Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0881

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/881 ze dne 23. května 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1151/2010 (Text s významem pro EHP. )

C/2017/3397

OJ L 135, 24.5.2017, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/881/oj

24.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 135/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/881

ze dne 23. května 2017,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1151/2010

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 763/2008 stanoví společná pravidla pro poskytování souhrnných údajů o obyvatelstvu, domech a bytech v desetiletých intervalech.

(2)

Na základě nařízení Komise (EU) 2017/712 (2) by se příští sčítání lidu, domů a bytů mělo týkat referenčního roku 2021.

(3)

Nařízení Komise (EU) č. 1151/2010 (3) stanoví způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů ze sčítání lidu, domů a bytů za referenční rok 2011.

(4)

Pro účely příštího sčítání lidu, domů a bytů za rok 2021 a za účelem hodnocení kvality údajů předávaných Komisi (Eurostatu) je nezbytné nově stanovit způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů.

(5)

V souladu s čl. 5 odst. 5 nařízení (ES) č. 763/2008 by měly členské státy předávat ověřené údaje a metadata v elektronické formě ve vhodném technickém formátu, který stanoví Komise. Banka pro mezinárodní platby, Evropská centrální banka, Komise (Eurostat), Mezinárodní měnový fond, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Organizace spojených národů a Světová banka zahájily iniciativu pro výměnu statistických údajů a metadat (Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX)) týkající se statistických a technických standardů pro výměnu a sdílení údajů a metadat, na nichž je založen nástroj Census Hub. SDMX a Census Hub poskytují statistické a technické standardy a standardy týkající se předávání údajů pro výměnu oficiálních statistik. Proto by měl být zaveden technický formát v souladu s těmito standardy.

(6)

Podle nařízení (EU) č. 1151/2010 musí členské státy uchovávat údaje ze sčítání lidu, domů a bytů za referenční rok 2011 do 1. ledna 2025. Aby mohli uživatelé údaje z obou sčítání srovnávat, měly by údaje ze sčítání za rok 2011 zůstat dostupné souběžně s údaji za rok 2021 až do 1. ledna 2035.

(7)

Nařízení (EU) č. 1151/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví způsob zpracování a strukturu zpráv členských států o kvalitě údajů, jež předají Komisi (Eurostatu) ze sčítání lidu, domů a bytů za referenční rok 2021, jakož i technický formát pro předávání údajů.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice a technické specifikace stanovené v nařízení (ES) č. 763/2008, prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/543 (4) a nařízení (EU) 2017/712.

Použijí se rovněž tyto definice:

1.

„statistickou jednotkou“ se rozumí základní jednotka zjišťování, tedy fyzická osoba, domácnost, rodina, obydlený prostor nebo byt;

2.

„individuálním zjišťováním“ se rozumí sběr informací o každé statistické jednotce tak, aby bylo možno její charakteristiky zaznamenat samostatně s kombinovanou klasifikací s jinými charakteristikami;

3.

„souběžností“ se rozumí, že se informace získané při sčítání vztahují ke stejnému časovému okamžiku (referenčnímu datu);

4.

„všeobecností na vymezeném území“ se rozumí, že údaje jsou poskytnuty pro všechny statistické jednotky na přesně vymezeném území. Jsou-li statistickými jednotkami osoby, rozumí se „všeobecností na vymezeném území“ to, že jsou poskytnuty údaje, které jsou založeny na informacích pro všechny osoby, jež mají místo svého obvyklého pobytu na vymezeném území (celkový počet obyvatel);

5.

„dostupností údajů z malých oblastí“ se rozumí dostupnost údajů pro malé zeměpisné oblasti a malé skupiny statistických jednotek;

6.

„stanovenou pravidelností“ se rozumí pravidelné provádění sčítání na počátku každého desetiletí, včetně kontinuity registrů;

7.

„zdrojem údajů“ se rozumí soubor záznamů údajů pro statistické jednotky a/nebo události související se statistickými jednotkami, který tvoří přímý základ pro získání údajů ze sčítání o jednom či několika určených tématech pro stanovenou cílovou populaci;

8.

„cílovou populací“ se rozumí soubor všech statistických jednotek ve vymezené zeměpisné oblasti k referenčnímu datu, které splňují podmínky pro vykázání údajů o jednom nebo více určených tématech. Zahrnuje každou platnou statistickou jednotku pouze jednou;

9.

„odhadovanou cílovou populací“ se rozumí nejlépe dostupný přibližný odhad cílové populace. Skládá se z počtu obyvatel ze sčítání s připočtením neúplného pokrytí a odečtením přesahu pokrytí;

10.

„počtem obyvatel ze sčítání“ se rozumí soubor statistických jednotek, který je fakticky reprezentován výsledky sčítání týkajícími se jednoho nebo více určených témat pro stanovenou cílovou populaci. Záznamy údajů pro počet obyvatel ze sčítání jsou záznamy údajů ve zdroji údajů pro stanovenou cílovou populaci, včetně všech imputovaných záznamů a s vyloučením všech vymazaných záznamů. Pokud zdroj údajů obsahuje na základě metodické zásady záznamy údajů pouze pro výběrový soubor statistických jednotek v odhadované cílové populaci, zahrnuje počet obyvatel ze sčítání vedle statistických jednotek ve výběrovém souboru doplňkový soubor statistických jednotek;

11.

„doplňkovým souborem statistických jednotek“ se rozumí soubor statistických jednotek, které patří do odhadované cílové populace, pro něž však zdroj údajů kvůli použité metodice stanovení výběrového souboru neobsahuje žádné záznamy údajů;

12.

„posouzením pokrytí“ se rozumí studie rozdílu mezi stanovenou cílovou populací a počtem obyvatel ze sčítání;

13.

„šetřením po zjišťování“ se rozumí šetření provedené krátce po zjišťování za účelem posouzení pokrytí a obsahu;

14.

„neúplným pokrytím“ se rozumí soubor všech statistických jednotek, které patří do stanovené cílové populace, nejsou však zahrnuty v odpovídajícím počtu obyvatel ze sčítání;

15.

„přesahem pokrytí“ se rozumí soubor všech statistických jednotek, které jsou zahrnuty v počtu obyvatel ze sčítání použitém k vykázání stanovené cílové populace, aniž by však patřily do této cílové populace;

16.

„imputací záznamu“ se rozumí přiřazení náhradního, avšak hodnověrného záznamu údajů přesně jedné zeměpisné oblasti na nejpodrobnější zeměpisné úrovni, pro niž jsou získány údaje ze sčítání, a imputace tohoto záznamu údajů do zdroje údajů;

17.

„výmazem záznamu“ se rozumí úkon spočívající ve vymazání nebo ignorování/nezohlednění záznamu údajů, který je obsažen ve zdroji údajů použitém k vykázání stanovené cílové populace, neuvádí však žádné platné informace o kterékoli statistické jednotce v této cílové populaci;

18.

„imputací položky“ se rozumí vložení náhradní, avšak hodnověrné hodnoty pro určité téma do záznamu údajů, který ve zdroji údajů již existuje, buď však tuto hodnotu neobsahuje, nebo obsahuje hodnotu považovanou za nehodnověrnou;

19.

„údaji založenými na dotaznících“ se rozumí údaje, které byly od respondentů původně získány pomocí dotazníku v rámci shromažďování statistických údajů, jež se vztahují k určitému časovému okamžiku;

20.

„spojováním záznamů“ se rozumí proces slučování informací z různých zdrojů údajů porovnáním záznamů pro jednotlivé statistické jednotky a sloučením informací vztahujících se na stejnou statistickou jednotku;

21.

„jedinečným identifikátorem“ se rozumí proměnná či soubor proměnných v záznamech údajů ve zdroji údajů nebo seznamu statistických jednotek, jež se používá k

ověření, zda zdroj údajů (nebo seznam statistických jednotek) obsahuje pro každou statistickou jednotku nejvýše jeden záznam údajů, a/nebo

spojování záznamů;

22.

„registrem“ se rozumí úložiště informací o statistických jednotkách, které je v průběhu událostí týkajících se statistických jednotek přímo aktualizováno;

23.

„údaji založenými na registrech“ se rozumí údaje v nebo z registru;

24.

„porovnáním registrů“ se rozumí spojování záznamů, kdy jsou v registrech obsaženy všechny odpovídající zdroje údajů;

25.

„extrakcí údajů“ se rozumí proces získávání informací ze sčítání z informací, které jsou obsaženy v registru a které se týkají jednotlivých statistických jednotek;

26.

„kódováním“ se rozumí proces převedení informací na kódy zastupující jednotlivé třídy v rámci systému klasifikace;

27.

„pořízením“ se rozumí proces, během něhož jsou shromážděné údaje převedeny do formy vhodné pro další zpracování;

28.

„editací záznamů“ se rozumí proces ověřování a úpravy záznamů údajů s cílem zajistit jejich hodnověrnost a současně zachovat významné části těchto záznamů;

29.

„generováním domácnosti“ se rozumí určení soukromé domácnosti podle koncepce bytové domácnosti stanovené v příloze prováděcího nařízení (EU) 2017/543 v rámci tématu „Postavení v domácnosti“;

30.

„generováním rodiny“ se rozumí určení rodiny na základě informací o tom, zda osoby žijí ve stejné domácnosti, avšak bez informací o rodinných vztazích mezi těmito osobami, či pouze s neúplnými informacemi o jejich rodinných vztazích. Výraz „rodina“ je v příloze prováděcího nařízení (EU) 2017/543 v rámci tématu „Postavení v rodině“ vymezen jako „rodinné jádro“;

31.

„nulovými informacemi o jednotce“ se rozumí, že od statistické jednotky, která je zahrnuta v počtu obyvatel ze sčítání, nebylo možno získat žádné údaje;

32.

„řízením rizika prozrazení statistických údajů“ se rozumí způsoby a postupy, které se používají k tomu, aby se při uvolnění statistických údajů na minimum omezilo riziko prozrazení informací o jednotlivých statistických jednotkách;

33.

„odhadem“ se rozumí výpočet statistických odhadů pomocí matematického vzorce a/nebo algoritmu použitého na dostupné údaje;

34.

„definicí struktury údajů“ se rozumí soubor strukturálních metadat spojených se souborem údajů, který zahrnuje informace o tom, jak jsou témata spojená s mírami, rozměry a atributy hyperkrychle, spolu s rozděleními, informacemi o reprezentaci údajů a se souvisejícími popisnými metadaty.

Článek 3

Metadata a zprávy o kvalitě

V souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů za referenční rok 2021 a s údaji a metadaty předanými Komisi (Eurostatu) podle nařízení (EU) 2017/712 předloží členské státy Komisi (Eurostatu) do 31. března 2024 podkladové informace a údaje a metadata související s kvalitou uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 4

Zdroje údajů

Členské státy oznámí každý zdroj údajů použitý ke sběru informací, které jsou zapotřebí ke splnění požadavků nařízení (ES) č. 763/2008, a které zejména

a)

splňují základní rysy uvedené v čl. 2 písm. i) nařízení (ES) č. 763/2008;

b)

reprezentují cílovou populaci;

c)

jsou v souladu s příslušnými technickými specifikacemi stanovenými v prováděcím nařízení (EU) 2017/543 a

d)

přispívají k poskytování údajů pro program statistických údajů stanovený v nařízení (EU) 2017/712.

Článek 5

Přístup k příslušným informacím

1.   Členské státy zajistí Komisi (Eurostatu) na její žádost přístup ke všem informacím, které jsou důležité pro vyhodnocení kvality předaných údajů a metadat podle nařízení (EU) 2017/712.

2.   Při plnění odstavce 1 nejsou členské státy povinny poskytnout Komisi (Eurostatu) mikrodata nebo důvěrné údaje.

Článek 6

Technický formát pro předávání údajů

Technickým formátem, který se použije pro předání údajů a metadat za referenční rok 2021, je formát pro výměnu statistických údajů a metadat (Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX)), jenž se používá v rámci nástroje Census Hub. Členské státy předají požadované údaje v souladu s definicemi struktury údajů a souvisejícími technickými specifikacemi stanovenými Komisí (Eurostatem). Pro případné pozdější předání na žádost Komise (Eurostatu) uchovávají členské státy požadované údaje a metadata do 1. ledna 2035.

Článek 7

Změna nařízení (EU) č. 1151/2010

V článku 6 nařízení (EU) č. 1151/2010 se třetí věta nahrazuje tímto:

„Členské státy uchovávají údaje a metadata za referenční rok 2011 do 1. ledna 2035. Členské státy nejsou povinny provádět změny či revize těchto údajů po 1. lednu 2025. Ty členské státy, které se k provedení změn či revizí rozhodnou, o nich Komisi (Eurostat) napřed uvědomí.“

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. května 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 14.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2017/712 ze dne 20. dubna 2017, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (Úř. věst. L 105, 21.4.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1151/2010 ze dne 8. prosince 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů (Úř. věst. L 324, 9.12.2010, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/543 ze dne 22. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení (Úř. věst. L 78, 23.3.2017, s. 13).


PŘÍLOHA

Obsah a struktura zpráv o kvalitě pro předávání údajů

Textovákvantitativní metadata pro sčítání lidu, domů a bytů provedená v členských státech za referenční rok 2021 zahrnují tyto oddíly:

1.   PŘEHLED

1.1   Právní rámec

1.2   Odpovědné orgány

2.   ZDROJE ÚDAJŮ

2.1   Klasifikace zdrojů údajů podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 763/2008

2.2   Seznam zdrojů údajů použitých pro sčítání v roce 2021

2.3   Matice „zdroje údajů x témata“

2.4   Přiměřenost zdrojů údajů: rozsah, v jakém splňují základní rysy (čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 763/2008)

2.4.1   Individuální zjišťování

2.4.2   Souběžnost

2.4.3   Všeobecnost na vymezeném území

2.4.4   Dostupnost údajů z malých oblastí

2.4.5   Stanovená pravidelnost

3.   CYKLUS SČÍTÁNÍ

3.1   Referenční datum

Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) referenční datum podle článku 3 nařízení Komise (EU) 2017/712.

3.2   Příprava a provedení sběru údajů

3.2.1   Údaje založené na dotaznících

návrh a otestování dotazníků (včetně kopií všech konečných dotazníků),

příprava adresářů, příprava práce v terénu, mapování, publicita,

sběr údajů (včetně práce v terénu),

právní povinnost shromažďovat informace, pobídky k poskytnutí pravdivých informací nebo možné důvody uvedení nepravdivých informací.

3.2.2   Údaje založené na registrech

vytvoření nových registrů počínaje od roku 2011 (v případě potřeby),

přepracování stávajících registrů počínaje od roku 2011 (včetně změn v obsahu registrů, úpravy počtu obyvatel ze sčítání, úpravy definic a/nebo technických specifikací) (v případě potřeby),

údržba registrů (pro každý registr použitý při sčítání v roce 2021), včetně:

obsahu registru (statistické jednotky a informace o nich, editace záznamů a/nebo imputace položky a záznamu do registru),

správní odpovědnosti,

právní povinnosti registrovat informace, pobídky k poskytnutí pravdivých informací a možné důvody uvedení nepravdivých informací,

prodlev při vykazování, zejména právních/úředních prodlev, prodlev při registraci údajů, pozdního vykázání,

vyhodnocení a ověření nezaregistrování, nevyřazení z registru, vícenásobné registrace,

případných podstatných revizí registrů nebo aktualizací záznamů, které ovlivňují údaje ze sčítání v roce 2021, pravidelnosti revizí registrů,

využití, včetně „jiného statistického využití registru než ke sčítání“ a „využití registru pro jiné než statistické účely (např. administrativní účely)“,

porovnání a spojování registrů (včetně jedinečného identifikátoru či jedinečných identifikátorů použitých ke spojování záznamů),

extrakce údajů.

3.2.3   Údaje získané prostřednictvím výběrového souboru

U témat, pro něž byly informace získány prostřednictvím výběrového souboru, obsahují metadata rovněž popisy:

plánu výběru,

metodik použitých pro případné odhady, modely nebo imputace,

možného zkreslení odhadu na základě použitých metodik,

vzorců a algoritmů použitých k výpočtu směrodatné odchylky.

3.2.4   Údaje získané kombinací metod (údaje založené na více než jednom typu zdroje údajů)

U témat, pro něž byly informace získány kombinací metod, obsahují metadata rovněž:

popis metod (typy použitých zdrojů údajů a způsob, jakým byly informace z různých zdrojů zkombinovány, jak se různé použité zdroje a metody vzájemně doplňují a podporují a, v případě potřeby, jakým zdrojem byly pokryty jaké skupiny obyvatelstva),

jakékoli jiné otázky týkající se kvality v souvislosti s použitím kombinace metod.

3.3   Zpracování a vyhodnocení

3.3.1   Zpracování údajů (včetně pořízení, kódování, identifikačních proměnných, editace záznamů, imputace záznamů, výmazu záznamů, odhadu, spojování záznamů včetně identifikačních proměnných použitých ke spojování záznamů, generování domácností a rodin, opatření k určení nebo omezení nulových informací o jednotce);

3.3.2   Činnosti posuzování pokrytí, metodika použitá v případě neposkytnutí odpovědi, šetření po zjišťování (v případě potřeby), ověření konečných údajů: metoda posuzování neúplného pokrytí a přesahu pokrytí, včetně informací o kvalitě odhadů neúplného pokrytí a přesahu pokrytí.

3.4   Šíření (kanály šíření, zajištění statistické důvěrnosti, včetně řízení rizika prozrazení statistických údajů)

3.5   Opatření k zajištění nákladové efektivnosti

4.   HODNOCENÍ KVALITY ÚDAJŮ

4.1   Srovnatelnost

Pro každé téma oznámí členské státy jakoukoli odchylku od požadovaných koncepcí a definic nebo jakýkoli postup používaný v členském státě, který by mohl narušit srovnatelnost údajů napříč EU.

Pro téma „Typ současné ekonomické aktivity“ oznámí členské státy všechny metody odhadu, kterými byly údaje upraveny, aby přesněji odpovídaly definici stanovené v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/543. Členské státy podají zprávu o tom, do jaké míry mají zdroje údajů a případné použité metody odhadu za následek odchylku od definice tématu „Typ současné ekonomické aktivity“ stanovené v uvedeném nařízení.

4.2   Včasnost a dochvilnost

Na národní úrovni se poskytují tyto informace:

datum (data) předání údajů Komisi (Eurostatu) v rozdělení podle hyperkrychlí,

datum (data) podstatné revize (revizí) předaných údajů v rozdělení podle hyperkrychlí,

datum (data) předání metadat.

V případě podstatných revizí k 1. dubnu 2024 nebo po tomto datu oznámí členské státy příslušné datum (data) Komisi (Eurostatu) zvlášť do jednoho týdne.

4.3   Soudržnost

Členské státy oznámí jakýkoli významný nesoulad mezi údaji předanými v různých datových souborech definovaných v nařízení Komise (EU) 2017/712.

4.4   Pokrytí a přesnost

Za účelem uvedení pokrytí se pro počty osob poskytnou na národní úrovni následující absolutní hodnoty, které se rozčlení podle pohlaví a širokých věkových skupin podle definice v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/543:

a)

počet obyvatel ze sčítání;

b)

počet všech imputací záznamů;

c)

počet všech výmazů záznamů;

d)

neúplné pokrytí (odhad);

e)

přesah pokrytí (odhad);

f)

odhadovaná cílová populace.

Za účelem posouzení přesnosti se pro počty osob poskytnou na národní úrovni následující absolutní hodnoty, které se rozčlení podle pohlaví a širokých věkových skupin podle definice v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/543:

a)

počet obyvatel ze sčítání;

b)

počet zjištěných záznamů údajů o tématu odvozených z tradičního sčítání;

c)

počet zjištěných záznamů údajů o tématu odvozených z administrativních registrů;

d)

počet zjištěných záznamů údajů o tématu odvozených z výběrových šetření;

e)

počet zjištěných záznamů údajů o tématu odvozených z několika různých zdrojů údajů;

f)

doplňkový soubor statistických jednotek pro dané téma (pro výběrové soubory);

g)

počet imputovaných pozorování pro dané téma;

h)

počet záznamů s chybějícími informacemi pro dané téma.

Výše uvedené absolutní hodnoty pro posouzení přesnosti se poskytnou pro tato témata sčítání:

a)

Rodinný stav (LMS);

b)

Postavení v rodině (FST);

c)

Postavení v domácnosti (HST);

d)

Typ současné ekonomické aktivity (CAS);

e)

Zaměstnání (OCC);

f)

Odvětví (IND);

g)

Postavení v zaměstnání (SIE);

h)

Místo pracoviště (LPW);

i)

Nejvyšší ukončené vzdělání (EDU);

j)

Země/místo narození (POB);

k)

Státní občanství (COC);

l)

Rok přistěhování do země sčítání (od roku 2010) (YAT);

m)

Rok přistěhování do země sčítání (od roku 1980) (YAE);

n)

Místo obvyklého pobytu jeden rok před sčítáním (ROY);

o)

Způsob bydlení (HAR).

4.5   Úplnost

Členské státy podají zprávu o míře úplnosti údajů podle požadavků nařízení (ES) č. 763/2008. Poskytnou podrobné informace o případných tématech sčítání nebo souvisejících rozděleních, pro která nejsou k dispozici údaje.

4.6   Relevance

Na úrovni Unie se poskytují informace týkající se:

a)

opatření přijatých s cílem určit a plnit potřeby uživatelů;

b)

sledování rozsahu extrakcí údajů.


Top