Help Print this page 

Document 32017L2096

Title and reference
Směrnice Komise (EU) 2017/2096 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP. )

C/2017/7498
  • In force
OJ L 299, 16.11.2017, p. 24–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2096/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

16.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/24


SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/2096

ze dne 15. listopadu 2017,

kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES zakazuje používání olova, rtuti, kadmia nebo šestimocného chromu pro materiály a součásti vozidel uvedené na trh po 1. červenci 2003.

(2)

V příloze II směrnice 2000/53/ES jsou uvedeny materiály a součásti vozidel vyňaté ze zákazu stanoveného v čl. 4 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice. Příloha se musí pravidelně upravovat podle technického a vědeckého pokroku a výjimky uvedené v odst. 2 písm. c) a v odst. 3 a 5, které se týkají používání olova, se musí přezkoumávat.

(3)

Posouzení technického a vědeckého pokroku ukázalo, že používání olova je i nadále nevyhnutelné v materiálech a součástech, na které se vztahuje výjimka v odst. 2 písm. c). Nicméně aktuální informace svědčí o tom, že v blízké budoucnosti možná budou pro tyto materiály a součásti dostupné náhražky olova. Pro některé materiály a součásti se očekává dostupnost náhražek olova dříve než pro jiné, proto je na místě výjimku v odst. 2 písm. c) rozdělit na dvě dílčí položky s odlišnými termíny přezkumu v závislosti na pokroku ve vývoji těchto náhražek.

(4)

Posouzení technického a vědeckého pokroku také ukázalo, že používání olova je i nadále nevyhnutelné v materiálech a součástech, na které se vztahuje výjimka v odstavci 3. Možné náhražky existují, ale musí být dále rozvíjeny. Z tohoto důvodu by měl být pro tuto výjimku stanoven nový termín přezkumu, který zohlední pokrok ve vývoji náhražek.

(5)

Konečně posouzení technického a vědeckého pokroku ukázalo, že pro některé materiály a součásti, na které se vztahuje výjimka stanovená v odstavci 5, již náhražky olova existují, ale nejsou použitelné ve všech vozidlech, jichž se výjimka týká. U dalších materiálů a součástí, na které se výjimka v odstavci 5 vztahuje, je používání olova i nadále nevyhnutelné. Proto by se výjimka měla rozdělit na dvě dílčí položky. Pro materiály a součásti, u kterých existují alternativy, by měla být stanovena lhůta použitelnosti výjimky, která poskytne potřebný čas na to, aby se zajistilo, že je možné se používání olova vyhnout u všech dotčených vozidel. Pro výjimku, která se vztahuje na materiály a součásti, u kterých je použití olova stále nevyhnutelné, by měl být stanoven nový termín přezkumu, který zohlední pokrok ve vývoji náhražek.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice 2008/98/ES Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha II směrnice 2000/53/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 6. června 2018. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA II

Materiály a součásti vyňaté z opatření uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. a)

Připouští se maximální hodnota koncentrace olova, šestimocného chromu a rtuti do 0,1 % hmotnostních v homogenním materiálu a kadmia do 0,01 % hmotnostních v homogenním materiálu.

Náhradní díly uvedené na trh po 1. červenci 2003, které se používají pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2003, vyjma závaží pro vyvažování kol, uhlíkových kartáčků pro elektrické motory a brzdových obložení, se vyjímají z ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES.

Materiály a součásti

Rozsah a ukončení platnosti výjimky

Má být označeno nebo umožňovat identifikaci podle čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu iv)

Olovo jako legující prvek

1a.

Ocel pro účely strojního obrábění a součásti z oceli kusově žárově pozinkované o obsahu olova do 0,35 % hmotnostních

 

 

1b.

Souvisle pozinkované ocelové plechy obsahující olovo do 0,35 % hmotnostních

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

 

2a.

Hliník pro účely strojního obrábění obsahující olovo do 2 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005

 

2b.

Hliník s obsahem olova do 1,5 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008

 

2c i).

Hliníkové slitiny pro účely strojního obrábění obsahující olovo do 0,4 % hmotnostních

 (1)

 

2c ii).

Hliníkové slitiny nezahrnuté pod 2(c)(i) obsahující olovo do 0,4 % hmotnostních (1)

 (2)

 

3.

Slitina mědi obsahující až 4 % hmotnostní olova

 (1)

 

4a.

Ložiskové pánve a pouzdra

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008

 

4b.

Ložiskové pánve a pouzdra v motorech, převodových systémech a kompresorech klimatizačních systémů

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2011

 

Olovo a sloučeniny olova v součástech

5a.

Olovo obsažené v bateriích vysokonapěťových systémů (2), které se používají pouze k pohonu vozidel kategorií M1 a N1

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2019 a náhradní díly pro tato vozidla

X

5b.

Olovo obsažené v bateriích pro další použití nezahrnutá pod 5a

 (1)

X

6.

Tlumiče kmitů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

X

7a.

Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech karosérií a uložení motoru

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005

 

7b.

Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech karosérií a uložení motoru s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2006

 

7c.

Pojiva pro elastomery v pohonech s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2009

 

8a.

Olovo v pájkách k upevnění elektrických a elektronických součástí do elektronické desky s plošnými spoji a olovo v povrchových úpravách na koncovkách součástí jiných než elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktních kolících a na elektronických deskách s plošnými spoji

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

X (4)

8b.

Olovo v pájkách při elektrických aplikacích jiných než je pájení na elektronické desce s plošnými spoji nebo na skle

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2011 a náhradní díly pro tato vozidla

X (4)

8c.

Olovo v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2013 a náhradní díly pro tato vozidla

X (4)

8d.

Olovo použité při pájení na skle ve snímačích množství proudícího vzduchu

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2015 a náhradní díly pro tato vozidla

X (4)

8e.

Olovo v pájkách s vysokým bodem tání (např. slitiny olova obsahující 85 % hmotnostních olova nebo více)

 (3)

X (4)

8f a).

Olovo používané ve vyhovujících systémech kolíkových konektorů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2017 a náhradní díly pro tato vozidla

X (4)

8f b).

Olovo ve vyhovujících systémech kolíkových konektorů jiných, než je spojovací část kabelových svazků vozidel

 (3)

X (4)

8 g.

Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým materiálem a nosičem v sadách integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“

 (3)

X (4)

8h.

Olovo v pájkách k připevnění výměníků tepla na tepelnou jímku v soustavách polovodičů vysoké vodivosti s velikostí čipu alespoň 1 cm2 plochy projekce a s jmenovitou hustotou proudu nejméně 1 A/mm2 plochy silikonového čipu

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a po tomto datu jako náhradní díly pro tato vozidla

X (4)

8i.

Olovo v pájkách v elektrických aplikacích na skle kromě pájení na vrstveném skle

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a po tomto datu jako náhradní díly pro tato vozidla

X (4)

8j.

Olovo v pájkách k pájení na vrstveném skle

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2020 a po tomto datu jako náhradní díly pro tato vozidla

X (4)

9.

Ventilová sedla

Jako náhradní díly pro typy motorů vyvinuté před 1. červencem 2003

 

10a.

Elektrické a elektronické součásti obsahující olovo ve skle nebo v keramice, ve skleněné nebo keramické pojivové směsi, ve sklokeramickém materiálu nebo ve sklokeramické pojivové směsi.

Tato výjimka se netýká používání olova:

ve skle v žárovkách a glazuře zapalovacích svíček a

v dielektrických keramických materiálech součástí uvedených v bodech 10b, 10c a 10d.

 

X (5) (pro součásti jiné než piezoelektrické součásti v motorech)

10b.

Olovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) v kondenzátorech, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů

 

 

10c.

Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech se jmenovitým střídavým napětím menším než 125 V nebo stejnosměrným napětím menším než 250 V

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

 

10d.

Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech kompenzujících odchylky snímačů ultrazvukových sonarových systémů související s teplotou

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2017 a po tomto datu jako náhradní díly pro tato vozidla

 

11.

Pyrotechnické iniciátory

Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2006 a náhradní díly pro tato vozidla

 

12.

Termoelektrické materiály obsahující olovo použité v elektrických zařízeních motorových vozidel za účelem snížení emisí CO2 rekuperací tepla z výfukových plynů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2019 a náhradní díly pro tato vozidla

X

Šestimocný chrom

13a.

Protikorozní ochranné vrstvy

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2007

 

13b.

Protikorozní ochranné vrstvy u šroubových a maticových spojů pro podvozky

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008

 

14.

Jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných přívěsech do 0,75 % hmotnostních v chladicí kapalině s výjimkou případů, kdy je možné použít jiné chladicí technologie (tzn. že jsou k dispozici na trhu pro použití v obytných přívěsech), aniž by to vedlo k negativním dopadům na životní prostředí, zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů

 

X

Rtuť

15a.

Výbojky pro aplikace světlometů

Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro tato vozidla

X

15b.

Zářivky používané v displejích na přístrojové desce

Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro tato vozidla

X

Kadmium

16.

Baterie pro elektrická vozidla

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 31. prosincem 2008

 


(1)  Tuto výjimku je třeba přezkoumat v roce 2021.

(1)  

(1a)

Vztahuje se hliníkové slitiny, ve kterých není olovo použité záměrně, ale které ho obsahují z důvodu použití recyklovaného hliníku.

(2)  Tuto výjimku je třeba přezkoumat v roce 2024.

(2)  

(2a)

Systémy s napětím > 75VDC definované směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Úř. věst. L 374, 27.12.2006, s. 10).

(3)  Tuto výjimku je třeba přezkoumat v roce 2019.

(4)  Demontáž, je-li ve vztahu k položce 10a překročen průměrný práh 60 g na vozidlo. Pro účely této doložky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.

(5)  Demontáž, je-li ve vztahu k položkám 8a až 8j překročen průměrný práh 60 g na vozidlo. Pro účely této doložky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.


Top