Help Print this page 

Document 32017L2109

Title and reference
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2109 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich
  • In force
OJ L 315, 30.11.2017, p. 52–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2109/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

30.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 315/52


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/2109

ze dne 15. listopadu 2017,

kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přesné a včasné informace o počtu nebo totožnosti osob na palubě lodi mají zásadní význam pro přípravu a účinnost pátracích a záchranných operací. V případě, že dojde k nehodě na moři, může plná a komplexní spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány zapojeného státu nebo zapojených států, provozovatelem lodě a jejich zástupci výrazně přispět k účinnosti operací příslušných orgánů. Některé aspekty této spolupráce jsou upraveny směrnicí Rady 98/41/ES (3).

(2)

Výsledky kontroly účelnosti v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) a zkušenosti získané při provádění směrnice 98/41/ES ukázaly, že informace o osobách na palubě nejsou příslušným orgánům, když tyto informace potřebují, vždy snadno dostupné. S cílem řešit tuto situaci by měly být stávající požadavky směrnice 98/41/ES sladěny s požadavky na elektronické hlášení údajů, což vede ke zvýšení efektivity. Digitalizace rovněž umožní zjednodušit přístup k informacím o značném počtu cestujících při mimořádné události nebo po nehodě na moři.

(3)

Za posledních 17 let bylo dosaženo značného technologického pokroku v oblasti komunikačních prostředků a ukládání údajů o pohybu lodí. V souladu s odpovídajícími pravidly přijatými Mezinárodní námořní organizací (IMO) byla podél evropského pobřeží zřízena řada povinných systémů hlášení údajů o lodích. Právo Unie i vnitrostátní právo zajišťuje, aby v rámci těchto systémů lodě plnily platné požadavky na hlášení. Nyní je třeba dosáhnout pokroku, pokud jde o technologické inovace, navázat na dosavadní výsledky, a to i na mezinárodní úrovni, a současně zajistit, aby bylo vždy zachováváno kritérium technologické neutrality.

(4)

Shromažďování, přenos a sdílení údajů o lodích bylo umožněno, zjednodušeno a harmonizováno díky vnitrostátnímu jednotnému portálu, který je uveden ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU (4), a systému Unie pro výměnu informací na moři (SafeSeaNet), jenž je uveden ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES (5). Informace o osobách na palubě, které jsou vyžadovány směrnicí 98/41/ES, by proto mělybýt nahlášeny do vnitrostátního jednotného portálu, který umožňuje poskytnout příslušným orgánům bezprostřední přístup k údajům v případě mimořádné události nebo po nehodě na moři. Počet osob na palubě by měl být do vnitrostátního jednotného portálu nahlášen vhodnými technickými prostředky, které by měly být ponechány na uvážení členských států. Případně by měl být tento údaj nahlášen určenému orgánu prostřednictvím automatického identifikačního systému.

(5)

S cílem usnadnit poskytování a výměnu informací podle této směrnice a za účelem snížení administrativní zátěže by členské státy měly používat harmonizované ohlašovací formality stanovené směrnicí 2010/65/EU. V případě nehody týkající se více než jednoho členského státu by členské státy měly tyto informace zpřístupnit ostatním členským státům prostřednictvím systému SafeSeaNet.

(6)

S cílem poskytnout členským státům dostatečnou lhůtu k doplnění nových funkcí do vnitrostátních jednotných portálů je vhodné stanovit přechodné období, během něhož mají členské státy možnost zachovat stávající systém pro registraci osob na palubě osobních lodí.

(7)

Pokrok ve vývoji vnitrostátních jednotných portálů by měl sloužit jako základ pro přechod k prostředí evropského jednotného portálu v budoucnosti.

(8)

Členské státy by měly vybízet provozovatele, a to zejména menší provozovatele, aby využívali vnitrostátního jednotného portálu. Aby byl však zajištěn soulad se zásadou proporcionality, měly by mít členské státy možnost za určitých podmínek vyjmout menší provozovatele, kteří ještě nevyužívají vnitrostátní jednotný portál a provozují především krátké vnitrostátní plavby trvající méně než 60 minut, z povinnosti nahlásit počet osob na palubě do vnitrostátního jednotného portálu.

(9)

S cílem zohlednit zvláštní zeměpisnou polohu ostrovů Helgoland a Bornholm a povahu dopravních spojení mezi nimi a pevninou by Německu, Dánsku a Švédsku měl být dán dodatečný čas na to, aby shromažďovaly seznam osob na palubě a aby během pevně stanoveného přechodného období využily ke sdělování těchto informací stávající systém.

(10)

Členským státům by mělo být umožněno zachovat stávající možnosti snížit hranici 20 mil pro zaznamenávání a nahlašování seznamu osob na palubě. Toto oprávnění zahrnuje plavby, při nichž osobní lodě přepravující vysoký počet cestujících postupně staví v přístavech vzdálených méně než 20 mil v průběhu jedné delší plavby. V těchto případech by mělo být členským státům umožněno snížit hranici 20 mil tak, aby bylo možné zaznamenávat informace, vyžadované touto směrnicí a týkající se cestujících na palubě, kteří se nalodili v prvním nebo v mezilehlých přístavech.

(11)

Pro poskytování včasných a spolehlivých informací příbuzným v případě nehody, pro omezení zbytečných prodlení při poskytování konzulární pomoci a jiných služeb a pro usnadnění postupů identifikace by měly sdělované údaje obsahovat informace o státní příslušnosti osob na palubě. Měl by být zjednodušen a objasněn seznam požadovaných údajů u plaveb deších než 20 mil a měl by být co nejvíce sladěn s požadavky na hlášení údajů do vnitrostátního jednotného portálu.

(12)

Vzhledem k lepší dostupnosti elektronických prostředků k zaznamenávání údajů a při zohlednění skutečnosti, že by osobní údaje měly být v každém případě shromážděny před odplutím lodě, by třicetiminutové zpoždění, které je v současnosti stanoveno směrnicí 98/41/ES, mělo být sníženo na 15 minut.

(13)

Je důležité, aby všem osobám na palubě byly v souladu s mezinárodními požadavky poskytnuty jasné pokyny, jimiž je třeba se řídit v případě mimořádné události.

(14)

Za účelem zvýšení právní jasnosti a zlepšení soudržnosti se souvisejícími právními předpisy Unie a zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES (6) by měla být aktualizována či odstraněna řada zastaralých, nejednoznačných a zavádějících odkazů. Definice „osobní lodě“ by měla být sladěna s dalšími právními předpisy Unie, aniž by se tak stalo nad rámec oblasti působnosti této směrnice. Definice „chráněné mořské oblasti“ by měla být nahrazena pojmem, který je sladěn se směrnicí 2009/45/ES pro účely výjimek podle této směrnice, při zajištění blízkosti pátracích a záchranných zařízení. Definice „registrátora cestujících“ by měla být pozměněna tak, aby odrážela nové povinnosti, které již nezahrnují uchovávání informací. Definice „určeného orgánu“ by měla zahrnovat příslušné orgány, které mají přímý či nepřímý přístup k informacím požadovaným touto směrnicí. Měly by být odstraněny odpovídající požadavky týkající se systémů společností pro registraci cestujících.

(15)

Tato směrnice by se neměla vztahovat na rekreační jachty či rekreační plavidla. Zejména by se neměla vztahovat na rekreační jachty či rekreační plavidla v případě, že jsou pronajaté bez posádky a následně se nepodílí na přepravě cestujících za komerčním účelem.

(16)

Členské státy by měly zůstat odpovědné za zaručení souladu s požadavky na registraci údajů podle směrnice 98/41/ES, zejména pokud jde o přesnost a včasnost registrace údajů. Pro zajištění konzistentnosti informací by mělo být umožněno provádění namátkových kontrol.

(17)

Pokud opatření stanovená ve směrnicích 98/41/ES a 2010/65/EU zahrnují zpracování osobních údajů, mělo by se toto zpracování provádět v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (7) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (8). Zejména, a aniž jsou dotčeny další právní povinnosti v souladu s právními předpisy o ochraně údajů, by osobní údaje shromážděné v souladu se směrnicí 98/41/ES neměly být zpracovány ani použity pro jakýkoli jiný účel a neměly by být uchovávány déle, než je nezbytné pro účely směrnice 98/41/ES. Osobní údaje by proto měly být vymazány automaticky a bez zbytečného odkladu po bezpečném ukončení plavby nebo případně po uzavření vyšetřování nebo soudního řízení následujícího po nehodě nebo mimořádné události.

(18)

Při zohlednění technického pokroku a nákladů na zavedení by každá společnost měla zavést vhodná technická a organizační opatření za účelem ochrany osobních údajů zpracovaných podle této směrnice proti náhodnému nebo nezákonnému zničení nebo náhodné ztrátě, změně, neoprávněnému prozrazení nebo neoprávněnému přístupu k nim, a to v souladu s unijními a vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů.

(19)

S ohledem na zásadu proporcionality a vzhledem k tomu, že je v nejlepším zájmu cestujících poskytovat pravdivé informace, je současný způsob shromažďování osobních údajů na základě vlastního prohlášení cestujících dostačující pro účely směrnice 98/41/ES. Současně by elektronická registrace a ověřování údajů měly zaručit, že jsou o každé osobě na palubě zaregistrovány jedinečné informace.

(20)

S cílem zvýšit transparentnost a usnadnit členským státům oznamování výjimek a žádostí o odchylku by měla Komise za tímto účelem zřídit a spravovat databázi. Databáze by měla zahrnovat oznámená opatření v jejich navržené a přijaté podobě. Přijatá opatření by měla být zpřístupněna veřejnosti.

(21)

Údaje týkající se oznámení výjimek a žádostí o odchylky ze strany členských států by měly být harmonizovány a koordinovány v míře nezbytné k tomu, aby bylo dosaženo jejich co nejúčelnějšího využití.

(22)

Vzhledem ke změnám zavedeným Smlouvou o fungování Evropské unie by měly být odpovídajícím způsobem aktualizovány pravomoci k provádění směrnice 98/41/ES svěřené Komisi. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (9) by měly být přijaty prováděcí akty.

(23)

Za účelem zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni a zvýšení transparentnost by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o nepoužití změn mezinárodních nástrojů pro účely této směrnice, je-li to nezbytné. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(24)

S ohledem na celý monitorovací cyklus návštěv ze strany Evropské agentury pro námořní bezpečnost by Komise měla vyhodnotit provádění směrnice 98/41/ES do 22. prosince 2026 a měla by o něm podat zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Členské státy by měly s Komisí spolupracovat při shromažďování všech informací, které jsou pro toto hodnocení nezbytné.

(25)

Aby se zohlednily změny zavedené směrnicí 98/41/ES, měly by být informace o osobách na palubě zahrnuty do seznamu ohlašovacích formalit, který je uveden v části A přílohy směrnice 2010/65/EU.

(26)

S cílem zamezit nepřiměřené administrativní zátěži pro vnitrozemské členské státy nemající žádné námořní přístavy ani osobní lodi plující pod jejich vlajkou, které spadají do oblasti působnosti této směrnice, by těmto členským státům mělo být umožněno odchýlit se od ustanovení této směrnice. To znamená, že tyto členské státy, pokud splňují tuto podmínku, nejsou povinny tuto směrnici provést.

(27)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 a předložil formální připomínky dne 9. prosince 2016.

(28)

Směrnice 98/41/ES a 2010/65/EU by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 98/41/ES

Směrnice 98/41/ES se mění takto:

1)

Článek 2 se mění takto:

a)

druhá odrážka se nahrazuje tímto:

„—

„osobní lodí“ rozumí loď nebo vysokorychlostní plavidlo přepravující více než 12 cestujících,“;

b)

šestá odrážka se nahrazuje tímto:

„—

„registrátorem cestujících“ rozumí odpovědná osoba určená společností k plnění povinností uvedených v předpisu ISM v relevantních případech nebo odpovědná osoba určená společností k předávání údajů o osobách, které se nalodí na palubu lodi společnosti,“;

c)

sedmá odrážka se nahrazuje tímto:

„—

„určeným orgánem“ rozumí příslušný orgán členského státu, který je příslušný pro pátrací a záchranné operace nebo který se se účastní při vyrovnání se s následky nehody a který má přístup k informacím požadovaným podle této směrnice,“;

d)

devátá odrážka se zrušuje;

e)

v desáté odrážce se uvozující věta nahrazuje tímto:

„—

„liniovou dopravou“ rozumí řada plaveb lodí provozovaných tak, aby sloužily dopravě mezi dvěma nebo více stejnými přístavy, nebo řada plaveb z jednoho přístavu a zpět do stejného přístavu bez mezipřistání buď:“;

f)

doplňuje se nová odrážka, která zní:

„—

„oblastí přístavu“ rozumí oblast definovaná v čl. 2 písm. r) směrnice 2009/45/ES,“;

g)

doplňuje se nová odrážka, která zní:

„—

„rekreační jachtou či rekreačním plavidlem“ rozumí plavidlo, které neslouží pro obchodní účely, bez ohledu na druh pohonu.“

2)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

1.   Tato směrnice se vztahuje na osobní lodě s výjimkou

válečných lodí a lodí pro přepravu vojska,

rekreačních jachet a rekreačních plavidel,

lodí provozovaných výlučně v oblastech přístavů nebo na vnitrozemských vodních cestách.

2.   Členské státy, které nemají námořní přístavy a které nemají žádné osobní lodi plující pod jejich vlajkou, jež spadají do oblasti působnosti této směrnice, se mohou odchýlit od ustanovení této směrnice, s výjimkou povinnosti stanovené v druhém pododstavci.

Členské státy, které hodlají takovou odchylku využívat, sdělí Komisi nejpozději dne 21. prosince 2019, zda jsou příslušné podmínky splněny, a informují poté každoročně Komisi o veškerých případných následných změnách. Takové členské státy nesmí povolit osobním lodím, jež spadají do oblasti působnosti této směrnice, plout pod jejich vlajkou, dokud ve svém vnitrostátním právu neprovedou a neuplatní tuto směrnici.“

3)

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Před vyplutím osobní lodě je počet osob na lodi sdělen veliteli lodi a vhodnými technickými prostředky nahlášen do jednotného portálu zřízeného podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU (*1) nebo, pokud se tak členský stát rozhodne, sdělen určenému orgánu prostřednictvím automatického identifikačního systému.

Po přechodnou dobu šesti let od 20. prosince 2017 mohou členské státy i nadále povolit, aby tyto informace byly poskytovány registrátorovi cestujících lodní společnosti nebo systému společnosti zřízenému na břehu, který plní stejnou funkci, místo aby byly povinny je nahlašovat do jednotného portálu nebo sdělovat určenému orgánu prostřednictvím automatického identifikačního systému.

(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU ze dne 20. října 2010 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich a o zrušení směrnice 2002/6/ES (Úř. věst. L 283, 29.10.2010, s. 1).“"

4)

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

1.   Pro každou osobní loď vyplouvající z přístavu nacházejícího se v některém členském státě s cílem podniknout cestu, při níž vzdálenost mezi místem vyplutí a dalším přístavem, v němž se má loď zastavit, přesahuje dvacet mil, se zaznamenávají tyto informace:

příjmení, jména, pohlaví, státní příslušnost a datum narození osob na palubě lodi,

informace o zvláštní péči nebo pomoci, jež mohou být potřebné v případě mimořádné události, pokud je cestující ochoten tyto informace poskytnout,

jestliže se tak členský stát rozhodne, kontaktní telefonní číslo v případě mimořádné události, pokud je cestující ochoten tyto informace poskytnout.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 jsou shromážděny před vyplutím osobní lodi a nahlášeny do vnitrostátního portálu zřízeného podle článku 5 směrnice 2010/65/EU ihned po vyplutí lodi, avšak nejpozději 15 minut po vyplutí lodi.

3.   Po přechodnou dobu šesti let od 20. prosince 2017 mohou členské státy i nadále povolit, aby tyto informace byly poskytovány registrátorovi cestujících lodní společnosti nebo systému společnosti zřízenému na břehu, který plní stejnou funkci, místo aby byly povinny je nahlašovat do jednotného portálu.

4.   Aniž jsou dotčeny další právní povinnosti, které jsou v souladu s unijními a vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů, osobní údaje shromážděné pro účely této směrnice se nezpracovávají ani nepoužívají k žádnému jinému účelu. S těmito osobními údaji se vždy nakládá v souladu právními předpisy Unie o ochraně údajů a soukromí a tyto údaje jsou automaticky a bez zbytečného odkladu vymazány, pokud jich nadále není potřeba.“

5)

V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Každý členský stát u každé osobní lodi plující pod vlajkou třetí země, která vyplouvá z přístavu nacházejícího se mimo Unii a směřuje do přístavu nacházejícího se v členském státě, požaduje, aby společnost zajistila poskytnutí informací uvedených v čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1, v souladu s čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 2.“

6)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

1.   Každá společnost odpovědná za provozování osobní lodě jmenuje v případech, kdy to vyžadují články 4 a 5 této směrnice, registrátora cestujících odpovědného za nahlašování informací uvedených v těchto ustanoveních do jednotného portálu zřízeného podle článku 5 směrnice 2010/65/EU nebo určenému orgánu prostřednictvím automatického identifikačního systému.

2.   Osobní údaje shromážděné v souladu s článkem 5 této směrnice nesmí společnost uchovávat déle, než je nutné pro účely této směrnice, a v každém případě pouze do okamžiku, kdy je příslušná plavba bezpečně vykonána a údaje byly nahlášeny do jednotného portálu zřízeného podle článku 5 směrnice 2010/65/EU. Aniž jsou dotčeny jiné specifické právní povinnosti podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, a to i pro statistické účely, jakmile již informace nejsou pro tento účel potřeba, jsou automaticky a bez zbytečného odkladu vymazány.

3.   Každá společnost zajistí, aby informace o cestujících, kteří vyjádřili potřebu zvláštní péče nebo pomoci v mimořádných událostech, byly řádně zaznamenány a sděleny veliteli osobní lodě před jejím vyplutím.“

7)

Článek 9 se mění takto:

a)

odstavec 2 se mění takto:

písmeno a) se zrušuje,

písmena b) a c) se nahrazují tímto:

„2.   Členský stát, z jehož přístavu osobní loď vyplouvá, ji může vyjmout z povinnosti nahlásit počet osob na palubě do jednotného portálu zřízeného podle článku 5 směrnice 2010/65/EU za podmínky, že dotčená osobní loď není vysokorychlostním plavidlem, provozuje liniovou dopravu mezi přístavy trvající méně než jednu hodinu výlučně v námořní oblasti D vymezené v článku 4 směrnice 2009/45/ES a v této mořské oblasti je zajištěna blízkost pátracích a záchranných zařízení.

Členský stát může vyjmout osobní loď plující mezi dvěma přístavy nebo z přístavu a do stejného přístavu zpět bez mezipřistání z povinnosti stanovené v článku 5 této směrnice za podmínky, že dotčená loď provozuje dopravu výlučně v námořní oblasti D vymezené podle článku 4 směrnice 2009/45/ES a v této mořské oblasti je zajištěna blízkost pátracích a záchranných zařízení.“,

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od čl. 5 odst. 2, a aniž je dotčeno přechodné období stanovené v čl. 5 odst. 3, mají níže uvedené členské státy právo uplatňovat tyto výjimky:

i)

Německo může lhůty pro shromažďování a nahlašování informací uvedených v čl. 5 odst. 1 prodloužit na jednu hodinu po vyplutí v případě osobních lodí provozujících dopravu na ostrov Helgoland a z tohoto ostrova, a

ii)

Dánsko a Švédsko mohou lhůty pro shromažďování a nahlašování informací uvedených v čl. 5 odst. 1 prodloužit na jednu hodinu po vyplutí v případě osobních lodí provozujících dopravu na ostrov Bornholm a z tohoto ostrova.“;

b)

v odstavci 3 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

členský stát bez odkladu oznámí Komisi své rozhodnutí udělit výjimku z povinností stanovených v článku 5, přičemž své rozhodnutí řádně odůvodní. Toto oznámení se provede prostřednictvím databáze zřízené a spravované Komisí za tímto účelem, ke které mají Komise a členské státy přístup. Komise přijatá opatření zpřístupní na veřejně přístupných webových stránkách;

b)

pokud Komise do šesti měsíců od oznámení dojde k názoru, že je výjimka neodůvodněná nebo by mohla mít nepříznivé důsledky pro hospodářskou soutěž, může přijmout prováděcí akty vyžadující, aby členský stát změnil nebo zrušil své rozhodnutí. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13 odst. 2.“;

c)

v odstavci 4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Žádost se Komisi předloží prostřednictvím databáze uvedené v odstavci 3. Pokud Komise do šesti měsíců od předložení žádosti dojde k názoru, že odchylka je neodůvodněná nebo by mohla mít nepříznivé důsledky pro hospodářskou soutěž, může přijmout prováděcí akty vyžadující, aby členský stát změnil nebo nepřijal navrhované rozhodnutí. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13 odst. 2.“

8)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

1.   Členské státy zajistí, aby společnosti zavedly postup pro registraci údajů, který zaručí, že informace požadované touto směrnicí jsou ohlašovány přesně a včas.

2.   Každý členský stát určí orgán, který bude mít přístup k informacím požadovaným podle této směrnice. Členské státy zaručí, aby při mimořádné události nebo po nehodě měl tento určený orgán okamžitý přístup k informacím požadovaným touto směrnicí.

3.   Osobní údaje shromážděné v souladu s článkem 5 nesmějí být členskými státy uchovávány déle, než je pro účely této směrnice nezbytné, a v každém případě nejpozději:

a)

do okamžiku, kdy příslušná plavba byla bezpečně vykonána, avšak v žádném případě ne déle než 60 dnů po vyplutí lodi; nebo

b)

při mimořádné události nebo po nehodě do okamžiku, kdy je dokončeno případné vyšetřování nebo soudní řízení.

4.   Aniž jsou dotčeny jiné specifické právní povinnosti podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, včetně povinností týkajících se statistických účelů, jakmile již informace nejsou pro účely této směrnice potřeba, jsou automaticky a bez zbytečného odkladu vymazány.“

9)

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

1.   Pro účely této směrnice se požadované údaje shromažďují a zaznamenávají tak, aby cestující nastupující na plavidlo nebo vystupující z plavidla nebyli nepatřičně zdržováni.

2.   Je třeba vyhnout se tomu, aby byly údaje na stejných nebo podobných trasách shromažďovány několikrát.“

10)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 11a

1.   Zpracování osobních údajů podle této směrnice se provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (*2).

2.   Zpracování osobních údajů orgány a subjekty Unie podle této směrnice, například prostřednictvím jednotného portálu a SafeSeaNet, se provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (*3).

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1)."

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).“"

11)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

1.   Ve výjimečných případech, je-li to řádně zdůvodněno příslušnou analýzou Komise, a s cílem zabránit závažnému a nepřijatelnému ohrožení námořní bezpečnosti nebo nesouladu s námořními právními předpisy Unie, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, pokud jde o změnu této směrnice s cílem neuplatňovat pro účely této směrnice změnu mezinárodních nástrojů uvedených v článku 2.

2.   Tyto akty v přenesené pravomoci musí být přijaty alespoň tři měsíce před uplynutím lhůty, která je mezinárodně stanovena pro automatický souhlas s dotčenou změnou, nebo před plánovaným datem vstupu uvedené změny v platnost. V době před vstupem tohoto aktu v přenesené pravomoci v platnost se členské státy zdrží jakékoli iniciativy, která by měla změnu začlenit do vnitrostátních právních předpisů nebo která by měla změnu uplatnit na dotčený mezinárodní nástroj.“

12)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 12a

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 12 je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 12 je svěřena Komisi na dobu sedmi let od 20. prosince 2017. Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto sedmiletého období vypracuje Komise o přenesené pravomoci zprávu. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament a Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

13)

Článek 13 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (*4).

(*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“;"

b)

odstavec 3 se zrušuje.

14)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 14a

Komise vyhodnotí provádění této směrnice a do 22. prosince 2026 předloží výsledky hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

Do 22. prosince 2022 podá Komise Evropskému parlamentu a Radě průběžnou zprávu o provádění této směrnice.“

Článek 2

Změny přílohy směrnice 2010/65/EU

V části A přílohy směrnice 2010/65/EU se doplňuje nový bod, který zní:

„7.   Informace o osobách na palubě

Ustanovení čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 směrnice Rady 98/41/ES ze dne 18. června 1998 o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich (Úř. věst. L 188, 2.7.1998, s. 35).“

Článek 3

Provedení

1.   Členské státy do 21. prosince 2019 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 21. prosince 2019.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu a způsob prohlášení si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 15. listopadu 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Úř. věst. C 34, 2.2.2017, s. 172.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. října 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 23. října 2017.

(3)  Směrnice Rady 98/41/ES ze dne 18. června 1998 o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich (Úř. věst. L 188, 2.7.1998, s. 35).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU ze dne 20. října 2010 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich a o zrušení směrnice 2002/6/ES (Úř. věst. L 283, 29.10.2010, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 10).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Úř. věst. L 163, 25.6.2009, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).


Top