EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0749

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/749 ze dne 18. května 2018 o uznání zprávy Chorvatska obsahující typické emise skleníkových plynů z pěstování zemědělských surovin podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES

C/2018/2878

OJ L 125, 22.5.2018, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/749/oj

22.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/12


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/749

ze dne 18. května 2018

o uznání zprávy Chorvatska obsahující typické emise skleníkových plynů z pěstování zemědělských surovin podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (1), a zejména na čl. 19 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. dubna 2016 Chorvatsko předložilo zprávu, ve které představilo výsledky výpočtů emisí skleníkových plynů z pěstování řepky olejky. Výpočty byly provedeny pro region NUTS 2 – kontinentální Chorvatsko, kde se řepka olejka pěstuje.

(2)

Po přezkoumání zprávy předložené Chorvatskem má Komise za to, že zpráva splňuje podmínky stanovené ve směrnici 2009/28/ES, které členskému státu EU umožňují použít typické hodnoty pro geografické plochy rozsahu menšího než u ploch používaných pro výpočet standardních hodnot: údaje z této zprávy se týkají emisí z pěstování zemědělských surovin (řepky olejky); lze očekávat, že typické emise skleníkových plynů z pěstování řepky olejky budou nižší než nebo stejné jako emise, které byly předpokládané při výpočtu příslušných standardních hodnot, a tyto typické emise skleníkových plynů byly oznámeny Komisi.

(3)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro udržitelnost biopaliv a biokapalin,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Komise má za to, že zpráva předložená Chorvatskem k uznání dne 1. dubna 2016 obsahuje přesné údaje pro měření emisí skleníkových plynů spojených s pěstováním řepky olejky v regionu NUTS 2 – kontinentální Chorvatsko pro účely čl. 17 odst. 2 směrnice 2009/28/ES. Souhrn údajů obsažených ve zprávě je uveden v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je platné po dobu pěti let. Pokud se obsah nebo okolnosti zprávy, která byla Komisi předložena k uznání dne 1. dubna 2016, změní způsobem, jenž by mohl mít vliv na podmínky vyžadované pro uznání uvedené v článku 1, musí být tyto změny neprodleně oznámeny Komisi. Komise oznámené změny posoudí s cílem stanovit, zda zpráva stále poskytuje přesné údaje.

Článek 3

Komise může toto rozhodnutí zrušit, pokud se jasně prokáže, že zpráva již neobsahuje přesné údaje pro účely měření emisí skleníkových plynů spojených s pěstováním řepky olejky v Chorvatsku.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 18. května 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.


PŘÍLOHA

Emise skleníkových plynů z pěstování řepky olejky v Chorvatsku:

Vstupy

Emise skleníkových plynů v

kg CO2 eq/ha

Emise skleníkových plynů v

kg CO2 eq/třepky

Emise skleníkových plynů v

g CO2 eq/MJFAME

Dusíkatá hnojiva (N)

245,7

87,75

3,702

Fosforečná hnojiva (P2O5)

25,28

9,028

0,381

Draselná hnojiva (K2O)

46,08

16,45

0,694

Osivo

2,2

0,785

0,033

Přípravky na ochranu rostlin

13,5

4,82

0,203

Motorová nafta

219,5

78,39

3,307

Emise N2O z polí

787,4

281,21

11,86

CELKEM

1 339,66

478,45

20,18


Top