Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0229

Rozhodnutí Komise (EU) 2018/229 ze dne 12. února 2018, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví hodnoty pro klasifikace monitorovacích systémů členských států vyplývající z mezikalibračního porovnání a kterým se ruší rozhodnutí Komise 2013/480/EU (oznámeno pod číslem C(2018) 696)Text s významem pro EHP.

C/2018/0696

OJ L 47, 20.2.2018, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/229/oj

20.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/1


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/229

ze dne 12. února 2018,

kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví hodnoty pro klasifikace monitorovacích systémů členských států vyplývající z mezikalibračního porovnání a kterým se ruší rozhodnutí Komise 2013/480/EU

(oznámeno pod číslem C(2018) 696)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (1), a zejména na oddíl 1.4.1 bod ix) přílohy V uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2000/60/ES požaduje, aby členské státy zajistily ochranu, zlepšení stavu a obnovu všech útvarů povrchových vod s cílem dosáhnout dobrého ekologického a chemického stavu. Dále po členských státech požaduje, aby zajistily ochranu a zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů s cílem dosáhnout dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu.

(2)

Aby se vymezil jeden z hlavních environmentálních cílů směrnice 2000/60/ES, konkrétně dobrý ekologický stav, stanoví se v uvedené směrnici postup k zajištění porovnatelnosti výsledků biologického monitorování členských států a jejich klasifikace monitorovacích systémů. Výsledky biologického monitorování členských států a jejich klasifikace monitorovacích systémů se porovnávají v rámci mezikalibrační sítě vytvořené z monitorovacích míst v každém členském státu a v každém ekoregionu Unie. Směrnice 2000/60/ES požaduje, aby členské státy podle potřeby shromažďovaly nezbytné informace k místům zahrnutým do mezikalibrační sítě, aby tak bylo možné zhodnotit soulad klasifikace vnitrostátních monitorovacích systémů s normativními definicemi oddílu 1.2 přílohy V směrnice 2000/60/ES. Za účelem provádění mezikalibračního porovnání jsou členské státy rozděleny do zeměpisných mezikalibračních skupin, které zahrnují členské státy sdílející jednotlivé typy útvarů povrchových vod, jak jsou definovány v oddílu 2 přílohy rozhodnutí Komise 2005/646/ES (2).

(3)

V souladu se směrnicí 2000/60/ES se mezikalibrační porovnání provádí na úrovni biologických složek, přičemž jsou u každé biologické složky a každého společného typu útvaru povrchových vod v členských státech porovnány výsledky klasifikace vnitrostátních monitorovacích systémů a je zajištěno, že výsledky jsou v souladu s normativními definicemi oddílu 1.2 přílohy V uvedené směrnice.

(4)

Komise usnadnila tři fáze mezikalibračního porovnání prostřednictvím Společného výzkumného střediska. Na základě rámcové směrnice o vodě byly v zájmu usnadnění mezikalibračního procesu vypracovány čtyři pokyny ke společné prováděcí strategii (č. 6 (3), 14 (ve dvou verzích (4)) a 30 (5)). Pokyny obsahují přehled základních principů mezikalibračního procesu a možné způsoby provádění mezikalibračního porovnání včetně časových harmonogramů a požadavků na podávání zpráv. Je v nich rovněž uveden postup, jak přizpůsobit nové nebo upravené vnitrostátní klasifikační metody harmonizované definici dobrého ekologického stavu.

(5)

Před rokem 2007 obdržela Komise výsledky mezikalibračního porovnání týkající se řady složek biologické kvality. Ty byly zahrnuty do rozhodnutí Komise 2008/915/ES (6), kterým se stanoví hodnoty hranic mezi třídami, jež by členské státy měly používat při klasifikaci svých vnitrostátních monitorovacích systémů. Výsledky první fáze mezikalibračního porovnání byly neúplné, jelikož nepokrývaly všechny složky biologické kvality. Bylo však třeba dostupné výsledky mezikalibračního porovnání přijmout, aby mohly být tyto informace použity při sestavování prvních programů opatření pro povodí a prvních plánů povodí v souladu s články 11 a 13 směrnice 2000/60/ES.

(6)

Aby se včas vyplnily mezery a zlepšila porovnatelnost výsledků mezikalibračního porovnání tak, aby mohly být připraveny druhé plány povodí, které měly být hotovy do roku 2015, zahájila Komise druhou fázi mezikalibračního porovnání. Výsledky tohoto porovnání byly zahrnuty do rozhodnutí Komise 2013/480/EU (7). Vyplynulo z nich, že v některých případech bylo mezikalibrace dosaženo jen částečně. Existovaly rovněž geografické mezikalibrační skupiny a složky biologické kvality, kde zatím nebyly žádné výsledky mezikalibračního porovnání, které by mohly být zahrnuty do uvedeného rozhodnutí.

(7)

Bylo proto nezbytné provést třetí fázi mezikalibračního porovnání, aby se včas vyplnily tyto mezery a zlepšila se porovnatelnost výsledků mezikalibračního porovnání tak, aby mohly být připraveny třetí plány povodí, které mají být hotovy do roku 2021. Výsledky této třetí fáze mezikalibračního porovnání jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

(8)

Příloha tohoto rozhodnutí obsahuje výsledky mezikalibračního porovnání. Pokud jde o výsledky v části 1 přílohy, byly všechny kroky mezikalibračního porovnání stanovené v pokynech plně provedeny. V části 2 přílohy jsou uvedeny vnitrostátní klasifikační metody a jejich příslušné hraniční hodnoty, u nichž nebylo technicky proveditelné dokončit hodnocení porovnání z důvodů nedostatku běžných typů, různých tlaků, na něž se porovnání zaměřilo, nebo různých konceptů hodnocení. Vzhledem k tomu, že výsledky uvedené v částech 1 a 2 přílohy jsou v souladu s normativními definicemi uvedenými v části 1.2 přílohy V směrnice 2000/60/ES, měly by se příslušné hraniční hodnoty použít v klasifikacích monitorovacích systémů členských států.

(9)

Pokud jsou vodní útvary, které odpovídají typům podrobeným mezikalibračnímu porovnání, vymezeny v souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice 2000/60/ES jako umělé nebo silně ovlivněné, měly by mít členské státy možnost použít výsledky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí k odvození jejich dobrého ekologického potenciálu, a to s ohledem na jejich fyzikální změny a související využívání vod v souladu s normativními definicemi stanovenými v oddílu 1.2.5 přílohy V směrnice 2000/60/ES.

(10)

Členské státy by měly výsledky mezikalibračního porovnání aplikovat na své vnitrostátní klasifikační systémy, aby pro všechny své národní typy stanovily hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem a dobrým a středním stavem.

(11)

Informace zpřístupněné prostřednictvím zřízení monitorovacích programů podle článku 8 směrnice 2000/60/ES a přezkoumání a aktualizace charakteristik oblastí povodí podle článku 5 uvedené směrnice by mohly poskytnout nové důkazy, jež mohou být podnětem k tomu, aby členské státy přizpůsobily své monitorovací a klasifikační systémy vědeckému a technickému pokroku. Členské státy mohou rovněž vypracovat nové vnitrostátní klasifikační metody vztahující se na složky biologické kvality nebo dílčí složky biologické kvality a příslušné hraniční hodnoty, u nichž by měl být posouzen soulad s normativními definicemi uvedenými v části 1.2 přílohy V směrnice 2000/60/ES. Tyto záležitosti mohou vést k přezkoumání výsledků mezikalibračního porovnání za účelem vyplnění mezer a zlepšení kvality a porovnatelnosti výsledků mezikalibračního porovnání, což by si mohlo vyžádat aktualizaci výsledků obsažených v příloze tohoto rozhodnutí.

(12)

Rozhodnutí 2013/480/EU by proto mělo být zrušeno a nahrazeno.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 21 odst. 1 směrnice 2000/60/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Pro účely oddílu 1.4.1 bodu iii) přílohy V směrnice 2000/60/ES použijí členské státy při klasifikaci monitorovacích systémů hodnoty hranic mezi třídami stanovené v části 1 přílohy tohoto rozhodnutí.

2.   V případě, že v rámci zeměpisné mezikalibrační skupiny nebylo dokončeno posouzení porovnatelnosti složky biologické kvality, použijí členské státy pro účely oddílu 1.4.1 bodu iii) přílohy V směrnice 2000/60/ES při klasifikaci monitorovacích systémů metody a hodnoty hranic mezi třídami stanovené v části 2 přílohy tohoto rozhodnutí.

3.   Členské státy mohou použít metody a hodnoty hranic mezi třídami stanovené v příloze tohoto rozhodnutí za účelem stanovení dobrého ekologického potenciálu vodních útvarů vymezených v souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice 2000/60/ES jako umělé nebo silně ovlivněné.

Článek 2

Rozhodnutí 2013/480/EU se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. února 2018.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2005/646/ES ze dne 17. srpna 2005 o zřízení registru míst, která mají tvořit interkalibrační síť v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Úř. věst. L 243, 19.9.2005,s. 1).

(3)  Společná prováděcí strategie pro rámcovou směrnici o vodě (2000/60/ES), pokyn č. 6, K pokynům pro vytvoření mezikalibrační sítě a procesu mezikalibračního porovnání, Evropská společenství, 2003. ISBN 92-894-5126-2.

(4)  Společná prováděcí strategie pro rámcovou směrnici o vodě (2000/60/ES), pokyn č. 14. Pokyny k mezikalibračnímu procesu 2004–2006, ISBN 92-894-9471-9.

Společná prováděcí strategie pro rámcovou směrnici o vodě (2000/60/ES), pokyn č. 14. Pokyny k mezikalibračnímu procesu 2008–2011, ISBN 978-92-79-18997-5.

(5)  Postup přizpůsobení nových nebo aktualizovaných klasifikačních metod výsledkům dokončeného mezikalibračního porovnání, pokyn č. 30. Technická zpráva 2015-085, ISBN: 978-92-79-38434-9.

(6)  Rozhodnutí Komise 2008/915/ES ze dne 30. října 2008, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví hodnoty pro klasifikace monitorovacích systémů členských států vyplývající z mezikalibračního porovnání (Úř. věst L 332, 10.12.2008, s. 20).

(7)  Rozhodnutí Komise 2013/480/EU ze dne 20. září 2013, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví hodnoty pro klasifikace monitorovacích systémů členských států vyplývající z mezikalibračního porovnání a kterým se ruší rozhodnutí 2008/915/ES (Úř. věst. L 266, 8.10.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

V části 1 této přílohy jsou uvedeny výsledky mezikalibračního porovnání, u něhož byly plně provedeny všechny kroky, včetně jejich příslušných mezních hodnot.

V části 2 jsou uvedeny vnitrostátní metody a jejich hraniční hodnoty, které jsou v souladu s normativními definicemi uvedenými v části 1.2 přílohy V směrnice 2000/60/ES, u nichž však v rámci zeměpisné mezikalibrační skupiny nebylo technicky proveditelné dokončit posouzení porovnání z důvodů nedostatku běžných typů, různých tlaků, na něž se porovnání zaměřilo, nebo různých konceptů hodnocení.

-- ČÁST 1 --

Kategorie vod

Řeky

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Alpské řeky

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace řek

Povodí (km2)

Nadmořská výška (m n.m.) a geomorfologie

Zásaditost

Režim odtoku

R-A1

předalpské, malé až středně velké, vysoká nadmořská výška vápnité

10–1 000

800–2 500  m (povodí), balvany/valouny

vysoká (nikoli však extrémně vysoká) zásaditost

 

R-A2

malé až středně velké, vysoká nadmořská výška, křemité

10–1 000

500–1 000  m (max. nadm. výška povodí 3 000  m, průměrná výška 1 500  m), balvany

nevápnité (žulové, metamorfické), střední až nízká zásaditost

sněhovo-ledovcový režim odtoku

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání:

Typ R-A1:

Německo, Rakousko, Francie, Itálie, Slovinsko

Typ R-A2:

Rakousko, Francie, Itálie, Španělsko

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY ALPSKÉ ŘEKY

Složka biologické kvality

Fauna bentických bezobratlých

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země a typ

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Typ R-A1

 

 

 

Rakousko

Hodnocení složek biologické kvality, část bentičtí bezobratlí (Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode))

0,80

0,60

Francie

Francouzská klasifikace podle rámcové směrnice o vodě: Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 a arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,79

Německo

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Itálie

MacrOper, založený na společném metrickém mezikalibračním indexu STAR (STAR_ICMi)

0,97

0,73

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Typ R-A2

 

 

 

Rakousko

Hodnocení složek biologické kvality, část bentičtí bezobratlí (Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode))

0,80

0,60

Francie (Alpy)

Francouzská klasifikace podle rámcové směrnice o vodě: Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 a arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,71

Francie (Pyreneje)

Francouzská klasifikace podle rámcové směrnice o vodě: Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 a arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,81

Itálie

MacrOper, založený na společném metrickém mezikalibračním indexu STAR (STAR_ICMi)

0,95

0,71

Španělsko

Iberian BMWP (IBMWP)

0,83

0,53

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY ALPSKÉ ŘEKY

Složka biologické kvality

Makrofyta a fytobentos

Dílčí složka biologické kvality

Fytobentos

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Typ a země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Typ R-A1

 

 

 

Rakousko

Hodnocení složek biologické kvality, část A3 – fytobentos (Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos)

0,88

0,56

Francie

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, prosinec 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Německo

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,735

0,54

Itálie

Společný metrický mezikalibrační index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,87

0,7

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,8

0,6

Typ R-A2

 

 

 

Rakousko

Hodnocení složek biologické kvality, část A3 – fytobentos (Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos)

0,88

0,56

Francie

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, prosinec 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Španělsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,94

0,74

Itálie

Společný metrický mezikalibrační index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,85

0,64

Kategorie vod

Řeky

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Centrální/baltské řeky

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace řek

Povodí (km2)

Nadmořská výška a geomorfologie

Zásaditost (meq/l)

R-C1

malé, nížiny, křemitý písek

10–100

nížina, převládá pískové podloží (malé částice), šířka 3–8 m (šířka téměř plného koryta)

> 0,4

R-C2

malé, nížiny, křemité – skála

10–100

nížina, skalnatý materiál,

šířka 3–8 m (šířka téměř plného koryta)

< 0,4

R-C3

malé, střední nadmořská výška, křemité

10–100

střední nadmořská výška, skála (žula) – štěrkové podloží, šířka 210 m (šířka téměř plného koryta)

< 0,4

R-C4

středně velké, nížiny, smíšené

100–1 000

nížina, pískové až štěrkové podloží, šířka 8–25 m (šířka téměř plného koryta)

> 0,4

R-C5

velké, nížiny, smíšené

1 000 –10 000

nížina, parmové pásmo, proměnlivá rychlost toku, max. výška v povodí: 800 m n.m., šířka > 25 m (šířka téměř plného koryta)

> 0,4

R-C6

malé, nížiny, vápnité

10–300

nížina, štěrkové podloží (vápenec), šířka 3–10 m (šířka téměř plného koryta)

> 2

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání:

Typ R-C1:

Belgie (Vlámsko), Belgie (Valonsko), Německo, Dánsko, Francie, Itálie, Litva, Nizozemsko, Polsko, Švédsko, Spojené království

Typ R-C2:

Španělsko, Francie, Irsko, Švédsko, Spojené království

Typ R-C3:

Rakousko, Belgie (Valonsko), Česká republika, Německo, Polsko, Španělsko, Švédsko, Francie, Lucembursko, Spojené království

Typ R-C4:

Belgie (Vlámsko), Belgie (Valonsko), Česká republika, Německo, Dánsko, Estonsko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Švédsko, Spojené království

Typ R-C5:

Belgie (Valonsko), Česká republika, Estonsko, Francie, Německo, Španělsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Švédsko, Spojené království

Typ R-C6:

Belgie (Valonsko), Dánsko, Estonsko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Polsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Švédsko, Spojené království

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY CENTRÁLNÍ/BALTSKÉ ŘEKY

Složka biologické kvality

Fauna bentických bezobratlých

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Rakousko

Hodnocení složek biologické kvality – část bentičtí bezobratlí

0,80

0,60

Belgie (Vlámsko)

Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders (MMIF) (vlámský multimetrický index makrobezobratlých)

0,90

0,70

Belgie (Valonsko)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) a Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012

0,94

(typ R-C1)

0,97

(typy R-C3, R-C5, R-C6)

0,75

(typ R-C1)

0,74

(typy R-C3, R-C5, R-C6)

Česká republika

Český systém hodnocení ekologického stavu řek prostřednictvím bentických makrobezobratlých

0,80

0,60

Dánsko

Danish Stream Fauna Index (DSFI)) (index dánské říční fauny)

1,00

0,71

Estonsko

Hodnocení ekologické kvality estonských povrchových vod – říční makrobezobratlí

0,90

0,70

Německo

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Francie

Francouzská klasifikace podle rámcové směrnice o vodě: Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 a arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,80

Irsko

Quality Rating System (Q-value) (systém hodnocení kvality)

0,85

0,75

Itálie

MacrOper, založený na výpočtu indexu STAR_ICM

0,96

0,72

Lotyšsko

Lotyšský index makrobezobratlých (LMI)

0,92

0,72

Litva

Litevský index říčních makrobezobratlých (LRMI)

0,80

0,60

Lucembursko

Lucemburská klasifikace podle rámcové směrnice o vodě: Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350, AFNOR XP T 90-333 a XP T 90-388

0,96

0,72

Nizozemsko

KRW-maatlat

0,80

0,60

Polsko

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91 (typ R-C1)

0,72 (typ R-C1)

Španělsko

METI

0,93

0,70

Švédsko

DJ-index (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Spojené království

River Invertebrate Classification Tool (RICT) (systém klasifikace říčních bezobratlých) – WHPT

0,97

0,86

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY CENTRÁLNÍ/BALTSKÉ ŘEKY

Složka biologické kvality

Makrofyta a fytobentos

Dílčí složka biologické kvality

Makrofyta

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Typ

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Rakousko

AIM for Rivers (rakouský index makrofyt pro řeky)

RC-3

0,875

0,625

Belgie (Vlámsko)

MAFWAT – vlámský systém hodnocení makrofyt

R-C1

0,80

0,60

Belgie (Valonsko)

IBMR-WL – biologický index makrofyt pro řeky (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

R-C3

0,925

0,607

Česká republika

Metoda hodnocení útvarů tekoucích povrchových vod v České republice prostřednictvím makrofyt jako složek biologické kvality

R-C3 (vnitrostátní typ 1)

0,83

0,67

R-C3 (vnitrostátní typ 4)

0,82

0,64

R-C4

0,86

0,62

Dánsko

DSPI – index dánské říční flóry

R-C1, R-C4

0,70

0,50

Německo

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

R-C1

0,745

0,495

R-C3

0,80

0,55

R-C4

0,575

0,395

Německo

NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten

R-C1, R-C3, R-C4

0,995

0,695

Francie

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière (biologický index makrofyt pro řeky) Francouzská norma NF T90-395 (2003-10-01)

R-C3

0,93

0,79

R-C4

0,905

0,79

Irsko

MTR – IE – Mean Trophic Ranking (střední trofická klasifikace)

R-C4

0,74

0,62

Itálie

IBMR – IT – biologický index makrofyt pro řeky

R-C1

0,90

0,80

R-C4

0,90

0,80

Litva

Litevský index makrofyt pro řeky

R-C4

0,61

0,41

Lotyšsko

Lotyšská metoda posouzení prostřednictvím makrofyt

R-C4

0,75

0,55

Lucembursko

IBMR – LU – biologický index makrofyt pro řeky

R-C3, R-C4, R-C5 a R-C6

0,89

0,79

Nizozemsko

Revidovaná metoda hodnocení řek v Nizozemsku prostřednictvím makrofyt

R-C1 a R-C

0,80

0,60

Polsko

MIR – index makrofyt pro řeky

R-C1

0,90

0,65

R-C3

0,910

0,684

R-C4

0,90

0,65

Spojené království

River LEAFPACS 2

R-C1, R-C3 a R-C4 (*1)

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY CENTRÁLNÍ/BALTSKÉ ŘEKY

Složka biologické kvality

Makrofyta a fytobentos

Dílčí složka biologické kvality

Fytobentos

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Typ

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Rakousko

Posouzení složek biologické kvality – část fytobentos (Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos)

všechny typy, nadmořská výška < 500 m

0,70

0,42

všechny typy, nadmořská výška > 500 m

0,71

0,43

Belgie (Vlámsko)

Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (PISIAD) (poměr rozsivek citlivých na dopad a rozsivek souvisejících s dopadem)

všechny typy

0,80

0,60

Belgie (Valonsko)

IPS (Coste, in CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

všechny typy

0,98

0,73

Česká republika

Česká metoda hodnocení řek prostřednictvím fytobentosu

R-C3, R-C4, R-C5

0,80

0,63

Estonsko

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) (specifický index citlivosti na znečištění)

všechny typy

0,85

0,70

Francie

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, prosinec 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

všechny typy

0,94

0,78

Německo

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,67

0,43

R-C3

0,67

0,43

R-C4

0,61

0,43

R-C5

0,73

0,55

Irsko

Revidovaná podoba trofického indexu rozsivek (Trophic Diatom Index, TDI)

všechny typy

0,93

0,78

Itálie

Společný metrický mezikalibrační index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

všechny typy

0,89

0,70

Irsko

Revidovaná podoba trofického indexu rozsivek (Trophic Diatom Index, TDI)

všechny typy

0,93

0,78

Litva

Litevský index fytobentosu

R-C1, R-C4, R-C5, R-C6

0,73

0,55

Lucembursko

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) (specifický index citlivosti na znečištění)

R-C3, R-C4 (nízká zásaditost)

0,98

0,78

R-C4 (vysoká zásaditost), R-C5 a R-C6

0,99

0,78

Nizozemsko

KRW Maatlat

všechny typy

0,80

0,60

Polsko

Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (index rozsivek pro řeky)

všechny typy

0,80

0,58

Španělsko

Diatom multimetric (MDIAT)

R-C2, R-C3, R-C4

0,93

0,70

Švédsko

Švédské metody hodnocení, švédské předpisy EPA (NFS 2008:1) vycházející z Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) (specifický index citlivosti na znečištění)

všechny typy

0,89

0,74

Spojené království

DARLEQ2 – hodnocení ekologického stavu řek prostřednictvím rozsivek

všechny typy

1,00

0,75

Kategorie vod

Řeky

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Východokontinentální řeky

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace řek

Ekoregion

Povodí (km2)

Nadmořská výška (m n.m.)

Geologie

Podloží

R-E1a

Karpaty: malé až středně velké, střední nadmořská výška

10

10–1 000

500–800

smíšené

 

R-E1b

Karpaty: malé až středně velké, střední nadmořská výška

10

10–1 000

200–500

smíšené

 

R-E2

roviny: středně velké, nížiny

11 a 12

100–1 000

< 200

smíšené

písek a naplavenina

R-E3

roviny: velké, nížiny

11 a 12

> 1 000

< 200

smíšené

písek, naplavenina a štěrk

R-E4

roviny: středně velké, střední nadmořská výška

11 a 12

100–1 000

200–500

smíšené

písek a štěrk

R-EX4

velké, střední nadmořská výška

10, 11 a 12

> 1 000

200–500

smíšené

štěrk a balvany

R-EX5

roviny: malé, nížiny

11 a 12

10–100

< 200

smíšené

písek a naplavenina

R-EX6

roviny: malé, střední nadmořská výška

11 a 12

10–100

200–500

smíšené

štěrk

R-EX7

Balkán: malé, vápnité, střední nadmořská výška

5

10–100

200–500

vápnité

štěrk

R-EX8

Balkán: malé až středně velké, vápnité krasové prameny

5

10–1 000

 

vápnité

štěrk, písek a naplavenina

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání:

R-E1a:

Bulharsko, Česká republika, Rumunsko, Slovensko

R-E1b:

Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko

R-E2:

Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko

R-E3:

Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko

R-E4:

Rakousko, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko

R-EX4:

Česká republika, Rumunsko, Slovensko

R-EX5:

Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko

R-EX6:

Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko

R-EX7:

Slovinsko

R-EX8:

Slovinsko

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY VÝCHODOKONTINENTÁLNÍ ŘEKY

Složka biologické kvality

Fauna bentických bezobratlých

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Typ

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Rakousko

Hodnocení složek biologické kvality – část bentičtí bezobratlí

R-E4

0,80

0,60

Bulharsko

IBI (BG) (Irský biotický index (BG))

R-E1a, R-E1b

0,86

0,67

R-E2, R-E3

0,80

0,60

Česká republika

Český systém hodnocení ekologického stavu řek prostřednictvím bentických makrobezobratlých

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0,80

0,60

Maďarsko

Maďarský multimetrický index makrobezobratlých

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Rumunsko

Metoda hodnocení ekologického stavu vodních útvarů na základě makrobezobratlých

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0,74

0,58

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Slovensko

Slovenské hodnocení bentických bezobratlých v řekách

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY VÝCHODOKONTINENTÁLNÍ ŘEKY

Složka biologické kvality

Makrofyta a fytobentos

Dílčí složka biologické kvality

Makrofyta

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Typ

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Rakousko

AIM for Rivers (rakouský index makrofyt pro řeky)

R-E4

0,875

0,625

Bulharsko

Referenční index

R-E2, R-E3

0,570

0,370

R-E4

0,510

0,270

Česká republika

Metoda hodnocení útvarů tekoucích povrchových vod v České republice prostřednictvím makrofyt jako složek biologické kvality

R-E2, R-E3

0,750

0,500

Česká republika

Metoda hodnocení útvarů tekoucích povrchových vod v České republice prostřednictvím makrofyt jako složek biologické kvality

R-E4

0,770

0,560

Maďarsko

Referenční index

R-E2, R-E3

0,700

0,370

Rumunsko

Rumunský systém hodnocení řek založený na makrofytech (index makrofyt pro řeky, MARI)

R-E2, R-E3, R-E4

R-E2 a R-E3: 0,875 , R-E4: 0,783

všechny typy: 0,625

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

Slovensko

Biologický index makrofyt pro řeky (IBMR-SK)

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY VÝCHODOKONTINENTÁLNÍ ŘEKY

Složka biologické kvality

Makrofyta a fytobentos

Dílčí složka biologické kvality

Fytobentos

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Typ

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Rakousko

Hodnocení složek biologické kvality – část fytobentos

R-E4

0,70

0,42

Bulharsko

Hodnocení ekologického stavu řek v Bulharsku na základě indexu rozsivek IPS

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,87 (vnitrostátní typ R2, R4)

0,85 (vnitrostátní typ R7, R8)

0,66 (vnitrostátní typ R2, R4)

0,64 (vnitrostátní typ R7, R8)

Česká republika

Systém hodnocení řek prostřednictvím fytobentosu

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0,80

0,60

Maďarsko

Hodnocení ekologického stavu řek na základě rozsivek

R-E2, R-E3, R-EX5

0,80

0,60

Rumunsko

Vnitrostátní (rumunská) metoda hodnocení ekologického stavu řek na základě fytobentosu (rozsivky) RO-AMRP

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,80

0,60

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0,80

0,60

Slovensko

Systém hodnocení ekologického stavu řek prostřednictvím fytobentosu

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,90

0,70

Kategorie vod

Řeky

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Středomořské řeky

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace řek

Povodí (km2)

Geologie

Režim odtoku

R-M1

malé středomořské toky

< 100

smíšené (kromě křemitých)

vysoce sezónní

R-M2

středně velké středomořské toky

100–1 000

smíšené (kromě křemitých)

vysoce sezónní

R-M4

středomořské horské toky

 

nekřemité

vysoce sezónní

R-M5

dočasné toky

 

 

dočasný

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání:

R-M1:

Bulharsko, Francie, Řecko, Itálie, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko

R-M2:

Bulharsko, Francie, Řecko, Itálie, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko

R-M4:

Kypr, Francie, Řecko, Itálie, Španělsko

R-M5:

Kypr, Itálie, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY STŘEDOMOŘSKÉ ŘEKY

Složka biologické kvality

Fauna bentických bezobratlých

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Typ a země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

R-M1

 

 

 

Francie

Francouzská klasifikace podle rámcové směrnice o vodě: Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 a arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Řecko

Hellenic Evaluation System-2 (HESY-2) (řecký systém posouzení–2)

0,943

0,750

Itálie

MacrOper (založený na společném metrickém mezikalibračním indexu STAR ICMi)

0,970

0,720

Portugalsko

Metoda hodnocení biologické kvality řek prostřednictvím bentických bezobratlých (IPtIN, IPtIS)

0,870 (typ 1)

0,678 (typ 1)

0,850 (typ 3)

0,686 (typ 3)

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Španělsko

Iberská pracovní skupina pro biologické sledování (IBMWP)

0,845

0,698

Španělsko

Iberský středomořský multimetrický index – s použitím kvantitativních údajů (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M2

 

 

 

Bulharsko

IBI (BG) (Irský biotický index (BG))

0,800

0,600

Francie

Francouzská klasifikace podle rámcové směrnice o vodě: Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 a arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Řecko

Hellenic Evaluation System-2 (HESY-2) (řecký systém posouzení–2)

0,944

0,708

Itálie

MacrOper (založený na společném metrickém mezikalibračním indexu STAR ICMi)

0,940

0,700

Portugalsko

Metoda hodnocení biologické kvality řek prostřednictvím bentických bezobratlých (IPtIN, IPtIS)

0,830 (typ 2)

0,693 (typ 2)

0,880 (typ 4)

0,676 (typ 4)

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Španělsko

Iberská pracovní skupina pro biologické sledování (IBMWP)

0,845

0,698

Španělsko

Iberský středomořský multimetrický index – s použitím kvantitativních údajů (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M4

 

 

 

Kypr

STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi) (společný metrický mezikalibrační index STAR_ICMi)

0,972

0,729

Francie

Francouzská klasifikace podle rámcové směrnice o vodě: Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 a arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Řecko

Hellenic Evaluation System-2 (HESY-2) (řecký systém posouzení–2)

0,850

0,637

Itálie

MacrOper (založený na společném metrickém mezikalibračním indexu STAR ICMi)

0,940

0,700

Španělsko

Iberská pracovní skupina pro biologické sledování (IBMWP)

0,840

0,700

Španělsko

Iberský středomořský multimetrický index – s použitím kvantitativních údajů (IMMi-T)

0,850

0,694

R-M5

 

 

 

Kypr

STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi) (společný metrický mezikalibrační index STAR_ICMi)

0,982

0,737

Řecko

Řecký systém posouzení–2 (Hellenic Evaluation System-2, HESY-2)

0,963

0,673

Itálie

MacrOper (založený na společném metrickém mezikalibračním indexu STAR ICMi)

0,970

0,730

Portugalsko

Metoda hodnocení biologické kvality řek prostřednictvím bentických bezobratlých (IPtIN, IPtIS)

0,973 (typ 5)

0,705 (typ 5)

0,961 (typ 6)

0,708 (typ 6)

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Španělsko

Iberská pracovní skupina pro biologické sledování (IBMWP)

0,830

0,630

Španělsko

Iberský středomořský multimetrický index – s použitím kvantitativních údajů (IMMi-T)

0,830

0,620

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY STŘEDOMOŘSKÉ ŘEKY

Složka biologické kvality

Makrofyta a fytobentos

Dílčí složka biologické kvality

Makrofyta

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Typ a země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

R-M1, M2, M4

 

 

 

Bulharsko (R-M1 a R-M2)

RI (BG) (referenční index (BG))

0,640

0,350

Kypr

IBMR – biologický index makrofyt pro řeky

0,795

0,596

Francie

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière Francouzská norma NF T90-395 (2003-10-01)

0,930

0,745

Řecko

IBMR – biologický index makrofyt pro řeky

0,750

0,560

Itálie

IBMR – biologický index makrofyt pro řeky

0,900

0,800

Portugalsko

IBMR – biologický index makrofyt pro řeky

0,920

0,690

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

0,800

0,600

Španělsko

IBMR – biologický index makrofyt pro řeky

0,950

0,740

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY STŘEDOMOŘSKÉ ŘEKY

Složka biologické kvality

Makrofyta a fytobentos

Dílčí složka biologické kvality

Fytobentos

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Typ a země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

R-M1

 

 

 

Bulharsko

IPS (Indice de polluo-sensibilité) (index citlivosti na znečištění)

0,820

0,630

Francie

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, prosinec 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Řecko

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,956

0,717

Itálie

Společný metrický mezikalibrační index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugalsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,970 (typ 1)

0,730 (typ 1)

0,910 (typ 3)

0,680 (typ 3)

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Španělsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,937

0,727

R-M2

 

 

 

Bulharsko

IPDS (Indice de polluo-sensibilité) (index citlivosti na znečištění)

0,820

0,630

Francie

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, prosinec 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Řecko

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,953

0,732

Itálie

Společný metrický mezikalibrační index (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugalsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910 (typ 2)

0,680 (typ 2)

0,970 (typ 4)

0,730 (typ 4)

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Španělsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,938

0,727

R-M4

 

 

 

Kypr

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910

0,683

Francie

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, prosinec 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Řecko

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,932

0,716

Itálie

Společný metrický mezikalibrační index (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Španělsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,727

R-M5

 

 

 

Kypr

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,958

0,718

Itálie

Společný metrický mezikalibrační index (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,880

0,650

Portugalsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,800 (typ 5)

0,651 (typ 5)

0,940 (typ 6)

0,700 (typ 6)

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Španělsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,700

Kategorie vod

Řeky

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Severní řeky

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace řek

Povodí

(rozloha v km2)

Nadmořská výška a geomorfologie

Zásaditost

(meq/l)

Organický materiál

(mg Pt/l)

R-N1

malé, nížiny, křemité, středně zásadité

10–100

< 200 m n.m. nebo níže než nejvyšší bod pobřeží

0,2 –1

< 30

(< 150 v Irsku)

R-N3

malé/středně velké, nížiny, organické, nízká zásaditost

10–1 000

< 0,2

> 30

R-N4

středně velké, nížiny, křemité, středně zásadité

100–1 000

0,2 –1

< 30

R-N5

malé, střední nadmořská výška, křemité, nízká zásaditost

10–100

mezi nížinami a vysočinou

< 0,2

< 30

R-N9

malé/středně velké, střední nadmořská výška, křemité, nízká zásaditost, organické (humózní)

10–1 000

mezi nížinami a vysočinou

< 0,2

> 30

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání:

R-N1:

Finsko, Irsko, Norsko, Švédsko, Spojené království

R-N3:

Finsko, Irsko, Norsko, Švédsko, Spojené království

R-N4:

Finsko, Norsko, Švédsko, Spojené království

R-N5:

Finsko, Norsko, Švédsko, Spojené království

R-N9:

Finsko, Norsko, Švédsko

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVERNÍ ŘEKY

Složka biologické kvality

Fauna bentických bezobratlých (metody citlivé na obohacení organickými látkami a obecné zhoršování)

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Finsko

Revidovaná finská metoda hodnocení fauny říčních bezobratlých

0,80

0,60

Irsko

Quality Rating System (Q-value) (systém hodnocení kvality)

0,85

0,75

Norsko

ASPT

0,99

0,87

Švédsko

DJ-index (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Spojené království

River Invertebrate Classification Tool (RICT) (systém klasifikace říčních bezobratlých) – WHPT

0,97

0,86

Složka biologické kvality

Fauna bentických bezobratlých (metody citlivé na acidifikaci)

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Následující výsledky se vztahují na čisté řeky s nízkou zásaditostí

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Norsko

AcidIndex2 (upravený Raddum index 2) (říční acidifikace)

0,675

0,515

Spojené království – Skotsko

WFD-AWIC

0,910

0,830

Spojené království – Anglie a Wales

WFD-AWIC

0,980

0,890

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Následující výsledky se vztahují na humózní řeky s nízkou zásaditostí

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Švédsko

MISA: multimetrický index pro acidifikaci toků podle bezobratlých

0,550

0,400

Spojené království

WFD-AWIC

0,930

0,830

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVERNÍ ŘEKY

Složka biologické kvality

Makrofyta a fytobentos

Dílčí složka biologické kvality

Makrofyta

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Typ a země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

R-N3 a R-N9

 

 

 

Finsko

Trophic Index (TIc) (trofický index)

0,889

0,610

Švédsko

Trophic Index (TIc) (trofický index)

0,889

0,610

Norsko

Trophic Index (TIc) (trofický index)

0,889

0,610

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVERNÍ ŘEKY

Složka biologické kvality

Makrofyta a fytobentos

Dílčí složka biologické kvality

Fytobentos

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Finsko

Finská metoda pro říční fytobentos

0,80

0,60

Švédsko

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) (specifický index citlivosti na znečištění)

0,89

0,74

Irsko

Revidovaná podoba trofického indexu rozsivek (Trophic Diatom Index, TDI)

0,93

0,78

Spojené království

DARLEQ 2

1,00

0,75

Norsko

Index trofického stavu prostřednictvím perifytonu (Periphyton Index of trophic Status, PIT)

0,99

(Ca ≤ 1 mg/l)

0,83

0,95

(Ca > 1 mg/l)

Kategorie vod

Řeky

Zeměpisné mezikalibrační skupiny

Všechny

Složka biologické kvality

Rybí fauna

Přehled regionálních skupin, které byly vytvořeny pro mezikalibrační porovnání na základě rybích populací v řekách

Skupina oblastí s nízkou a střední nadmořskou výškou  – Belgie (Vlámsko), Belgie (Valonsko), Francie, Německo, Nizozemsko, Litva, Lucembursko, Spojené království (Anglie a Wales), Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Dánsko, Maďarsko

Severská skupina  – Finsko, Irsko, Švédsko, Spojené království (Skotsko a Severní Irsko), Norsko

Skupina hor alpského typu  – Rakousko, Francie, Německo, Slovinsko. Itálie

Skupina Středomoří – Jižní Atlantik  – Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko, Bulharsko

Podunajská skupina  – Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Oblasti s nízkou a střední nadmořskou výškou

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Belgie Vlámsko

Index IBI pro horní toky řek a nížiny

0,850

0,650

Belgie Valonsko

IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

0,958

0,792

Francie

Indice Poissons Rivière (IPR) (index založený na rybách). AFNOR NF-T-90-344.

1,131

0,835

Německo

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Lotyšsko

Lotyšský index ryb

0,880

0,660

Litva

Litevský index říčních ryb

0,940

0,720

Lucembursko

Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344

1,131

0,835

Nizozemsko

NLFISR

0,800

0,600

Polsko

Index EFI+PL

0,800

0,600

Severská skupina

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Finsko

Finský index ryb (FiFi) – typ L2

0,665

0,499

Finsko

Finský index ryb (FiFi) – typ L3

0,658

0,493

Finsko

Finský index ryb (FiFi) – typ M1

0,709

0,532

Finsko

Finský index ryb (FiFi) – typ M2

0,734

0,550

Finsko

Finský index ryb (FiFi) – typ M3

0,723

0,542

Irsko

Režim klasifikace ryb 2 Irsko (Fish Classification Scheme 2 Ireland, FCS2)

0,845

0,540

Švédsko

Švédská metoda VIX

0,739

0,467

Spojené království – Severní Irsko

IR_FCS2

0,845

0,540

Spojení království – Skotsko

FCS2 Scotland

0,850

0,600

Středomořská skupina

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Řecko

Řecký index ryb (Hellenic Fish Index, HeFI)

0,800

0,600

Portugalsko

F-IBIP – Index biotické integrity pro portugalské broditelné řeky založený na rybách

0,850

0,675

Španělsko

IBIMED – typ T2

0,816

0,705

Španělsko

IBIMED – typ T3

0,929

0,733

Španělsko

IBIMED – typ T4

0,864

0,758

Španělsko

IBIMED – typ T5

0,866

0,650

Španělsko

IBIMED – typ T6

0,916

0,764

Alpská skupina

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Rakousko

FIA

0,875

0,625

Francie

Indice Poissons Rivière (IPR) (index založený na rybách). AFNOR NF-T90-344

1,131

0,876

Německo

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Itálie

NISECI index (New Index of Ecological Status of Fish Communities) (nový index ekologického stavu společenství ryb)

0,800

0,520

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib

0,800

0,600

Podunajská skupina

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Bulharsko

Type Specific Bulgarian Fish Index, TsBRI (bulharský index ryb podle typu)

0,860

0,650

Česká republika

Česká multimetrická metoda CZI

0,780

0,585

Rumunsko

EFI+ evropský index ryb (typ kaprovití-bahenní)

0,939

0,700

Rumunsko

EFI+ evropský index ryb (typ lososovití)

0,911

0,755

Slovensko

Slovenský index ryb FIS

0,710

0,570

Kategorie vod

Řeky

Zeměpisné mezikalibrační skupiny

Všechny – velmi velké řeky

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace řek

Povodí (rozloha v km2)

Zásaditost (meq/l)

R-L1

velmi velké, nízká zásaditost

> 10 000

< 0,5

R-L2

velmi velké, střední až vysoká zásaditost

> 10 000

> 0,5

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání:

R-L1:

Finsko, Norsko, Švédsko

R-L2:

Rakousko, Belgie (Vlámsko), Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko

ZEMĚPISNÁ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINA VELMI VELKÉ ŘEKY

Složka biologické kvality

Fauna bentických bezobratlých

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Rakousko

Hodnocení složek biologické kvality – část bentičtí bezobratlí (pro velké alpské řeky)

0,80

0,60

Rakousko

Slovenské hodnocení bentických bezobratlých ve velkých řekách (pro velké řeky v nížinách)

0,80

0,60

Belgie (Vlámsko)

Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders (MMIF) (vlámský multimetrický index makrobezobratlých)

0,90

0,70

Bulharsko

mRBA – Modified Rapid Biological Assessment (Upravené rychlé biologické hodnocení)

0,80

0,60

Chorvatsko

Systém hodnocení ekologického stavu na základě bentických bezobratlých ve velkých řekách

0,80

0,60

Česká republika

Český systém hodnocení ekologického stavu velkých nebroditelných řek prostřednictvím bentických makrobezobratlých

0,80

0,60

Německo

Germany PTI – Potamon-Typie-Index

0,80

0,60

Estonsko

Hodnocení ekologické kvality estonských povrchových vod – makrobezobratlí ve velkých řekách

0,90

0,70

Španělsko

Iberian Biological Monitoring Working (IBMWP) (iberská pracovní skupina pro biologické sledování)

0,79

0,48

Finsko

Revidovaná finská metoda hodnocení fauny říčních bezobratlých

0,80

0,60

Maďarsko

Hungary HMMI_II – maďarský multimetrický index makrobezobratlých pro velké a velmi velké řeky

0,80

0,60

Itálie

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – středomořské řeky

0,94

0,70

Itálie

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – jiné řeky než středomořské

0,96

0,72

Litva

Litevský index říčních makrobezobratlých

0,80

0,60

Lotyšsko

LRMI – Lotyšský index makrobezobratlých ve velkých řekách

0,88

0,63

Nizozemsko

Metrická metoda WFD pro přírodní typy vod

0,80

0,60

Norsko

Norway ASPT – Average Score Per Taxon (průměrný počet bodů za taxon)

0,99

0,87

Polsko

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91

0,71

Rumunsko

ECO-BENT – Metoda hodnocení ekologického stavu vodních útvarů na základě makrobezobratlých

0,79

0,53

Švédsko

Average Score Per Taxon (ASPT) (průměrný počet bodů za taxon) a Index DJ

0,80

0,60

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Slovensko

Slovenské hodnocení bentických bezobratlých ve velkých řekách

0,80

0,60

ZEMĚPISNÁ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINA VELMI VELKÉ ŘEKY

Složka biologické kvality

Fytoplankton

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Rakousko

Německý PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Belgie (Vlámsko)

Německý PhytoFluss-Index 2.0

0,80

0,60

Bulharsko

Německý PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Chorvatsko

HRPI – Hungarian River Phytoplankton Index (Maďarský index říčního fytoplanktonu)

0,80

0,60

Česká republika

CZ – Metoda hodnocení ekologického stavu řek na základě fytoplanktonu

0,80

0,60

Německo

Německý PhytoFluss-Index

0,80

0,60

Estonsko

EST_PHYPLA_R – Estonian Large River Phytoplankton Index (estonský index fytoplanktonu ve velkých řekách)

0,85

0,65

Maďarsko

HRPI – Hungarian River Phytoplankton Index (Maďarský index říčního fytoplanktonu)

0,80

0,60

Litva

Německý PhytoFluss-Index pro řeky v nížinách typu 15.2

0,80

0,60

Lotyšsko

Lotyšský index fytoplanktonu ve velkých řekách

0,80

0,60

Polsko

IFPL metric – Metoda hodnocení velkých řek prostřednictvím fytoplanktonu

1,08

0,92

Rumunsko

ECO-FITO – Metoda hodnocení ekologického stavu vodních útvarů na základě fytoplanktonu

0,92

0,76

Slovensko

Phytoplankton-SK – Slovenské hodnocení fytoplanktonu ve velkých řekách

0,80

0,60

ZEMĚPISNÁ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINA VELMI VELKÉ ŘEKY

Složka biologické kvality

Makrofyta a fytobentos

Dílčí složka biologické kvality

Fytobentos

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země a typ

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

R-L1

 

 

 

Finsko

Finská metoda pro říční fytobentos

0,80

0,60

Švédsko

Bentické řasy v tekoucích vodách – analýza rozsivek

0,89

0,74

R-L2

 

 

 

Rakousko

Posouzení složek biologické kvality – část Fytobentos

0,85

0,57

Bulharsko

IPS (Indice de Polluo-Sensibilité) (index citlivosti na znečištění)

0,76

0,58

Česká republika

Systém hodnocení řek prostřednictvím fytobentosu

0,80

0,60

Estonsko

Posouzení ekologické kvality estonských povrchových vod – říční fytobentos

0,83

0,64

Francie

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, duben 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,92

0,76

Španělsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,68

0,48

Německo

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,725

0,55

Chorvatsko

Systém hodnocení ekologického stavu řek pro fytobentos na základě rozsivek

0,8

0,61

Maďarsko

Hodnocení ekologického stavu řek na základě rozsivek

0,762

0,60

Itálie

Společný metrický mezikalibrační index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,89 (vnitrostátní typ C)

0,70 (vnitrostátní typ C)

0,82 (vnitrostátní typ M3)

0,62 (vnitrostátní typ M3)

Nizozemsko

Metrická metoda WFD pro přírodní typy vod

0,80

0,60

Portugalsko

IPS – Specific Pollution Sensitivity Index (specifický index citlivosti na znečištění)

0,90 (vnitrostátní typ R_GRS/řeka Guadiana)

0,67 (vnitrostátní typ R_GRS/řeka Guadiana)

Slovensko

Systém hodnocení ekologického stavu řek prostřednictvím fytobentosu

0,90

0,70

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Kategorie vod

Jezera

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Alpská jezera

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace jezer

Nadmořská výška (m)

Průměrná hloubka (m)

Zásaditost (meq/l)

Rozloha jezera (km2)

L-AL3

nížiny nebo střední nadmořská výška, hluboká, střední až vysoká zásaditost (alpský vliv), velká rozloha

50–800

> 15

> 1

> 0,5

L-AL4

střední nadmořská výška, mělká, střední až vysoká zásaditost (alpský vliv), velká rozloha

200–800

3–15

> 1

> 0,5

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání:

Typ L-AL3:

Rakousko, Francie, Německo, Itálie a Slovinsko

Typ L-AL4:

Rakousko, Francie, Německo, Itálie

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY ALPSKÁ JEZERA

Složka biologické kvality

Fytoplankton

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Rakousko

Posouzení složek biologické kvality, část B2 – Fytoplankton

0,80

0,60

Francie

Indice Phytoplancton Lacustre (IPLAC) (index fytoplanktonu pro jezera)

0,80

0,60

Německo

PSI (Phyto-See-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland – německý index fytoplanktonu pro jezera

0,80

0,60

Itálie

Italian Phytoplankton Assessment Method (IPAM) (italská metoda posouzení fytoplanktonu)

0,80

0,60

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY ALPSKÁ JEZERA

Složka biologické kvality

Makrofyta a fytobentos

Dílčí složka biologické kvality

Makrofyta

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Typ mezikalibrační skupiny

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Rakousko

AIM for Lakes (Austrian Index Macrophytes for lakes) (Rakouský index makrofyt pro jezera)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Francie

Indice Biologique Macrophytique en Lacs (IBML) (biologický index makrofyt pro jezera)

L-AL3+

L-AL4

0,92

0,72

Německo

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

L-AL3+

L-AL4

0,76

0,51

Německo

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos

LAL4

0,74

0,47

Itálie

MacroIMMI (index makrofyt pro posouzení ekologické kvality italských jezer)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

L-AL3

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY ALPSKÁ JEZERA

Složka biologické kvality

Fauna bentických bezobratlých

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Německo

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY ALPSKÁ JEZERA

Složka biologické kvality

Rybí fauna

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Rakousko

ALFI (rakouský index jezerních ryb): multimetrický index pro posouzení ekologického stavu alpských jezer na základě rybí fauny

0,80

0,60

Německo

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,85

0,69

Itálie

Index jezerních ryb (LFI)

0,82

0,64

Kategorie vod

Jezera

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Centrální/baltská jezera

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace jezer

Nadmořská výška (m)

Průměrná hloubka (m)

Zásaditost (meq/l)

Doba zdržení (v letech)

L-CB1

nížiny, mělká, vápnitá

< 200

3–15

> 1

1–10

L-CB2

nížiny, velmi mělká, vápnitá

< 200

< 3

> 1

0,1 –1

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Typ L-CB1:

Belgie, Německo, Dánsko, Estonsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Spojené království

Typ L-CB2:

Belgie, Německo, Dánsko, Estonsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Spojené království

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY CENTRÁLNÍ/BALTSKÁ JEZERA

Složka biologické kvality

Fytoplankton

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Belgie (Vlámsko)

Vlámská metoda posuzování fytoplanktonu pro jezera

0,80

0,60

Dánsko

Dánský index fytoplanktonu

0,80

0,60

Estonsko

Posouzení ekologické kvality estonských povrchových vod – jezerní fytoplankton

0,80

0,60

Německo

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland – German Phyto-Lake-Index (Phyto-See-Index)

0,80

0,60

Irsko

IE Lake Phytoplankton Index (index fytoplanktonu pro jezera)

0,80

0,60

Lotyšsko

Lotyšský index fytoplanktonu pro jezera

0,81

0,61

Litva

Německý index fytoplanktonu (PSI)

0,81

0,61

Nizozemsko

Metrická metoda WFD pro přírodní typy vod

0,80

0,60

Polsko

Metoda fytoplanktonu pro polská jezera (PMPL)

0,80

0,60

Spojené království

Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module (PLUTO) (nástroj pro hodnocení fytoplanktonu v jezerech s modulem nejistoty)

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY CENTRÁLNÍ/BALTSKÁ JEZERA

Složka biologické kvality

Makrofyta a fytobentos

Dílčí složka biologické kvality

Makrofyta

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Typ mezikalibrační skupiny

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Belgie (Vlámsko)

Vlámský systém hodnocení makrofyt

všechny typy

0,80

0,60

Dánsko

Dánský index makrofyt pro jezera

všechny typy

0,80

0,60

Estonsko

Hodnocení ekologické kvality estonských povrchových vod – jezerní makrofyta

LCB1

0,78

0,52

LCB2

0,76

0,50

Německo

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

všechny typy

0,80

0,60

Lotyšsko

Lotyšská metoda hodnocení makrofyt

všechny typy

0,80

0,60

Litva

Litevský index makrofyt pro jezera

všechny typy

0,75

0,50

Nizozemsko

Metrická metoda WFD pro přírodní typy vod

všechny typy

0,80

0,60

Polsko

Indikační metoda pro jezera založená na makrofytech – (multimetrický) index ekologického stavu makrofyt ESMI

všechny typy

0,68

0,41

Spojené království

Lake LEAFPACS 2 (*2)

všechny typy

0,80

0,66

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY CENTRÁLNÍ/BALTSKÁ JEZERA

Složka biologické kvality

Fauna bentických bezobratlých

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Belgie (Vlámsko)

Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders (MMIF) (Vlámský multimetrický index makrobezobratlých)

0,90

0,70

Estonsko

Posouzení ekologické kvality estonských povrchových vod – jezerní makrobezobratlí

0,86

0,70

Německo

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Lotyšsko

Lotyšský multimetrický index makrobezobratlých pro jezera (LLMMI)

0,85

0,52

Litva

Litevský index makrobezobratlých pro jezera

0,74

0,50

Nizozemsko

WFDi – metrická metoda pro přírodní typy vod

0,80

0,60

Spojené království

Metoda Chironomid Pupal Exuvial Technique (CPET)

0,77

0,64

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY CENTRÁLNÍ/BALTSKÁ JEZERA

Složka biologické kvality

Rybí fauna

Popis běžných typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace jezer

Nadmořská výška (m)

Průměrná hloubka (m)

Zásaditost (meq/l)

Doba zdržení (v letech)

L-CB1

nížiny, mělká, vápnitá

< 200

3–15

> 1

1–10

L-CB2

nížiny, velmi mělká, vápnitá

< 200

< 3

> 1

0,1 –1

L-CB3

nížiny, mělká, malá rozloha, křemitá (střední zásaditost)

< 200

3–15

0,2 –1

1–10

L-CB4

Silně ovlivněné vodní útvary

200–700

3–30

> 0,2

0,1 –5

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Typ L-CB1:

Belgie, Německo, Dánsko, Estonsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Spojené království

Typ L-CB2:

Belgie, Německo, Dánsko, Estonsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Spojené království

Typ L-CB3:

Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Lotyšsko, Polsko

Typ L-CB4:

Česká republika

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Česká republika

CZ-FBI

0,870

0,619

Dánsko

Dánský index jezerních ryb

0,75

0,54

EE

LAFIEE

0,80

0,61

Německo

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,95

0,80

Francie

ELFI (European Lake Fish Index) (evropský index ryb pro jezera): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)

0,73

0,49

Lotyšsko

Lotyšský index jezerních ryb

0,76

0,57

Litva

Litevský index jezerních ryb

0,865

0,605

Nizozemsko

VISMAATLAT

0,80

0,60

Polsko

LFI+

0,866

0,595

Polsko

LFI EN

0,804

0,557

Kategorie vod

Jezera

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Východokontinentální jezera

Popis běžných typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace jezer

Nadmořská výška (m)

Průměrná hloubka (m)

Zásaditost (meq/l)

Vodivost (μS/cm)

L-EC1

nížiny, velmi mělká, tvrdá voda

< 200

< 6

1–4

300–1 000

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Typ L-EC1:

Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko

ZEMĚPISNÁ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINA VÝCHODOKONTINENTÁLNÍ JEZERA

Složka biologické kvality

Fytoplankton

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Bulharsko

HLPI – Hungarian lake phytoplankton index (maďarský index fytoplanktonu pro jezera)

0,80

0,60

Maďarsko

HLPI – Hungarian lake phytoplankton index (maďarský index fytoplanktonu pro jezera)

0,80

0,60

Rumunsko

HLPI – Hungarian lake phytoplankton index (maďarský index fytoplanktonu pro jezera)

0,80

0,60

ZEMĚPISNÁ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINA VÝCHODOKONTINENTÁLNÍ JEZERA

Složka biologické kvality

Makrofyta a fytobentos

Dílčí složka biologické kvality

Makrofyta

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi dobrým a středním

stavem

Hranice mezi dobrým a středním

stavem

Bulharsko

RI-BG – Adapted Reference Index (upravený referenční index)

0,83

0,58

Maďarsko

HU-RI – Adapted Reference Index (upravený referenční index)

0,89

0,67

Rumunsko

MIRO – Index makrofyt pro rumunská jezera (upravený referenční index)

0,86

0,66

ZEMĚPISNÁ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINA VÝCHODOKONTINENTÁLNÍ JEZERA

Složka biologické kvality

Fauna bentických bezobratlých

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních metod podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Bulharsko

HMMI_lakes (Hungarian Macrozoobenton Multimetric Index for Lakes) (maďarský multimetrický index makrozoobentonu pro jezera)

0,85

0,65

Maďarsko

HMMI_lakes (Hungarian Macrozoobenton Multimetric Index for Lakes) (maďarský multimetrický index makrozoobentonu pro jezera)

0,85

0,65

Rumunsko

ECO-NL-BENT – Rumunský systém posouzení ekologického stavu přírodních jezer prostřednictvím bentických bezobratlých

0,93

0,60

ZEMĚPISNÁ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINA VÝCHODNÍ JEZERA

Složka biologické kvality

Rybí fauna

VÝSLEDKY MEZIKALIBRACE NEJSOU DOKONČENY

Kategorie vod

Jezera

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Středomořská jezera

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace jezer

Nadmořská výška

(m)

Průměrné roční srážky (mm) a T ( oC)

Průměrná hloubka (m)

Plocha (km2)

Povodí (km2)

Zásaditost (meq/l)

L-M5/7

nádrže, hluboká, velká, křemitá, „vlhké“ oblasti

< 1 000

> 800 a/nebo < 15

> 15

0,5 –50

< 20 000

< 1

L-M8

nádrže, hluboká, velká, vápnitá

< 1 000

> 15

0,5 –50

< 20 000

> 1

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Typ L-M5/7:

Francie, Řecko, Itálie, Portugalsko, Španělsko

Typ L-M8:

Kypr, Francie, Řecko, Itálie, Španělsko

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY STŘEDOMOŘSKÁ JEZERA

Složka biologické kvality

Fytoplankton

Země a typ

Vnitrostátní klasifikační

metody podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi dobrým a středním

stavem

Hranice mezi dobrým a středním

stavem

LM 5/7

Francie

Indice Phytoplancton Lacustre (IPLAC) (index fytoplanktonu pro jezera)

neurčeno (*3)

0,60

Řecko

New Mediterranean Assessment System for Reservoirs (NMASRP) (nový systém posouzení ve vodních nádržích ve Středomoří)

neurčeno (*3)

0,60

Itálie

New Italian Method (NITMET) (nová italská metoda)

neurčeno (*3)

0,60

Portugalsko

New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (NMASRP) (metoda posouzení biologické kvality vodních nádrží – fytoplankton)

neurčeno (*3)

0,60

Španělsko

Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (MASRP) (systém posouzení fytoplanktonu ve vodních nádržích ve Středomoří)

neurčeno (*3)

0,58

L-M8

Kypr

New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (NMASRP) (nový systém posouzení fytoplanktonu ve vodních nádržích ve Středomoří)

neurčeno (*3)

0,60

Francie

Indice Phytoplancton Lacustre (IPLAC) (index fytoplanktonu pro jezera)

neurčeno (*3)

0,60

Řecko

New Mediterranean Assessment System for Reservoirs (NMASRP) (nový systém posouzení ve vodních nádržích ve Středomoří)

neurčeno (*3)

0,60

Itálie

New Italian Method (NITMET) (nová italská metoda)

neurčeno (*3)

0,60

Španělsko

Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (MASRP) (systém posouzení fytoplanktonu ve vodních nádržích ve Středomoří)

neurčeno (*3)

0,60

Kategorie vod

Jezera

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Severní jezera

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVERNÍ JEZERA

Složka biologické kvality

Fytoplankton

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace jezer

Nadmořská výška (m)

Průměrná hloubka (m)

Zásaditost (meq/l)

Barva

(mg Pt/l)

L-N1

nížiny, mělká, střední zásaditost, čistá

< 200

3–15

0,2 –1

< 30

L-N2a

nížiny, mělká, nízká zásaditost, čistá

< 200

3–15

< 0,2

< 30

L-N2b

nížiny, hluboká, nízká zásaditost, čistá

< 200

> 15

< 0,2

< 30

L-N3a

nížiny, mělká, nízká zásaditost, středně humózní

< 200

3–15

< 0,2

30–90

L-N5

střední nadmořská výška, mělká, nízká zásaditost, čistá

200–800

3–15

< 0,2

< 30

L-N6a

střední nadmořská výška, mělká, nízká zásaditost, středně humózní

200–800

3–15

< 0,2

30–90

L-N8a

nížiny, mělká, střední zásaditost, středně humózní

< 200

3–15

0,2 –1

30–90

Typy L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a:

Irsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Spojené království

Typ L-N2b:

Norsko, Švédsko, Spojené království

Typy L-N5, L-N6a:

Norsko, Švédsko

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační

metody podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi dobrým a středním

stavem

Hranice mezi dobrým a středním

stavem

Finsko

Finská metoda posouzení fytoplanktonu pro jezera

0,80

0,60

Irsko

IE Lake Phytoplankton Index (index fytoplanktonu pro jezera)

0,80

0,60

Norsko

Metoda klasifikace ekologického stavu fytoplanktonu v jezerech

0,80

0,60

Švédsko

Metody ekologického posouzení kvality fytoplanktonu v jezerech

0,80

0,60

Spojené království

Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module (PLUTO) (nástroj pro hodnocení fytoplanktonu v jezerech s modulem nejistoty)

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVERNÍ JEZERA

Složka biologické kvality

Makrofyta a fytobentos

Dílčí složka biologické kvality

Makrofyta

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace jezer

Zásaditost (meq/l)

Barva (mg Pt/l)

L-N-M 101

nízká zásaditost, čistá

0,05 –0,2

< 30

L-N-M 102

nízká zásaditost, humózní

0,05 –0,2

> 30

L-N-M 201

střední zásaditost, čistá

0,2 –1,0

< 30

L-N-M 202

střední zásaditost, humózní

0,2 –1,0

> 30

L-N-M 301a

vysoká zásaditost, čistá, atlantický podtyp

> 1,0

< 30

L-N-M 302a

vysoká zásaditost, humózní, atlantický podtyp

> 1,0

> 30

Typy 101, 102, 201 a 202:

Irsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Spojené království

Typ 301a:

Irsko, Spojené království

Typ 302a:

Irsko, Spojené království

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační

metody podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Finsko

Finnish macrophyte classification system (Finnmac) (finský klasifikační systém makrofyt)

0,8 (všechny typy)

0,6 (všechny typy)

Irsko

Free Macrophyte Index (index volných makrofyt)

0,9 (všechny typy)

0,68 (všechny typy)

Norsko

National macrophyte index (Trophic Index – TIc) (národní index makrofyt (trofický index – TIc))

Typ 101: 0,98

Typ 102: 0,96

Typ 201: 0,95

Typ 202: 0,99

Typ 101: 0,87

Typ 102: 0,87

Typ 201: 0,75

Typ 202: 0,77

Švédsko

Trophic Macrophyte Index (TMI) (trofický index makrofyt)

Typ 101: 0,93

Typ 102: 0,93

Typ 201: 0,89

Typ 202: 0,91

Typ 101: 0,80

Typ 102: 0,83

Typ 201: 0,78

Typ 202: 0,78

Spojené království

Lake LEAFPACS 2 (*4)

0,8 (všechny typy)

0,66 (všechny typy)

Spojené království

Free Macrophyte Index (index volných makrofyt) (*5)

0,9 (všechny typy)

0,68 (všechny typy)

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVERNÍ JEZERA

Složka biologické kvality

Fauna bentických bezobratlých

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace jezer

Ekoregion

Nadmořská výška

(m)

Zásaditost (meq/l)

Barva (mg Pt/l)

Pobřežní acidifikace jezer

 

 

 

 

L-N-BF1

nížiny/střední nadmořská výška, nízká zásaditost, čistá

neurčeno

< 800

0,05 –0,2

< 30

Hloubková eutrofizace jezer

 

 

 

 

L-N-BF2

ekoregion 22, nízká zásaditost, čistá a humózní

22

Plocha > 1 km2, max. hloubka > 6 m

< 0,2

neurčeno

Typ L-N-BF1:

Norsko, Švédsko, Spojené království, Irsko, Finsko

Typ L-N-BF2:

Finsko, Švédsko

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační

metody podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

 

Pobřežní acidifikace jezer

 

 

Norsko

MultiClear: Multimetric Invertebrate Index for Clear Lakes (multimetrický index pro čistá jezera podle bezobratlých)

0,95

0,74

Švédsko

MILA: Multimetric Invertebrate Lake Acidification index (multimetický index pro acidifikaci jezer podle bezobratlých)

0,85

0,60

Spojené království

LAMM (Lake Acidification Macroinvertebrate Metric) (metrický index pro acidifikaci jezer podle bezobratlých)

0,86

0,70

 

Hloubková eutrofizace jezer

 

 

Finsko

Revised Finnish lake invertebrate fauna assessment method (PICM) (revidovaná finská metoda hodnocení fauny bezobratlých v jezerech)

0,80

0,60

Švédsko

BQI (Benthic Quality Index) (bentický index kvality)

0,84

0,67

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVERNÍ JEZERA

Složka biologické kvality

Rybí fauna

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace jezer

Rozloha jezera (km2)

Zásaditost (meq/l)

Barva (mg Pt/l)

L-N-F1

dimiktická jezera s čistou vodou

< 40

< 0,2

< 30

L-N-F2

dimiktická humózní jezera

< 5

< 0,2

30–90

Typ L-N-F1:

Irsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Spojené království

Typ L-N-F2:

Irsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Spojené království

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační

metody podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Eutrofizace

Finsko

EQR4

0,80

0,60

Irsko

FIL2

0,76

0,53

Spojené království (Severní Irsko)

FIL2

0,76

0,53

Norsko

EindexW3

0,75

0,56

Švédsko

EindexW3

0,75

0,56

Acidifikace

Norsko

AindexW5

0,74

0,55

Švédsko

AindexW5

0,74

0,55

Kategorie vod

Jezera

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Fytobentos – průřez všemi zeměpisnými mezikalibračními skupinami

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace jezer

Zásaditost (meq/l)

Ekoregiony

HA

jezera s vysokou zásaditostí

> 1

alpská, centrální/baltská, východokontinentální, středomořská

MA

jezera se střední zásaditostí

0,2 –1

alpská, centrální/baltská, východokontinentální, středomořská, severní

LA

jezera s nízkou zásaditostí

< 0,2

severní

Typ HA:

Belgie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Polsko, Švédsko, Slovinsko, Spojené království

Typ MA:

Belgie, Finsko, Irsko, Itálie, Rumunsko, Švédsko, Spojené království

Typ LA:

Finsko, Irsko, Švédsko, Spojené království

Země a typ

Vnitrostátní klasifikační

metody podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Typ HA

Belgie (Vlámsko)

Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (PISIAD) (poměr rozsivek citlivých na dopad a rozsivek souvisejících s dopadem)

0,80

0,60

Německo

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos

0,80

0,55

Maďarsko

MIL – Multimetric Index for Lakes (multimetrický index pro jezera)

0,80

0,69

Irsko

Lake Trophic Diatom Index (IE) (trofický index rozsivek pro jezera)

0,90

0,63

Itálie

Italská vnitrostátní metoda pro posouzení ekologické kvality jezerních vodních útvarů prostřednictvím bentických bezobratlých (EPI-L)

0,75

0,5

Litva

Litevský index fytobentosu v jezerech

0,63

0,47

Polsko

PL IOJ Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior (multimetrický index rozsivek pro jezera)

0,91

0,76

Švédsko

IPS

0,89

0,74

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Spojené království

DARLEQ 2

0,92

0,70

Typ MA

Belgie (Vlámsko)

Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (PISIAD) (poměr rozsivek citlivých na dopad a rozsivek souvisejících s dopadem)

0,80

0,60

Finsko

Finská metoda pro fytobentos v jezerech

0,80

0,60

Irsko

Lake Trophic Diatom Index (IE) (trofický index rozsivek pro jezera)

0,90

0,63

Itálie

Italská vnitrostátní metoda pro posouzení ekologické kvality jezerních vodních útvarů prostřednictvím bentických bezobratlých (EPI-L)

0,75

0,5

Rumunsko

Vnitrostátní (rumunská) metoda hodnocení ekologického stavu přírodních jezer na základě fytobentosu (rozsivky) RO-AMLP

0,80

0,60

Švédsko

IPS

0,89

0,74

Spojené království

DARLEQ 2

0,93

0,66

Typ LA

Irsko

Lake Trophic Diatom Index (IE) (trofický index rozsivek pro jezera)

0,90

0,66

Spojené království

DARLEQ 2

0,92

0,70

Kategorie vod

Pobřežní vody

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Baltské moře

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Slanost na povrchu (psu)

Slanost při dně (psu)

Expozice

Dny, kdy se drží led

Ostatní vlastnosti

BC1

0,5 –6 oligohalinní

1–6

nechráněné

90–150

lokality v oblasti Kvarken a v Botnickém zálivu, které sahají až k Alandskému souostroví (tzv. Archipelago Sea) (fytoplankton se však nevyskytuje v moři u Alandského souostroví, které je zařazeno do typu BC9) vliv huminózních látek

BC2

6–22 mezohalinní

2–6

velmi dobře chráněné

 

laguny

BC3

3–6 oligohalinní

3–6

chráněné

90–150

finské a estonské pobřeží Finského zálivu

BC4

5–8 nižší mezohalinní hodnoty

5–8

chráněné

< 90

lokality v Rižském zálivu v Estonsku a Lotyšsku

BC5

6–8 nižší mezohalinní hodnoty

6–12

nechráněné

< 90

lokality v jihovýchodním Baltském moři podél pobřeží Lotyšska, Litvy a Polska

BC6

8–12 střední mezohalinní hodnoty

8–12

chráněné

< 90

lokality v západní části Baltského moře podél jižního pobřeží Švédska a jihovýchodního pobřeží Dánska

BC7

6–8 střední mezohalinní hodnoty

8–11

nechráněné

< 90

západní pobřeží Polska a východní pobřeží Německa

BC8

13–18 horní mezohalinní hodnoty

18–23

chráněné

< 90

dánské a německé pobřeží v západní části Baltského moře

BC9

3–6 nižší mezohalinní hodnoty

3–6

částečně vystavené až nechráněné

90–150

lokality v západní části Finského zálivu, moři kolem Alandského souostroví (Archipelago Sea) a souostroví Askø (pouze pro fytoplankton)

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání:

Typ BC1:

Finsko, Švédsko

Typ BC2:

Německo

Typ BC3:

Estonsko, Finsko

Typ BC4:

Estonsko, Lotyšsko

Typ BC5:

Lotyšsko, Litva

Typ BC6:

Švédsko, Dánsko

Typ BC7:

Německo, Polsko

Typ BC8:

Německo, Dánsko

Typ BC9:

Finsko, Švédsko, Estonsko (typ je relevantní pouze pro fytoplankton)

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY BALTSKÉ MOŘE

Složka biologické kvality

Fytoplankton

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země a typ

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

BC7

Německo

Německá metoda pro fytoplankton v pobřežních vodách

0,8

0,6

Polsko

Polská metoda pro fytoplankton v pobřežních vodách

0,8

0,6

BC8

Dánsko

Dánská metoda pro fytoplankton v pobřežních vodách

0,8

0,6

Německo

Německá metoda pro fytoplankton v pobřežních vodách

0,8

0,6

Výsledky pro parametr příznačný pro biomasu (chlorofyl a)

Země a typ

Ekologické kvalitativní poměry

Hodnoty (μg/l)

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

BC1

Finsko (vnější část oblasti Kvarken)

0,76

0,59

1,7

2,2

Finsko (vnější část Botnického zálivu)

0,78

0,60

1,6

2,1

Švédsko (vnější část oblasti Kvarken)

0,75

0,58

1,6

2,1

Švédsko (vnější část Botnického zálivu)

0,80

0,60

1,5

2,0

BC4

Estonsko

0,830

0,670

2,4

3,0

Lotyšsko

0,82

0,67

2,2

2,7

BC5

Lotyšsko

0,650

0,390

1,85

3,1

Litva

0,880

0,600

2,5

4,9

BC6

Dánsko

0,78

0,62

1,36

1,72

Švédsko

0,79

0,64

1,44

1,78

BC9

Estonsko

0,82

0,67

2,20

2,70

Finsko

0,79

0,65

1,90

2,30

Švédsko

0,80

0,67

1,50

1,80

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY BALTSKÉ MOŘE

Složka biologické kvality

Makrořasy a krytosemenné rostliny

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země a typ

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

BC3

Estonsko

EPI – Estonian coastal water phytobenthos Index (macroalgae and angiosperms) (index fytobentosu v estonských pobřežních vodách) (makrořasy a krytosemenné rostliny)

0,98

0,86

Finsko

Hloubkový limit pro Fucus (makrořasy)

0,92

0,79

BC4

Estonsko

EPI – Estonian Phytobenthos Index (macroalgae and angiosperms) (estonský index fytobentosu) (makrořasy a krytosemenné rostliny)

0,91

0,70

Lotyšsko

PEQI – Phytobenthos Ecological Quality Index (index ekologické kvality fytobentosu)

0,90

0,75

BC5

Lotyšsko

MDFLD – Maximum depth of the red alga Furcellaria lumbricalis distribution (macroalgae) (maximální hloubka výskytu červené řasy Furcellaria lumbricalis (makrořasy)

0,90

0,75

Litva

MDFLD – Lithuanian maximum depth of the red alga Furcellaria lumbricalis distribution (macroalgae) (maximální hloubka výskytu červené řasy Furcellaria lumbricalis v Litvě (makrořasy)

0,84

0,68

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY BALTSKÉ MOŘE

Složka biologické kvality

Fauna bentických bezobratlých

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země a typ

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

BC1

Finsko

BBI – Finnish Brackish water Benthic Index (finský bentický index pro brakické vody)

0,96

0,56

Švédsko

BQI – Swedish multimetric biological quality index (soft sediment infauna) (švédský multimetrický index biologické kvality – infauna v jemném sedimentu)

0,77

0,31

BC3

Estonsko

ZKI – Estonian coastal water macrozoobenthos community index (index společenství makrozoobentosu v estonských pobřežních vodách)

0,39

0,24

Finsko

BBI – Finnish Brackish water Benthic Index (finský bentický index pro brakické vody)

0,94

0,56

BC5

Lotyšsko

BQI – Benthic Quality Index (bentický index kvality)

0,87

0,61

Litva

BQI – Lithuanian benthic quality index (litevský bentický index kvality)

0,94

0,81

BC6

Dánsko

Danish Quality Index version 2 (DKI ver2) (dánský index kvality, verze 2)

0,84

0,68

Švédsko

BQI – Swedish multimetric biological quality index (soft sediment infauna) (švédský multimetrický index biologické kvality – infauna v jemném sedimentu)

0,76

0,27

BC7

Německo

MarBIT – Marine Biotic Index Tool (nástroj pro mořský biotický index)

0,60

Polsko

B-makrozoobentické hodnocení BQE podle multimetrického indexu

0,58

BC8

Dánsko

Danish Quality Index version 2 (DKI ver2) (dánský index kvality, verze 2)

0,86

0,72

Německo

MarBIT – Marine Biotic Index Tool (nástroj pro mořský biotický index)

0,80

0,60

Kategorie vod

Pobřežní vody

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Severovýchodní Atlantik

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace

Slanost (psu)

Rozmezí přílivu a odlivu (m)

Hloubka (m)

Rychlost proudění (v uzlech)

Směšovací charakteristiky

Doba setrvání

Typ pro oportunní kvetoucí makrořasy, mořské chaluhy, solné bažiny a faunu bentických bezobratlých

NEA 1/26

otevřený oceán nebo uzavřená moře, nechráněné či chráněné, euhalinní, mělké

< 30

mezopřílivové 1–5

< 30

střední 1–3

nechráněné či chráněné

plně smíšené

dny (v oblasti Waddenzee až týdny)

Podtypy pro přílivové makrořasy

NEA 1/26 A2

otevřený oceán, nechráněné či chráněné, euhalinní, mělký, vody s mírnou teplotou (většinou > 13 oC) a vysokou intenzitou ozáření (většinou PAR > 29 Mol/m2 za den)

> 30

mezopřílivové 1–5

< 30

střední 1–3

nechráněné či chráněné

plně smíšené dny

NEA 1/26 B21

otevřený oceán nebo uzavřená moře, nechráněné či chráněné, euhalinní, mělké chladné vody (většinou < 13 oC) se střední intenzitou ozáření (většinou PAR < 29 Mol/m2 za den)

> 30 většinou mezopřílivové 1–5 < 30

střední 1–3 nechráněné či chráněné

plně smíšené dny

Podtypy pro fytoplankton

NEA 1/26a

otevřený oceán, nechráněné či chráněné, euhalinní, mělké

> 30 mezopřílivové 1–5 < 30

střední 1–3 nechráněné či chráněné

plně smíšené dny

NEA 1/26b

uzavřené moře, nechráněné či chráněné, euhalinní, mělké

> 30 mezopřílivové 1–5 < 30

střední 1–3 nechráněné či chráněné

plně smíšené dny

NEA 1/26c

uzavřené moře, uzavřené či chráněné, částečně vrstevnaté

> 30 mikropřílivové/mezopřílivové < 1–5 < 30

střední 1–3 nechráněné či chráněné

částečně vrstevnaté dny až týdny

NEA 1/26d

skandinávské pobřeží, nechráněné či chráněné, mělké

> 30 mikropřílivové < 1 < 30

nízká < 1 nechráněné či částečně vystavené

částečně vrstevnaté dny až týdny

NEA 1/26e

oblasti vzedmutí, nechráněné či chráněné, euhalinní, mělké

> 30 mezopřílivové < 1 < 30

střední 1–3 nechráněné či chráněné

plně smíšené dny

Typy pro fytoplankton, makrořasy, mořské chaluhy, solné bažiny a faunu bentických bezobratlých

NEA 5

Helgoland (záliv Deutsche Bucht), skalnaté, nechráněné a částečně vrstevnaté

> 30

mezopřílivové

< 30

střední 1–3 nechráněné

částečně vrstevnaté dny

NEA 3/4

polyhalinní, nechráněné či částečně vystavené (typ Waddenzee)

polyhalinní 18–30 mezopřílivové 1–5 < 30

střední 1–3 nechráněné či částečně vystavené

plně smíšené dny

NEA 7

hluboké fjordy a mořská jezera

> 30 mezopřílivové 1–5 > 30

nízká < 1 chráněné

plně smíšené dny

NEA 8a

typ Skagerrak Inner Arc, polyhalinní, mikropřílivové, částečně vystavené, mělké

polyhalinní 25–30 mikropřílivové < 1 > 30

nízká < 1 částečně vystavené

plně smíšené dny až týdny

NEA 8b

typ Skagerrak Inner Arc, polyhalinní, mikropřílivové, částečně chráněné, mělké

polyhalinní 10–30 mikropřílivové < 1 < 30

nízká < 1 chráněné až částečně vystavené

částečně vrstevnaté dny až týdny

NEA 9

fjordy s mělkým podložím v ústí a velmi hlubokou hlavní pánví, v níž dochází k omezené výměně hloubkové vody

polyhalinní 25–30 mikropřílivové < 1 > 30

nízká < 1 chráněné

částečně vrstevnaté týdny

NEA 10

typ Skagerrak Outer Arc, polyhalinní, mikropřílivové, nechráněné, hluboké

polyhalinní 25–30 mikropřílivové < 1 > 30

nízká < 1 nechráněné

částečně vrstevnaté dny

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání:

Typ NEA1/26 oportunní kvetoucí makrořasy, mořské chaluhy, solné bažiny a fauna bentických bezobratlých: Belgie, Francie, Německo, Dánsko, Irsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Spojené království

Typ NEA1/26 A2 přílivové makrořasy: Francie, Španělsko, Portugalsko

Typ NEA1/26 B21 přílivové makrořasy: Francie, Irsko, Norsko, Spojené království

Typ NEA1/26a fytoplankton: Španělsko, Francie, Irsko, Norsko, Spojené království

Typ NEA1/26b fytoplankton: Belgie, Francie, Nizozemsko, Spojené království

Typ NEA1/26c fytoplankton: Německo, Dánsko

Typ NEA1/26d fytoplankton: Dánsko

Typ NEA1/26e fytoplankton: Portugalsko, Španělsko

Typ NEA 5: Německo

Typ NEA3/4: Německo, Nizozemsko

Typ NEA7: Norsko, Spojené království

Typ NEA8a: Norsko, Švédsko

Typ NEA8b: Dánsko, Švédsko

Typ NEA9: Norsko, Švédsko

Typ NEA10: Norsko, Švédsko

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK

Složka biologické kvality

Fytoplankton

Fytoplankton:

parametr příznačný pro biomasu (chlorofyl a)

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry a hodnoty parametru

Hodnoty parametru jsou vyjádřeny v μg/l jako 90. procentil hodnoty vypočtené v průběhu stanoveného vegetačního období v rozmezí šesti let.

Země a typ

Ekologické kvalitativní poměry

Hodnoty (μg/l)

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

NEA 1/26a

Francie

0,76

0,33

4,40

10,00

Irsko

0,82

0,60

9,90

15,00

Norsko

0,67

0,33

2,50

5,00

Španělsko (východní pobřeží Kantabrijského moře)

0,67

0,33

1,50

3,00

Španělsko (středozápadní pobřeží Kantabrijského moře)

0,67

0,33

3,00

6,00

Španělsko (pobřeží Cádizského zálivu)

0,67

0,33

5,00

10,00

Spojené království

0,80

0,60

5,00

10,00

NEA 1/26b

Belgie

0,80

0,67

12,50

15,00

Francie

0,67

0,44

10,00

15,00

Nizozemsko

0,67

0,44

10,00

15,00

Spojené království (jih)

0,82

0,63

9,80

14,30

Spojené království (sever)

0,80

0,60

10,00

15,00

NEA 1/26c

 

 

 

 

Německo

0,67

0,44

5,0

7,5

Dánsko

0,67

0,44

5,0

7,5

NEA 1/26e

Portugalsko (iberské pobřeží, silné vzedmutí – A5)

0,670

0,440

8,000

12,000

Portugalsko (vzedmutí – A6, A7)

0,880

0,490

4,500

8,200

Španělsko (západoiberské pobřeží, vzedmutí)

0,67

0,44

6,00

9,00

Španělsko (západoiberské pobřeží, vzedmutí – rías)

0,67

0,44

8,00

12,00

NEA 3/4

Německo (Eems Dollart)

0,80

0,60

7,00

11,00

Německo (Wattenmeer)

0,80

0,60

7,00

11,00

Nizozemsko (Eems Dollard)

0,80

0,60

6,75

10,13

Nizozemsko (Waddenzee)

0,80

0,60

9,60

14,40

Nizozemsko (Severní moře)

0,80

0,60

11,25

16,88

NEA 8a

Norsko

0,79

0,57

3,95

5,53

Švédsko

0,75

0,49

1,54

2,35

NEA 8b (průliv)

Dánsko

0,79

0,59

1,22

1,63

Švédsko

0,80

0,60

1,18

1,56

NEA 8b (Kattegat a úžina Velký Belt)

Dánsko

0,83

0,64

1,22

1,58

Švédsko

0,84

0,65

1,18

1,52

NEA 9

Norsko

0,76

0,43

3,92

6,90

Švédsko

0,73

0,38

1,89

3,60

NEA 10

Norsko

0,73

0,49

3,53

5,26

Švédsko

0,71

0,46

1,39

2,14

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK

Složka biologické kvality

Makrořasy a krytosemenné rostliny

Dílčí složka biologické kvality

Makroskopické řasy

Přílivové řasy nebo řasy pod úrovní odlivu na skalnatém dně

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země a typ

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Typ NEA1/26 A2 přílivové makrořasy

Francie

CCO – Cover, Characteristic species, Opportunistic species on intertidal rocky bottoms (pokrytí, charakteristické druhy, oportunní druhy na přílivovém skalnatém dně)

0,80

0,60

Portugalsko

PMarMAT – Marine Macroalgae Assessment Tool (nástroj pro posouzení mořských makrořas)

0,80

0,61

Španělsko

CFR – Quality of Rocky Bottoms (kvalita skalnatého dna)

0,81

0,60

Španělsko

RICQI – Rocky Intertidal Community Quality Index (index kvality přílivových společenství na skalnatých pobřežích)

0,82

0,60

Španělsko

RSL – Reduced Species List (zkrácený seznam druhů)

0,75

0,48

Typ NEA1/26 B21 přílivové makrořasy

Irsko

RSL – Rocky Shore Reduced Species List (zkrácený seznam druhů na skalnatých pobřežích)

0,80

0,60

Norsko

RSLA – Rocky Shore Reduced Species List with Abundance (zkrácený seznam druhů na skalnatých pobřežích s četností)

0,80

0,60

Spojené království

RSL – Rocky Shore Reduced Species List (zkrácený seznam druhů na skalnatých pobřežích)

0,80

0,60

Typ NEA 7 přílivové makrořasy

 

Norsko

RSLA – Rocky Shore Reduced Species List with Abundance (zkrácený seznam druhů na skalnatých pobřežích s četností)

0,80

0,60

Spojené království

RSL – Rocky Shore Reduced Species List (zkrácený seznam druhů na skalnatých pobřežích)

0,80

0,60

Typ NEA8a/9/10 makrořasy pod úrovní odlivu

Norsko

MSMDI – Multi Species Maximum Depth Index (index maximální hloubky pro více druhů)

0,80

0,60

Švédsko

MSMDI – Multi Species Maximum Depth Index (index maximální hloubky pro více druhů)

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK

Složka biologické kvality

Makrořasy a krytosemenné rostliny

Dílčí složka biologické kvality

Makrořasy

Přílivové kvetoucí makrořasy při měkkém dnu příznačné pro četnost

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země a typ

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Typ NEA 1/26

Německo

OMAI – Opportunistic Macroalgae-cover/acreage on soft sediment intertidal in coastal waters (pokrytí oportunními makrořasami/plocha na jemných přílivových sedimentech v pobrežních vodách)

0,78

0,59

Francie

CWOGA – Macroalgal Bloom Assessment (hodnocení kvetení makrořas)

0,825

0,617

Irsko

OGA Tool – Opportunistic Green Macroalgal Abundance (četnost oportunních zelených makrořas)

0,80

0,60

Spojené království

OMBT – Opportunistic macroalgal blooming tool (nástroj pro posouzení oportunních kvetoucích makrořas)

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK

Složka biologické kvality

Makrořasy a krytosemenné rostliny

Dílčí složka biologické kvality

Krytosemenné rostliny

Mořské chaluhy

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země a typ

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Typ NEA 1/26

Německo

SG – nástroj na hodnocení přílivových mořských chaluh v pobřežních a brakických vodách

0,80

0,60

Francie

SBQ – Seagrass beds quality in coastal and transitional water bodies (kvalita dna s výskytem mořské trávy v pobřežních a brakických vodních útvarech)

0,80

0,645

Irsko

Nástroj zaměřený na přílivové chaluhy

0,80

0,61

Nizozemsko

SG – Sledování dna s výskytem mořské trávy podle vodních útvarů s využitím leteckých fotografií a přesných zobrazení (tzv. „ground truth“) s udáním rozlohy a hustoty jednotlivých druhů

0,80

0,60

Portugalsko

SQI – Seagrass quality index (index kvality mořských chaluh)

0,80

0,60

Spojené království

Nástroj zaměřený na přílivové mořské chaluhy

0,80

0,61

Typ NEA 3/4

Německo

SG – Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Nizozemsko

Sledování dna s výskytem mořské trávy podle vodních útvarů s využitím leteckých fotografií a přesných zobrazení (tzv. „ground truth“) s udáním rozlohy a hustoty jednotlivých druhů

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK

Složka biologické kvality

Fauna bentických bezobratlých

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země a typ

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Typ NEA 1/26

Belgie

BEQI – Benthic Ecosystem Quality Index (index kvality bentického ekosystému)

0,80

0,60

Dánsko

Danish Quality Index (DKI) (dánský index kvality)

0,80

0,60

Německo

M-AMBI – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (multidruhový mořský biotický index střediska AZTI)

0,85

0,70

Francie

M-AMBI – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (multidruhový mořský biotický index střediska AZTI)

0,77

0,53

Irsko

IQI – Infaunal Quality Index (infaunální index kvality)

0,75

0,64

Nizozemsko

BEQI2 – Benthic Ecosystem Quality Index 2 (index kvality bentického ekosystému 2)

0,80

0,60

Norsko

NQI – Norwegian Quality Index (norský index kvality)

0,72

0,63

Portugalsko

BAT – Benthic Assessment Tool (bentický hodnotící nástroj)

0,79

0,58

Španělsko

M-AMBI – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (multidruhový mořský biotický index střediska AZTI)

0,77

0,63

Spojené království

IQI – Infaunal Quality Index (infaunální index kvality)

0,75

0,64

Typ NEA 3/4

Německo

M-AMBI – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (multidruhový mořský biotický index střediska AZTI)

0,85

0,70

Nizozemsko

BEQI2 – Benthic Ecosystem Quality Index 2 (index kvality bentického ekosystému 2)

0,80

0,60

Typ NEA 7

Norsko

NQI – Norwegian Quality Index (norský index kvality)

0,72

0,63

Spojené království

IQI – Infaunal Quality Index (infaunální index kvality)

0,75

0,64

Typ NEA 8b

Dánsko

Danish Quality Index (DKI) (dánský index kvality)

0,84

0,68

Švédsko

BQI – Swedish multimetric biological quality index (soft sediment infauna) (švédský multimetrický index biologické kvality – infauna v jemném sedimentu)

0,71

0,54

Typ NEA 8a/9/10

Norsko

NQI – Norwegian Quality Index (norský index kvality)

0,82

0,63

Švédsko

BQI – Swedish multimetric biological quality index (soft sediment infauna) (švédský multimetrický index biologické kvality – infauna v jemném sedimentu)

0,71

0,54

Kategorie vod

Pobřežní vody

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Středozemní moře

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání (týká se pouze fytoplanktonu)

V případě fauny bentických bezobratlých živočichů, makrořas a mořských chaluh se mezikalibrační výsledky vztahují na celou plochu Středozemního moře na území státu.

Typ

Popis

Hustota (kg/m3)

Průměrná roční slanost (psu)

Typ I

vysoce ovlivněné přítokem sladké vody

< 25

< 34,5

Typ IIA, IIA jadranský

středně ovlivněné přítokem sladké vody (vliv pevniny)

25–27

34,5 –37,5

Typ IIIW

pevninské pobřeží, neovlivněné přítokem sladké vody (západní Středomoří)

> 27

> 37,5

Typ IIIE

neovlivněné přítokem sladké vody (východní Středomoří)

> 27

> 37,5

Typ ostrovní-W*

pobřeží ostrovů (západní Středomoří)

všechna rozpětí

všechna rozpětí

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání:

Typ I:

Francie, Itálie

Typ IIA:

Francie, Španělsko, Itálie

Typ IIA jadranský:

Itálie, Slovinsko

Typ Island-W* (tento typ nemá žádné hranice a z opodstatněných důvodů pro něj není možná mezikalibrace):

Francie, Španělsko, Itálie

Typ IIIW:

Francie, Španělsko, Itálie

Typ IIIE:

Řecko, Kypr

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY STŘEDOZEMNÍ MOŘE

Složka biologické kvality

Fytoplankton

Fytoplankton:

parametr příznačný pro biomasu (chlorofyl a)

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry a hodnoty parametru

Hodnoty parametru jsou vyjádřeny v μg/l chlorofylu-a jako 90. procentil hodnoty vypočtené v průběhu roku v rozmezí alespoň pěti let.

Země a typ

Ekologické kvalitativní poměry

Hodnoty (μg/l)

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Typ II A

Francie

0,67

0,37

1,92

3,50

Španělsko

0,67

0,37

1,92

3,50

Typ IIA jadranský

Chorvatsko

0,82

0,61

1,70

4,00

Itálie

0,82

0,61

1,70

4,00

Slovinsko

0,82

0,61

1,70

4,00

Typ IIIW

Francie

0,67

0,42

1,18

1,89

Španělsko

0,67

0,42

1,18

1,89

Typ IIIE

Kypr

0,66

0,37

0,29

0,53

Řecko

0,66

0,37

0,29

0,53

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY STŘEDOZEMNÍ MOŘE

Složka biologické kvality

Makrořasy a krytosemenné rostliny

Dílčí složka biologické kvality

Makrořasy

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Následující výsledky se vztahují na horní infralitorální pásmo (hloubka 3,5 až 0,2 metru) na skalnatých pobřežích:

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Kypr

EEI-c – Ecological Evaluation Index (index ekologického posouzení)

0,76

0,48

Francie

CARLIT – Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (kartografie litorálních a horních sublitorálních společenství na skalnatém pobřeží)

0,75

0,60

Řecko

EEI-c – Ecological Evaluation Index (index ekologického posouzení)

0,76

0,48

Chorvatsko

CARLIT – Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (kartografie litorálních a horních sublitorálních společenství na skalnatém pobřeží)

0,75

0,60

Itálie

CARLIT – Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (kartografie litorálních a horních sublitorálních společenství na skalnatém pobřeží)

0,75

0,60

Malta

CARLIT – Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (kartografie litorálních a horních sublitorálních společenství na skalnatém pobřeží)

0,75

0,60

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg

0,76

0,48

Španělsko

CARLIT – Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (kartografie litorálních a horních sublitorálních společenství na skalnatém pobřeží)

0,75

0,60

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY STŘEDOZEMNÍ MOŘE

Složka biologické kvality

Makrořasy a krytosemenné rostliny

Dílčí složka biologické kvality

Krytosemenné rostliny

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Chorvatsko

POMI – Posidonia oceanica Multivariate Index (index mnohočetnosti pro posouzení stavu prostřednictvím Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Kypr

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index (index rychlého a snadného posouzení stavu prostřednictvím Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Francie

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index (index rychlého a snadného posouzení stavu prostřednictvím Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Itálie

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index (index rychlého a snadného posouzení stavu prostřednictvím Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Malta

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index (index rychlého a snadného posouzení stavu prostřednictvím Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Španělsko

POMI – Posidonia oceanica Multivariate Index (index mnohočetnosti pro posouzení stavu prostřednictvím Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Španělsko

Valencian-CS

0,775

0,55

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY STŘEDOZEMNÍ MOŘE

Složka biologické kvality

Fauna bentických bezobratlých

Složka biologické kvality

 

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Itálie

M-AMBI – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (multidruhový mořský biotický index střediska AZTI)

0,81

0,61

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,83

0,62

Kypr

Bentix

0,75

0,58

Francie

AMBI

0,83

0,58

Řecko

Bentix

0,75

0,58

Španělsko

BOPA

0,95

0,54

Španělsko

MEDOCC

0,73

0,47

Kategorie vod

Pobřežní vody

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Černé moře

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Popis

CW-BL1

mezohalinní, mikropřílivové (< 1 m), mělké (< 30 m), částečně až velmi vystavené, smíšené podloží (jemný písek pro zoobentos)

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání: Bulharsko a Rumunsko

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY ČERNÉ MOŘE

Složka biologické kvality

Fytoplankton

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Bulharsko

IBI

0,80

0,63

Rumunsko

IBI

0,80

0,63

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY ČERNÉ MOŘE

Složka biologické kvality

Makrořasy a krytosemenné rostliny

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Bulharsko

EI-Ecological index (ekologický index)

0,837

0,644

Rumunsko

EI-Ecological index (ekologický index)

0,837

0,644

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY ČERNÉ MOŘE

Složka biologické kvality

Fauna bentických bezobratlých

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Bulharsko

M-AMBI(n) – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (normalizovaný multidruhový mořský biotický index střediska AZTI)

0,90

0,68

Rumunsko

M-AMBI(n) – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (normalizovaný multidruhový mořský biotický index střediska AZTI)

0,90

0,68

Kategorie vod

Brakické vody

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Baltské moře – průřez zeměpisnými mezikalibračními skupinami

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Slanost na povrchu (psu)

Slanost při dně (psu)

Expozice

Dny, kdy se drží led

Ostatní vlastnosti

BT1

0–8 oligohalinní

0–8

velmi dobře chráněné

záliv Visly v Polsku a Kurský záliv v Litvě

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání:

Litva a Polsko

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY BALTSKÉ MOŘE

Složka biologické kvality

Fytoplankton

Výsledky parametru určujícího biomasu (chlorofyl a)

Následující výsledky se vztahují na letní průměrné hodnoty v období od května/června do září

Země

Ekologické kvalitativní poměry

Hodnoty (μg/l)

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Litva

0,83

0,57

31,70

46,60

Polsko

0,77

0,61

33,46

42,20

Kategorie vod

Brakické vody

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Severovýchodní Atlantik

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Typ

Charakterizace

Slanost (psu),

rozmezí přílivu a odlivu (m), hloubka (m)

Rychlost proudění (v uzlech), expozice

Směšovací charakteristiky

Doba setrvání

NEA 11

brakické vody

0–35 mikro až makropřílivové < 30

proměnná chráněné nebo částečně vystavené

částečně či trvale vrstevnaté dny až týdny

Země, které sdílejí typy podrobené mezikalibračnímu porovnání:

Belgie, Německo, Francie, Irsko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Spojené království

Popis společných podtypů biologického prvku kvality fauny bentických bezobratlých podrobených mezikalibračnímu porovnání

Podtyp

Charakterizace

Členské státy se společným podtypem

A

laguny

Irsko, Španělsko, Spojené království

B

sladkovodní–oligohalinní, střední tok řek

Irsko, Španělsko, Spojené království

C

ústí se střední výškou přílivu a odlivu a nepravidelným tokem řek

Portugalsko, Španělsko

D

široká ústí

Německo, Irsko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Spojené království

E

malé až středně velké ústí s přílivovou oblastí > 50 %

Irsko, Německo, Španělsko, Spojené království

F

malé až středně velké ústí s přílivovou oblastí < 50 %

Irsko, Portugalsko, Španělsko, Spojené království

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK

Složka biologické kvality

Fytoplankton

Fytoplankton:

parametr příznačný pro biomasu (chlorofyl a)

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry a hodnoty parametru

Hodnoty parametru jsou vyjádřeny v μg/l naměřené jako vnitrostátní metrické indexy chlorofylu-a vypočtené v průběhu období šesti let. Vnitrostátní metrické metody Francie, Nizozemska, Portugalska a Španělska zpravidla vycházejí z míry P90 Chl-a s upravenými hraničními hodnotami slanosti, Irsko používá kombinaci P90 Chl-a a středních hodnot a Spojené království používá metrickou metodu založenou na součtu překročení určitých statistických měření. V případě Spojeného království byly hodnoty P90 vypočítány pouze pro účely mezikalibrace.

Země

Ekologické kvalitativní poměry

Hodnoty (μg/l)

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Francie

0,67

0,397

5,33

8,88

Irsko

0,80

0,60

12,96

25,96

Nizozemsko

0,80

0,60

12,00

18,00

Portugalsko – sever

0,667

0,467

10,000

14,288

Španělsko – ústí ve střední Kantábrii a Galícii – zóna směšování (*6)

0,67

0,44

8,00

12,00

Španělsko – ústí ve střední Kantábrii a Galícii – euhalinní (*6)

0,67

0,33

4,00

8,00

Španělsko – ústí ve východní Kantábrii – euhalinní (*6)

0,67

0,33

1,95

3,90

Španělsko – ústí ve východní Kantábrii – polyhalinní (*6)

0,67

0,33

3,30

6,60

Španělsko – ústí ve východní Kantábrii – mezohalinní (*6)

0,67

0,33

5,10

10,20

Španělsko – ústí ve východní Kantábrii – oligohalinní (*6)

0,67

0,33

6,60

13,20

Španělsko – ústí v Cádizském zálivu – zóna směšování (*6)

0,67

0,33

3,75

7,50

Španělsko – ústí v Cádizském zálivu – euhalinní (*6)

0,67

0,33

3,00

6,00

Spojené království

0,80

0,60

10,00

15,00

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK

Složka biologické kvality

Makrořasy a krytosemenné rostliny

Dílčí složka biologické kvality

Makrořasy

Přílivové kvetoucí makrořasy při měkkém dnu příznačné pro četnost

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Francie

TWOGA – Macroalgal Bloom Assessment (hodnocení kvetení makrořas)

0,80

0,60

Irsko

OGA Tool – Opportunistic Green Macroalgal Abundance (četnost oportunních zelených makrořas)

0,80

0,60

Spojené království

OMBT – Opportunistic macroalgal blooming tool (nástroj pro posouzení oportunních kvetoucích makrořas)

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK

Složka biologické kvality

Makrořasy a krytosemenné rostliny

Dílčí složka biologické kvality

Krytosemenné rostliny

Mořské chaluhy

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Německo

SG – nástroj na hodnocení přílivových mořských chaluh v pobřežních a brakických vodách

0,80

0,60

Francie

SBQ – Seagrass beds quality in coastal and transitional water bodies (kvalita dna s výskytem mořské trávy v pobřežních a brakických vodních útvarech)

0,80

0,645

Irsko

Nástroj zaměřený na přílivové mořské chaluhy

0,80

0,61

Nizozemsko

SG – Sledování dna s výskytem mořské trávy podle vodních útvarů s využitím leteckých fotografií a přesných zobrazení (tzv. „ground truth“) s udáním rozlohy a hustoty jednotlivých druhů

0,80

0,60

Portugalsko

SQI – Seagrass quality index (index kvality mořských chaluh)

0,800

0,600

Spojené království

Nástroj zaměřený na přílivové mořské chaluhy

0,80

0,61

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK

Složka biologické kvality

Makrořasy a krytosemenné rostliny

Dílčí složka biologické kvality

Krytosemenné rostliny

Solné bažiny

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Španělsko – Kantábrie

AQI – Angiosperm Quality Index (index kvality krytosemenných rostlin)

0,88

0,73

Portugalsko

AQuA – Angiosperm Quality Assessment Index (index hodnocení kvality krytosemenných rostlin)

0,800

0,600

Spojené království

SM – UK Saltmarsh Tool (nástroj zaměřený na solné bažiny)

0,800

0,600

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK

Složka biologické kvality

Fauna bentických bezobratlých

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Podtyp D

Německo

M-AMBI – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (multidruhový mořský biotický index střediska AZTI)

0,850

0,700

Nizozemsko

BEQI2 – Benthic Ecosystem Quality Index 2 (index kvality bentického ekosystému 2)

0,800

0,600

Španělsko

M-AMBI – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (multidruhový mořský biotický index střediska AZTI)

0,770

0,530

Portugalsko

BAT – Benthic Assessment Tool (bentický hodnotící nástroj)

0,838

0,582

Podtyp E

Španělsko

M-AMBI – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (multidruhový mořský biotický index střediska AZTI)

0,770

0,530

Španělsko

QSB – Quality of Soft Bottoms (kvalita měkkého dna)

0,800

0,600

Podtyp F

Španělsko

M-AMBI – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (multidruhový mořský biotický index střediska AZTI)

0,770

0,530

Portugalsko

BAT – Benthic Assessment Tool (bentický hodnotící nástroj)

0,806

0,580

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK

Složka biologické kvality

Rybí fauna

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Belgie

EBI – Zeeschelde Estuarine Biotic Index (biotický index pro ústí řeky Zeeschelde)

0,850

0,615

Francie

ELFI – Estuarine and Lagoon Fish Index (index ryb v ústí řek a zálivech)

0,910

0,675

Německo

FAT – TW – Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare

0,840

0,620

Irsko

TFCI – Transitional Fish Classification Index (index klasifikace ryb pro brakické vody)

0,810

0,580

Irsko

EMFI – Estuarine Multi-metric Fish Index (multimetrický index ryb v ústí řek)

0,920

0,650

Nizozemsko

FAT – TW – WFD Fish index for transitional waters, type O2 (index ryb v brakických vodách podle rámcové směrnice o vodě, typ O2)

0,800

0,600

Portugalsko

EFAI – Estuarine Fish Assessment Index (index pro posouzení ryb v ústí řek)

0,865

0,700

Španělsko

AFI – AZTI’s Fish Index (index ryb podle střediska AZTI)

0,780

0,550

Španělsko

TFCI – Transitional Fish Classification Index (index klasifikace ryb pro brakické vody)

0,900

0,650

Spojené království

TFCI – Transitional Fish Classification Index (index klasifikace ryb pro brakické vody)

0,810

0,580

Spojené království

EMFI – Estuarine Multi-metric Fish Index (multimetrický index ryb v ústí řek)

0,920

0,650

Kategorie vod

Brakické vody

Zeměpisná mezikalibrační skupina

Středozemní moře

Popis typů, které byly podrobeny mezikalibračnímu porovnání

Společný typ podrobený mezikalibračnímu porovnání

Vlastnosti typu

Členské státy se společným typem podrobeným mezikalibračnímu porovnání

CL-oligohalinní

pobřežní laguny (slanost < 5 psu)

Španělsko, Francie, Itálie

CL-mezohalinní, uzavřený a omezený

pobřežní laguny (slanost 5–18 psu)

Španělsko (*7), Francie (*7), Itálie, Řecko

CL-polyhalinní, uzavřený a omezený

pobřežní laguny (slanost 18–40 psu)

Španělsko (*7), Francie (*7), Itálie, Řecko

Hyperhalinní (slanost > 40 psu)

hyperhalinní (slanost > 40 psu)

Španělsko

Ústí

ústí (typu ústícího přímo do slané vody)

Španělsko, Chorvatsko

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY STŘEDOZEMNÍ MOŘE

Složka biologické kvality

Fytoplankton

Fytoplankton:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země a typ

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Pobřežní laguny, polyhalinní, uzavřené

Francie

PhIL – Phytoplankton index for Mediterranean polyhaline lagoons (index fytoplanktonu pro středomořské polyhalinní laguny)

0,710

0,390

Řecko

MPI – Multimetric Phytoplankton Index (multimetrický index fytoplanktonu)

0,780

0,510

Itálie

MPI – Multimetric Phytoplankton Index (multimetrický index fytoplanktonu)

0,780

0,510

Pobřežní laguny, polyhalinní, omezené

Francie

PhIL – Phytoplankton index for Mediterranean polyhaline lagoons (index fytoplanktonu pro středomořské polyhalinní laguny)

0,710

0,390

Řecko

MPI – Multimetric Phytoplankton Index (multimetrický index fytoplanktonu)

0,820

0,540

Itálie

MPI – Multimetric Phytoplankton Index (multimetrický index fytoplanktonu)

0,820

0,540

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY STŘEDOZEMNÍ MOŘE

Složka biologické kvality

Makrořasy a krytosemenné rostliny

Výsledky:

Ekologické kvalitativní poměry vnitrostátních klasifikačních systémů podrobených mezikalibračnímu porovnání

Země

Vnitrostátní klasifikační systémy podrobené mezikalibračnímu porovnání

Ekologické kvalitativní poměry

Hranice mezi velmi dobrým a dobrým stavem

Hranice mezi dobrým a středním stavem

Francie

Exclame

0,8

0,6

Řecko

EEI-c – Ecological Evaluation Index (index ekologického posouzení)

0,7