EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0014

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2018/797 ze dne 3. května 2018 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím (ECB/2018/14)

OJ L 136, 1.6.2018, p. 81–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/797/oj

1.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/81


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/797

ze dne 3. května 2018

o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím (ECB/2018/14)

(přepracované znění)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 12.1, článek 14.3 a článek 23 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obecné zásady ECB/2006/4 (1) byly několikrát změněny (2). Vzhledem k tomu, že je v nich třeba provést další změny, měly by být obecné zásady ECB/2006/4 v zájmu jednoznačnosti přepracovány.

(2)

Podle článku 23 ve spojení s článkem 42.4 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) mohou Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, navazovat vztahy s centrálními bankami a s finančními institucemi ve třetích zemích, a je-li to účelné, i s mezinárodními organizacemi a provádět ve vztahu k třetím zemím a k mezinárodním organizacím všechny typy bankovních operací.

(3)

Eurosystém by měl při poskytování svých služeb v oblasti správy rezerv klientům vystupovat jako jednotný systém bez ohledu na to, prostřednictvím které centrální banky Eurosystému jsou tyto služby poskytovány. Cílem těchto obecných zásad je proto mimo jiné zajistit, aby služby Eurosystému v oblasti správy rezerv byly poskytovány na standardizovaném základě a za harmonizovaných podmínek, aby ECB o těchto službách dostávala náležité informace a aby byly určeny požadované minimální společné znaky smluvních ujednání s klienty.

(4)

Veškeré informace, údaje a dokumenty, které vypracují nebo si mezi sebou vymění centrální banky Eurosystému v souvislosti se službami Eurosystému v oblasti správy rezerv, jsou důvěrného charakteru a vztahuje se na ně článek 37 statutu ESCB,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Definice

Pro účely těchto obecných zásad:

1)

„všechny typy bankovních operací“ zahrnují poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv klientům;

2)

„oprávněnými pracovníky ECB“ se rozumí osoby v ECB, které Výkonná rada podle potřeby určí jako oprávněné odesílatele a příjemce informací, které mají být poskytovány v rámci služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv;

3)

„centrální banka“ zahrnuje měnové orgány;

4)

„klientem“ se rozumí centrální banka nebo země (včetně orgánů veřejné moci nebo vládních agentur) mimo eurozónu nebo mezinárodní organizace, jimž centrální banka Eurosystému poskytuje služby Eurosystému v oblasti správy rezerv;

5)

„centrální bankou Eurosystému“ se rozumí ECB a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro;

6)

„službami Eurosystému v oblasti správy rezerv“ se rozumějí služby správy rezerv uvedené v článku 2, které centrální banky Eurosystému mohou poskytovat klientům a které klientům umožňují komplexně spravovat jejich rezervy prostřednictvím jediné centrální banky Eurosystému;

7)

„poskytovatelem služeb Eurosystému“ se rozumí centrální banka Eurosystému, která se zavazuje poskytovat úplný soubor služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv;

8)

„poskytovatelem jednotlivých služeb“ se rozumí centrální banka Eurosystému, která se nezavazuje poskytovat úplný soubor služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv;

9)

„mezinárodní organizací“ se rozumí jakákoli organizace, která není orgánem nebo institucí Unie, založená mezinárodní smlouvou nebo na jejím základě;

10)

„potenciálním klientem“ se rozumí centrální banka nebo země (včetně orgánů veřejné moci nebo vládních agentur) mimo eurozónu nebo mezinárodní organizace, které zahájily jednání s poskytovatelem služeb Eurosystému nebo s poskytovatelem jednotlivých služeb s úmyslem navázat obchodní vztah a kterým byla předložena smlouva k projednání a případnému podpisu;

11)

„rezervami“ se rozumí způsobilá aktiva klienta denominovaná v eurech, tj. peněžní prostředky a všechny cenné papíry zařazené do seznamu způsobilých aktiv Eurosystému, který je zveřejněn a denně aktualizován na internetových stránkách ECB, s výjimkou:

a)

cenných papírů, které náleží do „kategorie srážek V“ (cenné papíry kryté aktivy);

b)

aktiv výlučně držených pro potřeby plnění závazků klienta z důchodů a souvisejících závazků vůči jeho bývalým či stávajícím zaměstnancům;

c)

aktiv denominovaných v eurech držených na zvláštních účtech, které si klient otevřel u centrální banky Eurosystému pro účely změny splátkového kalendáře veřejného dluhu v rámci mezinárodních dohod;

d)

aktiv Mezinárodního měnového fondu (MMF) denominovaných v eurech, která jsou držena na účtech č. 1 a 2 MMF a na jeho účtu cenných papírů, vedených u centrálních bank Eurosystému, a

e)

jiných kategorií aktiv denominovaných v eurech, o kterých podle potřeby rozhodne Rada guvernérů.

Článek 2

Seznam služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv

Služby Eurosystému v oblasti správy rezerv zahrnují tyto služby:

1)

depozitní účty rezerv;

2)

následující služby úschovy a správy:

a)

výpisy z depozitního účtu ke konci měsíce, přičemž výpisy lze na žádost klienta poskytovat též k jinému dni;

b)

přenos výpisů prostřednictvím SWIFT všem klientům, kteří jsou schopni výpisy prostřednictvím SWIFT přijímat, a přenos výpisů jiným vhodným způsobem, nemají-li klienti SWIFT k dispozici;

c)

oznamování úkonů souvisejících s výkonem práv ve společnostech ve vztahu k cenným papírům v držbě klientů (např. výplata kupónových výnosů a splacení či zpětný odkup);

d)

realizace úkonů souvisejících s výkonem práv ve společnostech jménem klientů;

e)

pomoc při ujednáních mezi klienty a zástupci, kteří jsou třetími osobami, v souvislosti s provozem automatických programů půjček cenných papírů, a to při uplatnění určitých omezení;

3)

následující služby vypořádání:

a)

služby vypořádání obchodů se všemi cennými papíry denominovanými v eurech, pro které jsou vedeny depozitní účty, formou dodání bez zaplacení/dodání proti zaplacení;

b)

potvrzení o vypořádání všech operací prostřednictvím SWIFT (nebo jiným vhodným způsobem, nemají-li klienti SWIFT k dispozici);

4)

následující peněžní služby/investiční služby:

a)

nákup/prodej cizích měn na účty klientů, uskutečňovaný centrální bankou Eurosystému vlastním jménem, včetně spotových operací nákupu/prodeje eura alespoň za měny zemí skupiny G-10, které nejsou členy eurozóny;

b)

služby termínovaných vkladů:

i)

jménem klienta nebo

ii)

vlastním jménem;

c)

jednodenní úvěrové zůstatky:

i)

řád 1 – automatické investování omezené částky pevně stanovené na klienta, při kterém centrální banka Eurosystému jedná vlastním jménem;

ii)

řád 2 – možnost investování finančních prostředků u účastníků trhu, při kterém centrální banka Eurosystému jedná jménem klienta;

d)

provádění investic pro klienty podle trvalých příkazů klientů a v souladu se souborem služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv;

e)

provádění příkazů klientů k nákupu/prodeji cenných papírů na sekundárním trhu;

5)

následující službu vedení peněžního účtu:

a)

provádění příchozích a odchozích bezhotovostních platebních transakcí v souvislosti se službami Eurosystému v oblasti správy rezerv.

Článek 3

Poskytování služeb prostřednictvím poskytovatelů služeb Eurosystému a poskytovatelů jednotlivých služeb

1.   V rámci služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv se centrální banky Eurosystému považují buď za poskytovatele služeb Eurosystému, nebo za poskytovatele jednotlivých služeb.

2.   Kromě služeb uvedených v článku 2 mohou poskytovatelé služeb Eurosystému klientům nabízet i další služby správy rezerv. Poskytovatelé služeb Eurosystému určují tyto služby individuálně a na takové služby se tyto obecné zásady nevztahují.

3.   Tyto obecné zásady a požadavky na služby Eurosystému v oblasti správy rezerv se na poskytovatele jednotlivých služeb vztahují, pokud jde o jednu nebo více služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv nebo část této služby, které tito poskytovatelé jednotlivých služeb poskytují a které tvoří součást úplného souboru služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv. Poskytovatelé jednotlivých služeb mohou klientům nabízet též další služby správy rezerv a tyto služby individuálně určují. Na takové služby se tyto obecné zásady nevztahují.

4.   Pokud jde o služby správy rezerv poskytované klientům, mohou klienti uzavřít dohodu s několika centrálními bankami Eurosystému.

Článek 4

Informace o službách Eurosystému v oblasti správy rezerv

1.   Centrální banky Eurosystému poskytují oprávněným pracovníkům ECB veškeré relevantní informace o poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv novým a stávajícím klientům a informují oprávněné pracovníky ECB, pokud se na tyto centrální banky Eurosystému obrátí potencionální klient.

2.   Předtím, než centrální banky Eurosystému poskytnou informace o totožnosti stávajícího, nového či potencionálního klienta oprávněným pracovníkům ECB, usilují o získání souhlasu klienta s takovým poskytnutím informací.

3.   Nezíská-li centrální banka Eurosystému tento souhlas, poskytne oprávněným pracovníkům ECB požadované informace, aniž by odhalila totožnost klienta.

Článek 5

Zákaz a pozastavení služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv

1.   ECB vede pro potřeby nahlížení ze strany centrálních bank Eurosystému seznam stávajících, nových nebo potencionálních klientů, jejichž rezervy jsou dotčeny příkazem k zmrazení nebo podobným opatřením uloženým buď jedním z členských států Evropské unie na základě rezoluce Rady bezpečnosti Spojených národů, nebo Unií.

2.   Pokud na základě opatření nebo rozhodnutí, která nejsou opatřeními či rozhodnutími ve smyslu odstavce 1 a která z důvodů vnitrostátní politiky nebo z důvodů národního zájmu přijala centrální banka Eurosystému nebo členský stát, v němž se centrální banka Eurosystému nachází, pozastaví centrální banka Eurosystému poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv stávajícímu klientovi nebo odmítne poskytnout tyto služby novému nebo potencionálnímu klientovi, informuje o tom tato centrální banka Eurosystému okamžitě oprávněné pracovníky ECB. Oprávnění pracovníci ECB o tom neprodleně informují ostatní členy Eurosystému. Takové opatření nebo rozhodnutí nebrání ostatním centrálním bankám Eurosystému, aby těmto klientům poskytovaly služby Eurosystému v oblasti správy rezerv.

3.   Čl. 4 odst. 2 a 3 se vztahuje na poskytnutí informací o totožnosti stávajícího, nového nebo potencionálního klienta podle odstavce 2. Bez souhlasu klienta lze informace o jeho totožnosti centrálním bankám Eurosystému poskytnout, jen pokud by takové poskytnutí informací bylo v souladu s platným právem.

Článek 6

Odpovědnost za služby Eurosystému v oblasti správy rezerv

1.   Každá centrální banka Eurosystému odpovídá za uzavření smluvních ujednání se svými klienty, která považuje za vhodná pro poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv.

2.   S výhradou zvláštních ustanovení, která se vztahují na centrální banku Eurosystému nebo na kterých se centrální banka Eurosystému dohodla, odpovídá každá centrální banka Eurosystému, která poskytuje svým klientům služby Eurosystému v oblasti správy rezerv nebo některou část těchto služeb, za takto poskytované služby.

Článek 7

Minimální společné znaky smluvních ujednání s klienty

Centrální banky Eurosystému zajistí, aby jejich smluvní ujednání s klienty byly v souladu s těmito obecnými zásadami a s těmito minimálními společnými znaky. Smluvní ujednání musí:

a)

stanovit, že protistranou klienta je centrální banka Eurosystému, s níž tento klient uzavřel dohodu o poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv nebo některé části těchto služeb, a že tato dohoda sama o sobě nezakládá práva nebo nároky klienta vůči ostatním centrálním bankám Eurosystému;

b)

poukazovat na propojení, která lze použít pro vypořádání obchodů s cennými papíry drženými protistranami klientů, a na příslušná rizika používání propojení, která nejsou způsobilá pro operace měnové politiky;

c)

poukazovat na skutečnost, že některé operace v rámci služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv se provádějí při vynaložení nejvyššího úsilí;

d)

poukazovat na skutečnost, že centrální banka Eurosystému může klientům činit návrhy co se týče načasování a provedení operace s cílem předejít konfliktům s měnovou a kurzovou politikou Eurosystému a že tato centrální banka neodpovídá za důsledky, které tyto návrhy mohou pro klienta mít;

e)

poukazovat na skutečnost, že poplatky, které centrální banky Eurosystému účtují svým klientům za poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv, podléhají přezkoumání ze strany Eurosystému a že klienti jsou v souladu s platným právem vázáni změnami v poplatcích, jež mohou z přezkoumání vzejít;

f)

stanovit, že klient je povinen potvrdit centrální bance Eurosystému, že dodržuje všechny právní předpisy Unie a vnitrostátní právní předpisy o předcházení praní peněz a financování terorismu v rozsahu, v jakém se na něj vztahují, včetně pokynů vnitrostátních orgánů, a že se nepodílí na žádné formě praní peněz nebo financování terorismu.

Článek 8

Úloha ECB

ECB koordinuje obecné poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv a související informační rámec. Centrální banka Eurosystému, která se stane poskytovatelem služeb Eurosystému, nebo která ukončí svůj status poskytovatele služeb Eurosystému, o této skutečnosti informuje ECB.

Článek 9

Zrušení

1.   Obecné zásady ECB/2006/4 ve znění obecných zásad uvedených v příloze I se zrušují s účinkem od 1. října 2018.

2.   Odkazy na zrušené obecné zásady se považují za odkazy na tyto obecné zásady v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 10

Nabytí účinku a provádění

1.   Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

2.   Centrální banky Eurosystému zajistí soulad s těmito obecnými zásadami od 1. října 2018.

Článek 11

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. května 2018.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Obecné zásady ECB/2006/4 ze dne 7. dubna 2006 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím (Úř. věst. L 107, 20.4.2006, s. 54).

(2)  Viz příloha I.


PŘÍLOHA I

ZRUŠENÉ OBECNÉ ZÁSADY A SEZNAM JEJICH NÁSLEDNÝCH ZMĚN

Obecné zásady ECB/2006/4 (Úř. věst. L 107, 20.4.2006, s. 54).

Obecné zásady ECB/2009/11 (Úř. věst. L 139, 5.6.2009, s. 34).

Obecné zásady ECB/2013/14 (Úř. věst. L 138, 24.5.2013, s. 19).


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Obecné zásady ECB/2006/4

Tyto obecné zásady

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Články 9 až 11


Top