EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2055

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2055 ze dne 23. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí (Text s významem pro EHP. )

C/2017/4250

OJ L 294, 11.11.2017, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2055/oj

11.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 294/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2055

ze dne 23. června 2017,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (1), a zejména na čl. 28 odst. 5 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zlepšení spolupráce mezi příslušnými orgány a zajištění jednotného a účinného oznamovacího procesu pro platební instituce, které mají v úmyslu uplatnit právo na usazování a volný pohyb služeb na přeshraničním základě, je nutné stanovit rámec pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány domovských a hostitelských členských států, který určuje způsob, prostředky a podrobnosti spolupráce, a zejména rozsah a způsob zpracování informací, které mají být předloženy, včetně společné terminologie a standardního vzoru oznámení.

(2)

Aby existovala společná terminologie a standardní vzory oznámení, je nutné definovat některé technické podmínky, a tím umožnit jasně rozlišovat mezi žádostmi pobočky, žádostmi o služby a žádostmi zástupců, pokud jde o platební instituce, které chtějí vykonávat své činnosti v jiném členském státě.

(3)

Zavedení standardních postupů zahrnujících jazyk a prostředky komunikace v oblasti žádostí o pas mezi příslušnými orgány domovských a hostitelských členských států usnadňuje uplatňování práva na usazování a volného pohybu služeb a účinnost provádění konkrétních úkonů a povinností příslušných orgánů domovských a hostitelských členských států.

(4)

Pro zajištění kvality pasových oznámení by se mělo od příslušných orgánů v domovském členském státě vyžadovat, aby posuzovaly správnost a úplnost informací předkládaných platebními institucemi, které mají v úmyslu poskytovat služby v jiném členském státě. K tomuto účelu by měly příslušné orgány v domovském členském státě informovat platební instituce o konkrétních aspektech, za kterých jsou žádosti o pas považovány za neúplné nebo nesprávné, a tím usnadnit proces identifikování, sdělování a předkládání chybějících nebo nesprávných prvků. Posouzení úplnosti a správnosti by mělo dále zajistit účinný oznamovací proces jasným stanovením jednoměsíční, resp. tříměsíční lhůty, na kterou se odkazuje v čl. 28 odst. 2 prvním pododstavci a v čl. 28 odst. 3 prvním pododstavci směrnice (EU) 2015/2366, která běží ode dne převzetí žádosti o pas obsahující informace, které domácí příslušné orgány vyhodnotí jako správné a úplné.

(5)

Jestliže byl v souladu s článkem 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 zahájen proces urovnávání sporů mezi příslušnými orgány různých členských států (2), měly by příslušné orgány domovského členského státu informovat platební instituci o tom, že bylo rozhodnutí týkající se žádosti o pas odloženo do vyřešení sporu podle uvedeného ustanovení.

(6)

Aby byl zajištěn účinný a hladký oznamovací proces, který umožní příslušným orgánům domovských a hostitelských členských států provádět jejich příslušná posouzení v souladu se směrnicí (EU) 2015/2366, měly by být informace, které mají příslušné orgány v souvislosti s žádostmi o pas sdílet, jasně definovány pro žádosti o pas pobočky, žádosti o pas zástupce a žádosti o pas služeb. Je rovněž vhodné poskytnout standardní vzory pro předávání těchto informací. V případě potřeby by měly tyto vzory u právnických osob obsahovat také identifikační kód právnické osoby.

(7)

S cílem usnadnit identifikaci platebních institucí, které působí přeshraničně v jiných členských státech, je vhodné určit formát příslušného jedinečného identifikačního čísla, které se používá v každém členském státě pro identifikování platebních institucí, jejich poboček nebo zástupců zapojených platebními institucemi do poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě.

(8)

Jestliže platební instituce, která provádí své činnosti v jiném členském státě, změní informace sdělené v prvotní žádosti, měly by příslušné orgány domovského členského státu předat v souladu s čl. 28 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366 příslušným orgánům hostitelského členského státu pouze ty informace, které jsou dotčeny změnami.

(9)

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES (3) jsou instituce elektronických peněz vedle vydávání elektronických peněz oprávněny také poskytovat platební služby. V souladu s čl. 3 odst. 1 uvedené směrnice se postupy pro pasová oznámení platebních institucí vztahují obdobně také na instituce elektronických peněz. Ustanovení čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/110/ES dále stanoví, že se ustanovení o pasových oznámeních platebních institucí vztahují obdobně na instituce elektronických peněz, které distribuují elektronické peníze v jiném členském státu prostřednictvím fyzických nebo právnických osob jednajících jejich jménem. Ustanovení čl. 3 odst. 5 směrnice 2009/110/ES stanoví, že instituce elektronických peněz nesmí vydávat elektronické peníze prostřednictvím zástupců, i když mohou poskytovat platební služby prostřednictvím zástupců, pokud jsou splněny podmínky, které jsou stanoveny v článku 19 směrnice (EU) 2015/2366. Mělo by proto být usnadněno oznamování mezi příslušnými orgány, pokud jde o informace týkající se žádostí o pas od instituce elektronických peněz, která má v úmyslu uplatnit právo na usazování nebo volný pohyb služeb, včetně zapojení zástupce do poskytování platebních služeb nebo distribuování a zpětné výměny elektronických peněz prostřednictvím distributorů, kteří jednají jejich jménem v jiném členském státě, a to v souladu s příslušným rámcem činností, které jsou instituce elektronických peněz oprávněny provádět.

(10)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Evropské komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).

(11)

Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace k návrhům regulačních technických norem, ze kterých toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v bankovnictví, která byla zřízena v souladu s článkem 37 nařízení (EU) č. 1093/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Působnost

1.   Toto nařízení stanovuje pravidla spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány domovských a hostitelských členských států ohledně oznamování pro účely uplatnění práva na usazování nebo volného pohybu služeb platebními institucemi, a to v souladu s článkem 28 směrnice (EU) 2015/2366.

2.   Toto nařízení se vztahuje obdobně na oznámení mezi příslušnými orgány domovských a hostitelských členských států pro účely uplatnění práva na usazování nebo volného pohybu služeb ze strany institucí elektronických peněz, včetně případů, kdy distribuují elektronické peníze prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, v souladu s čl. 3 odst. 1, 4 a 5 směrnice 2009/110/ES a článkem 111 směrnice (EU) 2015/2366.

3.   Rozsah a způsob zpracování informací vyměňovaných mezi příslušnými orgány v rámci spolupráce definované v tomto nařízení nemá žádný dopad na způsobilost domovských a hostitelských orgánů tak, jak je to definováno ve směrnici (EU) 2015/2366.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„žádostí o pas“ se rozumí žádost o pas pobočky, žádost o pas služeb nebo žádost o pas zástupce;

b)

„žádostí o pas pobočky“ se rozumí žádost, kterou podává v souladu s čl. 28 odst. 1 směrnice (EU) 2015/2366 platební instituce, jíž bylo uděleno povolení a jež si přeje zřídit pobočku v jiném členském státě;

c)

„žádostí o pas služeb“ se rozumí žádost, kterou podává v souladu s čl. 28 odst. 1 směrnice (EU) 2015/2366 platební instituce, jíž bylo uděleno povolení a jež chce poskytovat služby v jiném členském státě;

d)

„žádostí o pas zástupce“ se rozumí žádost, kterou podává v souladu s čl. 28 odst. 1 směrnice (EU) 2015/2366 platební instituce, jíž bylo uděleno povolení a jež chce poskytovat platební služby v jiném členském státě prostřednictvím zástupce podle čl. 19 odst. 5 uvedené směrnice.

Článek 3

Obecné požadavky

1.   Oznámení uvedená v čl. 1 odst. 1 se předávají pomocí vzorů uvedených v přílohách II, III, V a VI.

2.   Oznámení uvedená v čl. 1 odst. 2 se předávají pomocí vzorů uvedených v přílohách II, III, V a VI.

3.   Oznámení uvedená v čl. 1 odst. 2 se v případě, že instituce elektronických peněz distribuují elektronické peníze prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, předávají pomocí vzorů uvedených v přílohách IV a VI.

4.   Vzory uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 a informace v nich obsažené splňují následující požadavky:

a)

mají písemnou formu a jsou v jazyce přijatelném pro příslušné orgány v domovských i v hostitelských členských státech;

b)

předávají se elektronickými prostředky, jestliže jsou tyto prostředky přijatelné pro příslušné orgány v hostitelském členském státě, v němž hodlá platební instituce poskytovat platební služby, po nichž následuje elektronické potvrzení o převzetí těmito příslušnými orgány, nebo se zasílají poštou s potvrzením o přijetí.

5.   Každý příslušný orgán zpřístupní ostatním příslušným orgánům následující informace:

a)

přijatelné jazyky, a to v souladu s odst. 4 písm. a);

b)

e-mailovou adresa, na kterou se informace a vzory mají zasílat, jsou-li zasílány elektronicky, nebo adresu, na kterou se informace a vzory mají zasílat, jsou-li zasílány poštou.

Článek 4

Posouzení úplnosti a správnosti

1.   Po přijetí žádosti o pas ze strany platební instituce posoudí příslušné orgány domovského členského státu úplnost a správnost informací, které byly poskytnuty podle čl. 28 odst. 1 směrnice (EU) 2015/2366.

2.   Jestliže jsou informace poskytnuté v žádosti podle odstavce 1 vyhodnoceny jako neúplné nebo nesprávné, příslušný orgán domovského členského státu neprodleně informuje platební instituci a sdělí jí, v jakém ohledu jsou informace považovány za neúplné nebo nesprávné.

3.   Má se za to, že lhůty uvedené v čl. 28 odst. 2 prvním pododstavci a v čl. 28 odst. 3 směrnice prvním pododstavci (EU) 2015/2366 začínají běžet v den přijetí úplné a správné žádosti o pas.

Článek 5

Urovnání sporů mezi příslušnými orgány

Jestliže byl v souladu s článkem 27 směrnice (EU) 2015/2366 zahájen proces urovnání sporů mezi příslušnými orgány různých členských států, pokud jde o žádost o pas od platební instituce podle článku 28 uvedené směrnice, informují příslušné orgány domovského členského státu platební instituci o tom, že odloží přijetí rozhodnutí o žádosti, dokud nebude spor podle článku 19 nařízení (EU) č. 1093/2010 vyřešen.

KAPITOLA 2

ŽÁDOST O PAS POBOČKY

Článek 6

Předkládané informace

1.   Pokud pro účely čl. 28 odst. 2 prvního pododstavce směrnice (EU) 2015/2366 předkládá platební instituce žádost o pas pobočky, sdělí příslušné orgány domovského členského státu příslušným orgánům hostitelského členského státu následující informace:

a)

datum přijetí úplné a správné žádosti o pas ze strany platební instituce v souladu s článkem 4;

b)

členský stát, ve kterém hodlá platební instituce působit;

c)

typ žádosti o pas;

d)

název, adresu a případně číslo povolení a jedinečné identifikační číslo platební instituce v domovském členském státě v souladu s formáty uvedenými v příloze I;

e)

je-li k dispozici, identifikační kód právnické osoby platební instituce;

f)

totožnost a kontaktní údaje kontaktní osoby v platební instituci předkládající oznámení pobočky;

g)

adresu pobočky zřizované v hostitelském členském státě;

h)

totožnost a kontaktní údaje osob odpovědných za vedení pobočky zřizované v hostitelském členském státě;

i)

platební služby, které mají být poskytovány v hostitelském členském státě;

j)

organizační strukturu pobočky zřizované v hostitelském členském státě;

k)

obchodní plán včetně kalkulace předpokládaného rozpočtu na první tři účetní období, který prokazuje, že pobočka je schopna používat vhodné a přiměřené systémy, zdroje a postupy nutné pro řádnou činnost v hostitelském členském státě;

l)

popis mechanismů pro správu a řízení a vnitřních kontrolních mechanismů pobočky, včetně správních postupů, postupů řízení rizik a účetních postupů, který ukazuje, že tyto mechanismy pro správu a řízení, kontrolní mechanismy a postupy jsou přiměřené, vhodné, řádné a adekvátní, pokud jde o podnikání v oblasti platebních služeb v hostitelském členském státě, a že splňují požadavky týkající se praní peněz a financování terorismu, které vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (4).

2.   Pokud platební instituce informovala příslušné orgány v domovském členském státě o svém záměru svěřit provozní funkce platebních služeb jiným subjektům v hostitelském členském státě, uvědomí o tom příslušné orgány domovského členského státu příslušné orgány hostitelského členského státu.

Článek 7

Předávání informací

1.   Příslušné orgány domovského členského státu předají informace uvedené v článku 6 příslušným orgánům hostitelského členského státu s použitím vzorů, které jsou uvedeny v příloze II, a informují platební instituci o tom, že k předání informací došlo.

2.   Je-li nutné poskytnout vícenásobná oznámení, mohou si příslušné orgány sdělovat souhrnné informace prostřednictvím polí uvedených v příloze II.

Článek 8

Oznámení změn v žádosti

1.   Pokud platební instituce v souladu s čl. 28 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366 sdělí příslušným orgánům domovského členského státu jakékoli významné změny v předchozí žádosti, sdělí příslušné orgány domovského členského státu tyto významné změny příslušným orgánům hostitelského členského státu.

2.   Pro účely odstavce 1 předají příslušné orgány domovského členského státu tyto významné změny příslušným orgánům hostitelského členského státu vyplněním pouze těch částí vzoru uvedeného v příloze II tohoto nařízení, které jsou změnami dotčeny.

Článek 9

Informace o zahájení činnosti pobočky

Pro účely čl. 28 odst. 3 třetího pododstavce směrnice (EU) 2015/2366 sdělí příslušné orgány domovského členského státu bez zbytečného prodlení den, ve který platební instituce zahájí své činnosti v hostitelském členském státě, příslušným orgánům tohoto hostitelského státu, a to s využitím vzoru uvedeného v příloze VI tohoto nařízení.

KAPITOLA 3

ŽÁDOST O PAS ZÁSTUPCE

Článek 10

Předkládané informace

1.   Pokud platební instituce předkládá žádost o pas zástupce, sdělí pro účely čl. 28 odst. 2 prvního pododstavce směrnice (EU) 2015/2366 příslušné orgány domovského členského státu příslušným orgánům hostitelského členského státu tyto informace:

a)

datum přijetí úplné a správné žádosti o pas ze strany platební instituce v souladu s článkem 4;

b)

členský stát, ve kterém hodlá platební instituce působit prostřednictvím zástupce;

c)

typ žádosti o pas;

d)

povahu žádosti o pas a v případě, že využití zástupce v hostitelském členském státě nevede k usazení, popis okolností, k nimž přihlíží příslušný orgán v domovském členském státě při svém posouzení;

e)

název, adresu a případně číslo povolení a jedinečné identifikační číslo platební instituce v domovském členském státě v souladu s formáty uvedenými v příloze I;

f)

je-li k dispozici, identifikační kód právnické osoby platební instituce;

g)

totožnost a kontaktní údaje kontaktní osoby v platební instituci, která předkládá pasové oznámení zástupce;

h)

totožnost a kontaktní údaje zástupce využívaného platební institucí;

i)

jedinečné identifikační číslo zástupce v členském státě, v němž se nachází, případně v souladu s formáty uvedenými v příloze I;

j)

případně totožnost a kontaktní údaje osob odpovědných za ústřední kontaktní místo, pokud je toto místo určeno v souladu s čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366;

k)

platební služby, které mají být poskytovány v hostitelském členském státě prostřednictvím zástupce;

l)

popis vnitřních kontrolních mechanismů, které bude zástupce používat, aby splnil požadavky týkající se praní peněz a financování terorismu, které plynou ze směrnice (EU) 2015/849;

m)

totožnost a kontaktní údaje vedoucích pracovníků a osob odpovědných za řízení zástupce, který bude při poskytování platebních služeb využíván, a v případě jiných zástupců než poskytovatelů platebních služeb doklad o tom, že jsou vhodnými a správnými osobami.

2.   Pokud platební instituce informovala příslušné orgány v domovském členském státě o svém úmyslu svěřit provozní funkce platebních služeb jiným subjektům v hostitelském členském státě, informují o tom příslušné orgány domovského členského státu příslušné orgány hostitelského členského státu.

Článek 11

Předávání informací

1.   Příslušné orgány domovského členského státu předají informace uvedené v článku 10 příslušným orgánům hostitelského členského státu prostřednictvím vzoru uvedeného v příloze III a informují platební instituce o tom, že informace předaly.

2.   Je-li nutné poskytnout vícenásobná oznámení, mohou si příslušné orgány sdělovat souhrnné informace prostřednictvím polí uvedených v příloze III.

Článek 12

Oznámení změn v žádosti

1.   Pokud platební instituce v souladu s čl. 28 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366 sdělí příslušným orgánům domovského členského státu jakékoli významné změny v předchozí žádosti o pas zástupce, sdělí příslušné orgány domovského členského státu tyto významné změny příslušným orgánům hostitelského členského státu.

2.   Pro účely odstavce 1 předají příslušné orgány domovského členského státu tyto významné změny příslušným orgánům hostitelského členského státu vyplněním pouze těch částí vzoru uvedeného v příloze III, které jsou změnami dotčeny.

Článek 13

Informace o zahájení činnosti zástupce

Pro účely čl. 28 odst. 3 třetího pododstavce směrnice (EU) 2015/2366 sdělí příslušné orgány domovského členského státu bez zbytečného prodlení den, ve který platební instituce zahájí prostřednictvím zástupce své činnosti v hostitelském členském státě, příslušným orgánům tohoto hostitelského státu, a to s využitím vzoru uvedeného v příloze VI tohoto nařízení.

KAPITOLA 4

ŽÁDOST O PAS SLUŽEB

Článek 14

Předkládané informace

1.   Pokud podává platební instituce žádost o pas služeb pro účely čl. 28 odst. 2 prvního pododstavce směrnice (EU) 2015/2366, sdělí příslušné orgány domovského členského státu příslušným orgánům hostitelského členského státu následující informace:

a)

datum přijetí úplné a správné žádosti o pas ze strany platební instituce v souladu s článkem 4;

b)

členský stát, ve kterém platební instituce hodlá poskytovat platební služby;

c)

typ žádosti o pas;

d)

název, adresu a případně číslo povolení a jedinečné identifikační číslo platební instituce v domovském členském státě v souladu s formáty uvedenými v příloze I;

e)

je-li k dispozici, identifikační kód právnické osoby platební instituce;

f)

totožnost a kontaktní údaje kontaktní osoby v platební instituci, která podává žádost o pas služeb;

g)

zamýšlený den zahájení poskytování služeb v hostitelském členském státě;

h)

platební službu (služby) poskytovanou (poskytované) v hostitelském členském státě.

2.   Pokud platební instituce informovala příslušné orgány v domovském členském státě o svém záměru svěřit provozní funkce platebních služeb jiným subjektům v hostitelském členském státě, uvědomí o tom příslušné orgány domovského členského státu příslušné orgány hostitelského členského státu.

Článek 15

Předávání informací

1.   Příslušné orgány domovského členského státu předají informace uvedené v článku 14 příslušným orgánům hostitelského členského státu s využitím vzoru uvedeného v příloze V a informují platební instituci o tom, že informace předaly.

2.   Je-li nutné poskytnout vícenásobná oznámení, mohou si příslušné orgány sdělovat souhrnné informace prostřednictvím polí uvedených v příloze V.

Článek 16

Sdělování změn v žádosti o pas služeb

1.   Pokud platební instituce v souladu s čl. 28 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366 sdělí příslušným orgánům domovského členského státu jakékoli významné změny v předchozí žádosti o pas služeb, sdělí příslušné orgány domovského členského státu tyto významné změny příslušným orgánům hostitelského členského státu.

2.   Pro účely odstavce 1 předají příslušné orgány domovského členského státu tyto významné změny příslušným orgánům hostitelského členského státu vyplněním pouze těch částí vzoru uvedeného v příloze V, které jsou změnami dotčeny.

KAPITOLA 5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).


PŘÍLOHA I

Formát příslušného jedinečného identifikačního čísla v každém členském státě

Členský stát

Právnická osoba

Fyzická osoba

Typ identifikačního čísla

Formát identifikačního čísla

Typ identifikačního čísla

Formát identifikačního čísla

Rakousko

V případě zápisu do rejstříku:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Maximálně: šest číslic a jedno kontrolní písmeno

V případě neexistence zápisu do rejstříku:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Belgie

Číslo KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + DIČ pro účely DPH (0XXX.XXX.XXX)

Číslo KBO/BCE (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen; BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 číslic (0 + 9místné DIČ pro účely DPH)

Bulharsko

Jednotný identifikační kód ve smyslu čl. 23 odst. 1 bulharského zákona o obchodním rejstříku

9 číslic

Jednotný identifikační kód ve smyslu čl. 23 odst. 1 bulharského zákona o obchodním rejstříku

9 číslic

Chorvatsko

OIB

(Daňové číslo; Osobni identifikacijski broj – osobní identifikační číslo)

11 číslic

(10 náhodných číslic + 1 kontrolní číslice)

OIB

(Daňové číslo; Osobni identifikacijski broj – Osobní identifikační číslo)

11 číslic

(10 náhodných číslic + 1 kontrolní číslice)

Kypr

Daňové identifikační číslo (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 číslic a 1 písmeno (např. 99999999L)

Daňový identifikační kód (TIC)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 číslic a 1 písmeno (první číslice je vždy nula)

Česká republika

Osobní identifikační číslo (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 číslic (např. 12345678)

Osobní identifikační číslo (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 číslic (např. 12345678)

Dánsko

Registrační číslo společnosti (CVR)

8místné číslo (např. 12345678)

Osobní registrační číslo (číslo CPR)

10místné číslo ve formátu „123456-7890“

Estonsko

Kód obchodního rejstříku, dostupný na internetových stránkách obchodního rejstříku. https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

8místné číslo

Osobní identifikační kód (identifikační kód)

Osobní identifikační kód (identifikační kód)

Finsko

Místní IČ podniku (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

nebo

mezinárodní DIČ pro účely DPH

Místní IČ podniku: 7 číslic, pomlčka a kontrolní značka, např. 1234567-8

DIČ pro účely DPH: 8 číslic – např. FI12345678

Francie

SIREN

9 číslic

SIREN

9 číslic

Německo

V případě zápisu do rejstříku:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (číslo obchodního rejstříku; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), vč. místa zápisu

HRA; HRB; GnR; PR;VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Zvolte příslušný formát, v závislosti na typu (právnické) osoby, po kterém následuje různě dlouhé číslo

V případě neexistence zápisu do rejstříku:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(DIČ pro účely DPH)

DExxxxxxxxx

po kterém následuje 9místné číslo

Řecko

Daňové identifikační číslo (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 číslic

Daňové identifikační číslo (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 číslic

Maďarsko

Registrační číslo společnosti

Čísla (##-##-######)

Registrační číslo soukromých podnikatelů

Registrační číslo společnosti s jediným společníkem

Čísla (########);

Čísla (##-##-######)

Island

Irsko

Registrační číslo společnosti

https://www.cro.ie/

6 číslic

Itálie

Registrační číslo

5 číslic

Daňový kód, dostupný na internetových stránkách OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Alfanumerický kód o 16 znacích (po „SP“ následují číslice)

Lotyšsko

Daňové identifikační číslo (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 číslic

Osobní identifikační číslo (XXXXXX-XXXXX), nebo je-li osoba plátcem daně – individuálním podnikatelem, daňové identifikační číslo (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Daňové identifikační číslo: 11 číslic

Lichtenštejnsko

Je-li dostupný, identifikační kód právnické osoby subjektu, nebo není-li dostupný:

číslo obchodního rejstříku (Handelsregister-Nummer)

Předčíslí FL + 11 číslic (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

Personenidentifikationsnummer (osobní identifikační číslo)

Maximálně 12 číslic

Litva

Kód společnosti z rejstříku právnických osob spravovaného litevským obchodním rejstříkem (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

nebo

9 číslic (do roku 2004 bývalo 7)

Kód plátce daně – jméno a příjmení (kód plátce daně je shodný s osobním kódem; z důvodů ochrany údajů však obvykle není zveřejňováno), nebo

Jméno a příjmení (písmena)

Lucembursko

Registrační číslo společnosti

Po písmenu B následuje 6 číslic (např. B 123456)

Číslo sociálního pojištění

13 číslic (prvních 8 číslic je datum narození dané osoby: RRRRMMDD)

Malta

Registrační číslo společnosti:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

Po písmenu C následuje 5 číslic – např. C 28938

Číslo průkazu totožnosti NEBO číslo pasu:

http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html

6 číslic a velké písmeno – např.: 034976M

NEBO

6 číslic – např. 728349

Nizozemsko

Číslo obchodní komory (KvK)

8 číslic

Číslo obchodní komory (KvK)

8 číslic

Norsko

Registrační číslo podniku (číslo organizace)

9 číslic (např. 981 276 957)

Vnitrostátní identifikační číslo/D-číslo

11 číslic (prvních 6 číslic je datum narození dané osoby: DD.MM.RR.)

Polsko

Polské číslo NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Polské číslo NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Portugalsko

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 číslic

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 číslic

Rumunsko

Slovenská republika

Identifikačné číslo organizácie/identifikační číslo organizace (IČO)

8 číslic

IČO – 00 000 000

Identifikační číslo organizace (IČO) je přidělováno právnickým osobám a podnikatelům

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 číslic

IČO – 00 000 000

Slovinsko

Identifikační (registrační) číslo udělené Úřadem Republiky Slovinsko pro veřejné právní záznamy a související služby (www.ajpes.si)

10 číslic

Identifikační (registrační) číslo udělené Úřadem Republiky Slovinsko pro veřejné právní záznamy a související služby (www.ajpes.si)

10 číslic

Španělsko

Kód LEI

Při neexistenci:

NIF („Número de Identificación Fiscal“), neboli daňové identifikační číslo.

Další informace o struktuře daňového identifikačního čísla jsou k dispozici na následujících odkazech:

NIF (právnické osoby):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Je tvořeno těmito 20 znaky:

Znaky 1–4: 4místné předčíslí přidělené jednoznačně každé místní provozní jednotce.

Znaky 5–6: 2 vyhrazené znaky nastavené na nulu.

Znaky 7–18: Část kódu specifická pro daný subjekt, kterou vytvořily a přidělily místní provozní jednotce v souladu s transparentními, stabilními a spolehlivými zásadami pro přidělování.

Znaky 19–20: Dvoumístné číslo popsané v normě ISO 17442.

Je tvořeno následujícími 9 znaky:

a)

písmeno sdělující informace o právní formě:

A.

Korporace

B.

Společnosti s ručením omezeným

C.

Veřejné obchodní společnosti

D.

Komanditní společnosti

E.

Spoluvlastnictví a pozastavená dědictví

F.

Družstva

G.

Sdružení

H.

Sdružení vlastníků jednotek

J.

Civilní korporace

N.

Zahraniční subjekty

P.

Místní správa

Q.

Veřejné organizace

R.

Církevní kongregace a instituce

S.

Centrální vláda a orgány autonomních regionů

U.

Společné podniky s právní subjektivitou

V.

Ostatní, nedefinované v předchozím seznamu

W.

Stálé pobočky založené subjekty, které nejsou rezidenty

b)

Náhodné číslo tvořené 7 číslicemi.

c)

Písmeno nebo číslo, podle právní formy (kontrolní kód).

NIF („Número de Identificación Fiscal“), neboli daňové identifikační číslo.

U španělských fyzických osob-nerezidentů, u španělských fyzických osob ve věku do 14 let a u fyzických osob-nerezidentů cizinců provádějících transakce s tax transcendence:

U fyzických osob cizinců: NIE („Número de Identidad de Extranjero“).

Další informace o struktuře daňového identifikačního čísla jsou k dispozici na následujících odkazech:

NIF (fyzické osoby) a NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Je tvořeno 9 znaky:

8 číslic a poslední písmeno jako kontrolní kód na konci.

Je tvořeno písmenem („L“ pro španělské nerezidenty, „K“ pro osoby ve věku do 14 let a „M“ pro nerezidenty-zahraniční osoby),

7 alfanumerických znaků a písmeno (kontrola)

Je tvořeno 9 znaky: počáteční písmeno „X“, po kterém následuje 7 číslic, a poslední písmeno jako kontrolní kód.

Při vyčerpání numerické kapacity písmena „X“ bude pořadí pokračovat podle abecedy (první „Y“ a poté „Z“).

Švédsko

Registrační číslo (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Číslo sociálního pojištění

RRMMDD-XXXX

Spojené království

Daňové identifikační číslo (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

Daňové identifikační číslo (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf


PŘÍLOHA II

Vzor oznámení pro výměnu informací, pokud jde o žádosti o pas poboček ze strany platebních institucí a institucí elektronických peněz

1)

Domovský členský stát

 

2)

Název příslušných orgánů domovského členského státu

 

3)

Datum převzetí úplné a správné žádosti od platební instituce/instituce elektronických peněz příslušným orgánem domovského členského státu

DD/MM/RR

4)

Členský stát, ve kterém má být pobočka zřízena

 

5)

Typ žádosti

☐ První žádost

☐ Změna předchozí žádosti

☐ Ukončení podnikatelské činnosti/zastavení

6)

Typ instituce

☐ Platební instituce

☐ Instituce elektronických peněz

7)

Název platební instituce/instituce elektronických peněz

 

8)

Adresa sídla platební instituce/instituce elektronických peněz

 

9)

Jedinečné identifikační číslo platební instituce/instituce elektronických peněz ve formátu domovského členského státu tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

 

10)

identifikační kód právnické osoby (LEI) platební instituce/instituce elektronických peněz (je-li k dispozici)

 

11)

Číslo povolení platební instituce/instituce elektronických peněz (přichází-li v úvahu) v domovském členském státě

 

12)

Kontaktní osoba platební instituce/instituce elektronických peněz

 

13)

E-mailová adresa kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz

 

14)

Telefonní číslo kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz

 

15)

Adresa pobočky

 

16)

Totožnost osoby odpovědné za řízení pobočky

 

17)

E-mailová adresa osoby odpovědné za řízení pobočky

 

18)

Telefonní čísla osob odpovědných za řízení pobočky

 

19)

Poskytované platební služby

1.

☐ Služby umožňující vložení hotovosti na platební účet, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu

2.

☐ Služby umožňující výběry hotovosti z platebního účtu, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu

3.

Provádění platebních transakcí, včetně převodu peněžních prostředků, na platebním účtu vedeném u poskytovatele platebních služeb uživatele nebo u jiného poskytovatele platebních služeb:

a)

provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa ☐

b)

provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku ☐

c)

provádění úhrad, včetně trvalých příkazů ☐

4.

Provádění platebních transakcí, u nichž se peněžní prostředky čerpají z úvěru pro uživatele platebních služeb:

a)

provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa ☐

b)

provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku ☐

c)

provádění úhrad, včetně trvalých příkazů ☐

Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366: ☐ ano ☐ ne

5.

☐ Vydávání platebních prostředků

☐ Akceptace platebních transakcí

Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366: ☐ ano ☐ ne

6.

☐ Poukazování peněz

7.

☐ Služby iniciování platby

8.

☐ Služby informování o účtu

20)

Poskytované služby elektronických peněz (vztahuje se jen na instituce elektronických peněz)

☐ Vydávání elektronických peněz

☐ Distribuce anebo zpětná výměna elektronických peněz

21)

Popis organizační struktury pobočky

 

22)

Obchodní plán, který dokládá, že je pobočka schopna používat vhodné a přiměřené systémy, zdroje a postupy nutné pro řádný provoz v hostitelském členském státě, včetně:

a.

hlavních cílů a obchodní strategie pobočky a vysvětlení, jak pobočka přispěje k provádění strategie instituce a případně její skupiny;

b.

výpočtu předpokládaného rozpočtu na první tři celá účetní období.

 

23)

Mechanismy správy a řízení a vnitřní kontrolní mechanismy sestávající z těchto bodů:

a.

popis struktury správy pobočky, včetně funkčních a právních vztahů podřízenosti a postavení a úlohy pobočky v rámci podnikové struktury instituce, případně její skupiny;

b.

popis vnitřních kontrolních mechanismů pobočky, včetně těchto bodů:

i.

postupů řízení vnitřního rizika v pobočce, propojení s procesem řízení vnitřního rizika platební instituce/instituce elektronických peněz a případně její skupiny;

ii.

podrobných údajů o opatřeních vnitřního auditu pobočky;

iii.

podrobných údajů o postupech v oblasti praní peněz, které má pobočka přijmout v hostitelském členském státě podle směrnice (EU) 2015/849.

 

24)

V případě externího zajištění provozních funkcí platebních služeb/služeb elektronických peněz:

a.

název a adresa subjektu, kterému mají být svěřeny provozní funkce;

b.

kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) kontaktní osoby subjektu, kterému mají být svěřeny provozní funkce;

c.

typ a vyčerpávající popis externě zajišťovaných provozních funkcí.

 


PŘÍLOHA III

Vzor oznámení pro výměnu informací, pokud jde o žádosti o pas platebních institucí a institucí elektronických peněz využívajících zástupce

1)

Domovský členský stát

 

2)

Hostitelský členský stát, ve kterém má zástupce poskytovat platební služby

 

3)

Název příslušného orgánu domovského členského státu

 

4)

Datum převzetí úplné a správné žádosti od platební instituce/instituce elektronických peněz příslušným orgánem domovského členského státu

DD/MM/RR

5)

Typ žádosti

☐ První žádost

☐ Změna předchozí žádosti

☐ Další zástupci

☐ Odvolání zástupce

6)

Povaha žádosti (posouzení příslušného orgánu domovského členského státu)

☐ Právo usazování

☐ Volný pohyb služeb na základě následujících okolností:

7)

Typ instituce

☐ Platební instituce

☐ Instituce elektronických peněz

8)

Název platební instituce/instituce elektronických peněz

 

9)

Adresa sídla platební instituce/instituce elektronických peněz

 

10)

Jedinečné identifikační číslo platební instituce/instituce elektronických peněz ve formátu domovského členského státu tak, jak je stanoven v příloze I (přichází-li v úvahu)

 

11)

identifikační kód právnické osoby (LEI) platební instituce/instituce elektronických peněz (je-li k dispozici)

 

12)

Číslo povolení platební instituce/instituce elektronických peněz (přichází-li v úvahu) v domovském členském státě

 

13)

Kontaktní osoba platební instituce/instituce elektronických peněz

 

14)

E-mailová adresa kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz

 

15)

Telefonní číslo kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz

 

16)

Údaje o zástupci:

a.

jedná-li se o právnickou osobu:

i.

jméno/název

ii.

adresa (adresy) sídla

iii.

jedinečné identifikační číslo ve formátu členského státu, ve kterém se zástupce nachází, a to tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

iv.

identifikační kód právnické osoby (LEI) zástupce (je-li k dispozici)

v.

telefonní číslo

vi.

e-mailová adresa

vii.

jméno, místo a datum narození právních zástupců

b.

jedná-li se o fyzickou osobu:

i.

jméno, datum a místo narození

ii.

adresa (adresy) sídla

iii.

jedinečné identifikační číslo ve formátu členského státu, ve kterém se zástupce nachází, a to tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

iv.

telefonní číslo

v.

e-mailová adresa

 

17)

Je-li tak činěno na základě práva na usazování, ústřední kontaktní místo, pokud již bylo ustanoveno anebo jestliže jej vyžadují hostitelské orgány v souladu s čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366:

a.

jméno zástupce

b.

adresa

c.

telefonní číslo

d.

e-mailová adresa

 

18)

Platební služby poskytované zástupcem

1.

☐ Služby umožňující vložení hotovosti na platební účet, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu

2.

☐ Služby umožňující výběry hotovosti z platebního účtu, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu

3.

Provádění platebních transakcí, včetně převodu peněžních prostředků, na platebním účtu vedeném u poskytovatele platebních služeb uživatele nebo u jiného poskytovatele platebních služeb:

a)

provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa ☐

b)

provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku ☐

c)

provádění úhrad, včetně trvalých příkazů ☐

4.

Provádění platebních transakcí, u nichž se peněžní prostředky čerpají z úvěru pro uživatele platebních služeb:

a)

provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa ☐

b)

provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku ☐

c)

provádění úhrad, včetně trvalých příkazů ☐

Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366: ☐ ano ☐ ne

5.

☐ Vydávání platebních prostředků

☐ Akceptace platebních transakcí

Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366: ☐ ano ☐ ne

6.

☐ Poukazování peněz

7.

☐ Služby iniciování platby

8.

☐ Služby informování o účtu

19)

Popis vnitřních kontrolních mechanismů, které bude platební instituce/instituce elektronických peněz/zástupce používat k plnění povinností ohledně předcházení praní peněz a financování terorismu podle směrnice (EU) 2015/849

 

20)

Totožnost a kontaktní údaje vedoucích pracovníků a osob odpovědných za řízení zúčastněného zástupce

 

21)

U jiných zástupců než poskytovatelů platebních služeb kritéria, která jsou zohledňována za účelem zajištění, aby byli vedoucí pracovníci a osoby odpovědné za řízení zástupce, který bude při poskytování platebních služeb využíván, vhodnými a správnými osobami.

a.

☐ Důkazy shromážděné platební institucí, které potvrzují, že jsou vedoucí pracovníci a osoby odpovědné za řízení zástupce, který bude při poskytování platebních služeb využíván, vhodnými a správnými osobami.

b.

☐ Úkony provedené příslušným orgánem v domovském členském státě podle čl. 19 odst. 3 směrnice (EU) 2015/2366 za účelem ověření informací poskytnutých platební institucí.

22)

V případě externího zajištění provozních funkcí platebních služeb/služeb elektronických peněz:

a.

název a adresa subjektu, kterému budou provozní funkce svěřeny

b.

kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) kontaktní osoby subjektu, kterému budou svěřeny provozní funkce

c.

typ a vyčerpávající popis externě zajišťovaných provozních funkcí

 


PŘÍLOHA IV

Vzor oznámení pro výměnu informací, pokud jde o žádosti o pas institucí elektronických peněz využívajících distributory

1)

Domovský členský stát

 

2)

Hostitelský členský stát, ve kterém mají být služby elektronických peněz poskytovány

 

3)

Název příslušného orgánu domovského členského státu

 

4)

Datum převzetí úplné a správné žádosti od instituce elektronických peněz příslušným orgánem domovského členského státu

DD/MM/RR

5)

Typ žádosti

☐ První žádost

☐ Změna předchozí žádosti

☐ Další distributoři

☐ Odvolání distributorů

6)

Povaha žádosti (posouzení příslušného orgánu domovského členského státu)

☐ Právo usazování

☐ Volný pohyb služeb na základě následujících okolností:

7)

Název instituce elektronických peněz

 

8)

Adresa sídla instituce elektronických peněz

 

9)

Jedinečné identifikační číslo instituce elektronických peněz ve formátu domovského členského státu tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

 

10)

Identifikační kód právnické osoby (LEI) instituce elektronických peněz (je-li k dispozici)

 

11)

Číslo povolení instituce elektronických peněz v domovském členském státě (přichází-li v úvahu)

 

12)

Kontaktní osoba instituce elektronických peněz

 

13)

E-mailová adresa kontaktní osoby instituce elektronických peněz

 

14)

Telefonní číslo kontaktní osoby instituce elektronických peněz

 

15)

Údaje o distributorovi:

a.

jedná-li se o právnickou osobu:

i.

jméno/název

ii.

adresa (adresy) sídla

iii.

jedinečné identifikační číslo ve formátu členského státu, ve kterém se distributor nachází, a to tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

iv.

identifikační kód právnické osoby (LEI) distributora (je-li k dispozici)

v.

telefonní číslo

vi.

e-mailová adresa

vii.

jméno, místo a datum narození právních zástupců

b.

jedná-li se o fyzickou osobu:

i.

jméno, datum a místo narození

ii.

adresa (adresy) sídla

iii.

jedinečné identifikační číslo ve formátu členského státu, ve kterém se distributor nachází, a to tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

iv.

telefonní číslo

v.

e-mailová adresa

 

16)

Služby elektronických peněz, které má distributor poskytovat

☐ Distribuce

☐ Zpětná výměna elektronických peněz

17)

Popis vnitřních kontrolních mechanismů, které bude instituce elektronických peněz/distributor používat k plnění povinností ohledně předcházení praní peněz a financování terorismu podle směrnice (EU) 2015/849

 

18)

V případě externího zajištění provozních funkcí služeb elektronických peněz:

a.

název a adresa subjektu, kterému budou provozní funkce svěřeny

b.

kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) kontaktní osoby subjektu, kterému budou svěřeny provozní funkce

c.

typ a vyčerpávající popis externě zajišťovaných provozních funkcí

 


PŘÍLOHA V

Vzor oznámení pro výměnu informací, pokud jde o žádosti o pas na základě volného pohybu služeb bez využití zástupce nebo distributora

1)

Domovský členský stát

 

2)

Název příslušného orgánu domovského členského státu

 

3)

Datum převzetí úplné a správné žádosti od platební instituce/instituce elektronických peněz příslušným orgánem domovského členského státu

DD/MM/RR

4)

Členský stát, ve kterém mají být služby poskytovány

 

5)

Typ žádosti

☐ První žádost

☐ Změna předchozí žádosti

☐ Ukončení podnikatelské činnosti/zastavení

6)

Typ instituce

☐ Platební instituce

☐ Instituce elektronických peněz

7)

Název platební instituce/instituce elektronických peněz

 

8)

Adresa sídla platební instituce/instituce elektronických peněz

 

9)

Jedinečné identifikační číslo platební instituce/instituce elektronických peněz ve formátu domovského členského státu tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

 

10)

identifikační kód právnické osoby (LEI) platební instituce/instituce elektronických peněz (je-li k dispozici)

 

11)

Číslo povolení platební instituce/instituce elektronických peněz (přichází-li v úvahu) v domovském členském státě

 

12)

Kontaktní osoba platební instituce/instituce elektronických peněz

 

13)

E-mailová adresa kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz

 

14)

Telefonní číslo kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz

 

15)

Zamýšlený den začátku poskytování platebních služeb/služeb elektronických peněz (nesmí předcházet sdělení rozhodnutí příslušného orgánu domovského členského státu, na které se odkazuje v čl. 28 odst. 3 směrnice (EU) 2015/2366)

DD/MM/RRRR

16)

Poskytované platební služby

1.

☐ Služby umožňující vložení hotovosti na platební účet, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu

2.

☐ Služby umožňující výběry hotovosti z platebního účtu, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu

3.

Provádění platebních transakcí, včetně převodu peněžních prostředků, na platebním účtu vedeném u poskytovatele platebních služeb uživatele nebo u jiného poskytovatele platebních služeb:

a)

provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa ☐

b)

provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku ☐

c)

provádění úhrad, včetně trvalých příkazů ☐

4.

Provádění platebních transakcí, u nichž se peněžní prostředky čerpají z úvěru pro uživatele platebních služeb:

a)

provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa ☐

b)

provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku ☐

c)

provádění úhrad, včetně trvalých příkazů ☐

Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366: ☐ ano ☐ ne

5.

☐ Vydávání platebních prostředků

☐ Akceptace platebních transakcí

Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366: ☐ ano ☐ ne

6.

☐ Poukazování peněz

7.

☐ Služby iniciování platby

8.

☐ Služby informování o účtu

17)

Služby elektronických peněz, které mají být poskytovány (vztahuje se pouze na instituce elektronických peněz)

☐ Vydávání elektronických peněz

☐ Distribuce anebo zpětná výměna elektronických peněz

18)

V případě externího zajištění provozních funkcí platebních služeb/služeb elektronických peněz:

a.

název a adresa subjektu, kterému budou provozní funkce svěřeny

b.

kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) kontaktní osoby subjektu, kterému budou svěřeny provozní funkce

c.

typ a vyčerpávající popis externě zajišťovaných provozních funkcí

 


PŘÍLOHA VI

Vzor oznámení pro výměnu informací, pokud jde o zahájení pasových činností pobočky/zástupce/distributora ze strany platebních institucí a institucí elektronických peněz

Zahájení činností

1)

Domovský členský stát

 

2)

Název příslušného orgánu domovského členského státu

 

3)

Datum původní žádosti podle přílohy II nebo III nebo IV

 

4)

Členský stát, ve kterém má pobočka/zástupce/distributor zahájit činnosti

 

5)

Typ instituce

☐ Platební instituce

☐ Instituce elektronických peněz

6)

Název platební instituce/instituce elektronických peněz

 

7)

Adresa sídla platební instituce/instituce elektronických peněz

 

8)

Jedinečné identifikační číslo platební instituce/instituce elektronických peněz ve formátu domovského členského státu tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

 

9)

identifikační kód právnické osoby (LEI) platební instituce/instituce elektronických peněz (je-li k dispozici)

 

10)

Číslo povolení platební instituce/instituce elektronických peněz (přichází-li v úvahu) v domovském členském státě

 

11)

Typ pasportingu

☐ Pobočka

☐ Zástupce

☐ Distributor

12)

V případě zástupců/distributorů:

a.

jedná-li se o právnickou osobu:

i.

jméno/název

ii.

jedinečné identifikační číslo ve formátu členského státu, ve kterém se zástupce/distributor nachází, a to tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

iii.

identifikační kód právnické osoby (LEI) zástupce/distributora (je-li k dispozici)

iv.

telefonní číslo

b.

jedná-li se o fyzickou osobu:

i.

jméno, datum a místo narození

ii.

jedinečné identifikační číslo ve formátu členského státu, ve kterém se zástupce/distributor nachází, a to tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

13)

U zástupců a poboček datum zápisu do rejstříku příslušných orgánů domovského členského státu

DD/MM/RRRR

14)

Datum zahájení činností pobočky/zástupce/distributora (u zástupců a poboček nesmí toto datum předcházet dni zápisu zástupce/pobočky do rejstříku domovského členského státu, na který se odkazuje v čl. 28 odst. 3 směrnice (EU) 2015/2366)

DD/MM/RRRR


Top