Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1840

Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1840 ze dne 10. srpna 2018 o státní podpoře SA.33229 (2018/N-4) (ex 2017/C-3) – Slovinsko – Změna restrukturalizačních závazků banky Nova Ljubljanska Banka d.d. (oznámeno pod číslem C(2018) 5537) (Text s významem pro EHP.)

C/2018/5537

OJ L 298, 23.11.2018, p. 17–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1840/oj

23.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/17


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1840

ze dne 10. srpna 2018

o státní podpoře SA.33229 (2018/N-4) (ex 2017/C-3) – Slovinsko – Změna restrukturalizačních závazků banky Nova Ljubljanska Banka d.d.

(oznámeno pod číslem C(2018) 5537)

(Pouze anglické znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), a zejména na čl. 108 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o založení Evropského hospodářského prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,

poté, co vyzvala zúčastněné strany v souladu s uvedenými články (1) k podání připomínek, a s ohledem na tyto připomínky,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

(1)

Rozhodnutím ze dne 7. března 2011 (dále jen „první rozhodnutí o podpoře na záchranu“) (2) Komise na období šesti měsíců na základě předložení plánu restrukturalizace schválila státní rekapitalizaci banky Nova Ljubljanska banka d.d. (dále jen „NLB“) ve výši 250 milionů EUR, což Slovinsko Komisi oznámilo dne 14. ledna 2011.

(2)

Rozhodnutím ze dne 2. července 2012 (3) (dále jen „druhé rozhodnutí o podpoře na záchranu a zahájení řízení“) Komise schválila druhou rekapitalizaci na záchranu NLB a zároveň na základě obav souvisejících s předloženým plánem restrukturalizace zahájila hloubkové šetření. Komise měla pochybnosti ohledně toho, zda plán NLB umožní návrat k životaschopnosti, a zároveň plán považovala za nedostatečný, pokud jde o sdílení nákladů a v souvislosti s přiměřeností opatření na řešení neoprávněného narušení hospodářské soutěže.

(3)

Rozhodnutím 2014/535/EU (dále jen „rozhodnutí z roku 2013“) (4) Komise schválila státní podporu NLB na základě pozměněného plánu restrukturalizace a seznamu závazků podaných Slovinskem, z nichž jeden požadoval, aby Slovinsko do 31. prosince 2017 prodalo podíl v NLB ve výši 75 % bez jedné akcie nebo alternativně, aby NLB odprodala šest zahraničních dceřiných společností na Balkáně.

(4)

Dne 13. dubna 2017 požádalo Slovinsko Komisi o schválení zpoždění druhé tranše akcií NLB představujících maximálně podíl ve výši 25 % bez jedné akcie v NLB a informovalo Komisi o pozměněných závazcích. Dne 11. května 2017 dospěla Komise k závěru, že tyto pozměněné závazky nadále zajišťují slučitelnost podpory ve prospěch NLB s vnitřním trhem (dále jen „pozměňující rozhodnutí z roku 2017“) (5).

(5)

Dne 8. června 2017 (6) slovinské orgány rozhodly pozastavit proces prodeje NLB a dne 9. června 2017 o tomto rozhodnutí Komisi telefonicky informoval slovinský ministr financí.

(6)

Na podzim roku 2017 došlo mezi Komisí a Slovinskem k četným výměnám informací. Slovinsko s Komisí rovněž sdílelo mnoho pracovních dokumentů (7). Dne 21. prosince 2017 Slovinsko Komisi formálně informovalo o dalších pozměněných závazcích.

(7)

Dopisem ze dne 26. ledna 2018 (dále jen „rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018“) informovala Komise slovinské orgány o svém rozhodnutí o zahájení řízení uvedeného v čl. 108 odst. 2 prvním pododstavci SFEU ohledně žádosti o potvrzení slučitelnosti podpory poskytnuté NLB na základě dalších pozměněných závazků.

(8)

Dne 2. března 2018 předložilo Slovinsko své připomínky k rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018.

(9)

V rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018 zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. dubna 2018 byly všechny zúčastněné strany vyzvány k podání připomínek. Do jednoho měsíce po tomto zveřejnění obdržela Komise připomínky čtyř stran, které předala slovinským orgánům dne 16. a 18. května 2018. Dne 15. června 2018 Slovinsko ve své odpovědi předložilo své poznámky k těmto připomínkám.

(10)

Ve dnech 26. března 2018, 4. dubna 2018, 30. května 2018, 21. června 2018, 29. června 2018 a 9. července 2018 předložilo Slovinsko nové pracovní dokumenty, které zahrnovaly soubory navrhovaných skupin závazků.

(11)

Dopisem ze dne 13. července 2018 Slovinsko Komisi předložilo nový soubor závazků týkajících se státní podpory (dále jen „pozměněné závazky“), mimo jiné s novými lhůtami pro prodej podílu v NLB ve výši 75 % bez jedné akcie. Z důvodu právní jistoty Slovinsko rovněž oznámilo navrhované opatření dne 25. července 2018 jako opatření bez podpory, podle kterého by Slovinsko kompenzovalo NLB za jakékoli možné důsledky soudních případů týkajících se vkladů v cizích měnách, což je historický problém trvající od doby před rozpadem Jugoslávie.

(12)

Dopisem ze dne 16. července 2018 Slovinsko výjimečně souhlasilo s tím, že se vzdá svých práv podle článku 342 SFEU (8) ve spojení s článkem 3 nařízení č. 1 (9) a že nechá toto rozhodnutí přijmout a oznámit v angličtině.

2.   POPIS STÁTNÍ PODPORY

2.1.   Popis příjemce

(13)

NLB je největší bankou ve Slovinsku s 23 % tržním podílem (vypočteným podle jejích celkových aktiv) (10). Podrobnější popis NLB lze nalézt v 11. až 22. bodě odůvodnění rozhodnutí z roku 2013. Pokud jde o její strukturu akcionářů, NLB je od státních rekapitalizací v letech 2012 a 2013 společností ve 100 % vlastnictví státu (11).

(14)

Rovněž následkem státní podpory, kterou NLB obdržela, měla NLB na konci března 2018 poměr kapitálu core tier 1 ve výši 16,6 %. NLB rovněž zlepšila svou ziskovost a na konci roku 2017 oznámila čistý zisk ve výši 225 milionů EUR, což odpovídá návratnosti vlastního kapitálu ve výši 14,4 %. Tabulka 1 obsahuje podrobnosti o hlavních finančních informacích (12) NLB:

Tabulka č. 1

Klíčové konsolidované finanční informace NLB

 

31.3.2018

31.12.2017

31.12.2016

Celková aktiva (v milionech EUR)

12 425

12 238

12 039

Rizikově vážená aktiva (v milionech EUR)

8 634

8 547  (13)

7 862

Čistý zisk po zdanění (v milionech EUR)

58

225

110

Nesplácené úvěry/celkové úvěry (v %)

8,8

9,2

13,8

Poměr kapitálu core tier 1 (v %)

16,6

15,9

17,0

Poměr úvěrů ke vkladům (v %)

69,8

70,8

74,2

Návratnost vlastního kapitálu (v %)

13,5

14,4

7,4

(15)

Z hlediska komerční přítomnosti má v současné době NLB ve Slovinsku 108 filiálek (na konci března 2018), což je pokles oproti 143 filiálkám v roce 2013. Mimo Slovinsko má NLB zahraniční pobočky v mnoha zemích na Balkáně, což představuje celkem 3,8 miliardy EUR v aktivech a 95 milionů EUR v zisku po zdanění (14) (údaje z konce roku 2017). Tabulka 2 obsahuje více informací o dceřiných společnostech NLB na Balkáně:

Tabulka č. 2

Klíčové finanční informace o dceřiných společnostech NLB na Balkáně

 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

dceřiná společnost v Bosně 1

dceřiná společnost v Bosně 2

Kosovo

Černá Hora

Srbsko

Podíl NLB (v %)

87

100

97

81

100

100

Podíl na trhu (v %)

16,4

18,9

5,3

15,7

11,0

1,2

Zisk po zdanění (v milionech EUR)

40

23,7

8,3

14,2

5,4

3,7

Celková aktiva (v milionech EUR)

1 236

670

531

584

457

371

(16)

NLB nadále vlastní 50 % podíl v pojišťovně NLB Vita d.d., Ljublana (dále jen „NLB Vita“), která je společným podnikem s belgickou KBC Group NV. Na konci roku 2017 oznámila NLB Vita celková aktiva ve výši 446 milionů EUR (15) a 7 milionů EUR u zisku po zdanění za daný rok.

(17)

Dne 31. prosince 2017 NLB zahájila proces likvidace své leasingové dceřiné společnosti v Lublani (16). Dne 29. listopadu 2017 (17) dozorčí rada NLB schválila založení nové leasingové společnosti se zaměřením na leasing vozidel s počátečním splaceným kapitálem ve výši 1,5 milionu EUR. V únoru 2018 NLB pozastavila proces zakládání nové leasingové společnosti.

2.2.   Opatření státní podpory ve prospěch NLB

(18)

Prostřednictvím rozhodnutí z roku 2013 a na základě závazků předložených Slovinskem Komise prohlásila tato opatření státní podpory ve prospěch banky NLB za slučitelná s vnitřním trhem:

a)

první rekapitalizaci ve výši 250 milionů EUR, která byla dočasně schválena v prvním rozhodnutí o podpoře na záchranu;

b)

druhou rekapitalizaci ve výši 383 milionů EUR, která byla dočasně schválena v druhém rozhodnutí o podpoře na záchranu a zahájení řízení;

c)

třetí rekapitalizaci ve výši 1,558 miliardy EUR a

d)

převod znehodnocených aktiv na tzv. špatnou banku vlastněnou státem s prvkem podpory ve výši 130 milionů EUR (18).

Celkem NLB obdržela opatření státní podpory ve výši 2 321 milionů EUR, což odpovídá 20 % jejích rizikově vážených aktiv v prosinci 2012.

(19)

Závazky předložené jako součást rozhodnutí z roku 2013 a pozměňujícího rozhodnutí z roku 2017 jsou popsány podrobněji v oddílech 2.3 a 2.4 rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018. Pokud jde o prodej podílu ve výši 75 % bez jedné akcie v NLB, Slovinsko se v souvislosti s pozměňujícím rozhodnutím z roku 2017 (dále jen „závazek týkající se prodeje“) zavázalo k tomuto:

„… [omezení akciového podílu státu a zahraničních bankovních dceřiných společností]

Slovinsko sníží svůj akciový podíl v NLB na 25 % s jednou akcií navíc (dále jen „blokační menšina“) takto:

a)

nejméně o 50 % do 31. prosince 2017.

Jestliže Slovinsko a) neuzavře závaznou prodejní a kupní smlouvu týkající se jeho akciového podílu v NLB ve výši alespoň 50 %, Slovinsko a NLB udělí správci odprodeje výhradní pověření prodat za minimální cenu, která není nižší než 75 % účetní hodnoty, podíly NLB v (jejích zahraničních) bankovních dceřiných společnostech (na Balkáně).

b)

až Slovinsko prodá nejméně 50 % svého akciového podílu v NLB v souladu s pododstavcem 14a, sníží dále do 31. prosince 2018 svůj akciový podíl na blokační menšinu.

Jestliže Slovinsko a) neuzavře závaznou prodejní a kupní smlouvu týkající se prodeje jeho akciového podílu v NLB přesahujícího blokační menšinu do 31. prosince 2018, udělí Slovinsko správci odprodeje (jmenovanému v souladu s odstavcem 19) výhradní pověření snížit akciový podíl Slovinska v NLB d.d. na blokační menšinu za […] (*1)

(*1)  Informace, na něž se vztahuje profesní tajemství.“"

(20)

Přerušený proces prodeje je popsán podrobně v oddíle 2.5 rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018.

2.3.   Důvody zahájení řízení

(21)

V rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018 zahájila Komise formální šetření poté, co se ukázalo jako zjevné, že Slovinsko nedodrželo lhůtu stanovenou v závazku týkající se prodeje (popsanou v 19. bodě odůvodnění). Komise dospěla k závěru, že následkem toho se podpora poskytnutá NLB Slovinskem stala protiprávní.

(22)

Pokud jde o pozměněné závazky oznámené dne 21. prosince 2017, vyjádřila Komise pochybnosti o tom, že jsou rovnocenné závazkům, které jsou základem rozhodnutí z roku 2013 a pozměňujícího rozhodnutí z roku 2017. Komise měla na základě těchto pozměněných závazků pochybnosti o tom, zda jsou opatření podpory slučitelná s vnitřním trhem.

(23)

Pokud jde o životaschopnost NLB, Komise připomněla, že obtíže, které NLB zaznamenala v letech 2012 a 2013, souvisely s vlivem státu na její každodenní provoz, a že analýza životaschopnosti NLB, jež byla součástí rozhodnutí z roku 2013, vycházela zejména ze změny ve vlastnictví NLB. V rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018 vznesla Komise vážné pochybnosti o dlouhodobé životaschopnosti NLB bez této změny ve vlastnictví.

(24)

V rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018 dospěla Komise k předběžnému závěru, že zpožděný prodej NLB fakticky prodloužil její období restrukturalizace. Komise vysvětlila, že z tohoto logicky vyplývá, že platnost závazků spojených s obdobím restrukturalizace se rovněž prodlouží, dokud nebude dokončen prodej podílu v NLB ve výši 75 % bez jedné akcie.

(25)

Nakonec Komise vyjádřila pochybnosti o tom, zda pozměněné závazky dostatečně vyrovnají zpoždění procesu prodeje.

3.   PŘIPOMÍNKY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN K ROZHODNUTÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Z ROKU 2018 A SOUVISEJÍCÍ POZNÁMKY SLOVINSKÝCH ORGÁNŮ

(26)

Tento oddíl popisuje připomínky obdržené k rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018 a poznámky slovinských orgánů k těmto připomínkám.

3.1.   Připomínky zúčastněných stran k rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018

(27)

Komise obdržela připomínky těchto čtyř stran:

a)

první strana, kterou je fyzická osoba, která dříve držela akcie NLB, tvrdila, že neumožnění dalšího prodloužení lhůty pro NLB by bylo v rozporu s rozhodovací praxí Komise (19). První strana měla za to, že by Komise měla minimalizovat náklady daňových poplatníků na záchranu bank a že prodloužení lhůty do roku 2019 by bylo nejen v zájmu Slovinska a jeho daňových poplatníků, ale také v zájmu Komise.

b)

Druhá strana, která zahrnovala sdružení občanů znepokojených fungováním slovinských institucí, byla toho názoru, že opatření schválená v rozhodnutí z roku 2013 nenarušují hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, a proto se nejedná o státní podporu. Vznesla námitku, že i kdyby se opatření považovala za státní podporu, v každém případě by se jednalo o slučitelnou podporu kvůli záchraně zevnitř (bail-in) z roku 2013 podle rozhodnutí z roku 2013. Kromě toho se druhá strana rovněž domnívala, že s výjimkou závazku týkajícího se správy a řízení provedla NLB všechny závazky z rozhodnutí z roku 2013. Druhá strana rovněž odkázala na vysoký zisk NLB a tvrdila, že operace NLB se staly zcela nezávislými na slovinských orgánech. Tvrdila, že jakékoli další závazky by oslabily vyhlídky NLB na dlouhodobou životaschopnost. Druhá strana poznamenala, že NLB není jedinou slovinskou bankou, která zaznamenala finanční potíže, a že přítomnost KBC jako akcionáře NLB v té době NLB nepomohla vyhnout se finančním problémům. Druhá strana proto dospěla k závěru, že změna vlastnické struktury NLB není nezbytnou podmínkou její životaschopnosti. Druhá strana rovněž dospěla k závěru, že by závazky měly být upraveny tak, aby braly v potaz změny hospodářské a politické situace v členských státech a v Unii. V závěru druhá strana uvedla, že by Komise rovněž měla brát ohled na skutečnost, že když se Slovinsko rozhodlo poskytnout NLB státní podporu a když byly závazky předloženy, procházelo Slovinsko vážnou finanční krizí.

c)

Třetí strana, kterou je slovinský občan, tvrdila, že přijetím rozhodnutí z roku 2013 Komise porušila zásadu rovnosti zacházení. Třetí strana měla rovněž za to, že zacházení s NLB ze strany Komise postrádalo řádný právní základ.

d)

Čtvrtá strana, kterou je vkladatel v cizí měně zahraniční pobočky Ljubljanska Banka d.d., se v zásadě vyjádřila k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (20) a odkázala na část rozsudku, která se týká splácení vkladů v cizí měně.

3.2.   Poznámky Slovinska k připomínkám zúčastněných stran týkajících se rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018

(28)

Ve své odpovědi ze dne 15. června 2018 týkající se připomínek obdržených k rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018 Slovinsko uvedlo, že většina připomínek se týká starších rozhodnutí slovinských orgánů a rozhodnutí z roku 2013. Slovinsko zdůraznilo, že v roce 2013 nejen jednalo jako odpovědný vlastník NLB, ale také v zájmu ochrany finanční stability země. Slovinsko uvedlo, že jednalo s řádnou péčí a s úmyslem omezit riziko systematického narušování na minimum.

(29)

Pokud jde o připomínky k soudnímu sporu o vklady v cizích měnách popsané v písm. d) 27. bodu odůvodnění, Slovinsko se domnívalo, že tyto připomínky nejsou předmětem rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018.

(30)

Pokud jde o argument, že jakákoli další opatření by jen oslabila vyhlídky NLB na dlouhodobou životaschopnost, Slovinsko se domnívá, že posouzení závazků Komisí by mělo vycházet z jejího posouzení zahrnutého v rozhodnutí z roku 2013, totiž že závazek týkající se prodeje zabrání vlivu státu v NLB jakožto vlastníka. Slovinsko se domnívá, že dodatečná kompenzační opatření obchodní povahy by k tomuto cíli nepřispěla.

(31)

Slovinsko poukázalo na to, že v současné době se do každodenního provozu NLB nezapojuje.

4.   PŘIPOMÍNKY SLOVINSKA

(32)

V reakci na rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018 Slovinsko vyjádřilo stanovisko, že opatření podpory poskytnuté NLB budou na základě pozměněných opatření předložených Slovinskem dne 21. prosince 2017 nadále slučitelná s vnitřním trhem. Slovinsko zdůraznilo, že životaschopnost NLB jakožto příjemce podpory bude nadále zajištěna a že celkové soubory závazků zůstanou rovnocenné, pokud jde o sdílení nákladů a kompenzační opatření.

(33)

Podle Slovinska, aby se dostálo závazkům předloženým jako součást rozhodnutí z roku 2013, provedla NLB řadu opatření s těmito cíli:

a)

posílit u NLB rámec pro správu a řízení společností;

b)

posílit politiku NLB týkající se tvorby cen a rámec pro řízení rizik NLB;

c)

přesunout těžiště podnikání NLB k méně riskantním činnostem;

d)

opravit strukturu rozvahy NLB a

e)

obnovit dlouhodobou ziskovost NLB.

(34)

Následkem těchto opatření se Slovinsko domnívá, že se NLB vrátila k dlouhodobé ziskovosti, jelikož je schopná pokrýt všechny své náklady a nadále dosahovat přiměřené návratnosti vlastního kapitálu.

(35)

Slovinsko uznává, že bod 15 sdělení o restrukturalizaci (21) výslovně stanoví, že období restrukturalizace by mělo být co nejkratší. Slovinsko však zdůraznilo, že zpožděné provádění závazku týkajícího se prodeje souvisí se soudním sporem NLB v Chorvatsku o vkladu v cizí měně (22), o kterém se domnívá, že je mimo kontrolu Slovinska. Dále Slovinsko uvedlo, že navrhne věrohodný časový plán pro prodej podílu v NLB ve výši 75 % bez jedné akcie do konce roku 2019, přičemž větší část má být prodána již v roce 2018.

(36)

Slovinsko přijalo, že stávající závazky, které se týkají řádné správy a řízení NLB, by měly být prodlouženy, ale rovněž tvrdilo, že potřeba prodloužit stávající závazky, které se týkají nepatřičného narušení hospodářské soutěže, by měla vycházet z posouzení jednotlivých případů. Tato analýza by měla brát ohled na změněné tržní podmínky od roku 2013. Kromě toho Slovinsko tvrdilo, že žádné závazky by neměly bránit životaschopnosti NLB, ale spíše by měly pomáhat její obnově. V tomto ohledu mělo Slovinsko za to, že závazek týkající se odprodeje dceřiných společností na Balkáně v případě, že by se prodej jeho podílu neodehrál včas, který Slovinsko učinilo v souvislosti s rozhodnutím z roku 2013, není vyrovnávajícím opatřením, protože neřeší narušení trhu a nepomáhá podporovat životaschopnost NLB.

(37)

Pokud jde o připomínku Komise, že NLB dosud nevydala nový podřízený dluh (23), Slovinsko zdůraznilo, že jedna ze zahraničních dceřiných společností NLB (NLB Banka Skopje) v červnu 2015 prodala nový podřízený dluh ve výši 10 milionů EUR (komu) […]. Kromě toho Slovinsko zdůraznilo, že NLB plní všechny své kapitálové požadavky stanovené předpisy a má nadále nadměrnou úroveň kapitálu, aby se vyrovnala s možnou stresovou situací. Proto má Slovinsko za to, že zavázání NLB k vydání dalších podřízených nástrojů by nepřispělo k její dlouhodobé životaschopnosti, rovněž s ohledem na její nadměrnou úroveň likvidity.

(38)

Pokud jde o poznámku Komise, že NLB má stále vysokou úroveň nesplácených úvěrů (24), Slovinsko tvrdilo, že dlouhodobá životaschopnost NLB nemůže být zpochybněna pouze výhradně na základě tohoto argumentu. Kromě toho Slovinsko zdůraznilo, že od prosince 2013 NLB následkem zlepšených procesů řízení rizik výrazně zmenšila své portfolio nesplácených úvěrů (o 70 %).

(39)

Pokud jde o hodnocení Komise, že Slovinsko přesvědčivě neprokázalo, že účinně řešilo problémy NLB se správou a řízením (25), Slovinsko uvádí, že toto prohlášení neodráží přesně výsledky NLB v této oblasti. Slovinsko uvedlo, že po více než pět let provádí každodenní operace v NLB mezinárodní řídící tým s náležitými výsledky a zkušenostmi, který je zcela nezávislý na slovinském státě. Slovinsko rovněž poukázalo na následující provedená opatření, aby ilustrovalo, jak moc se struktura správy a řízení NLB zlepšila:

a)

Slovinsko vytvořilo Slovinský státní holdingový úřad (Slovenian Sovereign Holding, dále je „SSH“), aby řádně spravoval všechna státní aktiva.

b)

Akt o Slovinském státním holdingovém úřadě byl přijat slovinským zákonodárcem a stanoví výběrová kritéria pro jmenování členů dozorčí rady SSH.

c)

NLB zavedla dvoustupňový systém správy a řízení, ve kterém je správní rada odpovědná za její každodenní operace a dozorčí rada na ni dohlíží.

(40)

Slovinsko poznamenalo, že jeho nedodržení lhůty podle závazku týkajícího se prodeje nemělo vliv na výši státní podpory poskytnuté ve prospěch NLB, podmínky a okolnosti, ze kterých byla podpora poskytnuta, ani na vlastní příspěvek a sdílení nákladů NLB. Na základě těchto skutečností se Slovinsko domnívá, že jeho nedodržení závazku týkajícího se prodeje by nemělo mít dopad na opatření požadovaná k zmírnění narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

(41)

Slovinsko se dále domnívá, že rozhodnutí z roku 2013 a jeho závazky se vztahují pouze na opatření státní podpory přijatá v roce 2013 a tvrdí, že dvě předchozí státní rekapitalizace již byly schváleny Komisí v jejích rozhodnutích ze 7. března 2011 a 2. července 2012.

(42)

Slovinsko rovněž mělo za to, že jakákoli další opatření k obnovení životaschopnosti, opatření týkající se sdílení nákladů nebo opatření ke zmírnění nepatřičného narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu nebudou nutná ani vhodná. Tato další opatření by podle Slovinska porušila základní unijní zásadu proporcionality a byla by v rozporu se zavedenou praxí Komise.

(43)

Slovinsko potvrdilo, že má také v úmyslu zavést mechanismus financovaný z tzv. nástupnického fondu (26), aby odškodnilo NLB za právní následky související s probíhajícím soudním sporem v Chorvatsku (27). Za tímto účelem Slovinsko přijalo zákon na ochranu hodnoty kapitálových investic Republiky Slovinsko v NLB (28). Ve svém podání ze dne 25. července 2018 Slovinsko zdůraznilo, že bude nadále vyvíjet úsilí o neutralizaci nebo co největší možné zmírnění finančních důsledků pro NLB, aby úspěšně dokončilo prodej podílu ve výši 75 % bez jedné akcie v NLB způsobem, který by maximalizovat hodnotu pro slovinské daňové poplatníky. Slovinsko se domnívá, že tento mechanismus zmírní dopad chorvatského soudního sporu na prodejní cenu NLB, bude proveden v kontextu procesu prodeje, a proto nebude představovat státní podporu ve smyslu článku 107 SFEU.

(44)

Slovinsko do svého podání zahrnulo další informace prostřednictvím zprávy připravené jejich finančním poradcem, aby ukázalo, že vyrovnávací mechanismus na ochranu před následky probíhajícího soudního sporu by nabídl i soukromý prodejce. Zpráva zahrnuje indikativní posouzení pravděpodobnosti úspěchu prodeje podílu v NLB na základě dvou scénářů s ohledem na chorvatský soudní spor o zahraniční vklady: jeden scénář zahrnuje mechanismus (s možnými platbami podle mechanismu později) a druhý scénář je bez tohoto mechanismu. Zpráva na základě nedávných soudních rozhodnutí v Chorvatsku v podstatě ukazuje, že investoři ocení expozici týkající se chorvatského soudního sporu v podstatě na 100 % maximální expozice. Navíc ECB ve své dozorčí funkci uložila kvůli probíhajícímu soudnímu sporu omezení dividend (pro případné vyplácení dividend je požadován předchozí souhlas ECB). Proto by NLB byla bez tohoto mechanismu omezena, pokud jde o její schopnost vyplácet dividendy, a pravděpodobně by to snížilo počet potenciálních investorů. Zpráva dospěla k závěru, že kombinovaný účinek sníženého zájmu investorů a dodatečného rizika týkajícího se peněžních toků NLB (jak následkem soudního sporu, tak odložení výplat dividend) by vyústil v to, že by investoři požadovali vyšší návratnost vlastního kapitálu, aby se zajistila prvotní veřejná nabídka (dále jen „IPO“) upsaná v plné výši. Kombinovaný negativní účinek na prodejní cenu závazku ([…] (29)) a požadavek na vyšší návratnost vlastního kapitálu od nižšího počtu investorů ([…] (30)) by dosáhl […]. Zpráva dospěla k závěru, že tento údaj je vyšší než odhad NLB týkající se maximální nominální ohrožené částky ve výši […] vyplývající ze soudního sporu. Zpráva proto podporuje stanovisko, že zavedení vyrovnávacího mechanismu v souvislosti s chorvatským soudním sporem na podporu prodejní ceny NLB nakonec povede k vyššímu čistému výnosu pro Slovinsko.

5.   AKTUALIZOVANÝ SEZNAM ZÁVAZKŮ PŘEDLOŽENÝ SLOVINSKEM

(45)

Dne 13. července 2018 předložily slovinské úřady nový soubor závazků týkajících se státní podpory.

(46)

Slovinsko požadovalo změnu závazku týkajícího se prodeje prostřednictvím návrhu na zmenšení svého podílu v NLB na blokační menšinu následujícím způsobem:

(1)

nejméně o 50 % s jednou akcií navíc do 31. prosince 2018;

(2)

zbývající akcie překračující blokační menšinu do 31. prosince 2019.

(47)

Ve svém navrženém seznamu pozměněných závazků Slovinsko rozlišovalo mezi různými možnými scénáři ve vztahu k prodeji podílu v NLB ve výši 75 % bez jedné akcie. V těchto různých scénářích by se použily různé skupiny závazků (viz 50. až 52. bod odůvodnění) a lhůty pro závazky, jak je uvedeno v tabulce 3.

(48)

Slovinsko tvrdí, že pokud neuzavře závaznou prodejní a kupní smlouvu týkající se prodeje svého podílu v NLB v souladu s pozměněným závazkem týkajícím se prodeje a časového plánu stanoveného v 46. bodě odůvodnění, udělí Slovinsko správci odprodeje výhradní pověření snížit akciový podíl Slovinska v NLB na blokační menšinu na […].

(49)

V případě příznivých tržních podmínek nevylučuje Slovinsko možnost prodeje akciového podílu většího než 50 % s jednou akcií navíc až do výše celého podílu ve výši 75 % bez jedné akcie do 31. prosince 2018.

(50)

V souvislosti se závazky předloženými jako součást rozhodnutí z roku 2013 navrhuje Slovinsko změnit a prodloužit tyto stávající závazky (dále jen „skupina závazků 1“):

a)

Přidělit křesla a hlasovací práva v dozorčí radě a jejích výborech nezávislým odborníkům v souladu s odstavcem 9.6 závazků z roku 2013 pozměněných pouze tak, že 100 % křesel bude přiděleno nezávislým odborníkům (místo předchozích tří čtvrtin).

b)

Zajistit, že každá státem vlastněná banka zůstane samostatnou ekonomickou jednotkou s nezávislou rozhodovací pravomocí v souladu s odstavcem 9.10 závazků z roku 2013.

c)

Zajistit, že společnostem, které vlastní slovinský stát, se v žádném případě nedostane příznivějšího zacházení než společnostem, které stát nevlastní (nediskriminace), v souladu s odstavcem 11 závazků z roku 2013.

d)

Dodržet zákaz akvizic, jak je popsaný v odstavci 12.4 závazků z roku 2013.

(51)

Kromě toho budou prodlouženy další stávající závazky do chvíle, kdy Slovinsko sníží svůj podíl v NLB na blokační menšinu (dále jen „skupina závazků 2“):

a)

Snížení nákladů podle závazku v odstavci 2 závazků z roku 2013, změněného pouze tak, že provozní náklady na úrovni skupiny (kromě jednorázových mimořádných nákladů, které se neopakují) mohou každý rok dosáhnout maximálně […] EUR.

b)

Závazek týkající se odprodeje dceřiných společností, které nepatří k hlavnímu oboru činnosti, z odstavce 4 závazků z roku 2013 se změnil pouze tak, že NLB znovu nevstoupí do podniků a činností, které musela odprodat.

c)

Závazek týkající se zákazu reklamy a agresivních obchodních praktik z odstavce 12.1 závazků z roku 2013.

d)

Závazek týkající se mechanismu pro splácení jistiny a zákazu dividend z odstavce 12.2 ze závazků z roku 2013 se změnil pouze tak, že na základě zkontrolované účetní závěrky na konci roku vyplatí NLB svým akcionářům alespoň částku ve výši svého čistého příjmu, s výhradou omezení uložených evropskými a slovinskými předpisy a za předpokladu, že jsou splněny určité požadavky na minimální regulační kapitál.

e)

Závazek týkající se dohlížejícího správce z odstavce 18 závazků z roku 2013, který bude platit až do konce roku 2019.

f)

Závazek týkající se správce odprodeje z odstavce 19 závazků z roku 2013.

(52)

V souvislosti se závazkem týkajícím se návratnosti vlastního kapitálu a dalších závazků týkajících se řízení rizik a úvěrové politiky v souladu s odstavci 10.1 až 10.6 závazků z roku 2013 Slovinsko navrhuje prodloužit tento závazek do té doby, než bude prodán podíl v NLB ve výši alespoň 50 % s jednou akcií navíc, přičemž jeho změna se týká pouze toho, že se bude mít za to, že stanovení cen nových úvěrů je odpovídající, jestliže nový úvěr přispívá k dosažení kladné návratnosti kapitálu před zdaněním, a to v hodnotě […] buď u každého individuálního úvěru, nebo v každém klientském vztahu. Nicméně pokud Slovinsko nesníží svůj podíl v NLB na blokační menšinu do […], závazek týkající se návratnosti vlastního kapitálu bude platit opět od […], dokud Slovinsko nesníží svůj akciový podíl v NLB až na blokační menšinu.

(53)

Slovinsko rovněž předkládá tyto dodatečné závazky, jakožto vyrovnávací opatření pro zpožděný proces prodeje (dále jen „skupina závazků 3“):

a)

NLB vydá nástroj zahrnovaný do kapitálu tier 2 nejpozději do […] investorům, kteří jsou nezávislí na Slovinsku, kromě případů vážného narušení trhu a s výhradou schválení Komisí.

b)

NLB uzavře [10–20] filiálek ve Slovinsku do […].

(54)

Kromě toho Slovinsko dále uvádí, že pokud nesníží svůj podíl v NLB na blokační menšinu do 31. prosince 2018, odprodá NLB svůj podíl ve své dceřiné pojišťovací společnosti do […].

Tabulka č. 3

Platné závazky a lhůty v různých scénářích

Scénář

Skupina závazků 1

Skupina závazků 2

Skupina závazků 3

NLB Vita

Návratnost vlastního kapitálu (včetně řízení rizik a úvěrových politik)

Slovinsko prodá podíl v NLB ve výši 75 % bez jedné akcie do 31. prosince 2018

do 31. prosince 2018, kromě závazku týkajícího se zákazu akvizic (do 31. prosince 2019)

do 31. prosince 2018, kromě závazku týkajícího se dohlížejícího správce (do 31. prosince 2019)

vydat nástroj zahrnovaný do kapitálu tier 2 do […]

uzavřít [10–20] filiálek do […]

není relevantní

do prodeje podílu v NLB alespoň ve výši 50 % s jednou akcií navíc

Slovinsko prodá podíl v NLB ve výši 50 % s jednou akcií navíc do 31. prosince 2018 a zbývající akcie překračující blokační menšinu do 31. prosince 2019

do 31. prosince 2019

do prodeje podílu v NLB ve výši 75 % bez jedné akcie, kromě závazku týkajícího se dohlížejícího správce (do 31. prosince 2019).

vydat nástroj zahrnovaný do kapitálu tier 2 do […]

uzavřít [10–20] filiálek do […]

prodej do […]

až do prodeje podílu v NLB alespoň ve výši 50 % s jednou akcií navíc a od […] do prodeje podílu v NLB ve výši 75 % bez jedné akcie

Slovinsko neprodá podíl v NLB ve výši 50 % s jednou akcií navíc do 31. prosince 2018, správce odprodeje prodá podíl Slovinska až po blokační menšinu

do 31. prosince 2018, kromě závazku týkajícího se zákazu akvizic (do 31.prosince 2019)

do 31. prosince 2018, kromě závazku týkajícího se dohlížejícího správce (do 31. prosince 2019)

vydat nástroj zahrnovaný do kapitálu tier 2 do […]

uzavřít [10–20] filiálek do […]

prodej do […]

až do prodeje podílu v NLB alespoň ve výši 50 % s jednou akcií navíc a od […] do prodeje podílu v NLB ve výši 75 % bez jedné akcie

Slovinsko prodá podíl v NLB ve výši 50 % s jednou akcií navíc do 31. prosince 2018, ale neprodá zbývající akcie překračující blokační menšinu do 31. prosince 2019

do 31. prosince 2019

do prodeje podílu v NLB ve výši 75 % bez jedné akcie, kromě závazku týkajícího se dohlížejícího správce (do 31. prosince 2019)

vydat nástroj zahrnovaný do kapitálu tier 2 do […]

uzavřít [10–20] filiálek do […]

prodej do […]

až do prodeje podílu v NLB alespoň ve výši 50 % s jednou akcií navíc a od […] do prodeje podílu v NLB ve výši 75 % bez jedné akcie

6.   POSOUZENÍ OPATŘENÍ

6.1.   Existence státní podpory

(55)

Podle čl. 107 odst. 1 SFEU se státní podporou rozumí podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy.

(56)

Komise již v rozhodnutí z roku 2013 dospěla k závěru, že opatření popsané v 18. bodě odůvodnění lze považovat za státní podporu. Toto posouzení se nemění (31).

(57)

Komise v 58. až 62. bodě odůvodnění posoudí, zda jsou u vyrovnávacího mechanismu popsaného ve 43. bodě odůvodnění (dále jen „vyrovnávací mechanismus“) splněny kumulativní podmínky pro to, aby bylo opatření považováno za státní podporu. Jelikož kritéria pro státní podporu jsou svou povahou kumulativní, opatření se nepovažuje za státní podporu, pokud není splněno alespoň jedno z kritérií státní podpory.

(58)

Komise posoudí, zda vyrovnávací mechanismus, který má Slovinsko v úmyslu zavést, by NLB poskytlo výhodu. Za tímto účelem Komise použije „test účastníka tržního hospodářství“, který lze použít u různých hospodářských transakcí. Komise podotýká, že vyrovnávací mechanismus se poskytuje v kontextu prodeje aktiv, a proto musí Komise použít „test soukromého prodejce“. To zahrnuje posouzení Komisí, zda by i hypotetický soukromý prodejce nabídl shodný vyrovnávací mechanismus jako součást téhož procesu prodeje.

(59)

Zaprvé Komise konstatuje, že se vyrovnávací mechanismus týká soudních případů, které se projednávají již dlouho a u kterých investoři nutně nemají rozsáhlé zkušenosti s oceňováním (32). V nedávné době chorvatské soudy odsoudily NLB, což přivedlo záležitost do centra pozornosti investorů (33). Spor pochází z doby před rozpadem Jugoslávie a nesouvisí s provozem a činností NLB v nedávné době. Skutečnost, že žaloby mohou zakládat možnost, že NLB a Ljubljanska banka d.d. budou prohlášeny za společně a nerozdílně odpovědné, dále komplikuje ocenění pohledávky, protože je složitější posoudit dopad dané žaloby pouze na NLB. Komise chápe, že tyto obtíže s oceněním mohou vést k problémům souvisejícím s informační asymetrií. Vzhledem k těmto prvkům je pochopitelné, že bez takového mechanismu investoři ohodnotí záležitost maximalisticky. Jelikož by investoři při odhadování hodnoty brali v potaz nejhorší možný scénář, mechanismus by slovinským orgánům umožnil zachovat pozitivní aspekty příznivějších rozsudků soudu.

(60)

Zadruhé bere Komise na vědomí informace obsažené ve zprávě předložené Slovinskem, které na základě zpětné vazby investorů uvádějí, že bez takového vyrovnávacího mechanismu někteří investoři již neprovedou úpis v případě prvotní veřejné nabídky (IPO), což by mělo negativní dopad na prodejní cenu (34). Zpráva v tomto ohledu poukazuje hlavně na investory, kteří mají zájem o investice spojené s vyplácením dividend. V tomto kontextu Komise bere rovněž zřetel na to, že v […] ECB v rámci své dozorčí funkce kvůli probíhajícímu soudnímu sporu již uložila omezení dividend Následkem toho NLB nesmí vyplácet dividendy v […] (35). V závěru zpráva u scénáře nulového mechanismu upozorňuje na to, že tento důvod bude mít negativní dopad na prodejní cenu […] (36) a nepřítomnost vyrovnávacího mechanismu by dokonce ohrozila dokončení prvotní veřejné nabídky (IPO) (37).

(61)

Komise poznamenává, že zpráva vycházející z rozumných předpokladů ověřených Komisí ukazuje, že negativní a maximalistické chápání chorvatského soudního sporu investory ([…]) v kombinaci se sníženým zájmem ze strany dividendových investorů ([…]) významným rozdílem převažuje odhadované náklady pro slovinský stát za využití mechanismu (maximálně […], ale nižší v případě příznivějších rozhodnutí soudu). Na základě těchto prvků Komise dospěla k závěru, že tento mechanismus bude mít pozitivní dopad na čistý výnos z prodeje NLB.

(62)

Na základě posouzení uvedeného v 58. až 61. bodě odůvodnění Komise souhlasí s tím, že soukromý prodejce za velmi specifických okolností chorvatského soudního sporu by v kontextu procesu prodeje také poskytl tento vyrovnávací mechanismus, a že proto Slovinsko NLB neposkytuje výhodu. Jelikož jsou kritéria uvedená v čl. 107 odst. 1 SFEU kumulativní a vzhledem k tomu, že podmínka k poskytnutí výhody není naplněna, je vyloučena přítomnost další státní podpory prostřednictvím zavedení vyrovnávacího mechanismu.

6.2.   Posouzení slučitelnosti

(63)

S ohledem na připomínky Slovinska a dalších stran v oddílech 3 a 4 tohoto rozhodnutí Komise poznamenává, že mnohé z těchto připomínek se vztahují spíše k rozhodnutí z roku 2013. Komise připomíná, že posoudí pouze otázky, které vyvstaly v rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018, a nebude provádět žádné opětovné posouzení rozhodnutí z roku 2013, pokud jde o posouzení existence tehdy provedeného posouzení podpory, ani pokud jde o slučitelnost této podpory na základě závazků poskytnutých Slovinskem v roce 2013. Konkrétněji Komise nebude znovu posuzovat svůj závěr, že dlouhodobá životaschopnost NLB je založena zejména na závazku prodat svůj akciový podíl až do výše blokační menšiny. Požadavek na změnu vlastnictví NLB skutečně zajistil to, aby NLB na všech svých úrovních byla řízena tak, aby se maximalizovala hodnota, a nesledovala žádné jiné krátkodobé nebo dlouhodobé politické cíle.

(64)

Komise má za to, že následující připomínky dalších zúčastněných stran se vztahují na obavy a předběžná zjištění zahrnutá v rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018.

a)

Odkaz první strany na jiné případy týkající se státní podpory, u kterých Komise poskytla prodloužení závazků týkajících se prodeje (38), a argument, že prodloužení lhůty do roku 2019 je pro Slovinsko a slovinské daňové poplatníky celkově přínosné.

b)

Argument první strany, že dodatečné závazky by jen zhoršily vyhlídky NLB na dlouhodobou životaschopnost.

(65)

Pokud jde o srovnání s dalšími případy, Komise připomíná, že ve všech případech posuzuje slučitelnost na základě sdělení Komise (39) platných v době poskytnutí podpory. Komise také připomíná, že v tomto případě byl prodej podílu v NLB požadován, aby se zajistila životaschopnost NLB, a byl součástí celkového posouzení podpory na restrukturalizaci, zatímco v jiných případech se prodej aktiv odehrál v kontextu posouzení podpory na likvidaci.

(66)

Komise poznamenává, že nejsou dodány žádné konkrétní důvody nebo příklady závazků, pokud jde o ty, o kterých se tvrdilo, že mají negativní dopad na životaschopnost NLB. Jak je uvedeno v 55. bodě odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018, Komise posoudí, zda nový soubor závazků zachovává původní rovnováhu rozhodnutí z roku 2013 a pozměňujícího rozhodnutí z roku 2017 a zda pozměněné závazky neovlivňují negativně životaschopnost NLB, zatímco zároveň zůstávají rovnocenné, pokud jde o sdílení nákladů a vyrovnávací opatření.

(67)

Jelikož Slovinsko oznámilo pozměněné závazky dne 13. července 2018, Komise posoudí, zda by se tyto nové závazky mohly považovat za rovnocenné těm původně poskytnutým v kontextu rozhodnutí z roku 2013 a pozměňujícího rozhodnutí z roku 2017. Komise nebude nově opětovně posuzovat závazky předložené dne 21. prosince 2017, které byly posouzeny v rámci rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018.

(68)

Rozhodnutí o restrukturalizaci lze v zásadě (40) změnit tehdy, pokud změna s sebou nenese žádnou další podporu a je založena na nových závazcích, které lze považovat za rovnocenné s těmi původně přijatými. V této situaci by stávající opatření podpory byla i nadále slučitelná podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU tehdy, nezmění-li se celková rovnováha původního rozhodnutí. V zájmu zachování původní rovnováhy by změněné závazky neměly mít nepříznivý dopad na životaschopnost příjemce podpory a celkový soubor závazků musí být z hlediska sdílení nákladů a vyrovnávacích opatření rovnocenný s přihlédnutím k požadavkům sdělení o restrukturalizaci.

(69)

Rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018 (41) připomíná, že oddíl o životaschopnosti v rozhodnutí z roku 2013 byl založen zejména na změně struktury vlastnictví NLB k zajištění dlouhodobé životaschopnosti NLB. Slovinské orgány se v roce 2013 skutečně zavázaly odstranit vliv státu na každodenní činnosti NLB. Slovinsko nyní navrhuje prodat podíl alespoň ve výši 50 % s jednou akcií navíc v NLB do 31. prosince 2018 a zbývající akcie až do blokační menšiny do 31. prosince 2019.

(70)

Komise může znovu potvrdit dlouhodobou životaschopnost NLB, pokud se přísně dodrží tento revidovaný časový rozvrh pro prodej. V tomto kontextu Komise s radostí bere na vědomí skutečnost, že pozměněné závazky jsou do určité míry spojeny s procesem odprodeje, čímž nastavují správné pobídky pro rychlejší proces prodeje. Komise například poznamenává, že pokud bude akciový podíl do výše blokační menšiny prodán před 31. prosincem 2019, některé závazky přestanou platit od dřívějšího data (42). To by mělo zajistit, že Slovinsko prodá svůj akciový podíl až do výše blokační menšiny co nejdříve. Komise dospěla k názoru, že revidovaný časový rozvrh ve spojení s novým souborem slovinských závazků by měl zajistit, že se prodej NLB ani konec období restrukturalizace nebudou bezdůvodně odkládat (43).

(71)

V rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018 (44) Komise také učinila další zjištění poukazující na nedostatečný pokrok při obnovování životaschopnosti, např. nevydávání nového podřízeného dluhového kapitálu, vysoká míra nesplácených úvěrů a problémy se správou a řízením související se jmenováním do dozorčí rady (45). Komise poznamenává, že se Slovinsko ve svém oznámení ze dne 13. července 2018 zavazuje, že NLB do […] vydá nástroj zahrnovaný do kapitálu tier 2 a že členy dozorčí rady budou pouze nezávislí odborníci. Komise má za to, že tyto závazky pozitivně přispějí k životaschopnosti NLB. Komise bere rovněž na vědomí skutečnost, že podíl nesplácených úvěrů na všech úvěrech (46) se v prvním čtvrtletí roku 2018 nadále snížil na 8,8 % (ve srovnání s 9,2 % podílem na konci prosince 2017).

(72)

V rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018 (47) Komise rovněž vyjádřila pochybnosti, pokud jde o účinnost počátečního návrhu Slovinska jmenovat zvláštního správce, tzv. blind trustee, jakožto vyrovnávací opatření. Jelikož Slovinsko již tento závazek do svého posledního oznámení nezahrnulo, není třeba, aby Komise v tomto rozhodnutí dospěla k nějakému závěru o účinnosti takového správce.

(73)

V rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018 (48) Komise předběžně dospěla k názoru, že zpoždění prodeje NLB fakticky prodlužuje období restrukturalizace. Vzhledem k tomu, že řada závazků logicky souvisela s obdobím restrukturalizace (viz 25. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018), se Komise domnívá, že prodloužení lhůty pro proces prodeje by mělo jít ruku v ruce s prodloužením platnosti dalších restrukturalizačních závazků. Komise poznamenává, že Slovinsko nyní navrhuje prodloužit platnost téměř všech příslušných stávajících závazků do té doby, než bude dokončen proces prodeje. Nejpodstatnější stávající závazek z roku 2013, který není plně prodloužen do té doby, než se akciový podíl sníží na blokační menšinu, je závazek týkající se […]. Nicméně Komise poznamenává, že kromě prodloužení platnosti stávajících závazků se přijímají dodatečné závazky k vyrovnávacím opatřením.

(74)

V rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018 (49) Komise také vyjádřila pochybnosti o tom, zda by Slovinsko nemohlo dále zlepšit životaschopnost NLB mimo jiné změnou funkce tzv. blind trustee na zmocněného správce vybaveného dostatečnými pravomocemi. Komise rovněž vyjádřila pochybnosti (50) ohledně toho, zda odstranění alternativního závazku týkajícího se odprodeje dceřiných společností na Balkáně neoslabí stávající závazky. Komise poznamenává, že Slovinsko nyní navrhlo udělit správci odprodeje výhradní pověření prodat podíl Slovinska v NLB přesahující blokační menšinu, pokud Slovinsko nesplní závazek týkající se prodeje. Komise se domnívá, že přidání správce odprodeje řeší pochybnosti vyjádřené ohledně provádění prodeje podílu v NLB ve výši 75 % bez jedné akcie, a tím posiluje věrohodnost závazku týkajícího se prodeje a zlepšuje vyhlídky životaschopnosti NLB.

(75)

V 63. bodě odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018 Komise rovněž vyjádřila pochybnosti týkající se toho, zda by Slovinsko nemělo zvážit další strukturální opatření pro NLB, např. odprodeje některých dceřiných společností a/nebo opatření týkající se změn v jednání, která by vyrovnala zpoždění prodeje podílu v NLB a procesu restrukturalizace. Protože banka NLB bude působit na trhu delší dobu, aniž by byla plně zajištěna její dlouhodobá životaschopnost, mohlo by to narušit hospodářskou soutěž. Komise nyní poukazuje na to, že Slovinsko navrhlo tři dodatečné závazky (51) obsahující vydání nástroje zahrnovaného do kapitálu tier 2 do […], uzavření [10–20] dalších filiálek a odprodej účasti NLB v NLB Vita (toto pouze pokud Slovinsko do konce roku 2018 nesníží svůj akciový podíl v NLB až na blokační menšinu). Skutečně, čím delší je období, kdy není plně zajištěna její dlouhodobá životaschopnost, tím více vyrovnávacích opatření se požaduje k zajištění toho, aby celkový soubor závazků zůstal rovnocenný, pokud jde o vyrovnávací opatření. Komise se domnívá, že počet filiálek, které Slovinsko navrhuje uzavřít, je vysoký (ve vztahu k počtu filiálek, které NLB ve Slovinsku má (52)) a způsobí, že komerční přítomnost NLB ve Slovinsku bude méně významná (53). Komise také kladně hodnotí dopad odprodeje NLB Vita, pokud jde o hospodářskou soutěž (54) i sdílení nákladů, aniž by došlo k nepřiměřenému poškození životaschopnosti NLB (55). Celkově Komise dospěla k názoru, že vyrovnávací opatření jsou dostatečná ke kompenzaci za zpoždění prodeje podílu v NLB ve výši 75 % bez jedné akcie a prodloužený proces restrukturalizace.

(76)

V 63. bodě odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018 Komise rovněž vyjádřila pochybnosti ohledně toho, zda založení nové leasingové společnosti, které by se odehrálo rychle po likvidaci předchozí leasingové společnosti jako výsledek závazků týkajících se státní podpory, které jsou základem rozhodnutí z roku 2013, nezasáhne do přístupu závazku týkajícího se odprodeje dceřiných společností NLB, které nepatří k hlavnímu oboru činnosti. Komise poznamenává, že NLB mezitím vzala zpět veškeré kroky v řízení o založení podniku, což tuto pochybnost odstraňuje.

(77)

Rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018 (56) rovněž vyzvalo Slovinsko, aby vysvětlilo, že poslední závazky nezměnily žádné jiné závazky, které jsou základem pozměňujícího rozhodnutí z roku 2017 (zejména s ohledem na zákaz akvizic). Komise poznamenává, že Slovinsko již ve svém nedávném oznámení (57) vysvětlilo, že zákaz akvizic nadále platí do 31. prosince 2019.

7.   ZÁVĚR

(78)

Na základě výše uvedeného posuzování nového souboru závazků oznámeného dne 13. července 2018 byly pochybnosti Komise týkající se rovnocennosti závazků vyjádřené v rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018 rozptýleny a závěry, kterých bylo dosaženo v rozhodnutí z roku 2013 a pozměňujícím rozhodnutí z roku 2017, zůstávají nedotčeny. Proto Komise na základě čl. 9 odst. 3 nařízení Rady (EU) 2015/1589 (58) dospěla k závěru, že státní podpora poskytnutá NLB je na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU slučitelná s vnitřním trhem.

(79)

Kromě toho na základě čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2015/1589 dospěla Komise k závěru, že mechanismus poskytující NLB vyrovnání za právní důsledky související s probíhajícím soudním sporem v Chorvatsku nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.

(80)

Komise podotýká, že Slovinsko výjimečně akceptovalo, že znění tohoto rozhodnutí obdrží pouze v angličtině,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nahrazení závazků předložených Slovinskem podle rozhodnutí SA.33229 (2012/C) (ex 2011/N) a SA.33229 (2017/N-2) závazky oznámenými Slovinskem, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí, je slučitelné s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU.

Článek 2

Vyrovnávací mechanismus za účelem odškodnění NLB za právní důsledky související s probíhajícím soudním sporem v Chorvatsku nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Republice Slovinsko.

V Bruselu dne 10. srpna 2018

Za Komisi

Margrethe VESTAGER

členka Komise


(1)  Rozhodnutí Komise ve věci SA.33229 (dále jen „rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018“) (2018/C) (ex 2017/N-3) – Slovinsko – Změna restrukturalizačních závazků banky Nova Ljubljanska Banka (Úř. věst. C 121, 6.4.2018, s. 15).

(2)  Rozhodnutí Komise ve věci SA.32261 (2011/N) – Slovinsko – Rekapitalizace na záchranu NLB (Úř. věst. C 189, 29.6.2011, s. 2).

(3)  Rozhodnutí Komise ve věci SA.34937 (2012/C) (ex 2012/N) a SA.33229 (2012/C) (ex 2011/N) – Druhá rekapitalizace NLB a restrukturalizace NLB, Úř. věst. C 361, 22.11.2012, s. 18.

(4)  Rozhodnutí Komise 2014/535 ze dne 18. prosince 2013 o státní podpoře SA.33229 (2012/C) – (ex 2011/N) – Restrukturalizace NLB – Slovinsko, kterou Slovinsko hodlá poskytnout bance Nova Ljubljanska banka d.d. (Úř. věst. L 246, 21.8.2014, s. 28).

(5)  Rozhodnutí Komise ve věci SA.33229 (2017/N-2) – Slovinsko – Změna rozhodnutí o restrukturalizaci NLB (Úř. věst. C 254, 11.7.2017, s. 2).

(6)  Viz tato tisková zpráva: http://www.vlada.si/en/media_room/government_press_releases/press_release/article/138_regular_government_session_government_rejects_minimum_offer_price_for_nlb_59951/.

(7)  Jak je podrobněji vysvětleno v 5., 6. a 7. bodě odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018.

(8)  Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 47).

(9)  Nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii (Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385/58).

(10)  Prezentace skupiny NLB (NLB Group), výsledky za 1. čtvrtletí roku 2018, strana 4.

(11)  V minulých letech došlo k několika změnám vlastnické struktury NLB. V roce 2002 získala 34 % NLB belgická banka KBC. Nicméně když v roce 2006 nebyla KBC schopná svůj podíl v NLB zvýšit, rozhodla se již nepovažovat svůj stávající podíl za strategický a přeřadila ho jako finanční účast. KBC zcela odešla z NLB v roce 2013. Na konci roku 2013 se slovinský stát opět stal 100 % vlastníkem NLB, čímž fakticky zvrátil (částečnou) privatizaci NLB z roku 2001/2002.

(12)  Finanční údaje uvedené v tabulce 1 vycházejí z konsolidovaných finančních výkazů NLB, které jsou k dispozici na: https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/eng/investor-relations/financial-reports/prezentacija-nlb-final-2017.pdf a https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/eng/investor-relations/financial-reports/prezentacija-nlb-1q2018-final.pdf.

(13)  Rizikově vážená aktiva se v roce 2017 zvýšila následkem zvýšených retailových expozic, jako oprava řešení devizové pozice NLB na konsolidované úrovni a kvůli řešení kapitálových investic v dceřiných bankách bez eura.

(14)  Zdrojová data: viz odkaz v poznámce pod čarou č. 12.

(15)  Měřeno pomocí „aktiv zahrnutých fondů bez vlastních zdrojů“.

(16)  Slovinská leasingová dceřiná společnost NLB byla uvedena mezi dceřinými společnostmi, které nepatří k hlavnímu oboru činnosti, které mají být odprodány jako součást závazků, na základě kterých bylo přijato rozhodnutí z roku 2013.

(17)  Na základě zprávy dohlížejícího správce ze dne 14. června 2018.

(18)  Rozdíl mezi převodní cenou (617 milionů EUR) a tržní hodnotou (486 milionů EUR) znehodnocených aktiv.

(19)  S odkazem na rozhodnutí Komise o státní podpoře pro čtyři italské tzv. „bridge banks“ a Novobanco: viz rozhodnutí Komise ve věci SA.43976 (2015/N) – Portugalsko – změna usnesení z roku 2014 o Banco Espirito Santo S.A. (Novo Banco S.A.) (Úř. věst. C 390, 21.10.2016, s. 5) a ve věci SA.39543 (2015/N), SA. 41134 (2015/N), SA. 41925 (2015/N) a SA. 43547 (2015/N) – Itálie – druhá změna usnesení o Banca delle Marche S.p.A, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa di Risparmio de Ferrara S.p.A. a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A, (Úř. věst. C 61, 16.2.2018, s. 1).

(20)  Ališić a další v. Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145575).

(21)  Sdělení Komise o návratu k životaschopnosti a hodnocení restrukturalizačních opatření ve finančním sektoru v současné krizi podle pravidel pro státní podporu, Úř. věst. C 195, 19.8.2009, s. 9.

(22)  Soudní spor se týká probíhajících soudních případů v Chorvatsku o vkladech v cizí měně chorvatských vkladatelů (klienti Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, pobočka v Záhřebu), problému, který pochází z doby před rozpadem bývalé Jugoslávie. Od roku 2017 byla ve třech soudních případech chorvatskými soudy druhého stupně NLB odsouzena, kdy rozhodnutí vyžadovalo, aby banka kromě úrokových nákladů a nákladů na soudní řízení vrátila i jistinu. Kromě toho v květnu 2018 chorvatský ústavní soud zamítl odvolání NLB proti rozhodnutí v případu, který banka v roce 2015 prohrála.

(23)  Viz 58. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018.

(24)  Tamtéž.

(25)  Tamtéž.

(26)  Nástupnický fond Republiky Slovinsko je veřejným finančním fondem, který byl zřízen k provádění dohody o záležitostech nástupnictví, a v tomto ohledu k výkonu práv a úhradě závazků Republiky Slovinsko v procesu rozdělení majetku, práv a závazků bývalé Jugoslávie a k vykonání dalších úkolů souvisejících s otázkami nástupnictví bývalé Jugoslávie.

(27)  Soudní spor se týká probíhajících chorvatských soudních případů týkajících se vkladů v cizí měně vyplacených chorvatským vkladatelům (klientům Ljubljanska banka d.d., pobočka v Záhřebu) po rozpadu Jugoslávie. V některých nedávných soudních rozhodnutích byly NLB a Ljublanska banka d.d., Lublaň prohlášeny za společně a nerozdílně odpovědné.

(28)  Zákon 52/2018 zveřejněný dne 27. července 2018 v Úředním věstníku Republiky Slovinsko č. 52/2018 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2645/zakon-za-zascito-vrednosti-kapitalske-nalozbe-republike-slovenije-v-novi-ljubljanski-banki-d-d--ljubljana-zvknnlb.

(29)  […] je založeno na narostlém úroku ve výši přibližně […] zbývajícího dluhu požadovaného jako součást probíhajícího soudního sporu ([…]); výpočet úroku vychází z výpočtu úroku ze soudních rozhodnutí.

(30)  […] odpovídá požadavku na vyšší návratnost vlastního kapitálu ve výši […], který se poté použije ke snížení očekávaných výplat dividend na základě obchodního plánu NLB k výpočtu účinku na cenu prvotní veřejné nabídky (IPO).

(31)  Pokud jde o připomínku Slovinska (viz 41. bod odůvodnění), že se závazky týkají jen rekapitalizace z roku 2013, Komise poznamenává, že první dvě rekapitalizace byly dočasně schváleny v rozhodnutích o podpoře na záchranu a byly schváleny pouze jako podpora na restrukturalizaci v rozhodnutí z roku 2013, s ohledem na plán restrukturalizace a předložené závazky. Proto se předložené závazky vztahují také na první dvě rekapitalizace.

(32)  Na rozdíl od právních nároků před soudem, které jsou v běžné činnosti společnosti častější, např. žaloby týkající se odpovědnosti za výrobky nebo žaloby spojené s nevhodnými prodejními praktikami.

(33)  Viz poznámka pod čarou č. 21.

(34)  Komise ve 28. a 29. bodě odůvodnění pozměňujícího rozhodnutí z roku 2017 již dospěla k závěru, že transakce byla v porovnání s poptávkou investorů značná. Komise konkrétně uvedla, že IPO NLB bude významně větší ve srovnání s nedávno zaznamenanými objemy obchodů na trhu střední a východní Evropy. Kromě toho není Slovinsko dobře zastoupeno v indexech trhu, z čehož plyne, že existuje omezená přirozená poptávka ze strany investorů, kteří nějaký index sledují nebo jej používají jako měřítko. V pozměňujícím rozhodnutí z roku 2017 Komise na tomto základě dospěla k závěru, že postupnější proces prodeje akcií je opodstatněný. Nižší poptávka vyloučením více investorů skutečně ještě dále sníží potenciální cenu prvotní veřejné nabídky.

(35)  Viz rovněž tato tisková zpráva ze 31. valné hromady akcionářů NLB: https://www.nlb.si/investor-news-27-06-2018.

(36)  Finanční poradce se domnívá, že investoři zvýší svou požadovanou návratnost vlastního kapitálu pro investici o […], což by mělo negativní dopad na cenu akcií NLB z […].

(37)  Komise připomíná, jak je vysvětleno ve 44. bodě odůvodnění, že dopad chorvatské záležitosti na odhadovanou cenu v absolutních hodnotách je značný.

(38)  Viz písm. a) 27. bodu odůvodnění tohoto rozhodnutí.

(39)  Sdělení o použití pravidel pro poskytování státní podpory na opatření přijatá ve vztahu k finančním institucím v souvislosti se současnou globální finanční krizí („sdělení o bankovnictví z roku 2008“) (Úř. věst. C 270, 25.10.2008, s. 8); sdělení o rekapitalizaci finančních institucí během současné finanční krize: omezení podpory na nezbytné minimum a záruky proti neoprávněnému narušení hospodářské soutěže („sdělení o rekapitalizaci“) (Úř. věst. C 10, 15.1.2009, s. 2); sdělení Komise o nakládání se znehodnocenými aktivy ve finančním sektoru Společenství („sdělení o znehodnocených aktivech“) (Úř. věst. C 72, 26.3.2009, s. 1); sdělení o návratu k životaschopnosti a hodnocení restrukturalizačních opatření ve finančním sektoru v současné krizi podle pravidel pro státní podporu („sdělení o restrukturalizaci“) (Úř. věst. C 195, 19.8.2009, s. 9); sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí od 1. ledna 2011 („sdělení o prodloužení z roku 2010“) (Úř. věst. C 329, 7.12.2010, s. 7) a sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí od 1. ledna 2012 („sdělení o prodloužení z roku 2011“) (Úř. věst. C 356, 6.12.2011, s. 7).

(40)  Komise také výjimečně přijala změnu stávajících závazků v některých dalších případech, např. v rozhodnutí Komise (EU) 2018/119 ze dne 18. září 2017 ve věci státní pomoci SA.47702 (2017/C) (ex 2017/N) – Spojené království – alternativní balíček, který má nahradit závazek banky Royal Bank of Scotland k odprodeji podniku Rainbow Úř. věst. L 28, 31.1.2018, s. 49).

(41)  Viz 57. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018.

(42)  Zejména závazek prodat[…], […] a […].

(43)  Jak je výslovně uvedeno v bodě 15 sdělení o restrukturalizaci.

(44)  Viz 58. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018.

(45)  Viz 36. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018.

(46)  Viz tabulka č. 1.

(47)  Viz 59. až 62. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018.

(48)  Viz 63. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018.

(49)  Viz 63. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018.

(50)  Viz 65. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018.

(51)  Viz 53. a 54. bod odůvodnění tohoto rozhodnutí.

(52)  Viz 15. bod odůvodnění tohoto rozhodnutí.

(53)  Viz rovněž bod 35 sdělení o restrukturalizaci.

(54)  Viz rovněž 15. a 16. bod odůvodnění tohoto rozhodnutí: velikost NLB Vita je menší než zahraniční dceřiné společnosti, které NLB musela odprodat podle původního závazku týkajícího se odprodeje (také s ohledem na to, že NLB Vita je 50 % společný podnik). NLB Vita přispívá relativně málo k celkovému čistému příjmu NLB a životaschopnost NLB nebude nepříznivě ovlivněna.

(55)  Viz rovněž bod 35 sdělení o restrukturalizaci.

(56)  Viz 66. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2018.

(57)  Viz 50. bod odůvodnění tohoto rozhodnutí.

(58)  Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 9).


PŘÍLOHA

NOVÝ ZÁVAZEK, KTERÝ NAHRAZUJE ZÁVAZEK 14 Z POZMĚŇUJÍCÍHO ROZHODNUTÍ Z ROKU 2017

14.

[Snížení akciového podílu státu] Slovinsko sníží svůj akciový podíl v NLB d.d. na 25 % s jednou akcií navíc (dále jen „blokační menšina“) takto:

 

alespoň o 50 % s jednou akcií navíc do 31. prosince 2018. V případě příznivých tržních podmínek Slovinsko nevylučuje scénář, kdy prodá větší podíl než 50 % s jednou akcií navíc, a to až do celkově prodaných 75 % bez jedné akcie.

 

Pokud Slovinsko neuzavře a) závaznou prodejní a kupní smlouvu týkající se prodeje svého akciového podílu v NLB d.d. v souladu s tímto odst. 14 písm. a) do 31. prosince 2018, udělí Slovinsko správci odprodeje (jmenovanému v souladu s odstavcem 19 závazků z roku 2013) výhradní pověření snížit akciový podíl Slovinska v NLB d.d. na blokační menšinu pro […]. Pokud by správce odprodeje dostal pověření snížit akciový podíl Slovinska v NLB d.d. na blokační menšinu v souladu s tímto odst. 14 písm. a), veškeré závazky definované v odstavcích 14.1 a 14.2, kromě závazků 14.1.4 a 14.2.6, přestanou od 31. prosince 2018 platit. Totéž platí, pokud Slovinsko sníží svůj akciový podíl v NLB d.d. na blokační menšinu do 31. prosince 2018.

 

Zbývající podíl přesahující blokační menšinu do 31. prosince 2019.

 

Pokud Slovinsko neuzavře a) závaznou prodejní a kupní smlouvu týkající se prodeje svého akciového podílu v NLB d.d. v souladu s tímto odst. 14 písm. b) do 31. prosince 2019, udělí Slovinsko správci odprodeje (jmenovanému v souladu s odstavcem 19 závazků z roku 2013) výhradní pověření snížit akciový podíl Slovinska v NLB d.d. na blokační menšinu pro […].

 

Slovinsko sníží svůj akciový podíl v NLB d.d. v souladu s výše uvedenými body transparentním, otevřeným a soutěžním procesem, na základě ustanovení vyhlášky o strategii správy státního majetku vůči investorovi/investorům, kteří jsou nezávislí na Republice Slovinsko a nemají na ni žádnou vazbu.

 

Pří výkonu svých povinností podle odst. 14 písm. a) a b) jedná správce odprodeje v souladu s předchozím odstavcem a s patřičnou dovedností, péčí a opatrností.

 

V případě, že Slovinsko svůj akciový podíl v NLB d.d. do konce roku 2018 nesníží na blokační menšinu, odprodá NLB d.d. svou dceřinou pojišťovací společnost NLB Vita do […].

 

Pokud by Slovinsko nejpozději do 31. prosince 2018 prodalo nejméně 50 % svého akciového podílu v NLB d.d. s jednou akcií navíc, závazky v odstavci 14.1 budou platit a budou se dodržovat do 31. prosince 2019. Závazky v odstavci 14.2, kromě závazků v odstavcích 14.2.1 a 14.2.6, budou platit a budou se dodržovat, dokud Slovinsko nesníží svůj akciový podíl v NLB d.d. na blokační menšinu. Závazek v odstavci 14.2.1 bude platit a bude se dodržovat, dokud nebude většinová část (nejméně 50 % s jednou akcií navíc) akciového podílu státu odprodána a od […] dokud Slovinsko nesníží svůj akciový podíl v NLB d.d. na blokační menšinu.

14.1

Slovinsko se zavazuje k následujícímu:

14.1.1

přidělit všechna křesla a hlasovací práva v dozorčí radě a jejích výborech nezávislým odborníkům, tj. osobám, které:

 

nejsou v současnosti zaměstnané, ani ve 24 měsících předcházejících svému jmenování nebyly zaměstnané Slovinským státním holdingovým úřadem (Slovenian Sovereign Holding), státním orgánem, veřejnou agenturou, veřejným fondem, veřejnoprávní institucí nebo veřejnoprávní hospodářskou institucí, jejichž zakladatelem je Republika Slovinsko,

 

nejsou v současnosti zaměstnané, ani ve 24 měsících předcházejících svému jmenování nebyly zaměstnané žádným jiným veřejným subjektem, který je nepřímým uživatelem rozpočtu, nebo jiným subjektem, ve kterém má Republika Slovinsko, Slovinský státní holdingový úřad (Slovenian Sovereign Holding) nebo Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. dominantní vliv na provoz, jak je definováno v zákoně o obchodních společnostech (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 65/09 – oficiální konsolidované znění ve znění pozdějších předpisů),

 

v současné době, ani ve 24 měsících předcházejících svému jmenování nezastávaly vedoucí nebo řídicí funkci v některé slovinské politické straně.

14.1.2

Zajistit, že každá státem vlastněná banka zůstane samostatnou hospodářskou jednotkou s nezávislými pravomocemi rozhodování podle odstavce 9.10 závazků z roku 2013,

14.1.3

zajistit, že se společnostem, které vlastní slovinský stát, v žádném případě nedostane příznivějšího zacházení, než společnostem, které stát nevlastní (nediskriminace), a to v souladu s odstavcem 11 závazků z roku 2013,

14.1.4

zajistit, že NLB v souladu s odstavcem 12.4 závazků z roku 2013 nezíská v žádném podniku žádný podíl.

14.2

Slovinsko se rovněž zavazuje k dodržování závazků z roku 2013 (v jejich původní podobě, s těmito obsahovými změnami):

14.2.1

[Řízení rizik a úvěrové politiky] NLB přepracuje své procesy řízení rizik a NLB d.d. a její hlavní přidružené bankovní organizace zejména:

14.2.1.1.

stanoví cenu každého nového úvěru (za nový úvěr se považuje každá nová podnikatelská činnost, která nesouvisí se stávajícími transakcemi) pomocí odpovídajícího interního nástroje pro tvorbu cen (např. aktuálně používaného nástroje „Kreditni Kalkulator“ a jeho budoucích verzí) nebo (v případě, že na hromadném trhu dojde k retailovým expozicím a expozicím v malých a středních podnicích) pomocí vhodných interních pokynů ke stanovení cen. Bude se mít za to, že stanovení cen nových úvěrů je odpovídající, jestliže nový úvěr přispívá k dosažení kladné návratnosti kapitálu před zdaněním, a to v hodnotě […] buď u každého individuálního úvěru, nebo v každém klientském vztahu. Výpočet návratnosti kapitálu u klientského vztahu může zahrnovat příjem z úroků, poplatků i dalších kombinovaných produktů téhož klienta.

Pro účely tohoto výpočtu se zohlední vážený průměr podle objemu u všech úvěrů s jediným klientem (od data přijetí tohoto rozhodnutí), ostatní poplatky a bankovní transakce, které přispívají k ziskovosti vztahu s týmž klientem, aby nové úvěry mohly vytvářet nižší výnos, jsou-li vyváženy příjmy z jiných poplatků či bankovních transakcí. Nové úvěry budou mít úvěrovou dokumentaci, která bude prokazovat, že před uzavřením smlouvy byla vypočtena návratnost kapitálu buď individuálního úvěru, nebo jiné živé expozice u jediného klienta, včetně poplatků či bankovních transakcí. V případě retailových transakcí či transakcí týkajících se malých a středních podniků na hromadném trhu lze návratnost kapitálu, která byla vypočtena před uzavřením smlouvy, nahradit ověřením, že transakce probíhá v souladu s interními pokyny ke stanovení cen, a tím, že se centrálně prokáže, že pokyny ke stanovení cen zaručují návratnost kapitálu ve výši […].

Zdokumentuje se každá odchylka od stanovení ceny, která je příčinou nižší cenové úrovně. Tato dokumentace bude obsahovat důkladné obchodní zdůvodnění odchylky a předloží se dohlížejícímu správci. Celková částka odchylek nepřesáhne částky definované v odstavci 14.2.1.6.

Úvěrové smlouvy, které nespadají do tohoto režimu politiky tvorby cen: Transakce se stranami ve spojení (tj. členy skupiny a zaměstnanci), případy restrukturalizace (u klientů D, E a C, kteří jsou v prodlení s platbami déle než 90 dnů) a všechny transakce na peněžním trhu.

14.2.1.2.

Přizpůsobí proces úvěrového ratingu tak, aby se před vstupem do nové úvěrové expozice s obchodním klientem zohlednily např. analýza finančního výkazu a úvěrové ohodnocení (credit scoring), z nichž jsou zjevné přinejmenším parametry pákového efektu a výkonnosti, např. návratnost kapitálu, úrokové krytí hospodářského výsledku podniku před úroky a zdaněním (EBIT), poměr dluh/EBITDA, dluh/(dluh + vlastní kapitál) atd. Každý zákazník, vůči němuž má NLB d.d. expozici přesahující 1 milion EUR, by měl být každoročně přehodnocen;

14.2.1.3.

zdokumentuje všechna rozhodnutí o restrukturalizaci, tj. všechny nové úvěrové smlouvy s podnikovými klienty, kteří jsou v selhání a jejichž expozice přesahuje 10 000 EUR, a do dokumentace začlení srovnání s alternativními řešeními, např. výkonem zajištění a ukončením účasti, v němž prokáže, že bylo zvoleno řešení, které maximalizuje čistou současnou hodnotu banky. Pokud není možné dosáhnout návratnosti kapitálu ve výši […], rozhodnutí o restrukturalizaci bance umožní ukončit účast alespoň každých 12 měsíců. Pokud NLB d.d. nemá výlučné právo přijmout, navrhnout či schválit dohody o restrukturalizaci nebo přijmout rozhodnutí o restrukturalizaci, vykonává svá práva podle výše zmíněných zásad. Seznam všech rozhodnutí o restrukturalizaci, která byla v poslední době přijata, se pravidelně předává dohlížejícímu správci (alespoň každých 6 měsíců). Dokumentace ke každému rozhodnutí o restrukturalizaci se předloží dohlížejícímu správci, kdykoli o to požádá;

14.2.1.4.

zaručí, aby všichni úředníci, kteří schvalují úvěry pro malé a střední podniky a úvěrové klienty, absolvovali interní školení, na němž se seznámí s procesem úvěrového ratingu a zavedenými metodikami stanovení cen;

14.2.1.5.

zajistí, že proces ratingu klientů bude interní systém zcela založený na ratingu, schválený Slovinskou bankou;

14.2.1.6.

pokud dohlížející správce zjistí, že NLB nedodržela některý ze závazků podle tohoto odstavce, NLB d.d. poskytne dohlížejícímu správci plán nápravných opatření, v němž uvede, jaká opatření přijala a hodlá přijmout, aby zabránila tomu, že závazky budou porušeny i v následujícím čtvrtletí. Plán bude dohlížejícímu správci předložen včas, aby o něm mohl podat zprávu Komisi v příští pololetní zprávě. Pokud plán nápravných opatření nedosáhne očekávaných výsledků a cílů, NLB d.d. omezí na dobu dvanácti měsíců počínaje čtvrtletím následujícím poté, co bylo takové porušení závazků vykázáno, objem nových úvěrů na vykazované období na 66 % objemu nových úvěrů za vykazované období, v němž došlo k porušení závazků. To neplatí pro jednotlivé porušení závazků podle odstavců 14.2.1.1, 14.2.1.2 a 14.2.1.3, pokud dohlížející správce při dalším vyšetřování odhalí, že takovéto porušení závazků lze považovat za ojedinělou chybu či opomenutí a že neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že je tímto porušením dotčen celkový objem obchodů na jednoho klienta ve výši přesahující […].

14.2.2

Závazek týkající se [snížení nákladů] z odstavce 2 závazků z roku 2013, se změnou, že provozní náklady na úrovni skupiny (kromě jednorázových mimořádných nákladů, které se neopakují, tj. výdajů na restrukturalizaci) mohou každý rok dosáhnout maximálně […] EUR,

14.2.3

závazek týkající se [odprodeje dceřiných společností, které nepatří k hlavnímu oboru činnosti] z odstavce 4 závazků z roku 2013, se změnou, že NLB d.d. znovu nevstoupí do podniků a činností, které musela odprodat,

14.2.4

závazek týkající se [zákazu reklamy a agresivních obchodních praktik] z odstavce 12.1 závazků z roku 2013,

14.2.5

závazek týkající se [mechanismu pro splácení jistiny a zákazu dividend] z odstavce 12.2 závazků z roku 2013, se změnou, že na základě zkontrolované účetní závěrky na konci roku vyplatí NLB d.d. svým akcionářům za každé účetní období ve formě dividend alespoň částku čistého příjmu za dané účetní období (a může, aby se zamezilo pochybnostem, pokaždé svým akcionářům vyplatit ve formě dividend veškeré rozdělitelné zisky včetně mimo jiné nerozděleného zisku z předchozích účetních období), s výhradou omezení použitelných evropských a slovinských předpisů a za předpokladu, že použitelný požadavek na minimální regulační kapitál na konsolidované úrovni (navýšený jakýmkoli použitelným požadavkem kombinovaných rezerv a podle kapitálových pokynů) zůstává překročen kapitálovou rezervou ve výši alespoň 100 základních bodů,

14.2.6

závazek týkající se [dohlížejícího správce] z odstavce 18 závazků z roku 2013,

14.2.7

závazek týkající se [správce odprodeje] z odstavce 19 závazků z roku 2013.

14.3

Slovinsko se rovněž zavazuje k těmto dodatečným vyrovnávacím opatřením s cílem poskytnout vyrovnávací opatření rovnocenné původnímu závazku týkajícímu se odprodeje:

14.3.1

NLB d.d. dále posílí svou strukturu závazků vydáním nástroje zahrnovaného do kapitálu tier 2 do […], kromě případu vážného narušení trhu, investorům, kteří jsou zcela nezávislí na Slovinsku.

Osvobození, které vyžaduje předběžný souhlas Komise: Bez ohledu na tento závazek nemá NLB v případě vážného narušení trhu povinnost, pokud získá souhlas Komise, vydat nástroj zahrnovaný do kapitálu tier 2.

14.3.2

NLB d.d. do […] zavře [10-20] filiálek ve Slovinsku.

Bez ohledu na ustanovení o platnosti některých závazků, jak je zde uvedeno, závazky podle odstavce 14.3 budou platit a budou se dodržovat, jak je uvedeno v odstavcích 14.3.1 a 14.3.2, v použitelném znění, jak v případě scénáře v odst. 14 písm. a), tak v případě scénáře v odst. 14 písm. b).

14.4

Veškeré závazky definované v:

 

rozhodnutí Komise SA.33229 (2012/C) ze dne 18. prosince 2013, kromě závazku z odstavců 18 a 19, a

 

rozhodnutí Komise SA.33229 (2017/N-2) ze dne 11. května 2017 – Změna rozhodnutí o restrukturalizaci NLB,

 

přestaly platit dne 31. prosince 2017.


Top