotřebí pro zveřejňované seznamy subjektů, jsou referenční údaje o subjektech používány i v dalších souborech údajů, které nejsou zveřejňovány. Přehled atributů, které jsou pro tyto soubory údajů relevantní, je uveden v příloze II. Články 21 až 28 stanoví podmínky pro vykazování atributů uvedených v příloze II. Národní centrální banky jsou zejména povinny zajistit úplnost a konzistentnost referenčních údajů v různých souborech údajů.

Článek 21

Statistika rozvahových položek a úrokových sazeb jednotlivých měnových finančních institucí

Příslušné národní centrální banky zajistí, aby byly v RIAD přesně zaznamenány informace týkající se skupiny úvěrových institucí eurozóny, za které mají ECB vykazovat údaje o rozvahových položkách a úrokových sazbách jednotlivých měnových finančních institucí v souladu s obecnými zásadami ECB/2014/15. ECB oznámí národním centrálním bankám složení skupiny. Dojde-li ke změnám ve složení skupiny, národní centrální banky provedou nezbytné změny informací zaznamenaných v RIAD.

Článek 22

Referenční údaje relevantní pro účely nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48)

Příslušné národní centrální banky zajistí, aby byly v RIAD zaznamenány referenční údaje o subjektech, které jsou označeny kódem LEI, jenž je relevantní pro účely nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48). Národní centrální banky zajistí, aby byly jakékoli chybějící referenční údaje, které jsou relevantní pro účely nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48), zaznamenány do deseti pracovních dnů od oznámení ECB. ECB zasílá každý týden oznámení o zpracování kódů LEI, pokud jde o údaje, které jsou relevantní pro účely nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48). Příslušné národní centrální banky aktualizují referenční údaje o protistranách, které jsou relevantní pro účely nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48), ve vztahu k subjektům, které jsou zaznamenány v RIAD, jakmile se dozvědí o změně jednoho nebo více atributů.

Článek 23

Referenční údaje relevantní pro správu zajištění

Příslušné národní centrální banky zajistí kvalitu a spolehlivost referenčních údajů o subjektech, které jsou relevantní pro účely správy zajištění, a zaznamenávají v RIAD všechny atributy, které jsou uvedeny v příloze II a které se týkají těchto subjektů, aby příslušné národní centrální banky mohly řádně ověřit, že protistrany operací měnové politiky dodržují ustanovení o úzkém propojení vymezená v hlavě VIII části čtvrté obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Článek 24

Referenční údaje relevantní systém správy pokladny (Treasury Management System – TMS)

Příslušné národní centrální banky vynaloží přiměřené úsilí, aby v RIAD zaznamenaly všechny atributy uvedené v příloze II ve vztahu k subjektům, které jsou relevantní pro účely TMS. ECB odpovídá za přidělení identifikačního kódu TMS subjektům, které jsou relevantní pro účely TMS.

Článek 25

Referenční údaje relevantní pro SHSDB

Příslušné národní centrální banky zaznamenají v RIAD všechny atributy uvedené v příloze II ve vztahu k protistranám, které jsou relevantní pro SHSDB v souladu s nařízením Evropské centrální banky (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22) (23) a obecnými zásadami ECB/2013/7 (24). Národní centrální banky zajistí, aby tyto subjekty byly propojeny s SHSDB prostřednictvím společného stálého identifikátoru subjektů, jenž zahrnuje tyto subjekty ve všech sektorech.

Článek 26

Referenční údaje relevantní pro CSDB

Národní centrální banky vynaloží přiměřené úsilí, aby v RIAD zaznamenaly všechny atributy uvedené v příloze II ve vztahu k emitentům cenných papírů, kteří jsou rezidenty v jejich zemi, které jsou zaznamenány v CSDB v souladu s obecnými zásadami Evropské centrální banky ECB/2012/21 (25). Národní centrální banky zajistí, aby tyto subjekty byly propojeny s CSDB prostřednictvím společného stálého identifikátoru subjektů, jenž zahrnuje tyto subjekty ve všech sektorech.

Článek 27

Referenční údaje relevantní pro AnaCredit

Národní centrální banky zajistí, aby byly v RIAD zaznamenány referenční údaje o protistranách, které jsou relevantní pro AnaCredit v souladu s nařízením (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a obecnými zásadami (EU) 2017/2335 (ECB/2017/38). V příloze II je uveden přehled příslušných atributů, které se požadují v souladu s uvedeným nařízením a uvedenými obecnými zásadami, včetně jedinečné identifikace všech rezidentských protistran v RIAD.

Článek 28

Zaznamenávání referenčních údajů o skupinách

1.   Národní centrální banky zajistí zaznamenání referenčních údajů o vztazích, které jsou zapotřebí pro vykazování údajů do SHSDB v souladu s nařízením (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22), do AnaCredit v souladu s nařízením (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a pro hodnocení úzkého propojení v souladu s obecnými zásadami (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Tyto referenční údaje o vztazích umožní systému dynamicky sestavovat skupinové struktury.

2.   Národní centrální banky vykazují statistické informace o bankovních skupinách na úrovni právní jednotky, včetně jakýchkoli subjektů (přímá mateřská společnost nebo přímá dceřiná společnost), které jsou součástí bankovní skupiny a které jsou usazeny mimo eurozónu.

3.   Národní centrální banky mohou ECB vykazovat informace o nekontrolovaných subjektech.

4.   Národní centrální banky mohou informace o skupinách doplnit zaznamenáním jakéhokoli jiného typu členů skupiny a závislých subjektů a tyto informace s vynaložením přiměřeného úsilí aktualizují.

5.   V případě protichůdných informací o subjektech náležejících do skupinové struktury příslušná národní centrální banka zohlední pokyny národní centrální banky země, v níž je rezidentem subjekt v čele skupiny.

KAPITOLA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29

Zjednodušený postup provádění změn

Výkonná rada ECB může provádět jakékoli technické změny příloh těchto obecných zásad za předpokladu, že takové změny nezmění základní koncepční rámec, ani neovlivní zpravodajské zatížení zpravodajských jednotek v členských státech. Výkonná rada o všech těchto změnách bez zbytečného odkladu informuje Radu guvernérů.

Článek 30

Nabytí účinku

Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Článek 31

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 1. června 2018.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Obecné zásady ECB/2014/15 ze dne 4. dubna 2014 o měnové a finanční statistice (Úř. věst. L 340, 26.11.2014, s. 1).

(2)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1333/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2014/48) (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 97).

(3)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/867 ze dne 18. května 2016 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2016/13) (Úř. věst. L 144, 1.6.2016, s. 44).

(4)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci) (ECB/2014/60) (Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3).

(5)  Obojí zveřejněno na internetových stránkách ECB.

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8).

(7)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2017/2335 ze dne 23. listopadu 2017 o postupech pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2017/38) (Úř. věst. L 333, 15.12.2017, s. 66).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).

(12)  Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1).

(13)  Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 10 Konsolidovaná účetní závěrka, nadace IFRS.

(14)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

(15)  K dispozici na internetových stránkách Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) www.iso.org.

(16)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 1).

(17)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 73).

(18)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2013/40) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 107).

(19)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).

(20)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1374/2014 ze dne 28. listopadu 2014 o statistické zpravodajské povinnosti pojišťovacích společností (ECB/2014/50) (Úř. věst. L 366, 20.12.2014, s. 36).

(21)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (Úř. věst. L 169, 30.6.2017, s. 46).

(22)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43) (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 18).

(23)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/1384 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/22) (Úř. věst. L 222, 17.8.2016, s. 24).

(24)  Obecné zásady ECB/2013/7 ze dne 22. března 2013 o statistice držby cenných papírů (Úř. věst. L 125, 7.5.2013, s. 17).

(25)  Obecné zásady ECB/2012/21 ze dne 26. září 2012 o rámci řízení kvality dat v centralizované databázi cenných papírů (Úř. věst. L 307, 7.11.2012, s. 89).


PŘÍLOHA I

REJSTŘÍK ÚDAJŮ O INSTITUCÍCH A PŘIDRUŽENÝCH OSOBÁCH (RIAD) - SEZNAMY URČENÉ KE ZVEŘEJNĚNÍ

ČÁST 1

Atributy, které se vykazují ve vztahu k zveřejňovaným souborům údajů

Název atributu (1)

Relevantní v kontextu seznamu

měnových finančních institucí

investičních fondů

finančních společností pro sekuritizaci

institucí významných pro statistiku platebního styku (1)

pojišťovacích společností

Typ

Periodicita aktualizací

Typ

Periodicita aktualizací

Typ

Periodicita aktualizací

Typ

Periodicita aktualizací

Typ

Periodicita aktualizací

 

Identifikační kódy (Identifiers)

Kód RIAD (RIAD code)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Národní identifikační kód (National identifier) (je-li k dispozici)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Kód EGR (EGR code)

O

d

 

 

O

q

 

 

 

 

LEI (je-li k dispozici)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Identifikační kód banky (Bank identifier code) (BIC)

O

d

 

 

 

 

 

 

 

 

Kódy ISIN (ISINs) (jsou-li k dispozici)

O

m

M

q

M

q

 

 

O

q

Název (Name)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Země rezidentské příslušnosti (Country of residence)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Adresa (Address) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Právní forma (Legal form) (***)

M

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Příznak kótování (Flag Listed)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Druh dohledu (Type of supervision)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Zpravodajská povinnost (Reporting requirements)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Druh bankovní licence (Type of banking licence)

M

d

 

 

 

 

O

a

 

 

Právní uspořádání (Legal set-up)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Příznak souladu se SKIPCP (Flag UCITS compliance)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Příznak dílčího fondu (Flag Sub-fund)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Druh převodu (Type of transfer)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Druh investičních fondů (Type of Investment Funds)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Investiční politika investičních fondů (Investment policy for IFs)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Příznak poskytovatele platebních služeb (Flag Payment service provider) (PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Příznak provozovatele platebního systému (Flag Payment system operator) (PSO)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Příznak malého poskytovatele platebních služeb (Flag small PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Příznak poskytovatele platebních služeb, kterému byla udělena výjimka (Flag PSP derogation granted)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Druh licence poskytovatele platebních služeb (Type of PSP license)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Geografická působnost poskytovatele platebních služeb (PSP geographical scope)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

Institucionální sektor (Institutional sector)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Institucionální sektor – podrobnosti (Institutional sector details)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Institucionální sektor – kontrola (Institutional sector control)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Kód NACE (NACE code)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Geografické umístění (Geographic location) (NUTS) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Počet zaměstnanců – tuzemsko (Employment domestic) (1)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Bilanční suma (nařízení ECB) – tuzemsko (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic) (1)

M

a

 

 

 

 

 

 

O (2)

a

Čistá aktiva – tuzemsko (Net assets domestic) (1)

O

a

M

a

 

 

 

 

 

 

Předepsané hrubé pojistné – tuzemsko (Gross premiums written domestic) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

Celkový počet zaměstnanců (Total employment) (2)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Bilanční suma (Total balance sheet) (2)

M

a

O

a

O

a

 

 

O (2)

a

Předepsané hrubé pojistné (Gross premiums written) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

Datum vzniku (Birth date)

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Datum zániku (Closure date)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Příznak „IsInactive“

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Příznak „Is under liquidation“

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Povinné protistrany (Required counterparties)

Původce účelové finanční společnosti pro sekuritizaci (Originator of FVC)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Správcovská společnost (Management company)

(přichází-li v úvahu)

 

 

M

q

M

q

 

 

 

 

Ústředí (Headquarters)

M

d

 

 

 

 

 

 

M

q

Relevance: M (povinný), O (nepovinný), prázdný (neuplatňuje se).

Periodicita: a (roční), q (čtvrtletní), m (měsíční), d (denní/jakmile dojde ke změně).

Časový rámec: pro roční údaje činí (není-li uvedeno jinak) jeden měsíc po referenčním datu.

ČÁST 2

Typy vztahů mezi subjekty

 

Typ

Periodicita aktualizací

1.   

Vztahy v rámci podniku

Vztah mezi právní jednotkou (právními jednotkami) a podnikem

O

2.   

Vztahy v rámci skupin podniků

Kontrolní vztah mezi právními jednotkami

M (c)

q

Vlastnický vztah mezi právními jednotkami (nejedná se o kontrolu)

O

q

3.   

Jiné vztahy

Spojení mezi „původcem“ a jeho účelovou finanční společností pro sekuritizaci

M

q

Spojení mezi správcovskou společností a její účelovou finanční společností pro sekuritizaci/investičním fondem (f)  (***)

M

q

Spojení mezi nerezidentskou pobočkou a jejím rezidentským ústředím

M

q (d)

Spojení mezi rezidentskou pobočkou a jejím nerezidentským ústředím

M

q

Spojení mezi dílčím fondem a zastřešujícími fondem (***)

M

q

Spojení mezi subjektem a jeho nejvyšší mateřskou společností (e)  (***)

M

m


(1)  

(+)

kromě nerezidentských poboček (nebo ústředí).

(2)  

(++)

včetně nerezidentských poboček (přichází-li v úvahu).

(***)  je-li relevantní.

(1)  Je třeba vzít na vědomí, že seznam institucí významných pro statistiku platebního styku se může překrývat se seznamem měnových finančních institucí.

(2)  Je třeba vykazovat alespoň pro jednu z proměnných, v závislosti na systému shromažďování údajů.

(c)  jen pro „bankovní skupiny“ s ústředím v eurozóně a pro protistrany ve smyslu nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13); jinak nepovinné.

(d)  alespoň čtvrtletně, v závislosti na daném odvětví.

(e)  jen pro protistrany, které jsou relevantní pro AnaCredit.

(f)  kromě samosprávných subjektů.

(***)  je-li relevantní.


PŘÍLOHA II

REJSTŘÍK ÚDAJŮ O INSTITUCÍCH A PŘIDRUŽENÝCH OSOBÁCH (RIAD) - SEZNAMY, KTERÉ NEJSOU URČENY KE ZVEŘEJNĚNÍ

Atributy, které se vykazují ve vztahu k souborům údajů v souladu s příslušným právním rámcem ve smyslu kapitoly VII těchto obecných zásad

Název atributu

Statistika rozvahových položek a úrokových sazeb jednotlivých měnových finančních institucí (iBSI-iMIR)

Nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48)

Subjekty relevantní pro správu zajištění

Systém správy pokladny (Treasury Management System – TMS)

Databáze statistiky držby cenných papírů (SHSDB) (1)

Centralizovaná databáze cenných papírů (CSDB)

Databáze podrobných analytických údajů o úvěrech (AnaCredit) (2)

Identifikační kódy subjektů (Entity Identifiers)

Kód RIAD (RIAD code)

x

x

x

x

x

x

x

LEI (*1)

 

x

x

 

x

x

x

Národní identifikační kódy (National identifiers) (*1)

 

 

x

 

x

x

x

Ostatní identifikační kódy (Other Identifiers)

 

 

x

x

x

x

x

Identifikační kódy nástrojů (Instrument Identifiers)

Kód ISIN

 

 

 

 

x

x

 

Název (Name)

x

x

x

x

x

x

x

Země rezidentské příslušnosti (Country of residence)

x

x

x

x

x

x

x

Adresa (Address)

 

 

 

 

 

 

x

Právní forma (Legal form)

 

 

 

 

 

 

x

Institucionální sektor (Institutional sector)

x

x

x

x

x

x

x

Institucionální sektor – podrobnosti (Institutional sector details)

x

x

x

x

x

x

x

Institucionální sektor – kontrola (Institutional sector control)

x

x

x

x

x

x

x

Skupina zajištění (Collateral group)

 

 

x

 

 

 

 

Kód NACE (NACE code)

 

 

 

 

x

x

x

Geografické umístění (Geographic location) (NUTS)

 

 

 

 

 

 

x

Příznak ústřední protistrany (Flag CCP)

 

x

 

 

 

 

 

Zpravodajská povinnost (Reporting requirements)

 

 

 

 

 

 

x

Účetní rámec (Accounting Framework)

 

 

 

 

 

 

x

Celkový počet zaměstnanců (Total employment)

 

 

 

 

 

 

x

Bilanční suma (Total balance sheet)

 

 

 

 

 

 

x

Velikost podniku (Enterprise size)

 

 

 

 

 

 

x

Roční obrat (Annual turnover)

 

 

 

 

 

 

x

Stav soudního řízení (Status of legal proceedings)

 

 

 

 

 

 

x

 

Datum vzniku (Birth date)

x

x

x

x

x

x

x

Datum zániku (Closure date)

x

x

x

x

x

x

x

Příznak „IsInactive“

x

x

x

x

x

x

 

 

Vztahy

Vlastnický vztah

 

 

x

 

 

 

 

Vztah pobočky

 

 

x

 

 

 

 

Spojení

s ústředím

 

 

 

 

x

 

x

s přímou ovládající mateřskou společností

 

 

 

 

x

 

x

s nejvyšší ovládající mateřskou společností

 

 

 

 

x

 

x

se správcovskou společností

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Seznam povinných atributů pro jednotlivá postavení protistran SHSDB je uveden v příslušných právních aktech.

(2)  Seznam povinných atributů pro konkrétní protistranu AnaCredit závisí na jejím postavení (dlužník, ručitel atd.), rezidentské příslušnosti (ve vykazujícím členském státě/mimo vykazující členský stát) a na datu poskytnutí úvěru, jak je uvedeno v příslušných právních aktech.

(*1)  „LEI“ nebo, není-li k dispozici „National identifiers“ se poskytují jako povinné atributy.


Top