EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0021

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2018/1148 ze dne 10. srpna 2018 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a o zrušení rozhodnutí (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21)

OJ L 208, 17.8.2018, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1148/oj

17.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 208/91


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/1148

ze dne 10. srpna 2018

o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a o zrušení rozhodnutí (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku, článek 12.1, článek 18 a čl. 34.1 druhou odrážku tohoto statutu,

s ohledem na obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (1) (obecné zásady o obecné dokumentaci), a zejména na čl. 1 odst. 4, hlavy I, II, IV, V, VI a VIII části čtvrté a na část šestou těchto obecných zásad,

s ohledem na obecné zásady ECB/2014/31 ze dne 9. července 2014 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (2), a zejména na čl. 1 odst. 3, čl. 6 odst. 1 a článek 8 těchto obecných zásad,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky mohou Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, provádět úvěrové operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky trhu s tím, že úvěry jsou dostatečně zajištěny.

(2)

Standardní kritéria a minimální požadavky na úvěrovou kvalitu, podle nichž se určuje způsobilost obchodovatelných aktiv jako zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému, jsou stanoveny v obecných zásadách (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), a zejména v článku 59 a hlavě II části čtvrté uvedených obecných zásad.

(3)

Podle čl. 1 odst. 4 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) může Rada guvernérů kdykoli měnit nástroje, požadavky, kritéria a postupy provádění operací měnové politiky Eurosystému. Podle čl. 59 odst. 6 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) si Eurosystém vyhrazuje právo určit, zda emise, emitent, dlužník nebo ručitel splňují požadavky Eurosystému na úvěrovou kvalitu na základě jakýchkoli informací, které Eurosystém může považovat za relevantní pro zajištění odpovídající ochrany Eurosystému před riziky.

(4)

Odchylně od požadavků Eurosystému na úvěrovou kvalitu obchodovatelných aktiv stanoví čl. 8 odst. 2 obecných zásad ECB/2014/31, že práh úvěrové kvality stanovený Eurosystémem se neuplatňuje na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené ústředními vládami členských států eurozóny, na které se vztahuje program Evropské unie/Mezinárodního měnového fondu, ledaže Rada guvernérů rozhodne, že příslušný členský stát nesplňuje podmínky poskytování finanční podpory a/nebo podmínky makroekonomického programu.

(5)

Po skončení předchozího programu finanční pomoci Řecku realizovaného prostřednictvím Evropského nástroje finanční stability (EFSF) Rada guvernérů Evropského mechanismu stability (ESM) dne 19. srpna 2015 schválila aktuální tříletý program finanční pomoci Řecku.

(6)

Rada guvernérů posoudila účinky uvedeného programu ESM pro Řecko, jeho další provádění a odhodlání řeckých orgánů tento program v plném rozsahu provést. Rada guvernérů dospěla na základě tohoto posouzení k závěru, že Řecká republika splňuje podmínky programu. Rada guvernérů proto dne 22. června 2016 přijala rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/1041 (ECB/2016/18) (3), kterým byla obnovena způsobilost obchodovatelných dluhových nástrojů, které vydala nebo za něž se plně zaručila Řecká republika, pro operace měnové politiky Eurosystému s tím, že se na tyto nástroje uplatňují zvláštní srážky, a které stanovilo, že Řecká republika by se měla považovat za členský stát eurozóny, který plní program Evropské unie/Mezinárodního měnového fondu.

(7)

Čl. 1 odst. 3 obecných zásad ECB/2014/31 v současné době stanoví, že pro účely čl. 6 odst. 1 a článku 8 uvedených obecných zásad se Řecká republika považuje za členský stát eurozóny, který plní program Evropské unie/Mezinárodního měnového fondu. Čl. 8 odst. 3 uvedených obecných zásad kromě toho stanoví, že na obchodovatelné dluhové nástroje vydané či plně zaručené Řeckou republikou se uplatňují zvláštní srážky stanovené v příloze I uvedených obecných zásad.

(8)

Podle článku 1 smlouvy o finanční pomoci, kterou dne 19. srpna 2015 uzavřely Evropský mechanismus stability (ESM), Řecká republika, Bank of Greece a Řecký fond finanční stability (4), končí aktuální program ESM dnem 20. srpna 2018. Od 21. srpna 2018 proto již nemůže být Řecká republika považována za členský stát eurozóny, na který se vztahuje program Evropské unie/Mezinárodního měnového fondu. Od tohoto data tak již nebudou splněny podmínky pro dočasné pozastavení uplatňování prahu úvěrové kvality stanoveného Eurosystémem ve vztahu k obchodovatelným dluhovým nástrojům vydaným nebo plně zaručeným Řeckou republikou, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 2 obecných zásad ECB/2014/31.

(9)

Rada guvernérů proto rozhodla, že od 21. srpna 2018 by se na obchodovatelné dluhové nástroje vydané či plně zaručené Řeckou republikou měly vztahovat standardní kritéria a práh úvěrové kvality Eurosystému a že se na tyto dluhové nástroje budou uplatňovat standardní srážky stanovené v obecných zásadách Evropské centrální banky (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) (5),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Způsobilost obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou

1.   Pro účely čl. 1 odst. 3, čl. 6 odst. 1 a článku 8 obecných zásad ECB/2014/31 se Řecká republika již nepovažuje za členský stát eurozóny, na který se vztahuje program Evropské unie/Mezinárodního měnového fondu.

2.   Minimální požadavky Eurosystému na práh úvěrové kvality stanovené v obecných zásadách (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), a zejména v článku 59 a hlavě II části čtvrté uvedených obecných zásad, se uplatňují na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené Řeckou republikou.

3.   Na obchodovatelné dluhové nástroje vydané či plně zaručené Řeckou republikou se již neuplatňují zvláštní srážky uvedené v příloze I obecných zásad ECB/2014/31.

Článek 2

Zrušení

Rozhodnutí (EU) 2016/1041 (ECB/2016/18) se zrušuje.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 21. srpna 2018.

2.   V případě rozporu mezi tímto rozhodnutím a obecnými zásadami (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) nebo obecnými zásadami ECB/2014/31, tak jak je na vnitrostátní úrovni provedly národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, má přednost toto rozhodnutí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 10. srpna 2018.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 240, 13.8.2014, s. 28.

(3)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/1041 ze dne 22. června 2016 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a o zrušení rozhodnutí (EU) 2015/300 (ECB/2016/18) (Úř. věst. L 169, 28.6.2016, s. 14).

(4)  K dispozici na internetových stránkách ESM www.esm.europa.eu.

(5)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2016/65 ze dne 18. listopadu 2015 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2015/35) (Úř. věst. L 14, 21.1.2016, s. 30).


Top