EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0010(01)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2018/546 ze dne 15. března 2018 o přenesení pravomoci přijímat kapitálová rozhodnutí (ECB/2018/10)

OJ L 90, 6.4.2018, p. 105–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/546/oj

6.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/105


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/546

ze dne 15. března 2018

o přenesení pravomoci přijímat kapitálová rozhodnutí (ECB/2018/10)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 26 odst. 3 a články 28, 29, 77 a 78 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (2), a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/933 ze dne 16. listopadu 2016 o obecném rámci pro přenesení rozhodovacích pravomocí ve vztahu k právním nástrojům týkajícím se úkolů v oblasti dohledu (ECB/2016/40) (3), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1024/2013 je Evropská centrální banka (ECB) jakožto příslušný orgán pro významné dohlížené subjekty zodpovědná za posouzení toho, zda emise nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 splňují kritéria vymezená v nařízení (EU) č. 575/2013. Významné dohlížené subjekty mohou kapitálové nástroje klasifikovat jako nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 pouze s předchozím souhlasem ECB.

(2)

V souladu s třetím pododstavcem čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vypracoval a pravidelně aktualizuje veřejný seznam forem nástrojů, které jsou v jednotlivém členském státě považovány za nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1. Uvedení formy nástroje v seznamu EBA znamená, že tento nástroj splňuje kritéria způsobilosti vymezená v článku 28 nebo případně v článku 29 nařízení (EU) č. 575/2013. S ohledem na podrobný přezkum forem nástrojů ze strany příslušných orgánů a - po 28. červnu 2013 - ze strany EBA a s ohledem na veřejnou povahu a pravidelné aktualizace seznamu EBA je vhodné tento seznam použít pro stanovení rozsahu přenesení rozhodovacích pravomocí podle čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013.

(3)

Podle 75. bodu odůvodnění nařízení (EU) č. 575/2013 toto nařízení nebrání tomu, aby příslušné orgány i nadále používaly postupy spočívající v předchozím souhlasu, pokud se týká smluv, jimiž se řídí nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 a tier 2. Právní řády některých členských států tak zavedly postupy pro klasifikaci kapitálových nástrojů jako nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 nebo tier 2. ECB je orgánem příslušným k udělení předmětného souhlasu významným dohlíženým subjektům podle čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1024/2013.

(4)

V souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1024/2013 je ECB rovněž odpovědná za udělování předchozího souhlasu významným dohlíženým subjektům za účelem snížení, splacení nebo zpětného odkupu nástrojů, které jsou zahrnuty do kmenového kapitálu tier 1 a které tyto subjekty vydaly způsobem, který vnitrostátní právní předpisy umožňují, a za účelem umožnění výpovědi, odkupu, splacení nebo zpětného nákupu nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 nebo tier 2, a to přede dnem jejich splatnosti.

(5)

Při posuzování žádostí významných dohlížených subjektů o předchozí souhlas se snížením kapitálu postupuje ECB podle článku 78 nařízení (EU) č. 575/2013 a oddílu 2 kapitoly IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014 (4).

(6)

ECB je jakožto příslušný orgán nucena každoročně přijímat podstatný počet kapitálových rozhodnutí. S cílem usnadnit rozhodovací proces je třeba v souvislosti s přijímáním těchto rozhodnutí přijmout rozhodnutí o přenesení pravomoci. Soudní dvůr Evropské unie uznal, že přenesení pravomocí je nezbytné, aby umožnilo instituci, která musí přijímat podstatný počet rozhodnutí, plnit její úkoly. Obdobně uznal nutnost zajistit schopnost fungování rozhodovacích orgánů jakožto zásadu vlastní každému organizačnímu systému (5).

(7)

Přenesení rozhodovacích pravomocí by mělo být omezené a přiměřené, přičemž rozsah přenesení pravomocí by měl být jednoznačně vymezen.

(8)

Rozhodnutí (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) upřesňuje postup pro přijímání rozhodnutí o přenesení pravomoci v oblasti dohledu a osoby, na něž může být rozhodovací pravomoc přenesena. Tímto rozhodnutím není dotčen výkon úkolů ECB v oblasti dohledu ani pravomoc Rady dohledu předkládat konečné návrhy rozhodnutí Radě guvernérů.

(9)

Nejsou-li splněna kritéria pro přijetí rozhodnutí v přenesené pravomoci ve smyslu tohoto rozhodnutí, měla by být rozhodnutí přijímána postupem neuplatnění námitek vymezeným v čl. 26 odst. 8 nařízení (EU) č. 1024/2013 a článku 13 g rozhodnutí ECB/2004/2 (6). Mají-li vedoucí pracovních útvarů pochybnosti o splnění hodnotících kritérií v případě kapitálových rozhodnutí, jelikož jim významné dohlížené subjekty neposkytly dostatečné informace nebo z důvodu složitosti hodnocení, měl by být rovněž použit postup neuplatnění námitek.

(10)

Rozhodnutí ECB v oblasti dohledu mohou podléhat správnímu přezkumu v souladu s článkem 24 nařízení (EU) č. 1024/2013 a jak je dále uvedeno v rozhodnutí ECB/2014/16 (7). V případě správního přezkumu by Rada dohledu měla zohlednit stanovisko správní revizní komise a předložit nový návrh rozhodnutí k přijetí Radě guvernérů postupem neuplatnění námitek,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

1)

„kapitálovým rozhodnutím“ se rozumí rozhodnutí ECB o předchozím souhlasu s klasifikací nástroje jako nástroje zahrnovaného do kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 nebo tier 2, jakož i o snížení kapitálu;

2)

„snížením kapitálu“ se rozumí všechny postupy uvedené v článku 77 nařízení (EU) č. 575/2013;

3)

„snížením s náhradou“ se rozumějí snížení kapitálu uvedená v čl. 78 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013;

4)

„snížením bez náhrady“ se rozumějí snížení kapitálu uvedená v čl. 78 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013;

5)

„seznamem EBA“ se rozumí seznam vypracovaný, udržovaný a zveřejňovaný (8) orgánem EBA podle třetího pododstavce čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, který obsahuje všechny formy kapitálových nástrojů v jednotlivých členských státech, které jsou klasifikovány jako nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 na základě informací od jednotlivých příslušných orgánů;

6)

„nástrojem zahrnovaným do kmenového kapitálu tier 1“ se rozumí kapitálový nástroj, který lze považovat za nástroj zahrnovaný do kmenového kapitálu tier 1, „nástrojem zahrnovaným do vedlejšího kapitálu tier 1“ se rozumí kapitálový nástroj, který lze považovat za nástroj zahrnovaný do vedlejšího kapitálu tier 1, a „nástrojem zahrnovaným do kapitálu tier 2“ se rozumí kapitálový nástroj, který lze považovat za nástroj zahrnovaný do kapitálu tier 2, a to vždy podle nařízení (EU) č. 575/2013;

7)

„náhradním nástrojem“ se rozumí kapitálový nástroj, který nahrazuje kapitálový nástroj, u něhož má dojít ke snížení, zpětnému odkupu, vypovězení nebo splacení ve smyslu čl. 78 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013;

8)

„nahrazeným nástrojem“ se rozumí kapitálový nástroj, který má být předmětem postupu podle článku 77 nařízení (EU) č. 575/2013 a který má být nahrazen náhradním nástrojem při snížení s náhradou podle čl. 78 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013;

9)

„poměrem kmenového kapitálu tier 1“ se rozumí poměr kmenového kapitálu tier 1, „kapitálovým poměrem tier 1“ se rozumí kapitálový poměr tier 1 a „celkovým kapitálovým poměrem“ se rozumí celkový kapitálový poměr, a to vždy ve smyslu čl. 92 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013;

10)

„rozhodnutím SREP“ se rozumí rozhodnutí přijaté ECB na základě článku 16 nařízení (EU) č. 1024/2013 v návaznosti na každoroční proces dohledu a hodnocení ve smyslu článku 97 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (9), které stanoví obezřetnostní požadavky;

11)

„rozhodnutí o přenesení pravomoci“ má stejný význam jako v čl. 3 bodu 2 rozhodnutí (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) a „rozhodnutí v přenesené pravomoci“ má stejný význam jako v čl. 3 bodu 4 uvedeného rozhodnutí;

12)

„vedoucími pracovních útvarů“ se rozumějí vedoucí pracovních útvarů ECB, na něž je přenesena pravomoc přijímat kapitálová rozhodnutí;

13)

„postupem neuplatnění námitek“ se rozumí postup stanovený v čl. 26 odst. 8 nařízení (EU) č. 1024/2013 a podrobně upravený v článku 13 g rozhodnutí ECB/2004/2;

14)

„záporným rozhodnutím“ se rozumí rozhodnutí, kterým se neuděluje nebo v plném rozsahu neuděluje souhlas, o který významný dohlížený subjekt žádal. Rozhodnutí, která obsahují vedlejší ujednání jako např. podmínky či závazky, se považují za záporná rozhodnutí s výjimkou situací, kdy tato vedlejší ujednání a) zajišťují, že dohlížený subjekt splňuje požadavky příslušných právních předpisů Unie uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 6, a byla ujednána v písemné formě nebo b) pouze znovu uvádějí jeden či více stávajících požadavků, které musí daná instituce splňovat podle ustanovení uvedených v čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 6, nebo vyžadují informace o plnění jednoho či více těchto požadavků;

15)

„významným dohlíženým subjektem“ se rozumí významný dohlížený subjekt ve smyslu bodu 16 čl. 2 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (10).

Článek 2

Přenesení pravomoci přijímat kapitálová rozhodnutí

1.   V souladu s článkem 4 rozhodnutí (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) Rada guvernérů tímto přenáší pravomoc přijímat rozhodnutí o a) předchozím souhlasu s klasifikací kapitálových nástrojů jako nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013; b) předchozím souhlasu s klasifikací kapitálových nástrojů jako nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 nebo tier 2, pokud to vyžadují vnitrostátní právní předpisy, a c) předchozím souhlasu se snížením kapitálu podle článku 77 nařízení (EU) č. 575/2013 na vedoucí pracovních útvarů jmenované Výkonnou radou v souladu s článkem 5 uvedeného rozhodnutí.

2.   Kapitálová rozhodnutí uvedená v odstavci 1 se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud jsou splněna kritéria pro přijetí rozhodnutí v přenesené pravomoci stanovená v článcích 3, 4 a 5.

3.   Kapitálová rozhodnutí se nepřijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud kvůli nedostatečným informacím nebo složitosti hodnocení musí být přijata postupem neuplatnění námitek.

Článek 3

Kritéria pro přijímání rozhodnutí v přenesené pravomoci o předchozím souhlasu s klasifikací nástrojů jako nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

1.   Rozhodnutí o klasifikaci kapitálových nástrojů jako nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 se přijímá prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud forma nástrojů, v jejichž případě se žádá o udělení souhlasu, byla v době doručení žádosti do ECB na seznamu EBA.

2.   Záporná rozhodnutí a rozhodnutí podle článku 31 nařízení (EU) č. 575/2013 se nepřijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci.

3.   Nelze-li rozhodnutí o klasifikaci kapitálových nástrojů jako nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 podle odstavců 1 a 2 přijmout prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, přijme se takové rozhodnutí postupem neuplatnění námitek.

4.   Klasifikace kapitálových nástrojů jako nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 se posuzuje v souladu s články 27, 28 a 29 nařízení (EU) č. 575/2013 a články 4 až 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014.

Článek 4

Kritéria pro přijímání rozhodnutí v přenesené pravomoci o předchozím souhlasu s klasifikací nástrojů jako nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 nebo tier 2

1.   Je-li předchozí souhlas nezbytný podle vnitrostátních právních předpisů, rozhodnutí o předchozím souhlasu s klasifikací kapitálových nástrojů jako nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 nebo tier 2 se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci.

2.   Záporná rozhodnutí se nepřijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci a přijímají se postupem neuplatnění námitek.

3.   Klasifikace nástrojů jako nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 nebo tier 2 se posuzuje v souladu s články 52 až 54 a 63 nařízení (EU) č. 575/2013 a články 8, 9 a 20 až 24a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014.

Článek 5

Kritéria pro přijímání rozhodnutí v přenesené pravomoci o předchozím souhlasu se snížením kapitálu

1.   Rozhodnutí o předchozím souhlasu se snížením kapitálu se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 2 nebo 3.

2.   V případě snížení s náhradou se rozhodnutí přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud:

a)

náhradní nástroj je nástrojem zahrnovaným do kmenového kapitálu tier 1, jehož agregovaná nominální hodnota je minimálně rovna nominální hodnotě nahrazeného nástroje; nebo

b)

náhradní nástroj je nástrojem zahrnovaným do vedlejšího kapitálu tier 1, jehož agregovaná nominální hodnota je minimálně rovna nominální hodnotě nahrazeného nástroje, je-li nahrazený nástroj nástrojem zahrnovaným do vedlejšího kapitálu tier 1; nebo

c)

náhradní nástroj je nástrojem zahrnovaným do vedlejšího kapitálu tier 1 nebo tier 2 a jeho agregovaná nominální hodnota je minimálně rovna nominální hodnotě nahrazeného nástroje, je-li nahrazený nástroj nástrojem zahrnovaným do kapitálu tier 2.

3.   V případě snížení bez náhrady se rozhodnutí přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud:

a)

v návaznosti na snížení kapitálu kapitál převyšuje a podle odhadů bude i po dobu nejméně tří účetních roků po podání žádosti převyšovat součet požadavků vymezených v čl. 92 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, kapitálu, jehož držba se požaduje v souladu s čl. 16 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1024/2013, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv podle čl. 128 bodu 6) směrnice 2013/36/EU a kapitálových očekávání v rámci 2. pilíře ve smyslu posledního dostupného rozhodnutí SREP; a

b)

dopad snížení na poměr kmenového kapitálu tier 1, kapitálový poměr tier 1 a celkový kapitálový poměr činí méně než 100 bazických bodů.

4.   Záporná rozhodnutí se nepřijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci.

5.   Nelze-li rozhodnutí o snížení kapitálu podle odstavců 1 až 4 přijmout prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, přijme se takové rozhodnutí postupem neuplatnění námitek.

6.   Snížení kapitálu se posuzuje v souladu s článkem 78 nařízení (EU) č. 575/2013 a oddílem 2 kapitoly IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014.

Článek 6

Přechodné ustanovení

Toto rozhodnutí se neuplatní v případech, kdy byla žádost ECB předložena před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 15. března 2018.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(3)  Úř. věst. L 141, 1.6.2017, s. 14.

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014 ze dne 7. ledna 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 8).

(5)  AKZO Chemie v. Komise, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, odstavec 37 a Carmine Salvatore Tralli v. ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, odstavec 59.

(6)  Rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací rád Evropské centrální banky (Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33).

(7)  Rozhodnutí ECB/2014/16 ze dne 14. dubna 2014 o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování (Úř. věst. L 175, 14.6.2014, s. 47).

(8)  K dispozici na internetových stránkách EBA www.eba.europa.eu.

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(10)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1).


Top