EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2279

Nařízení Komise (EU) 2017/2279 ze dne 11. prosince 2017, kterým se mění přílohy II, IV, VI, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv (Text s významem pro EHP. )

C/2017/8238

OJ L 328, 12.12.2017, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2279/oj

12.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2279

ze dne 11. prosince 2017,

kterým se mění přílohy II, IV, VI, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (1), a zejména na čl. 20 odst. 2 a čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby označování krmiva pro zvířata v zájmovém chovu plnilo svůj účel, je v některých jazycích Unie možné používat specifické výrazy. Vzhledem k nejnovějšímu vývoji v odvětví krmiv pro zvířata v zájmovém chovu ve dvou členských státech také existují odpovídající specifické výrazy v jazycích těchto dvou členských států pro označení krmiva pro zvířata v zájmovém chovu.

(2)

Příloha II nařízení (ES) č. 767/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

S ohledem na technologický pokrok v analytice a na zkušenosti se správnou laboratorní praxí by měly být změněny tolerance pro analytické složky a doplňkové látky v krmných surovinách a krmných směsích. Příloha IV nařízení (ES) č. 767/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Narůstající počet povolení doplňkových látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (2) stanoví pro krmné směsi a krmné suroviny maximální obsahy doplňkových látek, pro něž původně nebyly tyto hodnoty stanoveny; jiná povolení zase nově stanovila hodnotu „doporučený maximální obsah“ doplňkové látky v kompletním krmivu. Kromě toho výrobní technologie krmiva může vést ke snížení přidaného množství doplňkových látek, například vitaminů, které mohou být také přirozenou součástí konečného produktu. Tyto skutečnosti mohou vést v praxi k nejasnostem, pokud je provozovatel povinen uvést v označení přidané množství, avšak kontrolní orgán může analyzovat a ověřit pouze množství v konečném produktu. Aby byl zohledněn uvedený vývoj a zajištěno vyvážené, přiměřené a účelné označování krmných surovin a krmných směsí, přílohy VI a VII nařízení (ES) č. 767/2009 by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(5)

Technologický vývoj umožňuje, aby se potraviny, které již nejsou určené pro lidskou spotřebu, stále častěji používaly jako krmivo. Nařízení Komise (EU) č. 68/2013 (3) stanoví seznam těchto bývalých/vyřazených potravin, které se již jako potraviny nepoužívají, jako krmných surovin. Avšak vzhledem k tomu, že kvalita těchto bývalých/vyřazených potravin, které se již jako potraviny nepoužívají, nemusí v některých případech odpovídat požadavkům na krmiva, mělo by v označení uvedených bývalých/vyřazených potravin, které se již jako potraviny nepoužívají, být uvedeno, že jako krmivo je lze použít pouze po zpracování. Příloha VIII nařízení (ES) č. 767/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v uvedených přílohách, aby se předešlo zbytečnému narušení obchodních praktik a provozovatelům nevznikla zbytečná administrativní zátěž, je vhodné stanovit přechodná opatření, která umožní bezproblémovou změnu označování.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, IV, VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 767/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Krmné suroviny a krmné směsi označené před 1. lednem 2019 v souladu s pravidly platnými před 1. lednem 2018, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

2.   Krmné suroviny a krmné směsi označené před 1. lednem 2020 v souladu s pravidly platnými před 1. lednem 2018 mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 68/2013 ze dne 16. ledna 2013 o katalogu pro krmné suroviny (Úř. věst. L 29, 30.1.2013, s. 1.)


PŘÍLOHA

1)

Příloha II se mění takto:

v bodě 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Při označování krmiva pro zvířata v zájmovém chovu se povolují tyto výrazy: v bulharštině „храна“; ve španělštině „alimento“; v češtině může být název „kompletní krmná směs“ nahrazen názvem „kompletní krmivo“ a název „doplňková krmná směs“ může být nahrazen názvem „doplňkové krmivo“; v angličtině „pet food“; v italštině „alimento“; v maďarštině „állateledel“; v nizozemštině „samengesteld voeder“; v polštině „karma“; ve slovinštině „hrana za hišne živali“; ve finštině „lemmikkieläinten ruoka“; v estonštině „lemmikloomatoit“; v chorvatštině „hrana za kućne ljubimce“.“

2)

Příloha IV se mění takto:

část A se nahrazuje tímto:

„Část A: Tolerance pro analytické složky uvedené v přílohách I, V, VI a VII

1)

Tolerance stanovené v této části zahrnují technické a analytické odchylky. Jakmile budou na úrovni Unie stanoveny analytické tolerance zahrnující nejistoty měření a rozdíly v postupech, měly by se hodnoty uvedené v bodu 2 odpovídajícím způsobem přizpůsobit, aby zahrnovaly pouze technické tolerance.

2)

Pokud se zjistí, že se složení krmné suroviny nebo krmné směsi odchyluje od v označení uvedených hodnot analytických složek stanovených v přílohách I, V, VI a VII, použijí se tyto tolerance:

Složka

Deklarovaný obsah složky

Tolerance (1)

 

[%]

Nižší než hodnota uvedená v označení

Vyšší než hodnota uvedená v označení

hrubý tuk

< 8

1

2

8–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

hrubý tuk, krmivo pro zvířata neurčená k produkci potravin

< 16

2

4

16–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

hrubý protein (dusíkaté látky)

< 8

1

1

8–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

hrubý protein (dusíkaté látky), krmivo pro zvířata neurčená k produkci potravin

< 16

2

2

16–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

hrubý popel

< 8

2

1

8–32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

hrubá vláknina

< 10

1,75

1,75

10–20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

cukr

< 10

1,75

3,5

10–20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

škrob

< 10

3,5

3,5

10–20

35 %

35 %

> 20

7

7

vápník

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

hořčík

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

sodík

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

celkový fosfor

< 1

0,3

0,3

1–5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

popel nerozpustný v kyselině chlorovodíkové

< 1

bez limitu

0,3

1 – < 5

30 %

> 5

1,5

draslík

< 1

0,2

0,4

1–5

20 %

40 %

> 5

1

2

vlhkost

< 2

bez limitu

0,4

2 – < 5

20 %

5–12,5

1

> 12,5

8 %

energetická hodnota (2)

 

5 %

10 %

hodnota proteinu (2)

 

10 %

20 %

3)

Příloha VI se nahrazuje tímto:

PŘÍLOHA VI

Údaje v označení krmných surovin a krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin

Kapitola I: Povinné a dobrovolné označování doplňkových látek podle čl. 15 písm. f) a čl. 22 odst. 1

1.

Následující doplňkové látky se uvádějí společně se svými specifickými názvy, identifikačními čísly, přidaným množstvím a s názvem funkční skupiny stanoveným v příloze I nařízení (ES) č. 1831/2003 nebo s kategorií uvedenou v čl. 6 odst. 1 zmíněného nařízení:

a)

doplňkové látky, u nichž je stanoven maximální obsah nejméně pro jeden druh zvířat určených k produkci potravin;

b)

doplňkové látky patřící do kategorií „zootechnické doplňkové látky“ a „kokcidiostatika a histomonostatika“;

c)

doplňkové látky, u nichž je překročen maximální doporučený obsah stanovený v právním předpise, kterým se povoluje příslušná doplňková látka.

Údaje v označení se uvádějí v souladu s právním předpisem, kterým se povoluje daná doplňková látka.

Přidané množství uvedené v prvním pododstavci se vyjádří jako množství doplňkové látky, kromě případů, kdy je v právním předpise, kterým se příslušná doplňková látka povoluje, uváděna látka ve sloupci „minimální/maximální obsah“. V takovém případě se přidané množství vyjádří jako množství této látky.

2.

Pokud jde o doplňkové látky z funkční skupiny vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem, které se musí uvádět v souladu s bodem 1, může se v označení uvést celkové množství zaručené během celé doby trvanlivosti pod záhlavím „analytické složky“, místo aby se pod záhlavím „doplňkové látky“ uvedlo přidané množství.

3.

Název funkční skupiny uvedené v bodech 1, 4 a 6 se může nahradit níže uvedeným zkráceným názvem, pokud příslušný zkrácený název není stanoven v příloze I nařízení (ES) č. 1831/2003:

Funkční skupina

Název a popis

Zkrácený název

bod 1 písmeno h)

látky pro kontrolu kontaminace radionuklidy: látky, které potlačují absorpci radionuklidů nebo podporují jejich vyloučení

regulátory radionuklidů

bod 1 písmeno m)

látky ke snižování kontaminace krmiva mykotoxiny: látky, které mohou potlačit nebo snížit absorpci mykotoxinů, podpořit jejich vyloučení nebo měnit způsob jejich účinku

vyvazovače mykotoxinů

bod 1 písmeno n)

látky zlepšující hygienické podmínky: látky nebo případně mikroorganismy, které příznivě ovlivňují hygienické vlastnosti krmiva tím, že omezují specifickou mikrobiologickou kontaminaci

látky zlepšující hygienické vlastnosti

bod 2 písmeno b)

zchutňující látky: látky, které přidáním do krmiv zvyšují jejich vůni a chutnost

zchutňující látky

bod 3 písmeno a)

vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem

vitaminy

bod 3 písmeno b)

sloučeniny stopových prvků

stopové prvky

bod 3 písmeno c)

aminokyseliny, jejich soli a analogy

aminokyseliny

bod 3 písmeno d)

močovina a její deriváty

močovina

bod 4 písmeno c)

látky, které příznivě působí na životní prostředí

látky působící příznivě na životní prostředí

4.

Doplňkové látky zdůrazněné v označení slovy, obrázky nebo graficky se uvádějí v souladu s body 1 nebo 2.

5.

Osoba odpovědná za označování sdělí kupujícímu na jeho vyžádání názvy, identifikační číslo a funkční skupinu doplňkových látek neuvedených v bodech 1, 2 a 4. Toto ustanovení se nepoužije na zchutňující látky.

6.

Doplňkové látky neuvedené v bodech 1, 2 a 4 lze uvést dobrovolně alespoň jejich názvem nebo, v případě zchutňujících látek, alespoň jejich funkční skupinou.

7.

Aniž je dotčen bod 6, pokud je senzorická nebo nutriční doplňková látka označena dobrovolně, uvede se v souladu s body 1 nebo 2 její přidané množství.

8.

Pokud doplňková látka patří do více než jedné funkční skupiny, uvede se funkční skupina nebo kategorie relevantní pro její hlavní funkci v daném krmivu.

9.

V označení se uvedou údaje týkající se správného použití krmných surovin a krmných směsí, které jsou stanoveny v právním předpise, jímž se povoluje daná doplňková látka.

Kapitola II: Označování analytických složek podle čl. 17 odst. 1 písm. f) a čl. 22 odst. 1

1.

Analytické složky krmné směsi pro zvířata určená k produkci potravin se v označení uvedou pod záhlavím „analytické složky“ (3) a označují se takto:

Krmné směsi

Cílové druhy

Analytické složky a obsahy

kompletní krmivo

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

prasata a drůbež

prasata a drůbež

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubý tuk

hrubý popel

vápník

sodík

fosfor

lysin

methionin

doplňkové krmivo – minerální

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

prasata a drůbež

prasata a drůbež

přežvýkavci

vápník

sodík

fosfor

lysin

methionin

hořčík

doplňkové krmivo – ostatní

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

prasata a drůbež

prasata a drůbež

přežvýkavci

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubý tuk

hrubý popel

vápník ≥ 5 %

sodík

fosfor ≥ 2 %

lysin

methionin

hořčík ≥ 0,5 %

2.

Látky uvedené pod tímto záhlavím, které jsou rovněž senzorickými nebo nutričními doplňkovými látkami, se uvedou spolu s jejich celkovým množstvím.

3.

Je-li uvedena energetická hodnota a/nebo hodnota proteinu, jsou tyto údaje uváděny v souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 882/2004.

4)

Příloha VII se nahrazuje tímto:

PŘÍLOHA VII

Údaje v označení krmných surovin a krmných směsí pro zvířata neurčená k produkci potravin

Kapitola I: Povinné a dobrovolné označování doplňkových látek podle čl. 15 písm. f) a čl. 22 odst. 1

1.

Následující doplňkové látky se uvádějí společně se svými specifickými názvy a/nebo identifikačními čísly, přidaným množstvím a s názvem funkční skupiny stanoveným v příloze I nařízení (ES) č. 1831/2003 nebo s kategorií uvedenou v čl. 6 odst. 1 zmíněného nařízení:

a)

doplňkové látky, u nichž je stanoven maximální obsah nejméně pro jeden druh zvířat neurčených k produkci potravin;

b)

doplňkové látky patřící do kategorií „zootechnické doplňkové látky“ a „kokcidiostatika a histomonostatika“;

c)

doplňkové látky, u nichž je překročen maximální doporučený obsah stanovený v právním předpise, kterým se povoluje příslušná doplňková látka.

Údaje v označení se uvádějí v souladu s právním předpisem, kterým se příslušná doplňková látka povoluje.

Přidané množství uvedené v prvním pododstavci se vyjádří jako množství doplňkové látky, kromě případů, kdy je v právním předpise, kterým se příslušná doplňková látka povoluje, uváděna látka ve sloupci „minimální/maximální obsah“. V takovém případě se přidané množství vyjádří jako množství zmíněné látky.

2.

Pokud jde o doplňkové látky z funkční skupiny vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem, které se musí uvádět v souladu s bodem 1, může se v označení uvést celkové množství zaručené během celé doby trvanlivosti pod záhlavím „analytické složky“, místo aby se pod záhlavím „doplňkové látky“ uvedlo přidané množství.

3.

Názvy funkčních skupin uvedených v bodech 1, 5 a 7 se mohou nahradit zkráceným názvem podle tabulky v bodě 3 přílohy VI, pokud příslušný zkrácený název není stanoven v příloze I nařízení (ES) č. 1831/2003.

4.

Doplňkové látky zdůrazněné v označení slovy, obrázky nebo graficky se uvádějí v souladu s body 1 nebo 2.

5.

Odchylně od bodu 1 je u doplňkových látek funkčních skupin „konzervanty“, „antioxidanty“, „barviva“ a „zchutňující látky“ možné uvádět pouze dané funkční skupiny. V tomto případě sdělí informace podle bodů 1 a 2 kupujícímu na jeho vyžádání osoba odpovědná za označování.

6.

Osoba odpovědná za označování sdělí kupujícímu na jeho vyžádání názvy, identifikační číslo a funkční skupinu doplňkových látek neuvedených v bodech 1, 2 a 4. Toto ustanovení se nepoužije na zchutňující látky.

7.

U doplňkových látek neuvedených v bodech 1, 2 a 4 mohou být dobrovolně uvedeny alespoň jejich názvy, nebo, v případě zchutňujících látek, alespoň jejich funkční skupina.

8.

Pokud je senzorická nebo nutriční doplňková látka označena dobrovolně, uvede se její přidané množství v souladu s body 1 a 2.

9.

Pokud doplňková látka patří do více než jedné funkční skupiny, uvede se funkční skupina nebo kategorie relevantní pro její hlavní funkci v daném krmivu.

10.

V označení se uvedou údaje týkající se správného použití krmných surovin a krmných směsí, které jsou stanoveny v právním předpise, jímž se povoluje daná doplňková látka.

Kapitola II: Označování analytických složek podle čl. 17 odst. 1 písm. f) a čl. 22 odst. 1

1.

Analytické složky krmné směsi pro zvířata neurčená k produkci potravin se uvedou pod záhlavím „analytické složky“ (4) a označují se takto:

Krmné směsi

Cílové druhy

Analytické složky

Kompletní krmiva

kočky, psi a kožešinová zvířata

kočky, psi a kožešinová zvířata

kočky, psi a kožešinová zvířata

kočky, psi a kožešinová zvířata

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubý tuk

hrubý popel

doplňkové krmivo – minerální

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

vápník

sodík

fosfor

doplňkové krmivo – ostatní

kočky, psi a kožešinová zvířata

kočky, psi a kožešinová zvířata

kočky, psi a kožešinová zvířata

kočky, psi a kožešinová zvířata

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubý tuk

hrubý popel

2.

Látky uvedené pod tímto záhlavím, které jsou rovněž senzorickými nebo nutričními doplňkovými látkami, se uvedou spolu s jejich celkovým množstvím.

3.

Je-li uvedena energetická hodnota a/nebo hodnota proteinu, jsou tyto údaje uváděny v souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 882/2004.

5)

Příloha VIII se mění takto:

a)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Kontaminovaná krmiva musí být označena slovy „krmivo s nadlimitním obsahem … (název nežádoucí látky nebo látek v souladu s přílohou I směrnice 2002/32/ES), jako krmivo lze použít pouze po detoxifikaci ve schválených provozech“. Schválení uvedených provozů musí být v souladu s čl. 10 odst. 2 nebo 3 nařízení (ES) č. 183/2005.“

b)

doplňuje se nový bod, který zní:

„3.

Aniž jsou dotčeny body 1 a 2, musí být zmetkové potraviny, jež je třeba zpracovat, než mohou být použity jako krmivo, označeny takto: „zmetková potravina, jako krmnou surovinu lze použít pouze po … (název odpovídajícího postupu v souladu s částí B přílohy nařízení (EU) č. 68/2013)“.“


(1)  Tolerance se uvádějí buď jako absolutní procentuální hodnota (tato hodnota musí být odečtena od deklarovaného obsahu, nebo k němu přičtena), nebo jako relativní hodnota, za niž se umístí symbol „%“ (tato procentuální hodnota se musí použít u deklarovaného obsahu pro výpočet přijatelné odchylky).

(2)  Tolerance se uplatňují, pokud nebyla stanovena tolerance podle metody EU nebo podle úřední vnitrostátní metody v členském státě, kde se krmivo uvádí na trh, nebo podle metody, která byla schválena Evropským výborem pro normalizaci. (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).“

(3)  V němčině lze slovní spojení „analytische Bestandteile“ nahradit spojením „Inhaltsstoffe“. Ve švédštině lze slovní spojení „Analytiska beståndsdelar“ nahradit spojením „Analyserat innehåll“.

(4)  V němčině lze slovní spojení „analytische Bestandteile“ nahradit spojením „Inhaltsstoffe“. Ve švédštině lze slovní spojení „Analytiska beståndsdelar“ nahradit spojením „Analyserat innehåll“.


Top