EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0193

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/193 ze dne 3. února 2017, kterým se v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Ukrajiny na seznamech třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých komodit do Unie (Text s významem pro EHP. )

C/2017/0513

OJ L 31, 4.2.2017, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Implicitně zrušeno 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/193/oj

4.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/193

ze dne 3. února 2017,

kterým se v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Ukrajiny na seznamech třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých komodit do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na úvodní větu článku 8, čl. 8 odst. 1 první pododstavec a čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 24 odst. 2, čl. 25 odst. 2 a čl. 28 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2007/777/ES (3) stanoví veterinární a hygienické předpisy pro dovoz do Unie, tranzit přes Unii a uskladnění v Unii v případě zásilek některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, které byly podrobeny jednomu z ošetření stanovených v části 4 přílohy II uvedeného rozhodnutí.

(2)

Část 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES uvádí seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz zásilek masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie, a to za podmínky, že tyto komodity splní požadavky na ošetření, které jsou v uvedeném seznamu stanoveny. V případě, že jsou třetí země pro účely zařazení na uvedený seznam rozděleny do regionů, jsou jejich regionalizovaná území stanovena v části 1 uvedené přílohy.

(3)

Část 4 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES vymezuje ošetření stanovená v části 2 uvedené přílohy a každému z nich přiřazuje kód. Část 4 přílohy II stanoví režim bez zvláštního ošetření „A“ a zvláštní ošetření „B“ až „F“ seřazená sestupně podle účinnosti.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (4) stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz drůbeže a drůbežích produktů do Unie a tranzit přes její území, včetně skladování během tranzitu. Uvedené nařízení stanoví, že zmíněné komodity se do Unie smí dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I uvedeného nařízení.

(5)

Požadavky na vydání veterinárního osvědčení stanovené v nařízení (ES) č. 798/2008 zohledňují, zda jsou v příslušných případech vyžadovány zvláštní podmínky vzhledem k nákazovému statusu uvedených třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, včetně odběru vzorků a testování na různé nákazy drůbeže. Uvedené zvláštní podmínky a vzorová veterinární osvědčení, která musí být připojena ke komoditám, jež jsou do Unie dováženy nebo jsou přes její území přepravovány, jsou stanoveny v části 2 přílohy I zmíněného nařízení. Nařízení (ES) č. 798/2008 rovněž stanoví podmínky pro určení toho, zda se třetí země, území, oblast nebo jednotka považují za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků (dále jen „HPAI“).

(6)

Ukrajina je uvedena na seznamu v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES jako třetí země, z níž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev z drůbeže, pernaté zvěře ve farmovém chovu, ptáků nadřádu běžci ve farmovém chovu a z volně žijící pernaté zvěře, které byly podrobeny režimu bez zvláštního ošetření „A“, z celého jejího území.

(7)

Ukrajina je také uvedena na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, z níž je povolen dovoz drůbeže a drůbežích produktů do Unie a tranzit přes území Unie z celého jejího území.

(8)

Dne 30. listopadu 2016 Ukrajina potvrdila výskyt HPAI podtypu H5N8 na svém území, a nelze ji tedy dále považovat za prostou uvedené nákazy. Ukrajinské veterinární orgány tedy již nejsou schopny vydávat veterinární osvědčení pro zásilky drůbeže a drůbežích produktů určených na vývoz do Unie.

(9)

Dne 4. ledna 2017 Ukrajina dále potvrdila výskyt HPAI podtypu H5N8 v hospodářstvích, jež se nalézají v dalších dvou regionech na jejím území. Ukrajinské veterinární orgány potvrdily, že zavedly politiku depopulace s cílem tlumit HPAI a zamezit jejímu šíření.

(10)

Ukrajina předložila informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijala s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI. Komise tyto informace nyní vyhodnotila a na základě tohoto vyhodnocení, jakož i na základě záruk poskytnutých Ukrajinou, je vhodné vyvodit závěr, že pro pokrytí rizik souvisejících s dovozem drůbeže a drůbežích produktů do Unie by mělo být dostačující stanovit omezení pro dovoz zásilek drůbeže a drůbežích produktů do Unie na oblasti zasažené HPAI, pro které ukrajinské veterinární orgány stanovily omezení z důvodu stávajících ohnisek.

(11)

Kromě toho, aby se zabránilo zavlečení viru HPAI do Unie, měly by být masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva z drůbeže, pernaté zvěře ve farmovém chovu a z volně žijící pernaté zvěře z oblasti na Ukrajině, která byla zasažena HPAI a pro kterou ukrajinské veterinární orgány stanovily omezení z důvodu stávajících ohnisek, podrobeny alespoň „ošetření D“ podle části 4 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES.

(12)

Nařízení (ES) č. 798/2008 a rozhodnutí 2007/777/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Části 1 a 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).


PŘÍLOHA I

1)

V části 1 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES se mezi položku pro Rusko a položku pro Spojené státy americké vkládá tato nová položka pro Ukrajinu:

Země

Území

Popis území

Kód ISO

Verze

„Ukrajina

UA

01/2016

celé území

UA-1

01/2016

celé území Ukrajiny kromě oblasti UA-2

UA-2

01/2016

území Ukrajiny popsaná v kódu UA-2 ve sloupci 3 tabulky v části 1 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 798/2008 s výhradou dat uvedených ve sloupcích 6 A a 6B uvedené tabulky“

2)

V části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES se položka pro Ukrajinu nahrazuje tímto:

Kód ISO

Země původu nebo její část

1.

Skot domácí

2.

Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (kromě prasat)

Ovce/koza domácí

1.

Prase domácí

2.

Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (prasata)

Domácí lichokopytníci

1.

Drůbež

2.

Pernatá zvěř ve farmovém chovu (kromě ptáků nadřádu běžci)

Ptáci nadřádu běžci ve farmovém chovu

Králík domácí a zajícovití ve farmovém chovu

Volně žijící spárkatá zvěř (kromě prasat)

Divoké prase

Volně žijící lichokopytníci

Volně žijící zajícovití (králíci a zajíci)

Volně žijící pernatá zvěř

Volně žijící suchozemští savci (kromě kopytnatců, lichokopytníků a zajícovitých)

„UA

Ukrajina UA

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

Ukrajina UA-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Ukrajina UA-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX“


PŘÍLOHA II

V části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se položka pro Ukrajinu nahrazuje tímto:

Kód ISO a název třetí země nebo území

Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Zvláštní podmínky

Status dozoru nad influenzou ptáků

Status očkování proti influenze ptáků

Status tlumení salmonel (6)

Vzor/vzory

Doplňkové záruky

Datum ukončení (1)

Datum zahájení (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

„UA – Ukrajina

UA-0

celá země

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

celé území Ukrajiny kromě území UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

oblast Ukrajiny odpovídající:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Černovická oblast (region)

WGM

 

P2

30.11.2016

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

 

 

 

 

UA-2.2

Oděská oblast (region)

WGM

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

UA-2.3

Chersonská oblast (region)

WGM

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017“

 

 

 

 


Top