EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0171

Nařízení komise (EU) 2017/171 ze dne 30. ledna 2017, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, azoxystrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazol, diethofenkarb, dithiokarbamáty, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadion, propachizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride kmen SC1 a zoxamid v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )

C/2017/0401

OJ L 30, 3.2.2017, p. 45–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/171/oj

3.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 30/45


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/171

ze dne 30. ledna 2017,

kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, azoxystrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazol, diethofenkarb, dithiokarbamáty, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadion, propachizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride kmen SC1 a zoxamid v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro azoxystrobin, diethofenkarb, fluazifop-P, haloxyfop, prohexadion a pyrimethanil byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro dithiokarbamáty, metalaxyl a zoxamid byly stanoveny v příloze II a v příloze III části B uvedeného nařízení. MLR pro aminopyralid, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazol, fluopyram a propachizafop byly stanoveny v příloze III části A uvedeného nařízení. Pro isofetamid a Trichoderma atroviride kmen SC1 nebyly stanoveny žádné zvláštní MLR, ani tyto látky nebyly zahrnuty v příloze IV uvedeného nařízení, a proto se použije standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(2)

V rámci postupu za účelem povolení použití přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku aminopyralid k ošetření kukuřice byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajícího MLR.

(3)

V případě azoxystrobinu byla taková žádost podána u reveně, lněných semen, semen světlice barvířské a semen brutnáku lékařského. V případě cyantraniliprolu byla taková žádost podána u hroznů stolních, jahod, vyluštěných fazolových semen, vyluštěných hrachových zrn, artyčoků, bylinných čajů z kořenů a koření (kořeny a oddenky). V případě cyflufenamidu byla taková žádost podána u peckového ovoce a artyčoků. V případě cyprokonazolu byla taková žádost podána u luštěnin, ječmene a ovsa. V případě dithiokarbamátů byla taková žádost podána u persimonu v návaznosti na použití mankozebu k ošetření uvedeného produktu. V případě fluazifopu-P byla taková žádost podána u dýňových semen. V případě fluopyramu byla taková žádost podána u meruněk, papriky zeleninové, „špenátu a podobné zeleniny (listy)“, čekanky salátové, „bylinek a jedlých květů“, hrachových lusků, čočky, ostatní luskové zeleniny kódu 0260990, sezamových semen, slunečnicových semen, dýňových semen, semen světlice barvířské, semen brutnáku lékařského, konopných semen, semen skočce obecného, ječmene, pohanky, ovsa a řepy cukrovky. V případě metalaxylu byla taková žádost podána u grapefruitů, pomerančů, jahod, kapusty růžičkové a „špenátu a podobné zeleniny (listy)“. V případě prohexadionu byla taková žádost podána u jahod. V případě propachizafopu byla taková žádost podána u celeru bulvového, pastináku, petržele kořenové, ředkví, květáku, zelí hlávkového, „salátu a ostatních salátových rostlin“, makových semen, sójových bobů a hořčičných semen. V případě pyrimethanilu byla taková žádost podána u póru. V případě zoxamidu byla taková žádost podána u „salátu a ostatních salátových rostlin“, „špenátu a podobné zeleniny (listy)“ a „bylinek a jedlých květů“.

(4)

V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byla podána žádost pro použití diethofenkarbu k ošetření banánů a pro použití haloxyfopu-P k ošetření sójových bobů. Žadatelé tvrdí, že povolená použití uvedených látek k ošetření těchto plodin v Jižní a Střední Americe vedou k vytváření reziduí přesahujících MLR stanovené nařízením (ES) č. 396/2005 a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz těchto plodin.

(5)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.

(6)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (2). Uvedená stanoviska předal Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(7)

Úřad ve svých odůvodněných stanoviscích dospěl k závěru, že pokud jde o použití azoxystrobinu k ošetření reveně, fluopyramu k ošetření řepy cukrovky a propachizafopu k ošetření „salátu a ostatních salátových rostlin“, nejsou poskytnuté údaje ke stanovení nových MLR dostatečné. Stávající MLR by proto měly být zachovány.

(8)

V případě všech ostatních žádostí dospěl úřad k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že úpravy MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech daných látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka (ARfD).

(9)

Pokud jde o fluazifop-P, bylo nařízením Komise (EU) 2016/1015 (3) upraveno několik MLR. Uvedené nařízení snížilo MLR u dýňových semen na příslušnou mez stanovitelnosti s platností od 19. ledna 2017. V zájmu právní jistoty je vhodné, aby byly MLR stanovené v tomto nařízení používány od téhož data.

(10)

Pokud jde o cyantraniliprol a isofetamid, úřad předložil závěry o přezkumu posouzení rizik uvedených účinných látek z hlediska jejich použití jako pesticidů (4). V této souvislosti doporučil stanovit MLR zahrnující reprezentativní použití v souladu se správnou zemědělskou praxí v Unii. Komise konzultovala příslušné meze stanovitelnosti s referenčními laboratořemi Evropské unie.

(11)

Účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride kmen SC1 byla schválena prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/951 (5). Úřad dospěl k závěru (6), že pokud jde o posouzení rizika z dietárního příjmu pro spotřebitele, některé informace nejsou k dispozici a je že nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva na svém zasedání dne 19. května 2016 poznamenal, že dotčené látky neprodukují příslušné metabolity, jež by byly významně toxické nebo na úrovních vedoucích k expozici, která by byla vyšší než zanedbatelná (7). Je proto vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.

(12)

Na základě odůvodněných stanovisek a závěrů úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost splňují příslušné úpravy MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(13)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V případě MLR pro fluazifop-P u dýňových semen se však použije ode dne 19. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for aminopyralid in maize. EFSA Journal 2016;14(6):4497 [16 s.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in various crops. EFSA Journal 2016;14(5):4459 [17 s.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyantraniliprole in table grapes. EFSA Journal 2016;14(7):4553 [14 s.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyantraniliprole in various crops. EFSA Journal 2015;13(10):4263 [25 s.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyflufenamid in stone fruits and globe artichokes. EFSA Journal 2016;14(6):4519 [14 s.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyproconazole in pulses, barley and oat. EFSA Journal 2016;14(6):4526 [18 s.].

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for diethofencarb in bananas. EFSA Journal 2016;14(8):4576 [18 s.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mancozeb (expressed as carbon disulfide) in persimmons. EFSA Journal 2016;14(5):4495 [13 s.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazifop-P in pumpkin seeds. EFSA Journal 2016;14(5):4486 [14 s.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopyram in various crops. EFSA Journal 2016;14(6):4520 [27 s.].

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for haloxyfop-P in soya beans. EFSA Journal 2016;14(7):4551 [15 s.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metalaxyl in various crops. EFSA Journal 2016;14(7):4521.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for prohexadione-calcium in strawberries. EFSA Journal 2016;14(7):4528 [13 s.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propaquizafop in various crops. EFSA Journal 2016;14(2):4402 [31 s.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in leek. EFSA Journal 2016;14(6):4514 [13 s.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for zoxamide in various leafy crops. EFSA Journal 2016;14(7):4527 [13 s.].

(3)  Nařízení Komise (EU) 2016/1015 ze dne 17. června 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1-naftylacetamid, 1-naftyloctovou kyselinu, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvát a tralkoxydim v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 172, 29.6.2016, s. 1).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyantraniliprole. EFSA Journal 2014;12(9):3814 [249 s.].

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance isofetamid. EFSA Journal 2015;13(10):4265 [130 s.].

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/951 ze dne 15. června 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride kmen SC1 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 6).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strain SC1. EFSA Journal 2015;13(4):4092 [33 s.].

(7)  Review report for the active substance Trichoderma atroviride strain SC1 (SANTE/10389/2016 rev. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

a)

Sloupce pro azoxystrobin, diethofenkarb, fluazifop-P, haloxyfop, metalaxyl, prohexadion, pyrimethanil a zoxamid se nahrazují tímto:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Azoxystrobin

Diethofenkarb

Fluazifop-P (suma všech konstitučních izomerů fluazifopu, jeho esterů a jeho konjugátů, vyjádřeno jako fluazifop)

Haloxyfop (suma haloxyfopu, jeho esterů, solí a konjugátů, vyjádřeno jako haloxyfop (suma R- a S-izomerů ve všech poměrech)) (F) (R)

Metalaxyl a metalaxyl-M (metalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně metalaxylu-M (suma izomerů))

Prohexadion (prohexadion a jeho soli, vyjádřeno jako prohexadion)

Pyrimethanil (R)

Zoxamid

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0110000

Citrusové plody

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

8

0,02 (*1)

0110010

Grapefruity

 

 

 

 

0,7

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

 

 

0,7

 

 

 

0110030

Citrony

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0110990

Ostatní

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0120010

Mandle

0,01

 

 

 

 

 

0,2

 

0120020

Para ořechy

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120030

Kešu ořechy

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120040

Kaštany jedlé

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120050

Kokosové ořechy

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120060

Lískové ořechy

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120070

Makadamové ořechy

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120080

Pekanové ořechy

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120090

Piniové oříšky

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pistácie

1

 

 

 

 

 

0,2

 

0120110

Vlašské ořechy

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120990

Ostatní

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0130000

Jádrové ovoce

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1

0,1

15

0,02 (*1)

0130010

Jablka

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0130020

Hrušky

 

0,8 (+)

 

 

 

 

 

 

0130030

Kdoule

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0130990

Ostatní

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0140000

Peckové ovoce

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0140010

Meruňky

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0140020

Třešně

 

 

 

 

 

0,4

4

 

0140030

Broskve

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0140040

Švestky

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

2

 

0140990

Ostatní

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

hrozny

3

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

5

0151010

Hrozny stolní

 

0,01 (*1)

 

 

2

 

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

0,9 (+)

 

 

1

 

 

 

0152000

b)

jahody

10

0,01 (*1)

0,2 (+)

 

0,6

0,15

5

0,02 (*1)

0153000

c)

ovoce z keřů

5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0153010

Ostružiny

 

 

 

 

 

 

10

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

 

 

 

 

10

 

0153990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0,01 (*1)

0,1

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0154010

Brusnice/borůvky

5

 

 

 

0,05 (*1)

 

5

 

0154020

Klikvy

0,5

 

 

 

0,05 (*1)

 

5

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

5

 

 

 

0,4

 

5

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

5

 

 

 

0,4

 

5

 

0154050

Šípky

5

 

 

 

 (*2)

 

5

 (*2)

0154060

Moruše (bílé a černé)

5

 

 

 

 (*2)

 

5

 (*2)

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

5

 

 

 

 (*2)

 

15

 (*2)

0154080

Bez černý / bezinky

5

 

 

 

 (*2)

 

5

 (*2)

0154990

Ostatní

5

 

 

 

0,05 (*1)

 

5

 

0160000

Různé ovoce s

 

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0161010

Datle

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161020

Fíky

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161030

Stolní olivy

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161050

Karamboly

0,1

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

15

 (*2)

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0161990

Ostatní

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0162010

Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Liči

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

4

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Opuncie

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0162050

Zlatolist

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0162060

Tomel viržinský / kaki

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0162990

Ostatní

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokádo

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163020

Banány

2

0,09

 

 

 

 

0,1

 

0163030

Mango

0,7

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163040

Papája

0,3

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163050

Granátová jablka

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163070

Kvajáva hrušková

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163080

Ananas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163090

Chlebovník

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163100

Durian cibetkový

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163990

Ostatní

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0211000

a)

brambory

7

 

0,15

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

1

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

0,15

 

 

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0212990

Ostatní

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213020

Mrkev/karotka

1

 

0,3 (+)

0,09 (+)

0,1

 

1

 

0213030

Celer bulvový

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213040

Křen

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213050

Topinambury

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213060

Pastinák

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213070

Petržel kořenová

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213080

Ředkve

1,5

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213090

Kozí brada

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213100

Brukev řepka tuřín

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213110

Brukev řepák vodnice

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213990

Ostatní

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0220000

Cibulová zelenina

10

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0220010

Česnek

 

 

0,3

0,01 (*1)

0,5

 

0,01 (*1)

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

0,3

0,2 (+)

0,5

 

0,2

 

0220030

Šalotka

 

 

0,3

0,01 (*1)

0,5

 

0,01 (*1)

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

3

 

0220990

Ostatní

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0230000

Plodová zelenina

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0231000

a)

lilkovité

3

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Rajčata

 

0,7 (+)

0,01 (*1)

 

0,2

 

1

0,5

0231020

Paprika setá

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5

 

2

0,02 (*1)

0231030

Lilek/baklažán

 

0,7 (+)

1

 

0,05 (*1)

 

1

0,02 (*1)

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0231990

Ostatní

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

1

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,7

2

0232010

Okurky salátové

 

 

0,03

 

0,5

 

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

0,03

 

0,05 (*1)

 

 

 

0232030

Cukety

 

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0232990

Ostatní

 

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

1

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

2

0233010

Melouny cukrové

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0233020

Dýně

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0233990

Ostatní

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

5

 

 

 

0,2

 

 

 

0241010

Brokolice

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

5

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

 

 

0,15

 

 

 

0242020

Zelí hlávkové

 

 

 

 

1

 

 

 

0242990

Ostatní

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

6

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0243990

Ostatní

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

5

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

15

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

 

30

0251010

Kozlíček polníček

(+)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Salát

 

 

 

 

 

 

20

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

(+)

 

 

 

 

 

20

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

(+)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Barborky

(+)

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0251060

Roketa setá / rukola

(+)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Červená hořčice

(+)

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

(+)

 

 

 

 

 

20

 

0251990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

15

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

30

0252010

Špenát

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Šrucha

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0252030

Mangold

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

70

0,02 (*1)

0,02

0,02 (*1)

2

0,02 (*1)

20

30

0256010

Kerblík

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256070

Tymián

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256100

Estragon

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

3

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260010

Fazolové lusky

 

 

1,5

 

 

 

3

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0260030

Hrachové lusky

 

 

1,5

 

 

 

3

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

1,5

 

 

 

0,2

 

0260050

Čočka

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0260990

Ostatní

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270010

Chřest

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270020

Kardy

15

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270030

Celer řapíkatý

15

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270040

Fenykl obecný sladký

10

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270050

Artyčoky

5

 

0,9

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270060

Pór

10

 

0,01 (*1)

 

0,2

 

4

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

0,6

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270080

Bambusové výhonky

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0270990

Ostatní

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0300000

LUŠTĚNINY

0,15

0,01 (*1)

4

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0300010

Fazole

 

 

 

0,15 (+)

 

 

0,5

 

0300020

Čočka

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,5

 

0300030

Hrách

 

 

 

0,15 (+)

 

 

0,5

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,5

 

0300990

Ostatní

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0401010

Lněná semena

0,4

 

9

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,9

 

 

0401030

Maková semena

0,5

 

9

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401040

Sezamová semena

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401050

Slunečnicová semena

0,5

 

0,1

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

 

0401060

Semena řepky olejky

0,5

 

9

0,2 (+)

 

0,01 (*1)

 

 

0401070

Sójové boby

0,5

 

15

0,5

 

0,01 (*1)

 

 

0401080

Hořčičná semena

0,5

 

4

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401090

Bavlníková semena

0,7

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401100

Dýňová semena

0,01 (*1)

 

5

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401110

Semena světlice barvířské

0,4

 

9

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,4

 

4

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401130

Semena lničky seté

0,5

 

9

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401140

Konopná semena

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401150

Semena skočce obecného

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401990

Ostatní

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0402000

Olejnaté plody

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0402010

Olivy na olej

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0402020

Jádra plodů palem

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0402030

Plody palem

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0402990

Ostatní

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0500000

OBILOVINY

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0500010

Ječmen

1,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500030

Kukuřice

0,02

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500040

Proso

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500050

Oves

1,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500060

Rýže

5

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0500070

Žito

0,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500080

Čirok

10

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0500090

Pšenice

0,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500990

Ostatní

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0610000

Čaje

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

Kávová zrna

0,03

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0630000

Bylinné čaje z

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631000

a)

květů

60

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0631010

Heřmánek

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631030

Růže

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631040

Jasmín

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631050

Lípa

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631990

Ostatní

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

60

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0632010

Jahodník

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632020

Roibos

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632990

Ostatní

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0633000

c)

kořenů

0,3

 

4 (+)

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 

 

 (*2)

 

1,5

 (*2)

0633990

Ostatní

 

 

 

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0640000

Kakaové boby

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0700000

CHMEL

30

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

10

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810000

Semena

0,3

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810020

Bulvuška

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810030

Miřík celer

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810040

Koriandr setý

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810060

Kopr vonný

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810070

Fenykl sladký

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810990

Ostatní

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820000

Plody

0,3

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0820010

Nové koření

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820020

Žlutodřev

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820030

Kmín kořenný

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820070

Vanilka

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820990

Ostatní

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0830000

Kůra

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0830010

Skořice

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0830990

Ostatní

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

(+)

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0840010

Lékořice

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0840020

Zázvor

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0840040

Křen

(+)

(+)

 

(+)

 (*2)

(+)

(+)

 (*2)

0840990

Ostatní

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0850000

Pupeny

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0850010

Hřebíček

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0850020

Kapary

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0850990

Ostatní

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0860000

Květinové pestíky

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0860010

Šafrán

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0860990

Ostatní

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0870000

Semenné míšky

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0870010

Muškátový květ

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0870990

Ostatní

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

0,2

 

0,5

0,2 (+)

 (*2)

 

 

 (*2)

0900020

Cukrová třtina

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

 

 (*2)

0900030

Kořen čekanky

0,09

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

 

 (*2)

0900990

Ostatní

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

 

 (*2)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

(+)

 

1010000

Tkáně z

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01  (*1)

1011000

a)

prasat

(+)

 

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

1011010

Svalovina

0,01 (*1)

 

0,02 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

 

 

1011020

Tuková tkáň

0,05

 

0,04 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

 

 

1011030

Játra

0,07

 

0,03 (+)

0,03 (+)

 

 

 

 

1011040

Ledviny

0,07

 

0,06 (+)

0,06 (+)

 

 

 

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,07

 

0,06

0,06