EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0029

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/45 ze dne 29. listopadu 2018 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 183–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Zrušeno 32020D0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/45/oj

11.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 9/183


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/45

ze dne 29. listopadu 2018

o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 28.5 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/43 (ECB/2018/27) (1) upravuje vážené podíly přidělené národním centrálním bankám v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB) (dále jen „vážené podíly v klíči pro upisování základního kapitálu“ a „klíč pro upisování základního kapitálu“). Tato úprava vyžaduje, aby Rada guvernérů stanovila podmínky převodů podílů na základním kapitálu mezi národními centrálními bankami, které jsou k 31. prosinci 2018 členy Evropského systému centrálních bank (ESCB), tak aby rozdělení těchto podílů odpovídalo provedeným úpravám. Z tohoto důvodu je třeba s účinkem od 1. ledna 2019 přijmout nové rozhodnutí, které zruší rozhodnutí ECB/2013/29 (2).

(2)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/44 (ECB/2018/28) (3), stanoví, jakým způsobem a v jaké výši jsou národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky eurozóny“), povinny splatit základní kapitál ECB s ohledem na upravený klíč pro upisování základního kapitálu. Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/48 (ECB/2018/32) (4), stanoví procentní podíl, který jsou národní centrální banky členských států, jejichž měnou není euro (dále jen „národní centrální banky mimo eurozónu“) povinny splatit s účinkem od 1. ledna 2019 s ohledem na upravený klíč pro upisování základního kapitálu.

(3)

Vzhledem k tomu, že každá národní centrální banka eurozóny již splatila v plné výši svůj podíl na upsaném základním kapitálu ECB platný do 31. prosince 2018 podle rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2013/30 (5) a, pokud jde o Lietuvos bankas, podle článku 2 rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/287 (ECB/2014/61) (6) ve spojení s rozhodnutím ECB/2013/31 (7), každá národní centrální banka eurozóny by měla buď převést dodatečnou částku na ECB, nebo případně obdržet určitou částku od ECB zpět, tak aby bylo dosaženo částek uvedených v tabulce v článku 1 rozhodnutí (EU) 2019/44 (ECB/2018/28).

(4)

Vzhledem k tomu, že národní centrální banky mimo eurozónu již splatily část svých podílů na upsaném základním kapitálu ECB platných do 31. prosince 2018 podle rozhodnutí ECB/2013/31, každá z těchto bank by měla buď převést dodatečnou částku na ECB, nebo případně obdržet určitou částku od ECB zpět, tak aby bylo dosaženo částek uvedených ve třetím sloupci tabulky v článku 1 rozhodnutí (EU) 2019/48 (ECB/2018/32),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Převod podílů na základním kapitálu

S ohledem na podíl na základním kapitálu ECB, který každá národní centrální banka upíše k 31. prosinci 2018, a podíl na základním kapitálu ECB, který každá národní centrální banka upíše s účinkem od 1. ledna 2019 v důsledku úpravy vážených podílů v klíči pro upisování základního kapitálu podle článku 2 rozhodnutí (EU) 2019/43 (ECB/2018/27), národní centrální banky převedou mezi sebou podíly na základním kapitálu prostřednictvím převodů na ECB a z ECB tak, aby rozdělení podílů na základním kapitálu s účinkem od 1. ledna 2019 odpovídalo upraveným váženým podílům. Za tímto účelem se předpokládá, že každá národní centrální banka na základě tohoto článku a bez toho, aby bylo zapotřebí dalších formalit nebo úkonů, s účinkem od 1. ledna 2019 buď převedla, nebo obdržela podíl na upsaném základním kapitálu ECB, který je uveden vedle názvu banky ve čtvrtém sloupci tabulky v příloze I tohoto rozhodnutí, přičemž znaménko „+“ označuje podíl na základním kapitálu, který ECB převede na národní centrální banku, a znaménko „–“ označuje podíl na základním kapitálu, který národní centrální banka převede na ECB.

Článek 2

Úprava splaceného základního kapitálu

1.   S ohledem na částku základního kapitálu ECB, kterou každá národní centrální banka splatila, a částku základního kapitálu ECB, kterou každá národní centrální banka splatí s účinkem od 1. ledna 2019 podle článku 1 rozhodnutí (EU) 2019/44 (ECB/2018/28) v případě národních centrálních bank eurozóny a podle článku 1 rozhodnutí (EU) 2019/48 (ECB/2018/32) v případě národních centrálních bank mimo eurozónu, každá národní centrální banka v první obchodní den transevropského expresního automatizovaného systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) následující po 1. lednu 2019 buď převede, nebo obdrží čistou částku uvedenou vedle názvu banky ve čtvrtém sloupci tabulky v příloze II tohoto rozhodnutí, přičemž znaménko „+“ označuje částku, kterou národní centrální banka převede na ECB, a znaménko „–“ označuje částku, kterou ECB převede na národní centrální banku.

2.   V první provozní den TARGET2 následující po 1. lednu 2019 ECB a národní centrální banky, jež jsou povinny převést částku podle odstavce 1, převedou odděleně veškeré úroky, které za období od 1. ledna 2019 do dne převodu vzniknou z jednotlivých splatných částek. Převodci a příjemci těchto úroků se shodují s převodci a příjemci částek, ze kterých úroky vzniknou.

Článek 3

Obecná ustanovení

1.   Převody uvedené v článku 2 se uskutečňují prostřednictvím TARGET2.

2.   V případě, že národní centrální banka nemá přístup k TARGET2, převedou se částky podle článku 2 připsáním na účet, který ECB nebo národní centrální banka včas určí.

3.   Výpočet úroků, které vzniknou podle čl. 2 odst. 2, se provádí denně s použitím metody výpočtu skutečný počet dnů/360, pomocí sazby rovnající se poslední dostupné mezní úrokové sazbě, kterou Eurosystém používá v nabídkových řízeních pro hlavní refinanční operace.

4.   ECB a národní centrální banky, které jsou povinny provést převod podle článku 2, dají v patřičnou dobu nezbytné příkazy k řádnému a včasnému provedení tohoto převodu.

Článek 4

Vstup v platnost a zrušení

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2019.

2.   Rozhodnutí ECB/2013/29 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2019.

3.   Odkazy na rozhodnutí ECB/2013/29 se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 29. listopadu 2018.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/43 ze dne 29. listopadu 2018 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (viz strana 178 v tomto čísle Úředního věstníku).

(2)  Rozhodnutí ECB/2013/29 ze dne 29. srpna 2013 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (Úř. věst. L 16, 21.1.2014, s. 55).

(3)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/44 ze dne 29. listopadu 2018 o splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro, o změně rozhodnutí ECB/2014/61 a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/30 (ECB/2018/28) (viz strana 180 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/48 ze dne 30. listopadu 2018 o splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami mimo eurozónu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/31 (ECB/2018/32) (viz strana 196 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Rozhodnutí ECB/2013/30 ze dne 29. srpna 2013 o splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro (Úř. věst. L 16, 21.1.2014, s. 61).

(6)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/287 ze dne 31. prosince 2014 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní fondy a rezervy Evropské centrální banky ze strany Lietuvos bankas (ECB/2014/61) (Úř. věst. L 50, 21.2.2015, s. 44).

(7)  Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2013/31 ze dne 30. srpna 2013 o splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami mimo eurozónu (Úř. věst. L 16, 21.1.2014, s. 63).


PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ KAPITÁL UPSANÝ NÁRODNÍMI CENTRÁLNÍMI BANKAMI

 

Podíl upsaný k 31. prosinci 2018

(v EUR)

Podíl upsaný od 1. ledna 2019

(v EUR)

Podíl, který má být převeden

(v EUR)

Národní centrální banka eurozóny

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Národní centrální banka mimo eurozónu

Българска народна банка (Bulharská národní banka)

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

– 3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Naţională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

Celkem  (1)

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  V důsledku zaokrouhlení se nemusí celkový součet přesně rovnat součtu všech uvedených číselných údajů.


PŘÍLOHA II

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPLACENÝ NÁRODNÍMI CENTRÁLNÍMI BANKAMI

 

Podíl splacený k 31. prosinci 2018

(v EUR)

Podíl splacený od 1. ledna 2019

(v EUR)

Částka převodu

(v EUR)

Národní centrální banka eurozóny

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Národní centrální banka mimo eurozónu

Българска народна банка (Bulharská národní banka)

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Naţională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

Celkem  (1)

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  V důsledku zaokrouhlení se nemusí celkový součet přesně rovnat součtu všech uvedených číselných údajů.


Top