EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1542

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1542 ze dne 8. června 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro některé třídy aktiv pojišťoven a zajišťoven (infrastrukturní společnosti) (Text s významem pro EHP. )

C/2017/3673

OJ L 236, 14.9.2017, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1542/oj

14.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/14


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1542

ze dne 8. června 2017,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro některé třídy aktiv pojišťoven a zajišťoven (infrastrukturní společnosti)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 50 odst. 1 písm. a) a čl. 111 odst. 1 písm. b), c) a m) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Investiční plán pro Evropu se zaměřuje na odstranění překážek pro investice, zajištění viditelnosti a technické pomoci pro investiční projekty a na lepší využívání stávajících i nových finančních zdrojů. Zejména třetí pilíř tohoto investičního plánu je založen na odstraňování překážek pro investice a na zajišťování větší předvídatelnosti regulace s cílem zachovat atraktivitu Evropy pro investice.

(2)

Jedním z cílů unie kapitálových trhů je uvolnit kapitál v Evropě a nasměrovat jej mimo jiné na infrastrukturní projekty, které tento kapitál potřebují na rozvoj a vytváření pracovních míst. Pojišťovny, zejména životní pojišťovny, patří mezi největší institucionální investory v Evropě a mají schopnost poskytovat kapitál i dluhové financování na dlouhodobou infrastrukturu.

(3)

Dne 2. dubna 2016 vstoupilo v platnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/467 (2), kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (3) a které pro účely kalibrace rizik vytvořilo odlišnou třídu aktiv pro projekty infrastruktury.

(4)

Pokud jde o kritéria a kalibraci nové třídy aktiv pro infrastrukturní společnosti, Komise si vyžádala a obdržela další technické doporučení Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA). Toto technické doporučení rovněž doporučovalo některé změny kritérií pro investice do způsobilých infrastrukturních projektů zavedených nařízením (EU) 2016/467.

(5)

Za účelem pokrytí situací strukturovaného financování projektů zahrnujících více právnických osob v rámci skupiny společností je třeba nahradit a rozšířit definici subjektu projektu infrastruktury tak, aby zahrnovala jak jednotlivé subjekty, tak i skupiny společností. Je třeba změnit znění příjmových kritérií tak, aby se vztahovala i na subjekty, které získávají podstatnou část svých příjmů z činností v oblasti infrastruktury. Pro posouzení zdrojů příjmů subjektu infrastruktury by měly být použity údaje z posledního účetního období, jsou-li k dispozici, nebo návrh financování, jako je například prospekt dluhopisů nebo finanční výhledy v žádosti o úvěr. Definice aktiv infrastruktury by měla zahrnovat i fyzická aktiva, aby byla umožněna způsobilost příslušných subjektů infrastruktury.

(6)

Aby se zabránilo přímému vyloučení subjektů infrastruktury, které nejsou z právních nebo vlastnických důvodů schopny poskytnout věřitelům zajištění u veškerých aktiv, měly by být zahrnuty i mechanismy, které umožňují i jiná opatření za účelem zajištění ve prospěch věřitelů.

(7)

Vzhledem k situacím, kdy podle vnitrostátních právních předpisů nemusí být vždy přípustné zřizovat zástavní práva před selháním, by měl být požadavek, aby byly akcie zastaveny ve prospěch věřitelů, zahrnut do jiných opatření za účelem zajištění.

(8)

Pokud je souhlas stávajících věřitelů implicitně obsažen v podmínkách příslušného dokumentu, jako je například maximální limit zadlužení, mělo by být u investic do způsobilé infrastruktury povoleno další vydávání dluhových nástrojů stávajícím subjektem infrastruktury nebo skupinou společností.

(9)

Kalibrace v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 by měla být úměrná příslušnému riziku.

(10)

Na základě technického doporučení orgánu EIOPA změnit stávající zacházení s investicemi do projektů způsobilé infrastruktury by měla být změněna stávající ustanovení o projektech v oblasti infrastruktury.

(11)

Technická doporučení orgánu EIOPA, jakož i dodatečné důkazy potvrzují, že investice do způsobilých infrastrukturních společností mohou být bezpečnější než investice mimo infrastrukturu. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 by mělo být změněno tak, aby zahrnovalo nové kalibrace rizik pro investice do způsobilých infrastrukturních společností formou dluhového financování s cílem odlišit tyto investice od investic mimo infrastrukturu.

(12)

Vhodné definice a kritéria způsobilosti by měly zajistit obezřetné investiční chování pojišťoven. Tyto definice a kritéria by měly zajistit, že nižší kalibrace budou možné pouze u bezpečnějších investic.

(13)

Diverzifikace příjmů nemusí být vždy možná u subjektů infrastruktury, které poskytují klíčová aktiva nebo služby infrastruktury jiným podnikům v oblasti infrastruktury. V takových situacích by mělo být při hodnocení předvídatelnosti příjmů povoleno zohlednit smluvní ujednání o povinnosti úhrady bez ohledu na realizaci odběru („take-or-pay“).

(14)

Zátěžové testování jako součást řízení investičního rizika by mělo zohlednit rizika vyplývající z činností mimo infrastrukturu. Za účelem obezřetného posouzení investičního rizika by však příjmy z těchto činností neměly být zohledněny při určování toho, zda lze finanční závazky splnit.

(15)

Po zavedení nové třídy aktiv způsobilých infrastrukturních společností by měla být odpovídajícím způsobem sladěna i další ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, jako je vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku a požadavky na hloubkovou kontrolu, které jsou nezbytné pro obezřetné investiční rozhodování pojišťoven.

(16)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(17)

Aby bylo možné okamžitě investovat do této třídy dlouhodobých aktiv infrastruktury, je důležité zajistit, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve, tj. prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 se mění takto:

1)

v článku 1 se body 55a a 55b nahrazují tímto:

„55a.

„aktivy infrastruktury“ se rozumí fyzická aktiva, struktury nebo zařízení, systémy a sítě, které poskytují nebo podporují základní veřejné služby;

55b.

„subjektem infrastruktury“ se rozumí subjekt nebo skupina společností, kterým během posledního účetního období, za které jsou pro tento subjekt nebo skupinu k dispozici údaje, případně v návrhu na financování plyne podstatná většina příjmů z vlastnictví, financování, rozvoje nebo provozu aktiv infrastruktury;“;

2)

v článku 164a se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Investice do způsobilé infrastruktury pro účely tohoto nařízení zahrnují investice do subjektu infrastruktury, který splňuje tato kritéria:

a)

peněžní toky, které aktiva infrastruktury generují, umožňují dostát všem finančním závazkům v trvalých zátěžových situacích, které jsou relevantní ve vztahu k rizikům projektu;

b)

peněžní toky, které subjekt infrastruktury generuje pro věřitele a akciové investory, jsou předvídatelné;

c)

aktiva infrastruktury a subjekt infrastruktury se řídí regulačním nebo smluvním rámcem, který zajišťuje věřitelům a akciovým investorům vysoký stupeň ochrany včetně následujícího:

a)

smluvní rámec musí obsahovat ustanovení, která účinně chrání věřitele a akciové investory proti ztrátám způsobeným ukončením projektu smluvní stranou, která se zavázala ke koupi zboží nebo služeb poskytovaných projektem infrastruktury, pokud není splněna jedna z následujících podmínek:

i)

příjmy subjektu infrastruktury jsou financovány z plateb od velkého počtu uživatelů; nebo

ii)

na příjmy se vztahuje regulace míry návratnosti;

b)

subjekt infrastruktury disponuje dostatečnými rezervami nebo jinými finančními opatřeními k pokrytí požadavků na pohotovostní financování a provozní kapitál projektu;

V případě investic v podobě dluhopisů nebo úvěrů musí tento smluvní rámec také obsahovat tato ustanovení:

i)

věřitelé jsou zajištěni nebo mají výhodu zajištění v rozsahu povoleném platnými právními předpisy veškerými aktivy a smlouvami, které mají zásadní význam pro provoz projektu;

ii)

použití čistých peněžních toků z provozní činnosti po provedení povinných plateb z projektu pro jiné účely než na obsluhu dluhových závazků je omezeno;

iii)

omezení činností, které mohou být na újmu věřitelů, včetně toho, že bez souhlasu stávajících věřitelů nelze vydat nové dluhové nástroje ve formě, která je s nimi dohodnuta, ledaže by takové nové vydání dluhových nástrojů bylo povoleno na základě dokumentace ke stávajícímu dluhu;

Bez ohledu na bod i) druhého pododstavce v případě investic v podobě dluhopisů nebo úvěrů platí, že pokud mohou podniky prokázat, že zajištění všech aktiv a smluv není pro věřitele nezbytné k účinné ochraně nebo zpětnému získání převážné většiny jejich investic, lze použít jiné mechanismy zajištění. V takovém případě musí tyto jiné mechanismy zajištění obsahovat alespoň jednu z těchto možností:

i)

zástavu obchodních podílů;

ii)

právo zasahovat do činnosti korporace (step-in rights);

iii)

zástavní právo k bankovním účtům;

iv)

kontrolu nad peněžními toky;

v)

smluvní podmínky týkající se zadávání zakázek;

d)

v případě investic v podobě dluhopisů nebo úvěrů může pojišťovna nebo zajišťovna orgánu dohledu prokázat, že je schopna držet investici do doby splatnosti;

e)

v případě investic v podobě dluhopisů nebo úvěrů, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, má tento investiční nástroj a jiné nástroje na stejné úrovni přednost před všemi ostatními pohledávkami s výjimkou zákonných nároků a pohledávek poskytovatelů likvidní facility, správců a protistran derivátů;

f)

v případě investic v podobě akcií, dluhopisů nebo úvěrů, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, jsou splněna tato kritéria:

i)

aktiva infrastruktury a subjekt infrastruktury se nacházejí v Evropském hospodářském prostoru nebo v zemích OECD;

ii)

je-li projekt infrastruktury ve fázi výstavby, musí akciový investor, případně skupina akciových investorů jako celek, je-li jich více, splňovat následující kritéria:

akcioví investoři v minulosti úspěšně vykonávali dohled nad projekty v oblasti infrastruktury a mají příslušné odborné znalosti,

akcioví investoři mají nízké riziko selhání nebo existuje nízké riziko významných ztrát pro subjekt infrastruktury v důsledku jejich selhání,

akcioví investoři jsou motivováni k ochraně zájmů investorů;

iii)

v případě, že existují stavební rizika, jsou zavedena ochranná opatření, která zajistí dokončení projektu podle dohodnuté specifikace, rozpočtu či lhůty pro dokončení;

iv)

významná provozní rizika jsou náležitě řízena;

v)

subjekt infrastruktury používá testovanou technologii a koncepci;

vi)

kapitálová struktura subjektu infrastruktury umožňuje obsluhu jeho dluhů;

vii)

riziko refinancování pro subjekt infrastruktury je nízké;

viii)

subjekt infrastruktury používá deriváty pouze za účelem zmírnění rizik.“;

3)

vkládá se nový článek 164b, který zní:

„Článek 164b

Investice do způsobilých infrastrukturních společností

Investice do způsobilých infrastrukturních společností pro účely tohoto nařízení zahrnují investice do subjektu infrastruktury, který splňuje tato kritéria:

1)

podstatná většina příjmů subjektu infrastruktury pochází z vlastnictví, financování, rozvoje nebo provozu aktiv infrastruktury nacházejících se v Evropském hospodářském prostoru nebo v zemích OECD;

2)

příjmy z aktiv infrastruktury splňují jedno z kritérií uvedených v čl. 164a odst. 2 písm. a);

3)

pokud příjmy subjektu infrastruktury nejsou financovány z plateb od velkého počtu uživatelů, musí být strana, která se zavázala ke koupi zboží nebo služeb poskytovaných subjektem projektu infrastruktury, jedním ze subjektů uvedených v čl. 164a odst. 2 písm. b);

4)

tyto příjmy jsou diverzifikovány z hlediska činností, místa nebo plátců, pokud se na ně nevztahuje regulace míry návratnosti v souladu s čl. 164a odst. 1 písm. c) bodu a) podbodu ii) či smluvní ujednání o povinnosti úhrady bez ohledu na realizaci odběru („take-or-pay“), případně se tyto příjmy neodvíjejí od disponibilního množství;

5)

v případě investic v podobě dluhopisů nebo úvěrů může pojišťovna nebo zajišťovna orgánu dohledu prokázat, že je schopna držet investici do doby splatnosti;

6)

v případě, že pro subjekt infrastruktury není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou:

a)

kapitálová struktura infrastrukturní společnosti mu umožňuje obsluhu celého jeho dluhu podle konzervativních předpokladů na základě analýzy příslušných finančních poměrových ukazatelů;

b)

subjekt infrastruktury musí být aktivní nejméně po dobu tří let nebo v případě nabytí podniku musí být v provozu nejméně tři roky;

7)

pokud je pro subjekt infrastruktury k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, má takové úvěrové hodnocení stupeň úvěrové kvality mezi 0 až 3.“;

4)

článek 168 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Podmodul akciového rizika uvedený v čl. 105 odst. 5 druhém pododstavci písm. b) směrnice 2009/138/ES zahrnuje podmodul rizika pro akcie typu 1, podmodul rizika pro akcie typu 2, podmodul rizika pro akcie způsobilé infrastruktury a podmodul rizika pro akcie způsobilých infrastrukturních společností“;

b)

vkládá se nový odstavec 3b, který zní:

„3b.   Akcie způsobilých infrastrukturních společností zahrnují investice do akcií subjektů infrastruktury, které splňují kritéria stanovená v článku 164b.“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Kapitálový požadavek k akciovému riziku se rovná:

Formula

kde:

a)

SCRequ1 označuje kapitálový požadavek pro akcie typu 1;

b)

SCRequ2 označuje kapitálový požadavek pro akcie typu 2;

c)

SCRquinf označuje kapitálový požadavek pro akcie způsobilé infrastruktury;

d)

označuje kapitálový požadavek pro akcie způsobilých infrastrukturních společností.“;

d)

odstavec 6 se mění takto:

i)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

akcie jiné než akcie způsobilé infrastruktury nebo akcie způsobilých infrastrukturních společností, držené v rámci subjektů kolektivního investování, jež jsou kvalifikovanými fondy sociálního podnikání ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 (*1), pokud lze na všechny expozice v rámci daného subjektu kolektivního investování uplatnit přístup se zohledněním uvedený v článku 84 tohoto nařízení, nebo podílové jednotky či akcie těchto fondů, pokud přístup se zohledněním nelze uplatnit na všechny expozice v rámci daného subjektu kolektivního investování;

b)

akcie jiné než akcie způsobilé infrastruktury nebo akcie způsobilých infrastrukturních společností, držené v rámci subjektů kolektivního investování, jež jsou kvalifikovanými fondy rizikového kapitálu ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 (*2), pokud lze na všechny expozice v rámci daného subjektu kolektivního investování uplatnit přístup se zohledněním uvedený v článku 84 tohoto nařízení, nebo podílové jednotky či akcie těchto fondů, pokud přístup se zohledněním nelze uplatnit na všechny expozice v rámci daného subjektu kolektivního investování;

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18)."

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).“;"

ii)

v písmeni c) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

akcie jiné než akcie způsobilé infrastruktury nebo akcie způsobilých infrastrukturních společností, držené v rámci takových fondů, pokud lze na všechny expozice v rámci daného alternativního investičního fondu uplatnit přístup se zohledněním uvedený v článku 84 tohoto nařízení;“;

iii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

akcie jiné než akcie způsobilé infrastruktury nebo akcie způsobilých infrastrukturních společností, držené v rámci subjektů kolektivního investování, jež mají povolení jako evropské fondy dlouhodobých investic podle nařízení (EU) 2015/760, pokud lze na všechny expozice v rámci daného subjektu kolektivního investování uplatnit přístup se zohledněním uvedený v článku 84 tohoto nařízení, nebo podílové jednotky či akcie těchto fondů, pokud přístup se zohledněním nelze uplatnit na všechny expozice v rámci daného subjektu kolektivního investování.“;

5)

v článku 169 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   Kapitálový požadavek pro akcie způsobilých infrastrukturních společností uvedené v článku 168 tohoto nařízení se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z následujících okamžitých poklesů:

a)

okamžitého poklesu rovnajícího se 22 % hodnoty investic do akcií způsobilých infrastrukturních společností, které jsou přidruženými podniky ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. b) a čl. 212 odst. 2 směrnice 2009/138/ES, pokud jsou tyto investice strategické povahy;

b)

okamžitého poklesu rovnajícího se součtu 36 % a 92 % symetrické úpravy, podle článku 172 tohoto nařízení, hodnoty jiných akcií způsobilých infrastrukturních společností než akcií uvedených v písmeni a).“;

6)

v článku 170 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   Pokud pojišťovna nebo zajišťovna získala souhlas orgánů dohledu s uplatněním ustanovení článku 304 směrnice 2009/138/ES, kapitálový požadavek pro akcie způsobilých infrastrukturních společností se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z následujících okamžitých poklesů:

a)

okamžitého poklesu rovnajícího se 22 % hodnoty akcií způsobilých infrastrukturních společností odpovídajících činnostem uvedeným v čl. 304 odst. 1 písm. b) bodě i) směrnice 2009/138/ES;

b)

okamžitého poklesu rovnajícího se 22 % hodnoty investic do akcií způsobilých infrastrukturních společností, které jsou přidruženými podniky ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. b) a čl. 212 odst. 2 směrnice 2009/138/ES, pokud jsou tyto investice strategické povahy;

c)

okamžitého poklesu rovnajícího se součtu 36 % a 92 % symetrické úpravy, podle článku 172 tohoto nařízení, hodnoty jiných akcií způsobilých infrastrukturních společností než akcií uvedených v písmenech a) nebo b).“;

7)

v článku 171 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Pro účely čl. 169 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) a čl. 170 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. b) se akciovými investicemi strategické povahy rozumí akciové investice, jimiž pojišťovna nebo zajišťovna držící účast prokazuje:“;

8)

v článku 180 se doplňují nové odstavce 14, 15 a 16, které znějí:

„14.   Expozicím v podobě dluhopisů a úvěrů, které splňují kritéria stanovená v odstavci 15, se přidělí rizikový faktor stress i v závislosti na stupni úvěrové kvality a na duraci dané expozice podle této tabulky:

Stupeň úvěrové kvality

0

1

2

3

Durace

(duri )

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

do 5 let včetně

bi · duri

0,68 %

0,83 %

1,05 %

1,88 %

Od 5 do 10 let včetně

ai + bi · (duri – 5)

3,38 %

0,38 %

4,13 %

0,45 %

5,25 %

0,53 %

9,38 %

1,13 %

Od 10 do 15 let včetně

ai + bi · (dur i – 10)

5,25 %

0,38 %

6,38 %

0,38 %

7,88 %

0,38 %

15,0 %

0,75 %

Od 15 do 20 let včetně

ai + bi · (duri – 15)

7,13 %

0,38 %

8,25 %

0,38 %

9,75 %

0,38 %

18,75 %

0,75 %

Více než 20 let

min[ai + bi · (duri – 20);1]

9,0 %

0,38 %

10,13 %

0,38 %

11,63 %

0,38 %

22,50 %

0,38 %

15.   Na expozice, kterým je přidělen rizikový faktor podle odstavce 14, se vztahují tato kritéria:

a)

expozice se týká investice do způsobilé infrastrukturní společnosti, která splňuje kritéria stanovená v článku 164b;

b)

expozice není aktivem, které splňuje následující podmínky:

je přiděleno portfoliu vyrovnávací úpravy podle čl. 77b odst. 2 směrnice 2009/138/ES,

byl mu přiřazen stupeň úvěrové kvality mezi 0 a 2;

c)

pro subjekt infrastruktury je k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou;

d)

expozici byl přiřazen stupeň úvěrové kvality mezi 0 a 3.

16.   Expozicím v podobě dluhopisů a úvěrů, které splňují kritéria stanovená v odst. 15 písm. a) a b), avšak nesplňují kritéria stanovená v odst. 15 písm. c), se přidělí rizikový faktor stressi odpovídající stupni úvěrové kvality 3 a duraci dané expozice v souladu s tabulkou uvedenou v odstavci 14.“;

9)

v čl. 181 písm. b) se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„V případě aktiv ve vyčleněném portfoliu, u kterých není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, a v případě aktiv způsobilé infrastruktury a aktiv způsobilých infrastrukturních společností, kterým byl přiřazen stupeň úvěrové kvality 3, se redukční faktor rovná 100 %.“;

10)

článek 261a se nahrazuje tímto:

„Článek 261a

Řízení rizik u investic do způsobilé infrastruktury nebo investic do způsobilých infrastrukturních společností

1.   Pojišťovny a zajišťovny před uskutečněním investice do způsobilé infrastruktury nebo do způsobilé infrastrukturní společnosti provedou náležitou hloubkovou kontrolu, jež zahrnuje všechny tyto prvky:

a)

zdokumentované posouzení toho, jak subjekt infrastruktury splňuje kritéria stanovená v článku 164a nebo 164b, které bylo podrobeno procesu validace prováděné osobami, které nepodléhají vlivu ze strany osob odpovědných za posouzení kritérií a které nemají s danými osobami potenciální střety zájmů;

b)

potvrzení, že každý finanční model pro peněžní toky subjektu infrastruktury byl podroben procesu validace prováděné osobami, které nepodléhají vlivu ze strany osob odpovědných za vývoj finančního modelu a které nemají s danými osobami potenciální střety zájmů.

2.   Pojišťovny a zajišťovny investující do způsobilé infrastruktury nebo do způsobilých infrastrukturních společností pravidelně sledují a provádějí zátěžové testy peněžních toků a hodnot kolaterálu subjektu infrastruktury. Zátěžové testy musí být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti rizika obsaženého v projektu infrastruktury.

3.   Zátěžové testování zohledňuje rizika vyplývající z činností mimo infrastrukturu, avšak příjmy z těchto činností se nezohlední při určování, zda je subjekt infrastruktury schopen splnit své finanční závazky.

4.   Pojišťovny nebo zajišťovny s významnými investicemi do způsobilé infrastruktury nebo do způsobilých infrastrukturních společností při zavádění písemných koncepcí uvedených v čl. 41 odst. 3 směrnice 2009/138/ES do těchto koncepcí zahrnou ustanovení pro účinné sledování daných investic během fáze výstavby a pro maximalizaci částky získané z těchto investic, nastane-li scénář řešení problémů.

5.   Pojišťovny nebo zajišťovny investující do způsobilé infrastruktury nebo do způsobilých infrastrukturních společností formou dluhopisů nebo úvěrů koncipují řízení aktiv a závazků tak, aby byly průběžně schopny držet investice do splatnosti.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/467 ze dne 30. září 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro několik tříd aktiv pojišťoven a zajišťoven (Úř. věst. L 85, 1.4.2016, s. 6).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).


Top