EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1798

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1798 ze dne 2. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (Text s významem pro EHP. )

OJ L 259, 7.10.2017, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1798/oj

7.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 259/2


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1798

ze dne 2. června 2017,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 písm. a), c) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 96/8/ES (2) stanoví harmonizovaná pravidla týkající se potravin pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti a její působnost zahrnuje výrobky definované v nařízení (EU) č. 609/2013 jako výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

(2)

Nařízení (EU) č. 609/2013 zrušuje směrnici 96/8/ES a stanoví obecné požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na různé kategorie potravin, včetně výrobků definovaných jako náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Aby Komise splnila svou povinnost přijmout zvláštní požadavky na složení a informace vztahující se na výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, je vhodné vycházet z ustanovení směrnice 96/8/ES, protože tato ustanovení uspokojivě zajišťují volný pohyb potravin nabízených jako náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a zároveň zajišťují vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví.

(3)

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti je složitý výrobek se speciálním složením pro dospělé osoby s nadváhou nebo trpící obezitou, které hodlají dosáhnout snížení hmotnosti. Základní složení výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, musí splňovat denní výživové požadavky dospělých osob s nadváhou nebo trpících obezitou v dobrém zdravotním stavu, a to v souvislosti s nízkoenergetickou výživou ke snižování hmotnosti, jak byly prokázány obecně uznávanými vědeckými poznatky.

(4)

Aby se zajistila bezpečnost a vhodnost výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, měly by být stanoveny podrobné požadavky na složení, včetně požadavků na energetickou hodnotu a obsah makroživin a mikroživin. Uvedené požadavky by měly být založeny na nejnovějších vědeckých doporučeních Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) (3) v této věci.

(5)

Aby se zajistily inovace a vyvíjení výrobků, mělo by se umožnit dobrovolné přidávání složek, na které se nevztahují zvláštní požadavky tohoto nařízení, do výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, a to se zvláštní pozorností věnovanou vláknině. Všechny složky používané při výrobě výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, by měly být vhodné pro zdravé dospělé osoby s nadváhou nebo trpící obezitou a jejich vhodnost by v případě nutnosti měla být prokázána příslušnými studiemi. Provozovatelé potravinářských podniků jsou povinni prokázat tuto vhodnost a příslušné vnitrostátní orgány jsou povinny zvažovat případ od případu, zda tomu tak je.

(6)

Výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 (4). Aby se zohlednila zvláštní povaha výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, měly by být v případě potřeby stanoveny dodatky k těmto obecným pravidlům a výjimky z nich.

(7)

Je nezbytné uvádět výživové údaje výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, aby bylo zajištěno, že je odpovídajícím způsobem používají jak dospělé osoby s nadváhou nebo trpící obezitou, které spotřebovávají tyto potraviny, tak zdravotničtí pracovníci, kteří mohou poskytovat poradenství ohledně jejich vhodnosti v určitých případech. Aby byly proto poskytovány úplnější informace, výživové údaje by měly obsahovat více informací, než požaduje nařízení (EU) č. 1169/2011. Kromě toho uvádění výživových údajů by mělo být povinné u všech výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, bez ohledu na velikost obalu nebo nádoby, a proto by se výjimka stanovená v bodě 18 přílohy V nařízení (EU) č. 1169/2011 neměla používat.

(8)

Aby byly poskytovány odpovídající informace a aby se usnadnilo srovnávání výrobků, by výživové údaje u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, měly být vyjádřeny na jednu porci a/nebo jednotku spotřeby, jakož i na celkovou denní dávku. Kromě toho by se takové informace měly týkat výrobku připraveného k použití po přípravě podle návodu výrobce.

(9)

V čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011 je uveden omezený počet živin, které mohou být do výživových údajů o potravinách zahrnuty dobrovolně. Příloha nařízení (EU) č. 609/2013 uvádí seznam látek, které mohou být přidávány do výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, z nichž některé nespadají do působnosti čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011. Aby byla zajištěna právní srozumitelnost, mělo by být výslovně stanoveno, že výživové údaje u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, mohou takové látky zahrnovat. Kromě toho by v některých případech mohly být podrobnější informace o sacharidech a tucích přítomných ve výrobku užitečné pro spotřebitele a zdravotnické pracovníky. Provozovatelé potravinářských podniků by proto měli mít možnost takové informace dobrovolně poskytovat.

(10)

Zdravé dospělé osoby s nadváhou nebo trpící obezitou mohou mít jiné výživové potřeby než běžná populace. Kromě toho náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti je potravina, která zcela nahrazuje celodenní stravu. Z těchto důvodů by uvádění výživových údajů o energetické hodnotě a obsahu živin u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, jako procentního podílu denních referenčních hodnot příjmu stanovených pro běžnou populaci v nařízení (EU) č. 1169/2011 spotřebitele uvádělo v omyl, a proto by nemělo být povoleno.

(11)

Upozornění týkající se „velmi nízké“ nebo „nízké“ kalorické hodnoty výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, mohou poskytovat spotřebitelům užitečné informace. Proto je vhodné stanovit pravidla pro taková dobrovolná upozornění.

(12)

Výživová a zdravotní tvrzení jsou propagační nástroje, které používají provozovatelé potravinářských podniků dobrovolně v obchodních sděleních v souladu s pravidly stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (5). Vzhledem ke zvláštní úloze výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, ve výživě osob, které je spotřebovávají, by používání výživových a zdravotních tvrzení u těchto výrobků nemělo být povoleno. Avšak s ohledem na to, že informace o přítomnosti vlákniny ve výrobcích, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, mohou být pro spotřebitele užitečné, by se mělo stanovit, že výživová tvrzení o přidání vlákniny je za určitých podmínek možné používat.

(13)

Směrnice 96/8/ES vyžadovala, aby se do výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, přidávala vláknina. Vzhledem k nedostatku vědeckých důkazů v tomto ohledu nemohl úřad ve svém nejnovějším stanovisku stanovit minimální obsah vlákniny. Z těchto důvodů je vhodné zachovat minimální množství vlákniny požadované směrnicí 96/8/ES, pokud se přidává do výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

(14)

V čl. 17 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (6) se požaduje, aby členské státy zajistily dodržování potravinového práva a sledovaly a ověřovaly, zda provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce plní požadavky. Aby se v této souvislosti usnadnilo účinné úřední monitorování potravin, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, měli by provozovatelé potravinářských podniků, kteří uvádějí tyto výrobky na trh, poskytnout příslušným vnitrostátním orgánům vzor použité etikety a veškeré příslušné informace, které příslušné orgány považují za nezbytné pro účely ověření souladu s tímto nařízením, pokud členské státy nemají jiný účinný systém dozoru.

(15)

Aby se provozovatelé potravinářských podniků mohli přizpůsobit novým požadavkům, které mohou zahrnovat technickou úpravu výrobního procesu dotčených výrobků, mělo by se toto nařízení začít používat pět let po jeho vstupu v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví tyto zvláštní požadavky týkající se výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti:

a)

požadavky na složení;

b)

požadavky na označování, obchodní úpravu a reklamu;

c)

požadavky na oznamování při uvádění výrobku na trh.

Článek 2

Uvádění na trh

1.   Název výrobku, pod kterým se prodávají potraviny, na které se vztahuje čl. 2 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 609/2013, je „náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti“.

2.   Výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, mohou být uváděny na trh pouze tehdy, pokud jsou v souladu s tímto nařízením.

Článek 3

Požadavky na složení

1.   Výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, musí být v souladu s požadavky na složení stanovenými v příloze I s přihlédnutím ke specifikacím uvedeným v příloze II.

2.   Požadavky na složení stanovené v příloze I se použijí na potraviny připravené k použití, které jsou prodávány jako takové nebo jsou připraveny podle návodu výrobce.

3.   Výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, mohou obsahovat jiné složky než látky uvedené v příloze I, pouze pokud byla jejich vhodnost prokázána obecně uznávanými vědeckými poznatky.

Článek 4

Zvláštní požadavky na informace o potravinách

1.   Kromě povinných údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 se u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, uvádějí tyto další povinné údaje:

a)

upozornění, že výrobek je určen pouze pro zdravé dospělé osoby s nadváhou nebo trpící obezitou, které hodlají dosáhnout snížení hmotnosti;

b)

upozornění, že těhotné nebo kojící ženy, dospívající nebo osoby se zdravotními potížemi by výrobek neměli používat bez porady se zdravotnickým pracovníkem;

c)

upozornění na význam dodržování přiměřeného denního příjmu tekutin;

d)

upozornění, že výrobek zajišťuje přiměřené denní množství veškerých základních živin, je-li používán v souladu s návodem k použití;

e)

upozornění, že zdravé osoby s nadváhou nebo trpící obezitou by bez porady se zdravotnickým pracovníkem neměly výrobek používat déle než osm týdnů nebo opakovaně po dobu kratší;

f)

případně návod k vhodné přípravě a upozornění na význam dodržení tohoto návodu;

g)

upozornění, že potravina může mít projímavé účinky, zajišťuje-li výrobek při správném použití podle návodu výrobce příjem polyalkoholů v denní dávce více než 20 g;

h)

upozornění, že je nutno se poradit se zdravotnickým pracovníkem o možnosti doplnění výrobku vlákninou, není-li vláknina do výrobku přidaná.

2.   Jsou-li na obalu nebo na etiketě k němu připojené uvedeny povinné údaje stanovené v odstavci 1, musí být uvedeny tak, aby byly splněny požadavky stanovené v čl. 13 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1169/2011.

3.   Označování, obchodní úprava a reklama výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, nesmí obsahovat žádnou zmínku o rychlosti nebo míře úbytku hmotnosti, které mohou být výsledkem jejich používání.

Článek 5

Zvláštní požadavky na výživové údaje

1.   Kromě informací uvedených v čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 zahrnují povinné výživové údaje u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, také množství veškerých minerálních látek a veškerých vitaminů uvedených v příloze I tohoto nařízení, které jsou přítomny ve výrobku.

Povinné výživové údaje u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, zahrnují také množství přítomného cholinu, a – je-li přidána – vlákniny.

2.   Kromě informací uvedených v čl. 30 odst. 2 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 1169/2011 může být obsah povinných výživových údajů u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, doplněn těmito údaji:

a)

množství tukových a sacharidových složek;

b)

množství kterékoli látky uvedené v příloze nařízení (EU) č. 609/2013, nevztahuje-li se na takový údaj odstavec 1 tohoto článku;

c)

množství kterékoli látky přidané do výrobku podle čl. 3 odst. 3.

3.   Odchylně od čl. 30 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 se informace zahrnuté do povinných výživových údajů u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, neopakují v označení.

4.   Výživové údaje jsou povinné u všech výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, bez ohledu na velikost největší plochy obalu nebo nádoby.

5.   Všechny živiny zahrnuté ve výživových údajích u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, musí splňovat požadavky stanovené v článcích 31 až 35 nařízení (EU) č. 1169/2011.

6.   Odchylně od čl. 31 odst. 3, čl. 32 odst. 2 a čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 se údaje o energetické hodnotě a obsahu živin u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, vyjádří na celkovou denní dávku, jakož i na jednu porci a/nebo jednotku spotřeby potraviny připravené k použití po přípravě podle návodu výrobce. V příslušných případech se mohou tyto informace navíc týkat 100 g nebo 100 ml potraviny ve stavu, v němž je prodávána.

7.   Odchylně od čl. 32 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 1169/2011 se údaje o energetické hodnotě a obsahu živin u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, nevyjádří jako procentní podíl referenčních hodnot příjmu stanovených v příloze XIII uvedeného nařízení.

8.   Údaje zahrnuté ve výživových údajích u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, neuvedené v příloze XV nařízení (EU) č. 1169/2011 se uvádějí za nejvýznamnější položkou zmíněné přílohy, do které patří nebo jejíž jsou složkami.

Údaje, které nejsou uvedeny v příloze XV nařízení (EU) č. 1169/2011 a které nepatří do žádné z položek zmíněné přílohy ani nejsou složkami žádné z položek zmíněné přílohy, se uvádějí ve výživových údajích za poslední položkou zmíněné přílohy.

Informace o množství sodíku se uvede společně s ostatními minerálními látkami a může se uvést znovu vedle informace o obsahu soli takto: „Sůl: X g (z toho sodík: Y mg)“.

9.   Upozornění „velmi nízkokalorická výživa“ může být u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, použito za předpokladu, že energetická hodnota výrobku je nižší než 3 360 kJ/den (800 kcal/den).

10.   Upozornění „nízkokalorická výživa“ může být u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, použito za předpokladu, že energetická hodnota výrobků je mezi 3 360 kJ/den (800 kcal/den) a 5 040 kJ/den (1 200 kcal/den).

Článek 6

Výživová a zdravotní tvrzení

1.   Výživová a zdravotní tvrzení se u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, nesmí používat.

2.   Odchylně od odstavce 1 se u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, smí používat výživové tvrzení „přidaná vláknina“ za předpokladu, že obsah vlákniny ve výrobku není menší než 10 g.

Článek 7

Oznamování

Při uvedení výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, na trh oznámí provozovatel potravinářského podniku příslušnému orgánu každého členského státu, v němž se dotčený výrobek uvádí na trh, informace uvedené na etiketě tím způsobem, že zašle vzor etikety použité u tohoto výrobku a veškeré další informace, které může příslušný orgán rozumně požadovat, aby zajistil soulad s tímto nařízením, ledaže členský stát osvobodí provozovatele potravinářského podniku od této povinnosti v rámci vnitrostátního systému, který zaručuje účinné úřední monitorování dotčeného výrobku.

Článek 8

Odkazy na směrnici 96/8/ES

Odkazy na směrnici 96/8/ES v jiných aktech se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 27. října 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35.

(2)  Směrnice Komise 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti (Úř. věst. L 55, 6.3.1996, s. 22).

(3)  EFSA NDA Panel (vědecká komise EFSA pro dietetické výrobky, výživu a alergie), 2015. Scientific Opinion on the essential composition of total diet replacement for weight control, EFSA Journal 2015;13(1):3957 a EFSA NDA Panel, 2016. Scientific Opinion on the Dietary Reference Values for choline, EFSA Journal 2016;14(8):4484.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).


PŘÍLOHA I

Požadavky na složení podle článku 3

1.   ENERGIE

Energie dodávaná výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, v celkové denní dávce musí být nejméně 2 510 kJ (600 kcal) a nesmí překročit 5 020 kJ (1 200 kcal).

2.   BÍLKOVINY

2.1.   Bílkovin obsažených ve výrobcích, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, musí být v celkové denní dávce nejméně 75 g a nesmí jich být více než 105 g.

2.2.   Pro účely bodu 2.1 se „bílkovinami“ rozumí bílkoviny, jejichž aminokyselinové skóre korigované stravitelností bílkoviny je 1,0 v porovnání s referenční bílkovinou uvedenou v příloze II.

2.3.   Přídavek aminokyselin je povolen výhradně pro zlepšení výživové hodnoty bílkovin obsažených ve výrobcích, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, a pouze v množství nezbytném k tomuto účelu.

3.   CHOLIN

Cholinu obsaženého ve výrobcích, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, musí být v celkové denní dávce nejméně 400 mg.

4.   LIPIDY

4.1.   Kyselina linolová

Kyseliny linolové obsažené ve výrobcích, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, musí být v celkové denní dávce nejméně 11 g.

4.2.   Kyselina alfa-linolenová

Kyseliny alfa-linolenové obsažené ve výrobcích, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, musí být v celkové denní dávce nejméně 1,4 g.

5.   SACHARIDY

Sacharidů obsažených ve výrobcích, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, musí být v celkové denní dávce nejméně 30 g.

6.   VITAMINY A MINERÁLNÍ LÁTKY

Výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, musí v celkové denní dávce dodávat alespoň množství vitaminů a minerálních látek uvedená v tabulce 1.

Výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, nesmí v celkové denní dávce obsahovat více než 250 mg hořčíku.

Tabulka 1

Vitamin A

(μg RE (1))

700

Vitamin D

(μg)

10

Vitamin E (2)

(mg)

10

Vitamin C

(mg)

110

Vitamin K

(μg)

70

Thiamin

(mg)

0,8

Riboflavin

(mg)

1,6

Niacin

(mg-NE (3))

17

Vitamin B6

(mg)

1,6

Folát

(μg-DFE (4))

330

Vitamin B12

(μg)

3

Biotin

(μg)

40

Kyselina pantothenová

(mg)

5

Vápník

(mg)

950

Fosfor

(mg)

730

Draslík

(g)

3,1

Železo

(mg)

9

Zinek

(mg)

9,4

Měď

(mg)

1,1

Jod

(μg)

150

Molybden

(μg)

65

Selen

(μg)

70

Sodík

(mg)

575

Hořčík

(mg)

150

Mangan

(mg)

3

Chlorid

(mg)

830


(1)  Ekvivalenty retinolu.

(2)  Aktivita vitaminu E u RRR-α-tokoferolu.

(3)  Ekvivalenty niacinu.

(4)  Ekvivalenty folátu: 1 μg DFE = 1 μg folátu z potravin = 0,6 μg kyseliny listové z náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.


PŘÍLOHA II

Požadavky na aminokyseliny  (1)

 

g/100 g bílkovin

Cystin + methionin

2,2

Histidin

1,5

Isoleucin

3,0

Leucin

5,9

Lysin

4,5

Fenylalanin + tyrosin

3,8

Threonin

2,3

Tryptofan

0,6

Valin

3,9


(1)  Světová zdravotnická organizace/Organizace pro výživu a zemědělství Organizace spojených národů/Univerzita OSN, 2007. Protein and amino acid requirements in human nutrition. Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation. (WHO Technical Report Series, 935, 284 s.).


Top