Help Print this page 

Document 32017R2273

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2273 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Text s významem pro EHP. )

C/2017/8171
  • In force
OJ L 326, 9.12.2017, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2273/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/42


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2273

ze dne 8. prosince 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 42 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (2) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 836/2014 (3) umožňuje výjimečně za určitých podmínek, a pokud není dostatek ekologicky chovaných kuřic, do 31. prosince 2017 přivést do jednotky živočišné ekologické produkce kuřice určené k produkci vajec mimo ekologický chov, které jsou mladší 18 týdnů.

(2)

Produkce ekologicky chovaných kuřic určených k produkci vajec není na trhu Unie z kvalitativního ani kvantitativního hlediska dostatečná, aby byly splněny potřeby zemědělců chovajících nosnice. Aby bylo více času pro rozvinutí produkce kuřic z ekologických chovů určených k produkci vajec, období platnosti výjimečných pravidel produkce týkajících se využívání kuřic určených k produkci vajec mimo ekologický chov, které jsou mladší 18 týdnů, by mělo být prodlouženo do 31. prosince 2018.

(3)

Článek 43 nařízení (ES) č. 889/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 836/2014 umožňuje výjimečně v kalendářních letech 2015, 2016 a 2017 u prasat a drůbeže používat maximálně 5 % jiných než ekologických proteinových krmiv.

(4)

Zásobování proteiny z ekologického zemědělství není na trhu Unie z kvalitativního ani kvantitativního hlediska dostatečné, aby byly splněny požadavky na výživu prasat a drůbeže chovaných v ekologických hospodářstvích. Produkce ekologických proteinových plodin stále zaostává za poptávkou. Je proto vhodné prodloužit období, kdy lze využít výjimečné možnosti používat omezený podíl jiných než ekologických proteinových krmiv, do 31. prosince 2018.

(5)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

V čl. 42 písm. b) se datum „31. prosince 2017“ nahrazuje datem „31. prosince 2018“.

2)

V článku 43 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Nejvyšší procentní podíl jiných než ekologických proteinových krmiv povolených na období 12 měsíců pro uvedené druhy v kalendářním roce 2018 činí 5 %.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 836/2014 ze dne 31. července 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 230, 1.8.2014, s. 10).


Top