EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0030

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/46 ze dne 29. listopadu 2018 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Zrušeno 32020D0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/46/oj

11.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 9/190


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/46

ze dne 29. listopadu 2018

o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 30 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/43 (ECB/2018/27) (1) upravuje klíč pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB) (dále jen „klíč pro upisování základního kapitálu“) v souladu s článkem 29.3 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) a s účinkem od 1. ledna 2019 stanoví nové vážené podíly přidělené jednotlivým národním centrálním bankám v upraveném klíči pro upisování základního kapitálu (dále jen „vážené podíly v klíči pro upisování základního kapitálu“).

(2)

V důsledku úprav vážených podílů v klíči pro upisování základního kapitálu a z nich vyplývajících změn podílů národních centrálních bank na upsaném základním kapitálu ECB je nezbytné upravit pohledávky, které ECB připsala podle článku 30.3 statutu ESCB národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky eurozóny“), a které se rovnají výši devizových rezerv, jež národní centrální banky eurozóny poskytly ECB (dále jen „pohledávky“). Národní centrální banky eurozóny, jejichž pohledávky se v důsledku zvýšení jejich vážených podílů v klíči pro upisování základního kapitálu k 1. lednu 2019 zvyšují, by proto měly uskutečnit vyrovnávací převod na ECB, zatímco ECB by měla uskutečnit vyrovnávací převod na ty národní centrální banky eurozóny, jejichž pohledávky se v důsledku snížení jejich vážených podílů v klíči pro upisování základního kapitálu snižují.

(3)

V souladu s obecnými principy spravedlnosti, rovného zacházení a ochrany oprávněného očekávání, na kterých je statut ESCB založen, by měly národní centrální banky eurozóny, jejichž relativní podíl na souhrnné hodnotě kapitálu ECB se v důsledku výše uvedených úprav zvyšuje, rovněž uskutečnit vyrovnávací převod na národní centrální banky eurozóny, jejichž relativní podíl se snižuje.

(4)

Pro účely výpočtu úpravy hodnoty podílu každé národní centrální banky eurozóny na souhrnné hodnotě kapitálu ECB by jednotlivé vážené podíly každé národní centrální banky eurozóny v klíči pro upisování základního kapitálu do 31. prosince 2018 a s účinkem od 1. ledna 2019 měly být vyjádřeny jako procentní podíl z celkového základního kapitálu ECB upsaného všemi národními centrálními bankami eurozóny.

(5)

Z uvedených důvodů je nutné přijmout nové rozhodnutí ECB, které zruší rozhodnutí ECB/2013/26 (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí:

a)

„souhrnnou hodnotou kapitálu“ celkový součet rezervních fondů ECB, účtů přecenění a rezerv rovnocenných rezervním fondům, vypočtený ECB k 31. prosinci 2018. Aniž by byla dotčena obecná platnost pojmu „souhrnná hodnota kapitálu“, rezervní fondy ECB a rezervy rovnocenné rezervním fondům zahrnují všeobecný rezervní fond a rezervu na krytí kurzového, úrokového a úvěrového rizika a rizika souvisejícího s cenou zlata;

b)

„dnem převodu“ druhý obchodní den po schválení účetní závěrky ECB za účetní rok 2018 Radou guvernérů.

Článek 2

Příspěvek na rezervní fondy a rezervy ECB

1.   Jestliže se podíl národní centrální banky eurozóny na souhrnné hodnotě kapitálu v důsledku zvýšení jejího váženého podílu v klíči pro upisování základního kapitálu s účinkem od 1. ledna 2019 zvyšuje, převede tato národní centrální banka eurozóny na ECB v den převodu částku určenou podle odstavce 3.

2.   Jestliže se podíl národní centrální banky eurozóny na souhrnné hodnotě kapitálu v důsledku snížení jejího váženého podílu v klíči pro upisování základního kapitálu s účinkem od 1. ledna 2019 snižuje, obdrží tato národní centrální banka eurozóny v den převodu od ECB částku určenou podle odstavce 3.

3.   V den schválení účetní závěrky ECB za účetní rok 2018 Radou guvernérů nebo před tímto dnem ECB vypočítá a potvrdí každé národní centrální bance eurozóny buď částku, kterou má tato národní centrální banka eurozóny převést na ECB v případě podle odstavce 1, nebo částku, kterou tato národní centrální banka eurozóny obdrží od ECB v případě podle odstavce 2. S výhradou zaokrouhlení se každá částka, jež má být převedena nebo přijata, vypočítává tak, že se souhrnná hodnota kapitálu vynásobí absolutním rozdílem mezi váženým podílem každé národní centrální banky eurozóny v klíči pro upisování základního kapitálu k 31. prosinci 2018 a jejím váženým podílem v klíči pro upisování základního kapitálu s účinkem od 1. ledna 2019 a výsledek se vydělí 100.

4.   Částky uvedené v odstavci 3 jsou splatné v eurech dne 1. ledna 2019, ale ve skutečnosti se převádějí v den převodu.

5.   Národní centrální banka eurozóny nebo ECB, jež jsou povinny převést částku podle odstavce 1 nebo odstavce 2, převedou v den převodu odděleně rovněž úroky, které za období od 1. ledna 2019 do dne převodu vzniknou z jednotlivých částek, jež má tato národní centrální banka eurozóny nebo ECB splatit. Převodci a příjemci těchto úroků se shodují s převodci a příjemci částek, ze kterých úroky vzniknou.

6.   Je-li souhrnná hodnota kapitálu menší než nula, částky, jež mají být převedeny nebo přijaty podle odstavce 3 a odstavce 5, se zúčtují opačně, než jak stanoví odstavec 3 a odstavec 5.

Článek 3

Úprava pohledávek ve výši převedených devizových rezerv

1.   Pohledávky národních centrálních bank eurozóny se s účinkem od 1. ledna 2019 upravují v souladu s jejich upravenými váženými podíly v klíči pro upisování základního kapitálu. Hodnota pohledávek národních centrálních bank eurozóny s účinkem od 1. ledna 2019 je uvedena ve třetím sloupci tabulky v příloze tohoto rozhodnutí.

2.   Na základě tohoto ustanovení, a aniž by bylo zapotřebí dalších formalit nebo úkonů, se předpokládá, že každá národní centrální banka eurozóny 1. ledna 2019 buď převedla, nebo obdržela absolutní hodnotu pohledávky v eurech uvedenou vedle jejího názvu ve čtvrtém sloupci tabulky v příloze tohoto rozhodnutí, přičemž znaménko „–“ označuje pohledávku, kterou národní centrální banka eurozóny převádí na ECB, a znaménko „+“ označuje pohledávku, kterou ECB převádí na národní centrální banku eurozóny.

3.   V první provozní den transevropského expresního automatizovaného systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) následující po 1. lednu 2019 každá národní centrální banka eurozóny buď převede, nebo obdrží absolutní hodnotu částky v eurech, jež je uvedena vedle jejího názvu ve čtvrtém sloupci tabulky v příloze tohoto rozhodnutí, přičemž znaménko „+“ označuje částku, kterou národní centrální banka eurozóny převede na ECB, a znaménko „–“ označuje částku, kterou ECB převede na národní centrální banku eurozóny.

4.   V první provozní den TARGET2 následující po 1. lednu 2019 národní centrální banka eurozóny nebo ECB, jež jsou povinny převést částku podle odstavce 3, převedou odděleně úroky, které za období od 1. ledna 2019 do dne tohoto převodu vzniknou z příslušné částky, již má tato národní centrální banka eurozóny nebo ECB splatit. Převodci a příjemci těchto úroků se shodují s převodci a příjemci částek, ze kterých úroky vzniknou.

Článek 4

Obecná ustanovení

1.   Výpočet úroků, které vzniknou na základě čl. 2 odst. 5 a čl. 3 odst. 4, se provádí denně s použitím metody výpočtu skutečný počet dnů/360, pomocí sazby rovnající se poslední dostupné mezní úrokové sazbě, kterou Eurosystém používá v nabídkových řízeních pro hlavní refinanční operace.

2.   Každý převod podle čl. 2 odst. 1, 2 a 5 a čl. 3 odst. 3 a 4 se uskutečňuje odděleně prostřednictvím TARGET2.

3.   ECB a národní centrální banky eurozóny, které jsou povinny provést převody uvedené v odstavci 2, dají v patřičnou dobu nezbytné příkazy k řádnému a včasnému provedení těchto převodů.

Článek 5

Vstup v platnost a zrušení

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2019.

2.   Rozhodnutí ECB/2013/26 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2019.

3.   Odkazy na rozhodnutí ECB/2013/26 se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 29. listopadu 2018.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/43 ze dne 29. listopadu 2018 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (viz strana 178 v tomto čísle Úředního věstníku).

(2)  Rozhodnutí ECB/2013/26 ze dne 29. srpna 2013 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv (Úř. věst. L 16, 21.1.2014, s. 47).


PŘÍLOHA

POHLEDÁVKY VE VÝŠI DEVIZOVÝCH REZERV PŘEVEDENÝCH NA ECB

Národní centrální banka eurozóny

Pohledávka ve výši devizových rezerv převedených na ECB, k 31. prosinci 2018

(v EUR)

Pohledávka ve výši devizových rezerv převedených na ECB, s účinkem od 1. ledna 2019

(v EUR)

Částka převodu

(v EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Celkem  (1)

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  V důsledku zaokrouhlení se nemusí celkový součet přesně rovnat součtu všech uvedených číselných údajů.


Top