EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0078

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/78 ze dne 15. července 2016, kterým se stanoví administrativní ustanovení pro ES schválení typu motorových vozidel, pokud jde o jejich palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112, a jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 s ohledem na ochranu soukromí a údajů uživatelů těchto systémů (Text s významem pro EHP. )

C/2016/4386

OJ L 12, 17.1.2017, p. 26–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/78/oj

17.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 12/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/78

ze dne 15. července 2016,

kterým se stanoví administrativní ustanovení pro ES schválení typu motorových vozidel, pokud jde o jejich palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112, a jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 s ohledem na ochranu soukromí a údajů uživatelů těchto systémů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské Unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES (1), a zejména na čl. 6 odst. 13 a článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/758 stanoví obecnou povinnost pro nové typy vozidel kategorií M1 a N1, které mají být po 31. březen 2018 vybaveny palubními systémy eCall využívajícími linku tísňového volání 112.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/79 (2) stanoví zvláštní technické požadavky a zkušební postupy pro ES schválení typu motorových vozidel, pokud jde o jejich palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112, i pro ES schválení typu palubních samostatných technických celků eCall využívajících linku tísňového volání 112 (dále jen „samostatné technické celky“) a konstrukčních částí palubních systémů eCall využívajících linku tísňového volání 112.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (3) stanoví obecný rámec pro ES schvalování typu motorových vozidel a definuje úlohy a povinnosti všech aktérů, kteří se účastní jednotlivých fází postupu schvalování. Kromě toho je nezbytné stanovit zvláštní administrativní ustanovení pro ES schválení typu motorových vozidel vybavených palubními systémy eCall využívajícími linku tísňového volání 112, palubních samostatných technických celků a konstrukčních částí využívajících linku tísňového volání 112.

(4)

S cílem zajistit jednotné podmínky pro provádění zkušebních postupů pro ES schválení typu a zjednodušit podávání žádosti o uvedené schválení by měl být stanoven standardizovaný soubor informačních dokumentů, vzorů certifikátů ES schválení typu a vzorů značky ES schválení typu.

(5)

Výrobci by měli zajistit, aby palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112 nebyly vysledovatelné a nepodléhaly žádnému stálému zaznamenávání. Za tímto účelem by mělo být zajištěno, aby palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112 nebyly při běžném provozním stavu dostupné za účelem komunikace a aby údaje v jejich interní paměti nebyly mimo tyto systémy dostupné žádnému subjektu dříve, než je volání eCall spuštěno. Výrobci by měli rovněž zavést odpovídající záruky k ochraně bezpečnosti údajů v interní paměti systému před neoprávněným přístupem nebo zneužitím.

(6)

Jakékoli údaje zpracovávané prostřednictvím palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 musí být adekvátní, relevantní a přiměřené účelům, pro které jsou tyto údaje shromažďované a zpracovávané.

(7)

Spotřebitelům by měly být poskytnuty ucelené a spolehlivé informace o fungování palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112, a zejména o způsobu zpracování údajů prostřednictvím tohoto systému a o tom, jak jsou údaje chráněny. Spotřebitelé by měli být rovněž informováni o charakteristikách a vlastnostech případné soukromé záchranné služby nebo jiných služeb s přidanou hodnotou, jsou-li v motorovém vozidle instalovány.

(8)

Jednotný přístup k informacím, které mají být poskytnuty spotřebitelům ohledně fungování palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112, vyžaduje vytvoření vzorového souboru informací pro uživatele, který bude obsahovat minimální informace, které mají být poskytnuty spolu s technickou dokumentací k vozidlu.

(9)

Výrobcům vozidel by měla být poskytnuta dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se přizpůsobili technickým požadavkům na schválení palubních systémů eCall využívajících linku tísňového volání 112. Členským státům by rovněž měla být poskytnuta dostatečně dlouhá doba k zavedení infrastruktury centra tísňového volání (dále jen „PSAP“) potřebné k zajištění řádného přijímání a vyřizování volání eCall na jejich území. Z uvedeného důvodu by datum použitelnosti tohoto nařízení mělo být stejné jako datum povinného používání palubních systémů eCall využívajících linku tísňového volání 112 podle nařízení (EU) 2015/758.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou konzultována s evropským inspektorem ochrany údajů v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4).

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví administrativní ustanovení pro schválení nových typů vozidel, pokud jde o palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112, i palubních samostatných technických celků eCall využívajících linku tísňového volání 112 (dále jen „samostatné technické celky“) a konstrukčních částí palubních systémů eCall využívajících linku tísňového volání 112, které byly navržené a vyrobené pro tato vozidla.

Toto nařízení rovněž stanoví jednotné podmínky pro provádění ustanovení nařízení (EU) 2015/758, pokud jde o ochranu soukromí a údajů uživatelů palubních systémů eCall využívajících linku tísňového volání 112.

Článek 2

ES schválení typu vozidel, pokud jde o jejich palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112

1.   Výrobce předloží schvalovacímu orgánu podle čl. 3 bodu 29 směrnice 2007/46/ES žádost o ES schválení typu vozidla, pokud jde o jeho palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112.

2.   Žádost uvedená v odstavci 1 musí být vypracována na základě vzoru stanoveného v části 1 přílohy I.

3.   Jsou-li splněny technické požadavky uvedené v článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/79, schvalovací orgán udělí ES schválení typu a vystaví certifikát ES schválení typu číslovaný v souladu se systémem stanoveným v příloze VII směrnice 2007/46/ES.

Tentýž členský stát nesmí přidělit stejné číslo jinému typu vozidla.

4.   Certifikát ES schválení typu musí být vypracován na základě vzoru stanoveného v části 2 přílohy I.

5.   Výrobce poskytne v uživatelské příručce informace o zpracování údajů prostřednictvím palubního systém eCall využívajícího linku tísňového volání 112 v souladu se vzorem stanoveným v části 3 přílohy I tohoto nařízení.

Článek 3

ES schválení typu palubních samostatných technických celků eCall využívajících linku tísňového volání 112 nebo konstrukčních částí palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112

1.   Výrobce předloží schvalovacímu orgánu podle čl. 3 bodu 29 směrnice 2007/46/ES žádost o ES schválení typu pro typ palubního samostatného technického celku eCall využívajícího linku tísňového volání 112 nebo typ konstrukční části palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112.

2.   Žádost uvedená v odstavci 1 musí být vypracována na základě vzoru stanoveného v části 1 přílohy II tohoto nařízení.

3.   Jsou-li splněny technické požadavky uvedené v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/79, pokud jde o konstrukční části, a v článku 7 uvedeného nařízení, pokud jde o samostatné technické celky, schvalovací orgán udělí ES schválení typu a vystaví certifikát ES schválení typu a číslo schválení typu v souladu se systémem číslování stanoveným v příloze VII směrnice 2007/46/ES.

Tentýž členský stát nesmí přidělit stejné číslo jinému typu samostatného technického celku nebo konstrukční části.

4.   Certifikát ES schválení typu musí být vypracován na základě vzoru stanoveného v části 2 přílohy II.

Článek 4

Značka ES schválení typu

Každá konstrukční část nebo každý samostatný technický celek odpovídající typu, pro který bylo podle tohoto nařízení uděleno ES schválení konstrukční části nebo samostatného technického celku, ponese značku ES schválení typu podle vzoru stanoveného v části 3 přílohy II.

Článek 5

Ochrana soukromí a údajů

1.   Výrobce přijme opatření nezbytná k zajištění toho, aby palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 nebo palubní samostatný technický celek eCall využívající linku tísňového volání 112 nebyl při běžném provozním stavu vysledovatelný a nepodléhal žádnému stálému zaznamenávání. Výrobce dále zajistí, aby údaje v interní paměti uvedeného systému nebo samostatného technického celku byly automaticky a systematicky odstraňovány a nebyly dostupné mimo palubní systém nebo samostatný technický celek žádnému subjektu dříve, než je volání eCall spuštěno.

2.   Výrobce informuje vlastníka vozidla o opatřeních přijatých podle čl. 6 odst. 9 nařízení (EU) 2015/758 prostřednictvím vzoru stanoveného v části 3 přílohy I tohoto nařízení.

3.   Výrobce přijme odpovídající bezpečnostní opatření (například používání šifrovacích technologií), aby byla ochráněna bezpečnost osobních údajů v interní paměti palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 nebo palubního samostatného technického celku eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a zamezilo se sledování a zneužití. Tato opatření musí být vhodná, zcela přiměřená a nezbytná k dosažení zamýšleného účelu.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 31. března 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 77.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/79 ze dne 12. září 2016, kterým se stanoví podrobné technické požadavky a zkušební postupy pro ES schválení typu motorových vozidel, pokud jde o jejich palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112 a palubní samostatné technické celky a konstrukční části využívající linku tísňového volání 112, a kterým se doplňuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758, pokud jde o výjimky a použitelné normy (viz strana 44 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).


PŘÍLOHA I

Administrativní dokumenty pro ES schválení typu motorových vozidel, pokud jde o instalaci palubních systémů eCall využívajících linku tísňového volání 112

ČÁST 1

Informační dokument

VZOR

Informační dokument č. … pro ES schválení typu motorového vozidla, pokud jde o jeho palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112.

Následující informace se spolu se soupisem obsahu dodávají v trojím vyhotovení. Předkládají-li se výkresy, musí být dodány ve vhodném měřítku a s dostatečnými podrobnostmi na archu formátu A4, nebo musí být na tento formát složeny. Předkládají-li se fotografie, musí být dostatečně podrobné.

Mají-li systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky uvedené v tomto informačním dokumentu elektronické řízení, musí být dodány informace o jeho vlastnostech.

0.   OBECNÉ

0.1.   Značka (obchodní název výrobce): …

0.2.   Typ: …

0.2.1.   Obchodní označení (je-li/jsou-li k dispozici): …

0.3.   Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen (1): …

0.3.1.   Umístění uvedeného označení: …

0.4.   Kategorie vozidla (2): …

0.5.   Název společnosti a adresa výrobce: …

0.8.   Název a adresa montážního závodu (závodů): …

0.9.   Jméno a adresa zástupce výrobce (existuje-li): …

1.   OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI VOZIDLA

1.1.   Fotografie a/nebo výkresy představitele typu vozidla: …

9.   KAROSERIE

9.1.   Druh karoserie (4): …

9.10.   Vnitřní uspořádání

9.10.2.   Uspořádání a identifikace ovladačů, sdělovačů a ukazatelů

9.10.2.1.   Fotografie a/nebo výkresy uspořádání symbolů a ovladačů, sdělovačů a ukazatelů, zejména zobrazující symbol a umístění případných sdělovačů/ukazatelů nebo popis jiných způsobů upozornění posádky ve vozidle v případě kritického selhání, v jehož důsledku by systém nebyl schopen uskutečnit volání eCall využívající linku tísňového volání 112: …

9.12.2.   Druh a umístění doplňujících zádržných systémů (uveďte ano/ne/volitelně)

(L = levá strana, P = pravá strana, S = střed)

 

Přední vzduchový vak (airbag)

Boční vzduchový vak (airbag)

Předpínací zařízení bezpečnostních pásů

První řada sedadel

L

S

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá řada sedadel (*1)

L

S

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.4.   Stručný popis případných elektrických/elektronických konstrukčních částí: …

12.   RŮZNÉ

12.8.   Systém eCall

12.8.1.   Je namontován: ano/ne (3).

12.8.2.   Technický popis a/nebo náčrty: …

12.8.3.   Případné číslo schválení typu palubního samostatného technického celku eCall: …

12.8.4.   V případě systému eCall, který není schválen jako samostatný technický celek:

12.8.4.1.   Podrobný popis, fotografie a/nebo výkresy systému eCall a jeho umístění ve vozidle: …

12.8.4.2.   Seznam hlavních konstrukčních částí systému eCall: …

12.8.4.3.   Schéma všech elektrických spojů: …

12.8.5.   Přítomnost systému TPS eCall: ano/ne (3).

12.8.6.   Přítomnost jiných služeb s přidanou hodnotou: ano/ne (3).

12.8.7.   Prohlášení o shodě s normami uvedenými v čl. 5 odst. 8 nařízení (EU) 2015/758: ano/ne (3).

Datum, podpis

Vysvětlivky

(1)

Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typů vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

(2)

Podle definice v části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.

(3)

Nehodící se škrtněte.

(4)

Použijí se kódy podle definice v části C přílohy II směrnice 2007/46/ES.

ČÁST 2

Certifikát ES schválení typu

VZOR

Formát A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPU

Razítko schvalovacího orgánu

Sdělení týkající se:

ES schválení typu (1)

rozšíření ES schválení typu (1)

odmítnutí ES schválení typu (1)

odejmutí ES schválení typu (1)

typu vozidla, pokud jde o instalaci palubních systémů e Call využivajicich linku tisňového voláni 112

s ohledem na nařízení (EU) 2015/758, naposledy pozměněné nařízením (EU) …./…

ES schválení typu č.: …

Důvod rozšíření: …

ODDÍL I

0.1.   Značka (obchodní název výrobce): …

0.2.   Typ: …

0.2.1.   Obchodní označení (je-li/jsou-li k dispozici): …

0.3.   Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen (2): …

0.3.1.   Umístění uvedeného označení: …

0.4.   Kategorie vozidla (3): …

0.5.   Název společnosti a adresa výrobce: …

0.8.   Název a adresa montážního závodu (závodů): …

0.9.   Jméno a adresa zástupce výrobce (existuje-li): …

ODDÍL II

1.   Případné doplňující informace: viz doplněk

2.   Technická zkušebna odpovědná za provádění zkoušek: …

3.   Datum zkušebního protokolu: …

4.   Číslo zkušebního protokolu: …

5.   Případné poznámky: viz doplněk.

6.   Místo: …

7.   Datum: …

8.   Podpis: …

Přílohy:

1.

Schvalovací dokumentace.

2.

Zkušební protokol.

Vysvětlivky

(1)

Nehodící se škrtněte.

(2)

Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typů vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

(3)

Podle definice v části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.

Doplněk

k certifikátu ES schválení typu č. …

1.   Další informace

1.1.   Stručný popis systému eCall namontovaného ve vozidle: …

1.2.   Umístění systému eCall: …

1.3.   Způsob spuštění systému eCall: …

1.4.   Napájení systému eCall: …

1.5.   Systém TPS eCall namontovaný ve vozidle: ano/ne (1).

1.6.   Jiné služby s přidanou hodnotou: ano/ne (1).

2.   Číslo schválení typu palubního samostatného celku eCall využívajícího linku tísňového volání 112 instalovaného/konstrukční části systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 instalované (1) ve vozidle (v příslušném případě) za účelem dosažení souladu s nařízením (EU) 2015/758 a jeho prováděcími akty: …

3.   Případné poznámky: …

ČÁST 3

Vzor používaný pro informování uživatele

Technická dokumentace předávaná spolu s vozidlem (uživatelská příručka) musí obsahovat jasné, srozumitelné a snadno dostupné informace o palubním systému eCall využívajícím linku tísňového volání 112, který se ve vozidle nachází, a o způsobu jeho fungování i o případných službách třetích stran zajišťujících systém eCall (systém TPS) nebo jiných službách s přidanou hodnotou instalovaných ve vozidle a jejich dodatečných funkcích.

Musí být jasně vysvětlené rozdíly existující mezi zpracováním údajů prostřednictvím palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a prostřednictvím systému TPS nebo jiné služby s přidanou hodnotou, je-li k dispozici.

Informace o ochraně soukromí a údajů musí být poskytnuty samostatně pro systémy využívající linku tísňového volání 112 a pro systémy TPS ještě před tím, než se dané systémy začnou využívat, aby nevznikaly nejasnosti, pokud jde o účely zpracovávání údajů a jeho přidanou hodnotu.

Tento vzor vymezuje minimální požadované informace poskytované uživateli a může být doplněn dalšími vhodnými informacemi s ohledem na konkrétní okolnosti, za kterých jsou údaje shromažďované nebo zpracovávané.

1.   POPIS PALUBNÍHO SYSTÉMU ECALL

1.1.   Základní informace o palubním systému eCall využívajícím linku tísňového volání 112, jeho fungování a funkcích: …

1.2.   Služba eCall využívající linku tísňového volání 112 je veřejnou službou obecného zájmu, která se poskytuje bezplatně.

1.3.   Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 je automaticky aktivován. K aktivaci dochází automaticky prostřednictvím palubních senzorů v případě vážné nehody. Ke spuštění rovněž automaticky dochází, pokud je vozidlo vybaveno systémem TPS, který v případě vážné nehody nefunguje.

1.4.   V případě potřeby může být palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 spuštěn i ručně. Pokyny pro ruční aktivaci systému: …

1.5.   V případě kritického selhání systému, v jehož důsledku by došlo k odpojení palubního systému eCall využívajícího linku 112, je posádka vozidla na tuto skutečnost následujícím způsobem upozorněna: …

2.   INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

2.1.   Veškeré zpracování osobních údajů prostřednictvím palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 se provádí v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů stanovenými ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (2) a 2002/58/ES (3) a vychází zejména z potřeby chránit životně důležité zájmy osob podle čl. 7 písm. d) směrnice 95/46/ES (4).

2.2.   Zpracování těchto údajů se přísně omezuje na zpracování za účelem vyřizování tísňového volání eCall na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

2.3.   Druhy údajů a příjemci údajů

2.3.1.   Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 může shromažďovat a zpracovávat pouze následující údaje:

Identifikační číslo vozidla

Typ vozidla (osobní vozidlo nebo lehké užitkové vozidlo)

Druh pohonu vozidla (benzin/nafta/CNG/LPG/elektrický/vodík)

Poslední tři polohy a směr jízdy vozidla

Záznam o automatické aktivaci systému a jeho časové razítko

Případné další údaje: …

2.3.2.   Příjemci údajů zpracovávaných palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 jsou příslušná centra tísňového volání určená veřejnými orgány země, na jejímž území se nacházejí, aby jako první přijímala a vyřizovala volání eCall na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Případné další informace: …

2.4.   Způsoby zpracování údajů

2.4.1.   Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 je navržen tak, aby údaje obsažené v paměti systému nebyly dostupné mimo tento systém dříve, než je volání eCall spuštěno.

Případné další poznámky: …

2.4.2.   Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 je navržen tak, aby při běžném provozním stavu nebyl vysledovatelný a nepodléhal žádnému stálému zaznamenávání.

Případné další poznámky: …

2.4.3.   Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 je navržen tak, aby údaje v interní paměti systému byly automaticky a systematicky odstraňovány.

2.4.3.1.   Údaje o poloze vozidla jsou v interní paměti systému neustále přepisovány, takže jsou vždy uchovány nejvýše tři poslední aktuální polohy vozidla nezbytné k zajištění normálního fungování systému.

2.4.3.2.   Údaje v záznamu o činnosti v palubním systému eCall využívajícím linku tísňového volání 112 jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k vyřízení tísňového volání eCall a v každém případě maximálně po dobu 13 hodin od spuštění tísňového volání eCall.

Případné další poznámky: …

2.5.   Způsoby uplatňování práv subjektu údajů

2.5.1.   Subjekt údajů (vlastník vozidla) má právo na přístup k údajům a případně si vyžádat opravu, výmaz nebo zablokování údajů, které se ho týkají, pokud jejich zpracování není v souladu s ustanoveními směrnice 95/46/ES. Případné třetí osoby, kterým byly údaje sděleny, musí být o těchto opravách, výmazech nebo blokování provedeném v souladu s touto směrnicí informovány, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.

2.5.2.   Subjekt údajů má právo vznést u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost, pokud se domnívá, že jeho práva byla v důsledku zpracování jeho osobních údajů porušena.

2.5.3.   Kontaktní služba odpovědná za vyřizování případných žádostí o přístup k údajům: …

3.   INFORMACE O SLUŽBÁCH TŘETÍCH STRAN A JINÝCH SLUŽBÁCH S PŘIDANOU HODNOTOU (JSOU-LI INSTALOVÁNY)

3.1.   Popis fungování a funkcí systému TPS/služby s přidanou hodnotou: …

3.2.   Veškeré zpracování osobních údajů prostřednictvím systému TPS/jiné služby s přidanou hodnotou se provádí v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů stanovenými ve směrnicích 95/46/ES a 2002/58/ES.

3.2.1.   Právní základ pro používání systému TPS a/nebo služeb s přidanou hodnotou a pro zpracování údajů prostřednictvím tohoto systému a/nebo těchto služeb: …

3.3.   Systém TPS a/nebo jiné služby s přidanou hodnotou zpracovávají osobní údaje pouze na základě výslovného souhlasu subjektu údajů (vlastníka nebo vlastníků vozidla).

3.4.   Způsoby zpracování údajů prostřednictvím systému TPS a/nebo jiných služeb s přidanou hodnotou, včetně veškerých dalších nezbytných informací, pokud jde o vysledovatelnost, určování polohy a zpracování osobních údajů: …

3.5.   Vlastník vozidla, které je vedle palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 vybaveno také systémem TPS eCall a/nebo jinou službou s přidanou hodnotou, má právo vybrat si palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 namísto systému TPS eCall a jiné služby s přidanou hodnotou.

3.5.1.   Kontaktní údaje pro vyřizování žádostí o deaktivaci systému TPS eCall: …


(*1)  Tabulku je podle potřeby možno rozšířit u vozidel s více než dvěma řadami sedadel, nebo pokud jsou napříč šířky vozidla více než tři sedadla.

(1)  Nehodící se škrtněte.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(4)  Směrnice 95/46/ES je zrušena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1). Nařízení se použije ode dne 25. května 2018.


PŘÍLOHA II

Administrativní dokumenty pro ES schválení typu palubního samostatného technického celku eCall využívajícího linku tísňového volání 112 nebo konstrukční části palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112

ČÁST 1

Informační dokument

VZOR

Informační dokument č. … týkající se ES schválení typu palubního samostatného technického celku eCall využívajícího linku tísňového volání 112 nebo konstrukční části palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 (3).

Následující informace se spolu se soupisem obsahu dodávají v trojím vyhotovení. Předkládají-li se výkresy, musí být dodány ve vhodném měřítku a s dostatečnými podrobnostmi na archu formátu A4, nebo musí být na tento formát složeny. Předkládají-li se fotografie, musí být dostatečně podrobné.

Mají-li samostatný technický celek nebo konstrukční část uvedené v tomto informačním dokumentu elektronické řízení, musí být dodány informace o jeho vlastnostech.

0.   OBECNÉ

0.1.   Značka (obchodní název výrobce):

0.2.   Typ: …

0.3.   Způsob označení typu, je-li na samostatném technickém celku vyznačen (1): …

0.3.1.   Umístění uvedeného označení: …

0.4.   V případě samostatného technického celku kategorie vozidla, pro kterou je určen (2): …

0.5.   Název společnosti a adresa výrobce: …

0.7.   Umístění a způsob upevnění značky ES schválení typu: …

0.9.   Jméno a adresa zástupce výrobce (existuje-li): …

12.8.   Systém eCall

12.8.2.   Technický popis a/nebo náčrty: …

12.8.3.1.   Dostatečně podrobné fotografie a/nebo výkresy v měřítku, které umožňuje identifikovat samostatný technický celek nebo konstrukční část. Výkresy musí ukazovat zamýšlené umístění samostatného technického celku nebo konstrukční části ve vozidle a místo vyhrazené pro značku ES schválení typu samostatného technického celku nebo konstrukční části: …

12.8.3.1.1.   Návod k instalaci do vozidla, včetně umístnění a orientace konstrukční části palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112: …

12.8.3.1.2.   Umístění a způsob montáže palubního samostatného technického celku eCall využívajícího linku tísňového volání 112 ve vozidle: …

12.8.3.2.   Seznam hlavních částí samostatného technického celku nebo konstrukční části: …

12.8.7.   Prohlášení o shodě s normami uvedenými v čl. 5 odst. 8 nařízení (EU) 2015/758: ano/ne (3).

Vysvětlivky

(1)

Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typů vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

(2)

Podle definice v části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.

(3)

Nehodící se škrtněte.

ČÁST 2

Certifikát ES schválení typu

VZOR

Formát A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPU

Razítko schvalovacího orgánu

Sdělení týkající se:

ES schválení typu (1)

rozšíření ES schválení typu (1)

odmítnutí ES schválení typu (1)

odejmutí ES schválení typu (1)

palubního samostatného technického celku eCall využívajícího linku tísňového volání 112 / konstrukční části palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání (1)

s ohledem na nařízení (EU) 2015/758.

ES schválení typu č.: …

Důvod rozšíření: …

ODDÍL I

0.1.   Značka (obchodní název výrobce): …

0.2.   Typ: …

0.3.   Způsob označení typu, je-li na samostatném technickém celku/konstrukční části vyznačen (2): …

0.3.1   Umístění uvedeného označení: …

0.4.   V případě samostatného technického celku kategorie vozidla, pro kterou je určen (3): …

0.5.   Název a adresa výrobce: …

0.7.   Umístění a způsob upevnění značky ES schválení typu: …

0.9.   Jméno a adresa zástupce výrobce (existuje-li): …

ODDÍL II

1.   Případné doplňující informace: viz doplněk

2.   Technická zkušebna odpovědná za provádění zkoušek: …

3.   Datum zkušebního protokolu: …

4.   Číslo zkušebního protokolu: …

5.   Případné poznámky: viz doplněk.

6.   Místo: …

7.   Datum: …

8.   Podpis: …

Přílohy:

1.

Schvalovací dokumentace.

2.

Zkušební protokol.

Doplněk

k certifikátu ES schválení typu č. …

1.   Další informace

1.1.   Stručný popis palubního samostatného technického celku eCall využívajícího linku tísňového volání 112/konstrukční části palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 (3): …

1.1.1.   Návod k instalaci do vozidla, včetně umístnění a orientace konstrukční části palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112: …

1.1.2.   Příklad označení ES schválení typu palubního samostatného technického celku eCall využívajícího linku tísňového volání 112/konstrukční části palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 (3): …

1.2.   Umístění a způsob montáže samostatného technického celku eCall ve vozidle: …

1.3.   Způsob spuštění: …

1.4.   Napájení: …

2.   Konstrukční část palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 splňuje technické požadavky stanovené v příloze I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/79. Kromě toho rovněž splňuje technické požadavky uvedené v následujících dokumentech:

2.1.   Příloha IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/79: ano/ne (3).

2.2.   Příloha VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/79: ano/ne (3).

2.3.   Příloha VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/79: ano/ne (3).

3.   Případné poznámky: …

ČÁST 3

Značka ES schválení typu samostatných technických celků a konstrukčních částí

1.   Značka ES schválení typu konstrukční části a samostatného technického celku musí obsahovat:

1.1.   Obdélník, ve kterém je vepsáno malé písmeno „e“, za nímž následuje rozlišovací číslo členského státu, který udělil ES schválení typu konstrukční části nebo samostatného technického celku:

1

pro Německo

12

pro Rakousko

26

pro Slovinsko

2

pro Francii

13

pro Lucembursko

27

pro Slovensko

3

pro Itálii

17

pro Finsko

29

pro Estonsko

4

pro Nizozemsko

18

pro Dánsko

32

pro Lotyšsko

5

pro Švédsko

19

pro Rumunsko

34

pro Bulharsko

6

pro Belgii

20

pro Polsko

36

pro Litvu

7

pro Maďarsko

21

pro Portugalsko

49

pro Kypr

8

pro Českou republiku

23

pro Řecko

50

pro Maltu

9

pro Španělsko

24

pro Irsko

 

 

11

pro Spojené království

25

pro Chorvatsko

 

 

1.2.   V blízkosti obdélníku „základní číslo schválení“ uvedené v části 4 čísla schválení typu, jemuž předcházejí dvě čísla uvádějící pořadové číslo přidělené tomuto nařízení. V současnosti je pořadovým číslem „00“.

1.3.   V případě palubního samostatného technického celku eCall využívajícího linku tísňového volání 112 musí být v blízkosti obdélníku před pořadovým číslem uveden symbol „ECALL“.

2.   Značka ES schválení typu je umístěna v hlavní části palubního samostatného technického celku eCall využívajícího linku tísňového volání 112 nebo konstrukční části palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 tak, že je nesmazatelná a zřetelně čitelná.

3.   Příklad značky ES schválení typu palubních samostatných technických celků eCall využívajících linku tísňového volání 112 je uveden na obrázku č. 1 a příklad značky ES schválení typu konstrukčních částí palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 je uveden na obrázku č. 2.

Obrázek 1

Příklad značky ES schválení typu palubních samostatných technických celků eCall využívajících linku tísňového volání 112

Image

Vysvětlivka

Popisek:

ES schválení typu samostatného technického celku bylo vydáno Bulharskem pod číslem 0046. První dvě číslice „00“ udávají, že tento samostatný technický celek byl schválen podle tohoto nařízení.

Obrázek 2

Příklad značky ES schválení typu konstrukčních částí palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112

Image

Vysvětlivka

Popisek

ES schválení typu konstrukční části bylo vydáno Německem pod číslem 00026. První dvě číslice „00“ udávají, že tato konstrukční část byla schválena podle tohoto nařízení.


(1)  Nehodící se škrtněte.

(2)  Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typů vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

(3)  Nehodící se škrtněte.


Top