Help Print this page 

Document 32017L1975

Title and reference
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017 kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace (Text s významem pro EHP. )

C/2017/5446
  • In force
OJ L 281, 31.10.2017, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/1975/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

31.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 281/29


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1975

ze dne 7. srpna 2017

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/65/EU od členských států vyžaduje, aby zajistily, že elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahují kadmium.

(2)

Na základě bodu 39 přílohy III směrnice 2011/65/EU byla udělena výjimka pro použití kadmia v diodách vyzařujících světlo (LED) konvertujících barvu pro použití v systémech polovodičového osvětlení nebo vizualizace s platností do 1. července 2014. Komise obdržela žádost o prodloužení této výjimky před 1. lednem 2013, což je v souladu s čl. 5 odst. 5 směrnice 2011/65/EU.

(3)

Prokázalo se, že diody vyzařující světlo (LED) konvertující barvu obsahující kvantové tečky mají oproti dřívějším technologiím značné výhody, pokud jde o energetickou účinnost a barevný rozsah. Celková vyváženost použití kvantových teček na bázi kadmia v systémech vizualizace (displejích) má pozitivní dopad v důsledku jejich nižší spotřeby energie ve srovnání s aktuálně dostupnými alternativními technologiemi. Celkové negativní dopady na životní prostředí, zdraví a bezpečnost spotřebitelů způsobené náhradou kvantových teček na bázi kadmia v systémech vizualizace, kde se kvantové tečky používají, pravděpodobně převáží nad jejími celkovými přínosy pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost spotřebitelů.

(4)

Používání selenidu kademnatého v polovodičových nanokrystalových kvantových tečkách na bázi kadmia pro konverzi vlnové délky („downshifting“) pro použití v systémech vizualizace by tudíž mělo být ze zákazu vyňato na dobu dvou let po vyhlášení směrnice v přenesené pravomoci v Úředním věstníku Evropské unie. Jedná se o krátké období platnosti, které pravděpodobně nebude mít nepříznivé dopady na inovace či na rozvoj alternativ prostých kadmia.

(5)

Diody vyzařující světlo (LED) s kvantovými tečkami na bázi kadmia v systémech osvětlení ještě nejsou na trhu k dispozici a jejich potenciální výhody ve srovnání se stávajícími technologiemi nelze řádně vyčíslit, a proto nejsou pro prodloužení výjimky u použití v systémech osvětlení důvody.

(6)

Přílohu III směrnice 2011/65/EU je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí ode dne [12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost + 1 den].

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. srpna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.


PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 39 nahrazuje tímto:

„39(a)

Selenid kademnatý v polovodičových nanokrystalových kvantových obrazových bodech na bázi kadmia pro konverzi vlnové délky („downshifting“) pro použití v systémech vizualizace (< 0,2 μg Cd na mm2 plochy obrazovky)

Platnost končí pro všechny kategorie [dva roky po vyhlášení směrnice v přenesené pravomoci v Úředním věstníku]“


Top