EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0393

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/393 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o vzory a postupy pro podávání zpráv a předávání informací o internalizovaném vypořádání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (Text s významem pro EHP. )

C/2016/7155

OJ L 65, 10.3.2017, p. 116–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/393/oj

10.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/116


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/393

ze dne 11. listopadu 2016,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o vzory a postupy pro podávání zpráv a předávání informací o internalizovaném vypořádání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (1), a zejména na čl. 9 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (EU) č. 909/2014 internalizátoři vypořádání a příslušné orgány podávají zprávy a předávají informace o internalizovaném vypořádání za použití standardních formulářů, vzorů a postupů. Standardní formuláře, vzory a postupy je třeba použít také v případě, kdy příslušné orgány informují Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) o případných rizicích souvisejících s vypořádáním.

(2)

S cílem usnadnit provádění postupů a procedur souvisejících s požadavky na podávání zpráv o internalizovaném vypořádání mezi účastníky trhu a za účelem minimalizace souvisejících nákladů by příslušné informace měly být poskytovány za použití kódů vymezených v normách vydaných Mezinárodní organizací pro normalizaci, pokud takové kódy existují.

(3)

S cílem usnadnit konzistentní a účelné zpracovávání velkého objemu údajů by zprávy měly být předávány ve strojově čitelném formátu.

(4)

Pro splnění požadavků na podávání zpráv stanovených v tomto nařízení může být nutné, aby dotčené subjekty provedly podstatné změny systému IT, testování trhu a úpravy právního uspořádání. Je proto potřeba poskytnout těmto subjektům dostatek času, aby se mohly na uplatňování zmíněných požadavků připravit.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil orgán ESMA.

(6)

Orgán ESMA uspořádal otevřenou veřejnou konzultaci o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Internalizátoři vypořádání použijí pro podávání zpráv příslušnému orgánu podle čl. 9 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 909/2014 vzor uvedený v příloze I tohoto nařízení. Příslušná zpráva musí být podána do deseti pracovních dnů od konce každého čtvrtletí kalendářního roku.

První zpráva podle prvního pododstavce musí být podána do deseti pracovních dnů od konce prvního čtvrtletí po 10. března 2019.

2.   Příslušné orgány použijí pro předávání informací získaných podle čl. 9 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 909/2014 Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) vzor uvedený v příloze I tohoto nařízení. Tyto informace musí být předány do pěti pracovních dnů ode dne obdržení každé zprávy podle odstavce 1 tohoto článku.

3.   Vzor uvedený v příloze I musí být vyplněn v souladu s pokyny uvedenými v příloze II.

4.   Příslušný orgán použije pro informování orgánu ESMA o případných rizicích souvisejících s internalizovaným vypořádáním vzor uvedený v příloze III. Informace o případných rizicích souvisejících s internalizovaným vypořádáním musí být sděleny do 30 pracovních dnů od konce každého čtvrtletí kalendářního roku. Příslušný orgán vyplní uvedený vzor v souladu s pokyny uvedenými v příloze IV.

5.   Informace podle odstavců 1, 2 a 4 musí být poskytnuty ve strojově čitelném formátu.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. března 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Vzor pro podávání zpráv a předávání informací o internalizovaném vypořádání

Internalizované vypořádání

Informace o internalizátorovi vypořádání

 

C0010

Kód země

R0010

 

Časové razítko podání zprávy

R0020

 

Vykazované období

R0030

 

Identifikační kód právnické osoby

R0040

 

Jméno odpovědné osoby

R0050

 

Funkce odpovědné osoby

R0060

 

Telefonní číslo

R0070

 

E-mailová adresa

R0080

 

 

Souhrn

Poměr

Vypořádané

Neúspěšné

Celkem

Neúspěšné

Objem

Hodnota (EUR)

Objem

Hodnota (EUR)

Objem

Hodnota (EUR)

Objem %

Hodnota %

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Celkem

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (1)

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Povolenky na emise

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné finanční nástroje

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh obchodů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákup nebo prodej cenných papírů

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Operace správy zajištění

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Repo obchody

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné obchody s cennými papíry

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh zákazníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Převody peněžních prostředků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové převody peněžních prostředků

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o každém centrálním depozitáři emitenta

 

C0100

Identifikátor centrálního depozitáře emitenta

R0270

 

Kód země centrálního depozitáře emitenta

R0280

 

 

Souhrn

Poměr

Vypořádané

Neúspěšné

Celkem

Neúspěšné

Objem

Hodnota (EUR)

Objem

Hodnota (EUR)

Objem

Hodnota (EUR)

Objem %

Hodnota %

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Celkem

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

Povolenky na emise

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné finanční nástroje

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh obchodů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákup nebo prodej cenných papírů

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

Operace správy zajištění

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Repo obchody

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné obchody s cennými papíry

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh zákazníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

Převody peněžních prostředků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převody peněžních prostředků celkem

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).


PŘÍLOHA II

Pokyny k vyplnění vzoru pro podávání zpráv a předávání informací o internalizovaném vypořádání

Sloupec „označení kolonky“ v níže uvedené tabulce označuje položky, o kterých se podává zpráva, určením sloupců a řádků, jak jsou uvedeny ve vzoru v příloze I. Informace ve sloupcích C0100–C0180, stejně jako v řádcích R0270–R0460, se vykazují pro každého centrálního depozitáře emitenta.

Informace ve sloupcích C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 a C0150 týkající se souhrnných objemů se vykazují jako celé číslo vyjádřené s použitím maximálně 20 číselných znaků bez desetinných míst.

Údaje ve sloupcích C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 a C0160 týkající se souhrnných hodnot se vykazují jako hodnota vyjádřená s použitím maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst. Desetinná čárka se nezapočítává jako číselný znak a musí být zaplněn alespoň jeden znak před a dva znaky po desetinné čárce. Namísto desetinné čárky se použije tečka.

Informace ve sloupcích C0080, C0090, C00170 a C00180 týkající se poměru se vykazují jako procentuální hodnoty s přesností na nejvýše dvě desetinná místa.

Pokud se nevykazuje žádná činnost, uvede se ve sloupcích C0020–C0090 a C0110–C0180 nulová hodnota.

Č.

Označení kolonky

Položka

Pokyn

1

C0010, R0010

Kód země

Uveďte dvoumístný kód ISO 3166 místa usazení internalizátora vypořádání.

2

C0010, R0020

Časové razítko podání zprávy

Při podávání zprávy internalizátora vypořádání příslušnému orgánu uveďte kód ISO 8601 ve formátu koordinovaného světového času UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) dne, kdy byla zpráva internalizátora vypořádání pro příslušný orgán vypracována.

Při podávání zprávy příslušného orgánu orgánu ESMA uveďte kód ISO 8601 ve formátu koordinovaného světového času UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) dne, kdy byla zpráva příslušného orgánu pro orgán ESMA vypracována.

3

C0010, R0030

Vykazované období

Uveďte kód ISO 8601 (RRRR-MM-DD) dne, který určuje poslední den období, na které se zpráva vztahuje.

4

C0010, R0040

Identifikátor internalizátora vypořádání

Vložte identifikační kód internalizátora vypořádání za použití identifikačního kódu právnické osoby.

5

C0010, R0050

Jméno odpovědné osoby

Při podávání zprávy internalizátora vypořádání příslušnému orgánu uveďte jméno osoby odpovědné za podání zprávy v rámci internalizátora vypořádání.

Při podávání zprávy příslušného orgánu orgánu ESMA uveďte jméno kontaktní osoby v rámci příslušného orgánu.

6

C0010, R0060

Funkce odpovědné osoby

Při podávání zprávy internalizátora vypořádání příslušnému orgánu uveďte funkci osoby odpovědné za podání zprávy v rámci internalizátora vypořádání.

Při podávání zprávy příslušného orgánu orgánu ESMA uveďte funkci kontaktní osoby v rámci příslušného orgánu.

7

C0010, R0070

Telefonní číslo

Při podávání zprávy internalizátora vypořádání příslušnému orgánu uveďte telefonní číslo osoby odpovědné za podání zprávy v rámci internalizátora vypořádání.

Při podávání zprávy příslušného orgánu orgánu ESMA uveďte telefonní číslo kontaktní osoby v rámci příslušného orgánu.

8

C0010, R0080

E-mailová adresa

Při podávání zprávy internalizátora vypořádání příslušnému orgánu uveďte e-mailovou adresu osoby odpovědné za podání zprávy v rámci internalizátora vypořádání.

Při podávání zprávy příslušného orgánu orgánu ESMA uveďte e-mailovou adresu kontaktní osoby v rámci příslušného orgánu.

9

C0100, R0270

Identifikátor centrálního depozitáře

Vložte identifikační kód centrálního depozitáře s použitím identifikačního kódu právnické osoby.

Pokud není informace o centrálním depozitáři emitenta k dispozici, použijí se první dva znaky kódů ISIN.

10

C0100, R0280

Kód země centrálního depozitáře emitenta

Uveďte dvoumístný kód ISO 3166 místa usazení centrálního depozitáře emitenta.

11

C0020, R0090

C0110, R0290

Celkem

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

12

C0030, R0090

C0120, R0290

Celkem

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

13

C0040, R0090

C0130, R0290

Celkem

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

14

C0050, R0090

C0140, R0290

Celkem

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

15

C0060, R0090

C0150, R0290

Celkem

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

16

C0070, R0090

C0160, R0290

Celkem

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

17

C0080, R0090

C0170, R0290

Celkem

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

18

C0090, R0090

C0180, R0290

Celkem

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání, vyjádřené v eurech, během období, na které se zpráva vztahuje.

19

C0020, R0100

C0110, R0300

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

20

C0030, R0100

C0120, R0300

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

21

C0040, R0100

C0130, R0300

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.

22

C0050, R0100

C0140, R0300

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

23

C0060, R0100

C0150, R0300

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.

24

C0070, R0100

C0160, R0300

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

25

C0080, R0100

C0170, R0300

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.

26

C0090, R0100

C0180, R0300

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.

27

C0020, R0110

C0110, R0310

Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných ve veřejnoprávních dluhopisech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

28

C0030, R0110

C0120, R0310

Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných ve veřejnoprávních dluhopisech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

29

C0040, R0110

C0130, R0310

Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných ve veřejnoprávních dluhopisech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.

30

C0050, R0110

C0140, R0310

Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve veřejnoprávních dluhopisech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

31

C0060, R0110

C0150, R0310

Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve veřejnoprávních dluhopisech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.

32

C0070, R0110

C0160, R0310

Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve veřejnoprávních dluhopisech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

33

C0080, R0110

C0170, R0310

Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve veřejnoprávních dluhopisech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.

34

C0090, R0110

C0180, R0310

Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve veřejnoprávních dluhopisech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU, vyjádřené v eurech, během období, na které se zpráva vztahuje.

35

C0020, R0120

C0110, R0320

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, pro převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejné dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU.

36

C0030, R0120

C0120, R0320

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech, pro převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejné dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU.

37

C0040, R0120

C0130, R0320

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, pro převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejné dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU.

38

C0050, R0120

C0140, R0320

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech, pro převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejné dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU.

39

C0060, R0120

C0150, R0320

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, pro převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejné dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU.

40

C0070, R0120

C0160, R0320

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech, pro převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejné dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU.

41

C0080, R0120

C0170, R0320

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, pro převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejné dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU.

42

C0090, R0120

C0180, R0320

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, pro převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejné dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU.

43

C0020, R0130

C0110, R0330

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

44

C0030, R0130

C0120, R0330

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

45

C0040, R0130

C0130, R0330

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.

46

C0050, R0130

C0140, R0330

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

47

C0060, R0130

C0150, R0330

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.

48

C0070, R0130

C0160, R0330

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

49

C0080, R0130

C0170, R0330

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.

50

C0090, R0130

C0180, R0330

Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.

51

C0020, R0140

C0110, R0340

Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných ve fondech obchodovaných v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

52

C0030, R0140

C0120, R0340

Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných ve fondech obchodovaných v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

53

C0040, R0140

C0130, R0340

Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve fondech obchodovaných v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.

54

C0050, R0140

C0140, R0340

Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve fondech obchodovaných v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

55

C0060, R0140

C0150, R0340

Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve fondech obchodovaných v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.

56

C0070, R0140

C0160, R0340

Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve fondech obchodovaných v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

57

C0080, R0140

C0170, R0340

Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve fondech obchodovaných v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.

58

C0090, R0140

C0180, R0340

Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve fondech obchodovaných v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.

59

C0020, R0150

C0110, R0350

Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných za podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF) internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

60

C0030, R0150

C0120, R0350

Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných za podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF) internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

61

C0040, R0150

C0130, R0350

Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v podílových jednotkách subjektů kolektivního investování jiných než fondy obchodované v obchodním systému (ETF) během období, na které se zpráva vztahuje.

62

C0050, R0150

C0140, R0350

Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v podílových jednotkách subjektů kolektivního investování jiných než fondy obchodované v obchodním systému (ETF) během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

63

C0060, R0150

C0150, R0350

Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v podílových jednotkách subjektů kolektivního investování jiných než fondy obchodované v obchodním systému (ETF) během období, na které se zpráva vztahuje.

64

C0070, R0150

C0160, R0350

Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v podílových jednotkách subjektů kolektivního investování jiných než fondy obchodované v obchodním systému (ETF) během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

65

C0080, R0150

C0170, R0350

Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v podílových jednotkách subjektů kolektivního investování jiných než fondy obchodované v obchodním systému (ETF) během období, na které se zpráva vztahuje.

66

C0090, R0150

C0180, R0350

Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v podílových jednotkách subjektů kolektivního investování jiných než fondy obchodované v obchodním systému (ETF), během období, na které se zpráva vztahuje.

67

C0020, R0160

C0110, R0360

Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v nástrojích peněžního trhu jiných než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

68

C0030, R0160

C0120, R0360

Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v nástrojích peněžního trhu jiných než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

69

C0040, R0160

C0130, R0360

Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v nástrojích peněžního trhu jiných než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.

70

C0050, R0160

C0140, R0360

Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v nástrojích peněžního trhu jiných než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

71

C0060, R0160

C0150, R0360

Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v nástrojích peněžního trhu jiných než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.

72

C0070, R0160

C0160, R0360

Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v nástrojích peněžního trhu jiných než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

73

C0080, R0160

C0170, R0360

Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v nástrojích peněžního trhu jiných než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.

74

C0090, R0160

C0180, R0360

Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v nástrojích peněžního trhu jiných než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.

75

C0020, R0170

C0110, R0370

Povolenky na emise

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v povolenkách na emise internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

76

C0030, R0170

C0120, R0370

Povolenky na emise

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v povolenkách na emise internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

77

C0040, R0170

C0130, R0370

Povolenky na emise

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v povolenkách na emise během období, na které se zpráva vztahuje.

78

C0050, R0170

C0140, R0370

Povolenky na emise

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v povolenkách na emise během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

79

C0060, R0170

C0150, R0370

Povolenky na emise

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v povolenkách na emise během období, na které se zpráva vztahuje.

80

C0070, R0170

C0160, R0370

Povolenky na emise

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v povolenkách na emise během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

81

C0080, R0170

C0170, R0370

Povolenky na emise

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v povolenkách na emise během období, na které se zpráva vztahuje.

82

C0090, R0170

C0180, R0370

Povolenky na emise

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v povolenkách na emise, vyjádřené v eurech, během období, na které se zpráva vztahuje.

83

C0020, R0180

C0110, R0380

Jiné finanční nástroje

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v jiných finančních nástrojích internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

84

C0030, R0180

C0120, R0380

Jiné finanční nástroje

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v jiných finančních nástrojích internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

85

C0040, R0180

C0130, R0380

Jiné finanční nástroje

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému v jiných finančních nástrojích během období, na které se zpráva vztahuje.

86

C0050, R0180

C0140, R0380

Jiné finanční nástroje

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v jiných finančních nástrojích během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

87

C0060, R0180

C0150, R0380

Jiné finanční nástroje

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v jiných finančních nástrojích během období, na které se zpráva vztahuje.

88

C0070, R0180

C0160, R0380

Jiné finanční nástroje

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v jiných finančních nástrojích během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

89

C0080, R0180

C0170, R0380

Jiné finanční nástroje

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v jiných finančních nástrojích během období, na které se zpráva vztahuje.

90

C0090, R0180

C0180, R0380

Jiné finanční nástroje

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v jiných finančních nástrojích, během období, na které se zpráva vztahuje.

91

C0020, R0190

C0110, R0390

Nákup či prodej cenných papírů

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných nákupem či prodejem cenných papírů internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

92

C0030, R0190

C0120, R0390

Nákup či prodej cenných papírů

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných nákupem či prodejem cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

93

C0040, R0190

C0130, R0390

Nákup či prodej cenných papírů

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání nákupem či prodejem cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje.

94

C0050, R0190

C0140, R0390

Nákup či prodej cenných papírů

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání nákupem či prodejem cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

95

C0060, R0190

C0150, R0390

Nákup či prodej cenných papírů

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání nákupem či prodejem cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje.

96

C0070, R0190

C0160, R0390

Nákup či prodej cenných papírů

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání nákupem či prodejem cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

97

C0080, R0190

C0170, R0390

Nákup či prodej cenných papírů

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání nákupem či prodejem cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje.

98

C0090, R0190

C0180, R0390

Nákup či prodej cenných papírů

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání nákupem či prodejem cenných papírů, během období, na které se zpráva vztahuje.

99

C0020, R0200

C0110, R0400

Operace správy zajištění

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných operacemi správy zajištění internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

Operace správy zajištění jsou definovány jako:

příchozí zajištění: COLI;

odchozí zajištění: COLO;

zajištění operace centrální banky: CNCB.

100

C0030, R0200

C0120, R0400

Operace správy zajištění

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných operacemi správy zajištění během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

Operace správy zajištění jsou definovány jako:

příchozí zajištění: COLI;

odchozí zajištění: COLO;

zajištění operace centrální banky: CNCB.

101

C0040, R0200

C0130, R0400

Operace správy zajištění

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání operacemi správy zajištění během období, na které se zpráva vztahuje.

Operace správy zajištění jsou definovány jako:

příchozí zajištění: COLI;

odchozí zajištění: COLO;

zajištění operace centrální banky: CNCB.

102

C0050, R0200

C0140, R0400

Operace správy zajištění

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání operacemi správy zajištění během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

Operace správy zajištění jsou definovány jako:

příchozí zajištění: COLI;

odchozí zajištění: COLO;

zajištění operace centrální banky: CNCB.

103

C0060, R0200

C0150, R0400

Operace správy zajištění

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání operacemi správy zajištění během období, na které se zpráva vztahuje.

Operace správy zajištění jsou definovány jako:

příchozí zajištění: COLI;

odchozí zajištění: COLO;

zajištění operace centrální banky: CNCB.

104

C0070, R0200

C0160, R0400

Operace správy zajištění

Souhrnná celková hodnot příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání operacemi správy zajištění během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

Operace správy zajištění jsou definovány jako:

příchozí zajištění: COLI;

odchozí zajištění: COLO;

zajištění operace centrální banky: CNCB.

105

C0080, R0200

C0170, R0400

Operace správy zajištění

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání operacemi správy zajištění během období, na které se zpráva vztahuje.

Operace správy zajištění jsou definovány jako:

příchozí zajištění: COLI;

odchozí zajištění: COLO;

zajištění operace centrální banky: CNCB.

106

C0090, R0200

C0180, R0400

Operace správy zajištění

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání operacemi správy zajištění, během období, na které se zpráva vztahuje.

Operace správy zajištění jsou definovány jako:

příchozí zajištění: COLI;

odchozí zajištění: COLO;

zajištění operace centrální banky: CNCB.

107

C0020, R0210

C0110, R0410

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných půjčkami a výpůjčkami cenných papírů internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

108

C0030, R0210

C0120, R0410

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných půjčkami a výpůjčkami cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

109

C0040, R0210

C0130, R0410

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání půjčkami a výpůjčkami cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje

110

C0050, R0210

C0140, R0410

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání půjčkami a výpůjčkami cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje

111

C0060, R0210

C0150, R0410

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání půjčkami a výpůjčkami cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje.

112

C0070, R0210

C0160, R0410

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání půjčkami a výpůjčkami cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

113

C0080, R0210

C0170, R0410

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání půjčkami a výpůjčkami cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje.

114

C0090, R0210

C0180, R0410

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání půjčkami a výpůjčkami cenných papírů, během období, na které se zpráva vztahuje.

115

C0020, R0220

C0110, R0420

Repo obchody

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných repo obchody internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

Repo obchody jsou definovány jako:

dohody o repo obchodu: REPU

dohody o reverzním repo obchodu: RVPO

trojstranné dohody o repo obchodu: TRPO

trojstranné dohody o reverzním repo obchodu: TRVO

koupě se současným sjednáním zpětného prodeje: BSBK

prodeje se současným sjednáním zpětné koupě: SBBK

116

C0030, R0220

C0120, R0420

Repo obchody

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných repo obchody během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

Repo obchody jsou definovány jako:

dohody o repo obchodu: REPU

dohody o reverzním repo obchodu: RVPO

trojstranné dohody o repo obchodu: TRPO

trojstranné dohody o reverzním repo obchodu: TRVO

koupě se současným sjednáním zpětného prodeje: BSBK

prodeje se současným sjednáním zpětné koupě: SBBK

117

C0040, R0220

C0130, R0420

Repo obchody

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání repo obchody během období, na které se zpráva vztahuje.

Repo obchody jsou definovány jako:

dohody o repo obchodu: REPU

dohody o reverzním repo obchodu: RVPO

trojstranné dohody o repo obchodu: TRPO

trojstranné dohody o reverzním repo obchodu: TRVO

koupě se současným sjednáním zpětného prodeje: BSBK

prodeje se současným sjednáním zpětné koupě: SBBK

118

C0050, R0220

C0140, R0420

Repo obchody

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání repo obchody během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

Repo obchody jsou definovány jako:

dohody o repo obchodu: REPU

dohody o reverzním repo obchodu: RVPO

dohody o reverzním repo obchodu: TRPO

trojstranné dohody o reverzním repo obchodu: TRVO

koupě se současným sjednáním zpětného prodeje: BSBK

prodeje se současným sjednáním zpětné koupě: SBBK

119

C0060, R0220

C0150, R0420

Repo obchody

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání repo obchody během období, na které se zpráva vztahuje.

Repo obchody jsou definovány jako:

dohody o repo obchodu: REPU

dohody o reverzním repo obchodu: RVPO

trojstranné dohody o repo obchodu: TRPO

trojstranné dohody o reverzním repo obchodu: TRVO

koupě se současným sjednáním zpětného prodeje: BSBK

prodeje se současným sjednáním zpětné koupě: SBBK

120

C0070, R0220

C0160, R0420

Repo obchody

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání repo obchody během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

Repo obchody jsou definovány jako:

dohody o repo obchodu: REPU

dohody o reverzním repo obchodu: RVPO

trojstranné dohody o repo obchodu: TRPO

trojstranné dohody o reverzním repo obchodu: TRVO

koupě se současným sjednáním zpětného prodeje: BSBK

prodeje se současným sjednáním zpětné koupě: SBBK

121

C0080, R0220

C0170, R0420

Repo obchody

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání repo obchody během období, na které se zpráva vztahuje.

Repo obchody jsou definovány jako:

dohody o repo obchodu: REPU

dohody o reverzním repo obchodu: RVPO

trojstranné dohody o repo obchodu: TRPO

trojstranné dohody o reverzním repo obchodu: TRVO

koupě se současným sjednáním zpětného prodeje: BSBK

prodeje se současným sjednáním zpětné koupě: SBBK

122

C0090, R0220

C0180, R0420

Repo obchody

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání repo obchody, vyjádřené v eurech, během období, na které se zpráva vztahuje.

Repo obchody jsou definovány jako:

dohody o repo obchodu: REPU

dohody o reverzním repo obchodu: RVPO

trojstranné dohody o repo obchodu: TRPO

trojstranné dohody o reverzním repo obchodu: TRVO

koupě se současným sjednáním zpětného prodeje: BSBK

prodeje se současným sjednáním zpětné koupě: SBBK

123

C0020, R0230

C0110, R0430

Jiné obchody s cennými papíry

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných jinými obchody s cennými papíry internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

124

C0030, R0230

C0120, R0430

Jiné obchody s cennými papíry

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných jinými obchody s cennými papíry během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

125

C0040, R0230

C0130, R0430

Jiné obchody s cennými papíry

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání jinými obchody s cennými papíry během období, na které se zpráva vztahuje.

126

C0050, R0230

C0140, R0430

Jiné obchody s cennými papíry

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání jinými obchody s cennými papíry během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

127

C0060, R0230

C0150, R0430

Jiné obchody s cennými papíry

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání jinými obchody s cennými papíry během období, na které se zpráva vztahuje.

128

C0070, R0230

C0160, R0430

Jiné obchody s cennými papíry

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání jinými obchody s cennými papíry během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

129

C0080, R0230

C0170, R0430

Jiné obchody s cennými papíry

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání jinými obchody s cennými papíry během období, na které se zpráva vztahuje.

130

C0090, R0230

C0180, R0430

Jiné obchody s cennými papíry

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání jinými obchody s cennými papíry, během období, na které se zpráva vztahuje.

131

C0020, R0240

C0110, R0440

Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných pro profesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU, internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

132

C0030, R0240

C0120, R0440

Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných pro profesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

133

C0040, R0240

C0130, R0440

Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro profesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.

134

C0050, R0240

C0140, R0440

Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro profesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

135

C0060, R0240

C0150, R0440

Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro profesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.

136

C0070, R0240

C0160, R0440

Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro profesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

137

C0080, R0240

C0170, R0440

Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro profesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.

138

C0090, R0240

C0180, R0440

Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro profesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU, vyjádřené v eurech, během období, na které se zpráva vztahuje.

139

C0020, R0250

C0110, R0450

Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných pro neprofesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU, internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

140

C0030, R0250

C0120, R0450

Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných pro neprofesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

141

C0040, R0250

C0130, R0450

Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro neprofesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.

142

C0050, R0250

C0140, R0450

Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro neprofesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

143

C0060, R0250

C0150, R0450

Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro neprofesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.

144

C0070, R0250

C0160, R0450

Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro neprofesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

145

C0080, R0250

C0170, R0450

Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro neprofesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.

146

C0090, R0250

C0180, R0450

Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro neprofesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU, vyjádřené v eurech, během období, na které se zpráva vztahuje.

147

C0020, R0260

C0110, R0460

Celkové převody peněžních prostředků

Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných peněžními převody internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.

148

C0030, R0260

C0120, R0460

Celkové převody peněžních prostředků

Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných peněžními převody během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

149

C0040, R0260

C0130, R0460

Celkové převody peněžních prostředků

Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání peněžními převody během období, na které se zpráva vztahuje.

150

C0050, R0260

C0140, R0460

Celkové převody peněžních prostředků

Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání peněžními převody během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

151

C0060, R0260

C0150, R0460

Celkové převody peněžních prostředků

Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání peněžními převody během období, na které se zpráva vztahuje.

152

C0070, R0260

C0160, R0460

Celkové převody peněžních prostředků

Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání peněžními převody během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.

153

C0080, R0260

C0170, R0460

Celkové převody peněžních prostředků

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání peněžními převody během období, na které se zpráva vztahuje.

154

C0090, R0260

C0180, R0460

Celkové převody peněžních prostředků

Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání peněžními převody, vyjádřené v eurech, během období, na které se zpráva vztahuje.


PŘÍLOHA III

Vzor pro informování o možných rizicích

Možná rizika

Identifikace příslušného orgánu podávajícího zprávu

 

C0010

Název příslušného orgánu

R0010

 

Časové razítko podání zprávy

R0020

 

Vykazované období

R0030

 

Jméno hlavní kontaktní osoby

R0040

 

Funkce hlavní kontaktní osoby

R0050

 

Telefonní číslo hlavní kontaktní osoby

R0060

 

E-mailová adresa hlavní kontaktní osoby

R0070

 

Uvedení veškerých možných rizik vyplývajících z činnosti související s internalizovaným vypořádáním v rámci jurisdikce

Uvedení veškerých možných rizik vyplývajících z činnosti související s internalizovaným vypořádáním v rámci jurisdikce

R0080

 


PŘÍLOHA IV

Pokyny k vyplnění vzoru pro informování o možných rizicích

Sloupec „označení kolonky“ v níže uvedené tabulce označuje položky, o kterých se podává zpráva, určením sloupců a řádků, jak je vidět ve vzoru v příloze III.

Č.

Označení kolonky

Položka

Pokyn

1

C0010, R0010

Název příslušného orgánu

Celý název příslušného orgánu.

2

C0010, R0020

Časové razítko podání zprávy

Uveďte kód ISO 8601 ve formátu koordinovaného světového času UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) data, kdy byla zpráva příslušného orgánu vypracována.

2

C0010, R0030

Vykazované období

Uveďte kód ISO 8601 (RRRR-MM-DD) dne, který určuje poslední den období, na který se zpráva vztahuje.

2

C0010, R0040

Jméno hlavní kontaktní osoby

Hlavní kontaktní osoba v rámci příslušného orgánu, která je odpovědná za vyplnění vzoru týkající se možných rizik.

3

C0010, R0050

Funkce hlavní kontaktní osoby

Funkce hlavní kontaktní osoby v rámci příslušného orgánu, která je odpovědná za vyplnění vzoru týkající se možných rizik.

4

C0010, R0060

Telefonní číslo hlavní kontaktní osoby

Telefonní číslo hlavní kontaktní osoby v rámci příslušného orgánu, která je odpovědná za vyplnění vzoru týkající se možných rizik.

5

C0010, R0070

E-mailová adresa hlavní kontaktní osoby

E-mailová adresa hlavní kontaktní osoby v rámci příslušného orgánu, která je odpovědná za vyplnění vzoru týkající se možných rizik.

6

C0010, R0080

Uvedení veškerých možných rizik vyplývajících z činnosti související s internalizovaným vypořádáním v rámci jurisdikce

Volný text.


Top