EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1105

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1105 ze dne 12. června 2017, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

C/2017/3912

Úř. věst. L 160, 22.6.2017, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1105/oj

22.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1105

ze dne 12. června 2017,

kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (1), a zejména na článek 88 uvedeného nařízení,

po konzultaci s výborem zřízeným podle čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) 2015/848,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu zajištění jednotných podmínek provádění nařízení (EU) 2015/848 je třeba stanovit několik formulářů.

(2)

V souladu s článkem 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Irsko a Spojené království účastnily přijímání nařízení (EU) 2015/848. Irsko a Spojené království se tudíž účastní přijímání tohoto nařízení.

(3)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastnilo přijímání nařízení (EU) 2015/848. Dánsko se tudíž neúčastní přijímání tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   V příloze I tohoto nařízení je v souladu s čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 2015/848 stanoven standardní formulář oznámení, který se použije k informování známých zahraničních věřitelů o zahájení insolvenčního řízení.

2.   V příloze II tohoto nařízení je v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení (EU) 2015/848 stanoven standardní formulář přihlášky, který mohou použít zahraniční věřitelé pro přihlašování pohledávek.

3.   V příloze III tohoto nařízení je v souladu s čl. 64 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2015/848 stanoven standardní formulář, který mohou insolvenční správci jmenovaní ve vztahu ke členům skupiny použít ke vznášení námitek v rámci koordinačního řízení proti skupině.

4.   V příloze IV tohoto nařízení je v souladu s čl. 27 odst. 4 prvním pododstavcem nařízení (EU) 2015/848 stanoven standardní formulář, který se použije k elektronickému podávání jednotlivých žádostí o informace prostřednictvím portálu evropské e-justice.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. června 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 12. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19.


PŘÍLOHA I

BG

Съобщение за производство по несъстоятелност

ES

Anuncio de procedimiento de insolvencia

CS

Oznámení o insolvenčním řízení

DA

Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

DE

Mitteilung über ein insolvenzverfahren

EN

Notice of insolvency proceedings

ET

Maksejõuetusmenetluse teatis

EL

Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

FR

Note concernant la procédure d'insolvabilité

GA

Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

HR

Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

IT

Avviso di procedura d'insolvenza

LV

Paziņojums par maksātnespējas procedūru

LT

Pranešimas apie nemokumo bylą

HU

Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

MT

Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

NL

Kennisgeving van insolventieprocedure

PL

Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

PT

Aviso sobre processo de insolvência

RO

Notificare privind procedura de insolvență

SK

Oznam o insolvenčnom konaní

SL

Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

FI

Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

SV

Underrättelse om insolvensförfaranden

(Čl. 54 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení, Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19).

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA II

BG

Предявяване на вземания

ES

Presentación de créditos

CS

Přihláška pohledávky

DA

Anmeldelse af fordringer

DE

Forderungsanmeldung

ET

Nõuete esitamine

EL

Αναγγελία απαιτήσεων

EN

Lodgement of claims

FR

Production de créances

GA

Taisceadh éileamh

HR

Prijava tražbina

IT

Insinuazione di crediti

LV

Prasījumu iesniegšana

LT

Reikalavimų pateikimas

HU

Követelések előterjesztése

MT

Tressiq ta' pretensjonijiet

NL

Indiening van schuldvorderingen

PL

Zgłoszenie wierzytelności

PT

Reclamação de créditos

RO

Depunerea cererilor de admitere a creanțelor

SK

Prihláška pohľadávok

SL

Prijava terjatev

FI

Saatavien ilmoittaminen

SV

Anmälan av fordringar

(Čl. 55 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení, Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19).

S odkazem na níže uvedené insolvenční řízení přihlašuji svou pohledávku (své pohledávky) za majetkovou podstatou:

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA III

Námitka týkající se koordinačního řízení proti skupině

Čl. 64 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19).

Já, níže podepsaný, vykonávající funkci insolvenčního správce jmenovaného ve vztahu k členovi skupiny společností, jejíž členská společnost byla v souladu s čl. 63 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení informována o žádosti o zahájení „koordinačního řízení proti skupině“,

podávám námitku proti

a)

zahrnutí insolvenčního řízení, pro něž jsem byl jmenován, do koordinačního řízení proti skupině,

nebo

b)

navržené osobě koordinátora.

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA IV

Image Text obrazu Image Text obrazu

Top