Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1203

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1203 ze dne 21. srpna 2018, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející ze Spojených států amerických nebo tam zpracované, a zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/204 (oznámeno pod číslem C(2018) 5848)

C/2018/5484

OJ L 217, 27.8.2018, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1203/oj

27.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 217/7


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1203

ze dne 21. srpna 2018,

kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející ze Spojených států amerických nebo tam zpracované, a zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/204

(oznámeno pod číslem C(2018) 5848)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 první odrážku a na přílohu IV část A kapitolu I body 2.3, 2.4 a 2.5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice 2000/29/ES ve spojení s bodem 2.3 kapitoly I části A přílohy IV uvedené směrnice stanoví zvláštní požadavky týkající se dovozu jasanového dřeva (Fraxinus L.) a některých dalších druhů dřeva pocházejících ze Spojených států amerických do Unie.

(2)

Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/204 (2) bylo členským státům povoleno stanovit dočasnou odchylku od ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice 2000/29/ES ve spojení s bodem 2.3 kapitoly I části A přílohy IV uvedené směrnice pro zvláštní požadavky týkající se dovozu jasanového dřeva (Fraxinus L.) pocházejícího ze Spojených států amerických do Unie.

(3)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/204 pozbylo platnosti dne 30. června 2018. Aby byla zajištěna kontinuita dovozu uvedeného dřeva do Unie, mělo by zmíněné rozhodnutí proto být následováno tímto rozhodnutím.

(4)

Vzhledem ke zkušenostem získaným při uplatňování prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/204 je vhodné požadavky v něm stanovené nadále uplatňovat podle tohoto rozhodnutí.

(5)

Nicméně na základě informací získaných během auditu Komise ve Spojených státech amerických v lednu 2018 a na základě informací poskytnutých národní organizací ochrany rostlin Spojených států amerických během uvedeného auditu a po něm je vhodné požadovat, aby inspekce jasanového dřeva ve Spojených státech amerických a dohled nad ním byly přísnější. Za tímto účelem by měly být stanoveny zvláštní podmínky týkající se auditu záznamů, postupů a označování, inspekcí před odesláním a monitorování ve schválených pilařských závodech.

(6)

V zájmu lepšího posouzení způsobu, jakým se toto rozhodnutí uplatňuje, by členské státy měly poskytnout Komisi a ostatním členským státům informace o uskutečněném dovozu.

(7)

Z důvodu jasnosti a právní jistoty by prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/204 mělo být zrušeno.

(8)

Toto rozhodnutí by se mělo používat do 30. června 2020, aby byl do té doby umožněn přezkum jeho provádění.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Povolení stanovit odchylku

Odchylně od ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice 2000/29/ES ve spojení s bodem 2.3 kapitoly I části A přílohy IV uvedené směrnice mohou členské státy povolit dovoz dřeva Fraxinus L. pocházejícího ze Spojených států amerických nebo tam zpracovaného (dále jen „dotčené dřevo“) na své území, pokud dotčené dřevo před vývozem ze Spojených států amerických splní podmínky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Rostlinolékařské osvědčení

1.   K dotčenému dřevu musí být přiloženo rostlinolékařské osvědčení vydané ve Spojených státech amerických v souladu s čl. 13a odst. 3 a 4 směrnice 2000/29/ES a potvrzující, že dotčené dřevo je po inspekci prosté škodlivých organismů.

2.   Rostlinolékařské osvědčení musí v kolonce „Dodatkové prohlášení“ obsahovat tyto prvky:

a)

prohlášení „V souladu s požadavky Evropské unie stanovenými v prováděcím rozhodnutí (EU) 2018/1203“;

b)

číslo (čísla) várky odpovídající každé vyvážené várce;

c)

název schváleného (schválených) zařízení ve Spojených státech amerických.

Článek 3

Hlášení dovozu

Dovážející členské státy do 31. prosince každého roku předloží Komisi a ostatním členským státům informace o množství zásilek dotčeného dřeva dovezených podle tohoto rozhodnutí během uvedeného roku.

Článek 4

Oznámení o nesouladu

Členské státy Komisi a ostatním členským státům oznámí každou zásilku, která není v souladu s tímto rozhodnutím. Toto oznámení musí být provedeno nejpozději dva pracovní dny po dni zadržení takové zásilky.

Článek 5

Zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/204

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/204 se zrušuje.

Článek 6

Datum pozbytí platnosti

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dne 30. června 2020.

Článek 7

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 21. srpna 2018.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/204 ze dne 3. února 2017, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející ze Spojených států amerických nebo tam zpracované, a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2416, kterým se některé oblasti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus planipennis Fairmaire (Úř. věst. L 32, 7.2.2017, s. 35).


PŘÍLOHA

1.   Požadavky na zpracování

Zpracování dotčeného dřeva musí splňovat všechny následující požadavky:

a)

Odkornění

Dotčené dřevo je odkorněno s výjimkou jakéhokoli počtu viditelně oddělených a jasně zřetelných malých kousků kůry, jež splňují jeden z těchto požadavků:

i)

jsou užší než 3 cm (při libovolné délce) nebo

ii)

pokud jsou širší než 3 cm, je celkový povrch každého jednotlivého kusu menší než 50 cm2.

b)

Rozřezání

Dotčené řezivo je vyrobeno z odkorněné kulatiny.

c)

Tepelné ošetření

Dotčené dřevo je zahřáto v celém profilu na alespoň 71 °C po dobu 1 200 minut v sušárně schválené útvarem inspekce zdraví zvířat a rostlin (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) nebo jím schváleným subjektem.

d)

Vysušení

Dotčené dřevo je sušeno v souladu s režimy průmyslového sušení dřeva v délce trvání nejméně dvou týdnů, které uznal APHIS.

Konečný obsah vlhkosti ve dřevě nesmí překročit 10 %, vyjádřeno jako procentní podíl ze sušiny.

2.   Požadavky na zařízení

Dotčené dřevo musí být vyrobeno, zpracováváno nebo skladováno v zařízení, které splňuje všechny tyto požadavky:

a)

je úředně schválené APHIS, nebo jím schváleným subjektem, podle jeho certifikačního programu pro škodlivý organismus Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

je vedeno v databázi zveřejněné na internetových stránkách APHIS;

c)

APHIS nebo subjekt jím schválený v něm alespoň jednou měsíčně provádí audity a dospěl k závěru, že zařízení splňuje požadavky této přílohy. V případě, že jsou tyto audity prováděny subjektem schváleným APHIS, musí APHIS provádět jednou za šest měsíců audity této činnosti. Součástí těchto auditů prováděných jednou za šest měsíců musí být kontroly procedur a dokumentace subjektu a audity schválených zařízení;

d)

používá vybavení pro ošetření dotčeného dřeva, které bylo kalibrováno důsledně v souladu s pokyny k obsluze;

e)

vede záznamy o svých procedurách pro účely kontroly ze strany APHIS nebo subjektu jím schváleného, včetně délky trvání ošetření, teplot během ošetření a pro každou várku, která má být vyvezena, kontroly souladu a konečného obsahu vlhkosti.

3.   Označování

Každá várka dotčeného dřeva musí být viditelně označena jedinečným číslem várky a značkou se slovy „HT-KD“ nebo „Heat Treated-Kiln Dried“. Tato značka musí být vydána buď určeným pracovníkem schváleného zařízení, nebo pod jeho dohledem po ověření, že byly splněny požadavky na zpracování stanovené v bodě 1 a požadavky na zařízení stanovené v bodě 2.

4.   Předvývozní inspekce

Dotčené dřevo určené na vývoz do Unie musí před vývozem prohlédnout APHIS, nebo jím schválený subjekt, aby se zajistilo, že požadavky stanovené v bodech 1 a 3 jsou splněny.


Top