EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L1713

Směrnice Rady (EU) 2018/1713 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy

ST/12657/2018/INIT

OJ L 286, 14.11.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1713/oj

14.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/20


SMĚRNICE RADY (EU) 2018/1713

ze dne 6. listopadu 2018,

kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 2006/112/ES (3) stanoví, že členské státy mohou uplatňovat snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) na publikace na jakémkoli fyzickém nosiči. Sníženou sazbu DPH však nelze uplatňovat na elektronicky poskytované publikace, které musí být zdaňovány základní sazbou DPH.

(2)

V souladu se sdělením Komise ze dne 6. května 2015 o strategii jednotného digitálního trhu pro Evropu a aby se držel krok s technologickým pokrokem v digitální ekonomice, by se mělo členským státům umožnit sladění sazeb DPH pro elektronicky dodávané publikace s nižšími sazbami DPH pro publikace dodávané na jakýchkoliv fyzických nosičích.

(3)

Ve svém sdělení ze dne 7. dubna 2016 o akčním plánu v oblasti DPH Komise nastínila, že u elektronicky dodávaných publikací by měla existovat možnost využívání stejné preferenční úpravy sazby DPH jako u publikací dodávaných na fyzických nosičích. V nedávném rozsudku ve věci C-390/15 (4) Soudní dvůr uvedl, že dodání digitálních publikací na fyzickém nosiči a dodání digitální publikace elektronicky představuje srovnatelné situace. Je proto vhodné zavést pro všechny členské státy možnost uplatňovat sníženou sazbu DPH na dodání knih, novin a časopisů bez ohledu na to, zda jsou dodány na fyzickém nosiči nebo elektronicky. Ze stejných důvodů je vhodné umožnit členským státům, jež v současné době v souladu s právem Unie uplatňují nižší sazby DPH, než je minimální sazba stanovená v článku 99 směrnice 2006/112/ES, nebo přiznávají osvobození od daně s nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni u určitých knih, novin nebo časopisů dodávaných na fyzickém nosiči, aby v případě těchto knih, novin nebo časopisů uplatňovaly z hlediska DPH stejné zacházení, jsou-li dodávány elektronicky.

(4)

Od 1. ledna 2015 se DPH na všechny elektronicky poskytované služby vyměřuje v členském státě, ve kterém má sídlo zákazník. Vzhledem k zavedení zásady místa určení již není nutné za účelem vytvoření a fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské soutěže uplatňovat na elektronicky dodávané publikace základní sazbu.

(5)

Ve snaze zabránit rozsáhlému používání snížených sazeb DPH na audiovizuální obsah by členské státy měly mít možnost uplatňovat sníženou sazbu na knihy, noviny a časopisy, pouze pokud tyto publikace, ať už jsou dodávány na fyzických nosičích nebo elektronicky, nesestávají výhradně nebo převážně z hudebního nebo video obsahu.

(6)

Členské státy by si měly ponechat pravomoc určovat sazby DPH na publikace a omezit rozsah snížených sazeb DPH včetně případů, kdy – s výhradou objektivního odůvodnění – digitální publikace poskytují stejný čtenářský obsah.

(7)

Jelikož cíle této směrnice, totiž umožnit členským státům uplatňovat na elektronicky dodávané publikace stejné sazby DPH jako v současné době uplatňují na publikace dodávané na fyzických nosičích, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(8)

Směrnice 2006/112/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2006/112/ES se mění takto:

1)

V čl. 98 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Snížené sazby se neuplatňují u elektronicky poskytovaných služeb s výjimkou těch, na něž se vztahuje bod 6 přílohy III.“

2)

V článku 99 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku a nad rámec sazeb uvedených v čl. 98 odst. 1 mohou členské státy, které k 1. lednu 2017 v souladu s právem Unie uplatňovaly snížené sazby nižší, než je minimální sazba stanovená v tomto článku, nebo přiznávaly osvobození od daně s nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni u dodání určitého zboží uvedeného v bodě 6 přílohy III, uplatňovat totéž zacházení pro účely DPH, uskutečňuje-li se dané dodání elektronicky, jak je uvedeno v bodě 6 přílohy III.“

3)

V příloze III se bod 6 nahrazuje tímto:

„6)

dodání knih, novin a časopisů (včetně brožur, letáků a obdobných tiskovin, dětských obrázkových knížek, náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur tištěných či psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných map) buď na fyzickém nosiči, nebo elektronicky, nebo oběma způsoby, a to včetně dodání na výpůjčku knihovnami, nejedná-li se o publikace výlučně nebo převážně určené k propagaci ani o publikace výlučně nebo převážně sestávající ze zvukového hudebního nebo video obsahu;“.

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 6. listopadu 2018.

Za Radu

předseda

H. LÖGER


(1)  Úř. věst. C 307, 30.8.2018, s. 205.

(2)  Úř. věst. C 345, 13.10.2017, s. 79.

(3)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. března 2017, RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, odstavec 49.


Top